Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system  ABC tekniken  Introduktion av FAB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system  ABC tekniken  Introduktion av FAB."— Presentationens avskrift:

1  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system  ABC tekniken  Introduktion av FAB ABC, Föreläsning 1

2  Gunasekaran´s artikel är produktionsfokuserad men stegen i metoden gäller även logistik  I boken presenteras bla tekniken kring ABC  Resurser  Aktiviteter  Kalkylobjekt  Resursdrivare  Kostnadsdrivare Litteraturen

3  Kapitel 3.3 och kapitel 10 Modern Logistik

4  Litteraturen  Bakgrund ABC, Föreläsning 1

5 Traditionell mätning

6 DM + MO (% på DM) + DL + TO (detaljerade uträkningar mha kostnadsdrivare) + OH i produktion = Kostnaden Såld Vara (KSV) På detta läggs olika pålägg (mellan 30-50%) som skall täcka AFFO + Distributionskostnader + LFK (Kapitalbindning + riskkostnader) + Vinst = FP Ex Produktkalkyl (Cloetta)

7 Modern mätning

8  Produkten ska bära sina egna kostnader i form av distributionskostnader:  Små/stora transportkostnader (skillnad mellan olika kontinenter)  Små/stora emballagekostnader (tex kunder i Japan kräver extra emballage)  Små/stora ompaketeringskostnader (tex specialorder)  Små/stora LFK (tex korta GLT i lager) Modernare kalkylering

9 Vad mäter företagen?

10  “Perhaps the most important research concerning logistics is in the area of designing efficient and cost effective distribution system. Therefore, a thorough understanding and god performance evaluation of total distribution costs are essential”.(Gunasekaran, 2001). Logistikostnadsmätning

11  “Many firms lack the capability to determine the cost of moving product to market and where potential savings may exist”. (Lalonde etc 1996) Logistikostnadsmätning

12  “The accounting and control of logistics costs will become increasingly important to firm seeking a competitive advantage in the future. Manager will require more accurate and focused costing of logistics functions to ensure profitability and to reflect the total demands placed on the firm.” (Pohlen, 1994) Logistikostnadsmätning

13 Vad kan mer detaljerad kostnadsuppdelning användas till Figur 6.8

14 Distributionskostnadsanalys Polly (DFP % av tot log kost) Paketering, DFPIntern transportTrp till CLLager 34% Utlastning 1% 3% 25% 26% Trp till kundExponeringsmaterial 5% Extra sälj insatser pga expo material 3% Övrigt: Log avd, order mm 2%

15  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna ABC, Föreläsning 1

16  Informationen i ekonomiska rapporter är till liten hjälp för ansvariga i strävan att reducera kostnaderna och att öka produktiviteten på grund av att informationen endast har liten anknytning till företagets verksamhet. Kritik traditionella metoder (Cooper & Kaplan)

17  De produktkostnader som erhålles (beräknats) är snedvridna, vilket kan leda till dåliga och kanske rent av felaktiga beslut. Särskilt bristfälliga är de rutiner/metoder som används för att fördela omkostnader till produkterna.  De prestations-/ansvarsmått som används får ansvariga att fokusera på kortsiktiga mål. Kritik traditionella metoder (Cooper & Kaplan)

18 Distributionsföretaget Stabilos totala distributionskostnader är 2 MSEK och omsättningen är 20 MSEK. De använder ett distributionskostnadspålägg på 10%. PlåtskåpElektronikkomponent Stort och tungtLitet och lätt Dyra trpBilliga trp Stor plats i lagerLiten plats i lager Svårt att hanteraLätt att hantera Kräver mycket emballageKräver lite emballage Inköpspris 500 SEKInköpspris 1000 SEK Distributionspålägg 50 SEKDistributionspålägg 100 SEK Är detta rimligt? Exempel från ML kap 10

19  Mitt forskningsarbete visar tydligt att Logistik Controller behövs i framtiden. Idag vet företagen inte vad man ska använda all information till. Många Logistikchefer är mer ”Doers” än analysintresserade.  Vi lutar oss på befintlig produktionsorienterad teori. Därför måste ni lära er den. Förutsättningar

20  Den valigaste användningen av ABC-system är sk tillfällig användning. Detta innebär att man använder ABC för att komma tillrätta med ett problem.  Även parallell och partiell användning kan vara intressant i logistiksystem. Med parallell användning menar att ABC-systemet används kontinuerligt vid sidan av det traditionella ekonomisystemet eller ersätter dessa. (Nehler, 2001). Olika typer av ABC-system

21  TOTALKOSTNADSTÄNKANDE: Alla företagets kostnader måste tas med och fördelas ut  RÄTTVISETÄNKANDE: Vid fördelning av kostnaderna måste hänsyn tas till att varje produkt bär de kostnader som den orsakar Bra kalkyl

22  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC? ABC, Föreläsning 1

23  ABC är ingen enhetlig teori. Det finns många olika ABC versioner. Utvecklingen har varit dynamisk.  Grunden är det som brukar benämnas aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering. Utmärkande för denna är att företagets samtliga kostnader inkluderas i kalkyleringen och fördelas ända ner till enhetsnivå (enskilt artikelnummer). Kostnaderna fördelas även om det inte kan påvisas att kalkylobjektet (artikelnummer) orsakar dem. Detta har frångåtts i modernare versioner av ABC. Historisk utveckling

24 ABC-kalkylering har ett annat fokus än traditionell kalkylering typiskt representerade av produktkostnader beräknade i enlighet med självkostnadskalkyleringens grundläggande principer (Kaplan et a, 1998). Enligt författarna ovan så riktas uppmärksamheten på problem tex lösamma och olönsamma kunder. ABC annat fokus

25  I logistiksammanhang kan det handla om distributionskostnader till olika kunder, olika orders materialhanteringskostnader mm. I grunden finns det ett effektiviseringsperspektiv (tex kostnadsrationalisering) i ABC-kalkylens grundfilosofi. Detta skiljer ABC-kalkylen från traditionell kalkylering som är mer av förvaltande karaktär. ABC annat fokus

26  ABC är ett mer flexibelt verktyg än traditionella kalkylsystem. Det ger möjligheter till många slag av analyser tex sammanställningar av kalkylobjektets (tex kunden) kostnader och information om vilka effekterna blir vid ändringar i förutsättningarna (Ax et a, 2005) ABC flexibelt verktyg

27 ABC modellen har förändrats från att vara en fullkostnadsmodell med fokus på produktkalkyl till en mer bidragsliknande modell som ska användas för verksamhetsstyrning (Nehler, 2005) ABC historik

28  Höga implementeringskostnader  Höga kostnader för att underhålla och uppdatera kalkylen  Att fördela hur personalens arbetstid fördelar sig mellan olika aktiviteter.  Stora datamängder gör att mjukvarusystem blir överbelastade. Kritiken mot ABC

29  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Olika ABC-system´s användning ABC, Föreläsning 1

30  Vanligaste användningsområde av ABC inom logistik i Sverige är inom materialhantering (tex kostnader för att hantera olika produkter i lager)  Ex. exjobb inom ABC:  Identifiera livstidslagrade reservdelar (Volvo Car Customer Service)  Kalkylera de löpande MF-kostnaderna för ett nytt artikelnummer (Volvo Lastvagnar)  Undersöka kostnadsskillnader vid hantering av standar- och specialorder på Fagerhults belysning  Utformning och användning av ABC i handelsföretag Ex användning

31  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system ABC, Föreläsning 1

32 RESURSER förbrukas av AKTIVITETER förbrukas av KALKYLOBJEKTET (produkter) Begrepp

33 RESURSER Resursdrivare AKTIVITETER Aktivitetsdrivare KALKYLOBJEKTET (produkter) GRUNDMODELL

34  Litteraturen produktionsorienterad  Litteraturen går att använda på logistik men det krävs att man förstår sig på logistiksystemet  Logistiksystemen är inte lika kartlagda som tex produktionssystemen Design of ABC system

35 1.Identifiera och välj aktiviteter 2.Fördela kostnaderna (resurserna) till aktiviteter 3.Välj aktivitetsdrivare 4.Fastställ drivarvolymer 5.Beräkna kostnaden kalkylobjektet Design av ABC-kalkyl

36 I ABC-kalkylering beaktar man företaget som bestående av en uppsättning aktiviteter. En aktivitet är en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment. Aktiviteter är alltså uttryck för olika slag av fysiskt arbete, arbete som utförs när företaget t ex producerar en tillverkningsserie eller utför en kundorder eller ett konsultuppdrag. En aktivitet utgör en finare indelning av omkostnader än vad som är vanligt i den traditionella påläggskalkylen. (Ax et a, 2005) Aktivitet

37  Lämpligt att utgå från de organisatoriska funktioner som finns i företaget tex paketering, interntransporter, hantering, utlastning, externtransporter mfl  Den centrala frågan är vilka och hur många aktiviteter som skall ingå i kalkylen. Rent principiellt är det möjligt att separera samtliga arbetsuppgifter som utförs inom varje funktion i företaget. Det är alltid en avvägning mellan mätkostnad och felkostnad. 1. Identifiera och välj aktiviteter

38 Mätkostnaden är kostnaden för att utforma, implementera, uppdatera och använda ett kalkylsystem. Felkostnaden är den kostnaden (alternativt förlorade intäkter) som uppstår pga av undermåliga kalkyler (felaktiga beslut tass). Alltså enkelt förklarat, ett enkelt system är billigt men ger ofta sämre precision i kalkylerna. Mätkostnader kontra felkostnader

39  Denna del av framtagningen av ABC-kalkylen är en av de viktigaste men också en av de svåraste. Hur många aktiviteter skall vara med? 1. Identifiera och välj aktiviteter, forts

40  Särkostnader – kostnader som faller bort när aktiviteten upphör att utföras tex kostnad för ompaketering  Samkostnader – kostnader som orsakas av flera aktiviteter delas mellan olika aktiviteter tex kostnaden för yta. Kostnaderna behöver då delas upp mellan aktiviteterna dvs fördelas. Detta görs med den sk resursdrivaren. Exempel på resursdrivare är antal arbets h för att fördela lönekostnader, yta för att fördela lokalkostnader 2. Fördela kostnaderna (resurserna) till aktiviteter

41  Orsak – verkansamband, vilket innebär att konsumtionen av varje aktivitet skall variera med den drivare som väljs  Det betyder att det för varje aktivitet som identifieras i princip krävs en separat drivare  Ju fler aktiviteter som ingår, desto komplexare och kostsammare blir kalkylerna  Ett sätt att reducera antalet aktiviteter är att slå samman aktiviteter som drivs av samma drivare 3. Välj aktivitetsdrivare

42  Kostnaden för ”en enhet” kostnadsdrivare: Totala aktivitetskostnaden Aktivitetsdrivarvolym  Riktmärket för uppskattning av drivarvolymen är att den ska ske under förhållande som råder vid full kapacitet, praktisk maxkapacitet 4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer

43  Objectives of ABC system  ABC team  Organisational issues  Identification of activities  Identification of primary cost drivers  Activity cost pool  Secondary cost drivers  Cost object  Comparison of product with trad cost  Implementation Design of ABC system (Gunasekaran)

44  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system  ABC tekniken ABC, Föreläsning 1

45 Resurser logistikavdelningen: - 40 st Kollektivanställda (a 800 000 SEK/år) - 18 st Tjänstemän (a 1 000 000 SEK/år) - 20 st Truckar (a 150 000 SEK/år) - 25 000 kvadratmeter Yta (a 300 SEK/kvadratmeter och år) Resurser godsmottagning: - 6 st Kollektivare - 1 st Tjänsteman - 3 st Truckar - 5000 kvadratmeter Antal avlastade pall per år är 10 000 st Beräkna artikelnummer 4200 kostnad för godsmottagning (400 pall/år) Exempel på tekniken, godsmottagningskostnad per pall

46  Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system  ABC tekniken  Introduktion av FAB ABC, Föreläsning 1

47 FAB, caset

48  Under den senaste tiden har företagsledningen på FAB börjat intressera sig allt mer för företagets logistikkostnader. Dagens kalkylmetoder har blivit gamla och man har dålig kontroll på hur stora logistikkostnaderna egentligen är.  Man har börjat fundera på att gå ifrån användningen av kit för motorn SM14 till en mer ”traditionell” lagerstyrning med ett beställningspunktsystem av de enskilda artiklarna som ingår i ett kit. Man vill därför bestämma de interna materialförsörjnings- kostnaderna för ett kit med ABC-metoden för att kunna utvärdera om kit-leveranser är bra vid montering av SM14.  För motorn FM12 har man funderingar på att övergå till kit pga av de låga volymerna och att man identifierat en leverantör (3P logistiker) som kan kita motorerna till ett rimligt pris. För FM12 är man intresserad av att beräkna de interna materialförsörjningskostnaderna för det befintliga beställningspunktssystemet med ABC för att kunna jämföra med kit-leveranser. UPPDRAGET

49 Flödet InlagringAnkomst Lagring Plockning Lagring Vagnsförråd Montering MaterialförrådGodsmottagningMontering

50  Uppgift 1: Rita flödesschema för de båda flödena (SM14 och FM12)  Uppgift 2: Utforma en övergripande metod baserad på ABC-kalkylering för beräkning och analys av kostnaderna i nuläget Uppgiften

51  Uppgift 3: Beräkna kostnaden, för den interna materialförsörjningen av de två motorerna enligt ABC-metoden, i nuläget.  Uppgift 4: Känslighetsanalys  Uppgift 5: Sammanställ i rapport Uppgiften

52  Bestämma en kundförpacknings kostnad (ex 16 skinkförpackningar)  Produktionskostnad (inköp, slakt, paketering) med trad påläggskalkyl  Från produktionsanläggning till kund (via CL) med ABC-kalkyl Ex från exjobb som pågår just nu, SCAN (opt av kundförpackningar)


Ladda ner ppt " Litteraturen  Bakgrund  Förutsättningarna  Vad är ABC?  Användning av ABC i industrin  Design of ABC system  ABC tekniken  Introduktion av FAB."

Liknande presentationer


Google-annonser