Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distributionssystem Transportmarknaden Petra Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distributionssystem Transportmarknaden Petra Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Distributionssystem Transportmarknaden Petra Andersson

2 Godstransporter Trafikslag – Landsvägstransporter – Järnvägstransporter – Sjötransport – Flygtransporter – Intermodala transporter (t ex järnväg- landsväg) effektiva gränssnitt – Läs vidare kap 3.3 Jonsson/Mattsson

3 Landsvägtransporter – Kraftig ökning av transportvolymer – Kontinuerligt ökande krav på snabba tidsstyrda transporter – dörr till dörr – Reducerat antal omlastningar – minskade transportskador – Kan komplementlastas under pågående transport – Småskalighet, flexibilitet, säkerhet, service – Växelflak och intermodala transporter

4 Järnvägsstransporter Fördel gentemot landsvägstransporter vid stora volymer och längre sträckor. Stor marknadsandel för skogsindustrins produkter och t ex malmtransporter Mest effektiva trafikslaget m a p energieffektivitet Järnvägsvagnar kan anpassas till container, styckegods eller bulktransporter

5 Sjötransporter – Stor lastkapacitet, långsammast – Lägsta driftskostnader/tonkm – Låga kostnader för att upprätthålla infrastruktur, investeringar i hamnar – Petroleumprodukter dominerar, malm, sand, kalk, spannmål, containerlaster (kylda laster) – Fartyg för olika typer av laster (LoLo, Containerfartyg, RoRo, Bulkfartyg, Tankfartyg, kombinationsfartyg för t ex malm/råolja)

6 Flygtransporter – Längre sträckor – Högst kostnad/tonkm – Varor med tidskrav (kort livslängd, nyhetsvärde, speciella krav på snabbhet t ex reservdelar, högvärdiga) – Utveckling avgörs av energieffektivitet, miljöaspekter, buller, integration med yttransporter/omlastning, standardiserade lastbärare, huvudstråk

7 Transportsystemets aktörer Transportsamordnare Företag utan förflytttningsresurser -Speditörer, transportförmedlare (transport, omlastning/terminaltjänster, lagring, försäkring, förtullning) fåtal stora internationella företag. -Tredjepartslogistiker –3PL med helhetsansvar för logistikupplägg -Fjärdepartslogistiker – 3PL men utan resurser för fysisk hantering – dessa anskaffas av en fjärde part

8 Transportsystemets aktörer Transportörer -Åkerier - landsvägstransporter, ett stort antal små familjeägda företag -LBC – Lastbilscentraler – producentkooperativ -Järnvägsföretag - fåtal stora bolag men även mindre tågåkerier -Rederier genomför sjöfrakter, oftast spcialiserade på olika godsslag -Flygbolag - persontrafik eller renodlade fraktflygbolag

9 Transportsystemets aktörer Myndigheter/Infrastrukturhållare 2010 startade Trafikverket och Trafikanalys. Då avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. Transportstyrelsen utformar regler/kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), reg ägarbyten´/trängselskatt/fordonsskatt. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. (kunskapsprov /körprov). Trafikverket verkar även för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom upphandling av trafik.

10 Transportsystemets aktörer Myndigheter/Infrastrukturhållare Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik. LFV bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för säkerheten i och utvecklingen av svenskt luftrum. Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet, framkomlighet till sjöss/byggande, drift/underhåll av sjöfartens infrastruktur. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, oberoende forskningsinstitut (200 medarbetare ). VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga trafikslag. (säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, kollektivtrafik, beteende och samspel människa–fordon– transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll.

11 Transportplanering Målet – hög fyllnadsgrad genom ruttplanering och att konsolidera små sändningar eller ha fulla lastbärare Konsolidera = samordna små sändningar till större flöden Crossdocking (med särsortering alt direkt- adresserat) se Jonsson/Mattson kap 10 (10.3) Jämför crossdocking/merge-in-transit

12 Sändning ”gods sammanhållet och upptaget på ett fraktdokument som är avsett att transporteras från en godsavsändare till en godsmottagare, på en lastbärare och vid samma tidpunkt” Tarkowski et al – Hela laster – Partigods (landsvägstransporter 1-5 ton) – Styckegods (100-1000kg) – Paketgods

13 Sändning Tidsstyrning – krav på transporttid – Ekonomigods – Normalgods – Expressgods Andra klassificeringar t ex – Densitet – Fysisk utformning/ömtålighet – Risk

14 Spårbarhet Tracking (följa fysisk enhet längs materialflödet) Tracing (spåra enhet som har försvunnit) Aktivt system (momentan uppdatering) Passivt system (identifiera mellan vilka identifieringspunkter artikeln befinner sig) Identifieringssystem (streckoder) för att registrera godsrörelser

15 Transportplanering Johnson case - examination - Läs vidare kap 15 i Jonsson/Matsson

16 Incoterms Grundläggande transport och logistikrätt, användandet av Incoterms Göran Stöth – Läs vidare kap 15.6

17 Examination - teoritenta -Hållbara logistiksystem Björklund/2 Gästföreläsningar – 4 artiklar -Begrepp distributionssystem/-struktur/e- handel (Marketing Channel) 2 Gästföreläsningar rep kap 10 Jonsson et al -Transportmarknaden/-planering – gästföreläsning rep kap 3.3/15 -Grundläggande transport och logistikrätt, användandet av Incoterms – Föreläsning/material rep kap 15


Ladda ner ppt "Distributionssystem Transportmarknaden Petra Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser