Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processbeskrivning Roller och Ansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processbeskrivning Roller och Ansvar"— Presentationens avskrift:

1 Processbeskrivning Roller och Ansvar
Projektprocessen Processbeskrivning Roller och Ansvar

2 Uppdrag Att arbeta fram ett säkert och effektivt system för projektstyrning inom byggverksamheten

3 Arbetsgång Processkartläggning
Kartläggning av aktiviteter Kartläggning av beslutspunkter Kartläggning av roller, ansvar och mandat Analysera och identifiera förbättringsområden Beslutat och implementerat kontinuerligt

4 Förbättringsområden Processförbättringar (vilka aktiviteter?)
Tydliggöra roller och ansvar Bättre investeringskalkyler i de olika faserna Mallar för dokumentation Styrning och uppföljning Tid att ta fram underlag

5 Projektprocessen Beställare: Fastställer ramarna för projektet
Behovsfas Utvecklingsfas Genomförandefas Initiering Projektering Upphandling Uppföljning Entreprenad Förstudie Program Avslut Projektprocess B3 B4 B5 Uppföljningsfas B0 B1 B2 B6 Beställare: Fastställer ramarna för projektet Styrgrupp: Styr projektet under hela projekttiden. Följer upp och beslutar om projektförändringar Programansvarig: Ansvarar för att projektets ramar och intentioner följs under hela projekttiden Projektledare: Leder projektet under genomförandefasen Referensgrupp VHT: Beskriver behov ur verksamhetssynpunkt Teknikansvariga: Säkerställer att vi får rätta tekniska lösningarna Verksamhetssamordnare: Samordnar Projektet mot verksamheten Arkitekt Projektör Entreprenörer Besiktare Kontrollansvarig BASP BASU Verksamhetsansvarig lokalförsörjning Verksamhetsansvarig upphandling entreprenad

6 Projektprocessen Beställning / uppdrag: Uppdrags beskrivning från
Initiering Beställning / uppdrag: Uppdrags beskrivning från VHT eller strukturplan (lokalresursplanering) B0 Godkänd uppdragsbeskrivning, beslut om projektstart Förstudie Fakta insamling: VHT behov, bedömning av fastighetens skick, grova skisser och kalkyler. B1 Godkänd förstudie beslut om att gå vidare Program Besluts- och projekteringsunderlag: Förfinade skisser, kalkyler(bedömd prodkost), beskrivningar B2 Godkänd programhandling och beslut i VEP om finansiering och budget för projektet Projektering Upphandlingsunderlag: Detaljerad beskrivning över vad som skall byggas B3 Beslut om att påbörja upphandling Upphandling Upphandling: Anbudsförfarande B4 Beslut om att anta entreprenörer Entreprenad Här genomförs själva byggnationen B5 Godkänd besiktning av entreprenaden Avslut Slut besiktning, relationshandlingar, inflyttning mm B6 All dokumentation klar och VHT har flyttat in. Projektet slutredovisas Uppföljning Uppföljning: Blev resultatet som förväntat och hur fugerade processen, intervjuer med berörda. Projektet utvärderat och erfarenhets återföring klar

7 Projektprocessen Projektering Upphandling konsulter Systemlösning
Tidplan Produktionskostnads kalkyl Program handling Projanvisningar Projektering Upphandling konsulter B3 Systemlösning B3 Detaljprojektering B3 Förfrågan Rumsfunktions program Mötesprotokoll Anbud FFU detaljprojektering Mötesprotokoll Utvärdering Systemhandling Tidplan Kontrakt Entreprenadkostnadskalkyl konsult Produktionskostnads kalkyl Avrop ramavtal B3 B3 B3 Beställning: enligt delegation Godkännande: styrgrupp Godkännande: Projektledare

8 Pågående projekt Pitholmssporthall Strömnäs förskola Pilgatan
Behovsfas Utvecklingsfas Genomförandefas Initiering Projektering Upphandling Uppföljning Entreprenad Förstudie Program Avslut Projektprocess B3 B4 B5 Uppföljningsfas B0 B1 B2 B6 Pitholmssporthall Strömnäs förskola Pilgatan Sjulnässkolan Svensbyskola Grisbergets ridanläggning Strukturplan BUN Piteå, Pitholm, Öjebyn och Strömbacka Ängens förskola

9 Investeringskalkyl tidiga skeden
Nyckeltalsbank Kalkyl i tidigt skede Pitholmssporthall Yta 2253 m² X 8328 kr/m² = 18,7 mkr Bedömning 18 – 20 mkr

10 Produktionskostnadskalkyl from programskedet

11 Säker och effektiv processtyrning
Tydliga ansvarsfördelning (Vem?) Tydlig process (Hur ?) Tydligt uppdrag (Vad skall göras?) Tydliga och realistiska ramar för projektet (Ekonomi, tid, resurser) Väl dokumenterade överenskommelser (styrgruppsprotokoll etc) Uppföljning av projekten Rapporter ekonomisystem Äta och projektförändringar Systematisering av konteringar. Tid att ta fram underlag till ramar (Långsiktig planering) Kontinuerlig förbättring (Lärande arbetssätt) Våga låga förmåga.

12 Långsiktig Investeringsplan

13 Planeringsförutsättningar
Underlag Bokförda värden från anläggningsreskontran Värdeändringar från anläggningsreskontran Byggnadslista med byggår och ytor. Nyckeltal för genomförda investeringar Analyser Nollår för byggnaden fastställs Intervall för investering fastställs

14 Investeringsutgifter anläggningsreskontra

15 Bokförda värden anläggningsreskontra

16 Nyckeltal genomförda investeringar

17 Byggnadslista ytor, byggår, nollår

18 Långsiktig investeringsplan
Planerna fastställs för de närmaste 3-5 åren. Enkelt att bedöma konsekvenser av nyinvestering. Effektivare förvaltning och resursanvändning på driftsidan.

19 Långsiktig investeringsplan
Planerna fastställs för de närmaste 3-5 åren. Enkelt att bedöma konsekvenser av nyinvestering. Effektivare förvaltning och resursanvändning på driftsidan.

20 Fastställ 3-5 årsplan

21 Fastställd investeringsplan kommande 4 år VEP 2013
Investeringsplan VEP 2013 Avsatta resurser i VEP 2013 Fastställd investeringsplan kommande 4 år VEP 2013

22 Frågor Beslut om långsiktig planering (KF – resp VHT)
Uppdraget slutfört


Ladda ner ppt "Processbeskrivning Roller och Ansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser