Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektprocessen Processbeskrivning Roller och Ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektprocessen Processbeskrivning Roller och Ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Projektprocessen Processbeskrivning Roller och Ansvar

2 Uppdrag Att arbeta fram ett säkert och effektivt system för projektstyrning inom byggverksamheten

3 Arbetsgång • Processkartläggning – Kartläggning av aktiviteter – Kartläggning av beslutspunkter – Kartläggning av roller, ansvar och mandat • Analysera och identifiera förbättringsområden • Beslutat och implementerat kontinuerligt

4 Förbättringsområden • Processförbättringar (vilka aktiviteter?) • Tydliggöra roller och ansvar • Bättre investeringskalkyler i de olika faserna • Mallar för dokumentation • Styrning och uppföljning • Tid att ta fram underlag

5 Projektprocessen BehovsfasUtvecklingsfasGenomförandefas Initiering Projektering UpphandlingUppföljningEntreprenad Förstudie Program Avslut Projektprocess B3B4 B5 Uppföljningsfas B0 B1 B2 B6 Styrgrupp: Styr projektet under hela projekttiden. Följer upp och beslutar om projektförändringar Programansvarig: Ansvarar för att projektets ramar och intentioner följs under hela projekttiden Projektledare: Leder projektet under genomförandefasen Projektör Entreprenörer Besiktare Arkitekt Referensgrupp VHT: Beskriver behov ur verksamhetssynpunkt Teknikansvariga: Säkerställer att vi får rätta tekniska lösningarna Verksamhetssamordnare: Samordnar Projektet mot verksamheten Beställare: Fastställer ramarna för projektet Kontrollansvarig BASPBASU Verksamhetsansvarig lokalförsörjningVerksamhetsansvarig upphandling entreprenad

6 Projektprocessen Initiering Projektering Upphandling Uppföljning Entreprenad Förstudie Program Avslut Beställning / uppdrag: Uppdrags beskrivning från VHT eller strukturplan (lokalresursplanering) Fakta insamling: VHT behov, bedömning av fastighetens skick, grova skisser och kalkyler. Besluts- och projekteringsunderlag: Förfinade skisser, kalkyler(bedömd prodkost), beskrivningar Upphandlingsunderlag: Detaljerad beskrivning över vad som skall byggas Upphandling: Anbudsförfarande Här genomförs själva byggnationen Slut besiktning, relationshandlingar, inflyttning mm Uppföljning: Blev resultatet som förväntat och hur fugerade processen, intervjuer med berörda. B3 B4 B5 B0 B1 B2 B6 Godkänd uppdragsbeskrivning, beslut om projektstart Godkänd förstudie beslut om att gå vidare Godkänd programhandling och beslut i VEP om finansiering och budget för projektet Beslut om att påbörja upphandling Beslut om att anta entreprenörer Godkänd besiktning av entreprenaden All dokumentation klar och VHT har flyttat in. Projektet slutredovisas Projektet utvärderat och erfarenhets återföring klar

7 Projektprocessen Projektering B3 Godkännande: Projektledare Upphandling konsulter Systemlösning Detaljprojektering Systemhandling Program handling FFU detaljprojektering Förfrågan Anbud Utvärdering Kontrakt Mötesprotokoll B3 Beställning: enligt delegation Avrop ramavtal Tidplan B3 Godkännande: styrgrupp Rumsfunktions program Projanvisningar Entreprenadkostnad skalkyl konsult Produktionskostnads kalkyl Produktionskostnads kalkyl

8 Pågående projekt BehovsfasUtvecklingsfasGenomförandefas Initiering Projektering UpphandlingUppföljningEntreprenad Förstudie Program Avslut Projektprocess B3B4 B5 Uppföljningsfas B0 B1 B2 B6 Pitholmssporthall Sjulnässkolan Svensbyskola Grisbergets ridanläggning Strukturplan BUN Piteå, Pitholm, Öjebyn och Strömbacka Strömnäs förskola Pilgatan Ängens förskola

9 Investeringskalkyl tidiga skeden Nyckeltalsbank Kalkyl i tidigt skede Pitholmssporthall Yta 2253 m² X 8328 kr/m² = 18,7 mkr Bedömning 18 – 20 mkr

10 Produktionskostnadskalkyl from programskedet

11 Säker och effektiv processtyrning • Tydliga ansvarsfördelning (Vem?) • Tydlig process (Hur ?) • Tydligt uppdrag (Vad skall göras?) • Tydliga och realistiska ramar för projektet (Ekonomi, tid, resurser) • Väl dokumenterade överenskommelser (styrgruppsprotokoll etc) • Uppföljning av projekten – Rapporter ekonomisystem – Äta och projektförändringar – Systematisering av konteringar. • Tid att ta fram underlag till ramar (Långsiktig planering) • Kontinuerlig förbättring (Lärande arbetssätt) • Våga låga förmåga.

12 Långsiktig Investeringsplan

13 Planeringsförutsättningar Underlag • Bokförda värden från anläggningsreskontran • Värdeändringar från anläggningsreskontran • Byggnadslista med byggår och ytor. • Nyckeltal för genomförda investeringar Analyser • Nollår för byggnaden fastställs • Intervall för investering fastställs

14 Investeringsutgifter anläggningsreskontra

15 Bokförda värden anläggningsreskontra

16 Nyckeltal genomförda investeringar

17 Byggnadslista ytor, byggår, nollår

18 Långsiktig investeringsplan • Planerna fastställs för de närmaste 3-5 åren. • Enkelt att bedöma konsekvenser av nyinvestering. • Effektivare förvaltning och resursanvändning på driftsidan.

19 Långsiktig investeringsplan • Planerna fastställs för de närmaste 3-5 åren. • Enkelt att bedöma konsekvenser av nyinvestering. • Effektivare förvaltning och resursanvändning på driftsidan.

20 Fastställ 3-5 årsplan

21 Investeringsplan VEP 2013 Avsatta resurser i VEP 2013 Fastställd investeringsplan kommande 4 år VEP 2013

22 Frågor • Beslut om långsiktig planering (KF – resp VHT) • Uppdraget slutfört


Ladda ner ppt "Projektprocessen Processbeskrivning Roller och Ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser