Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 19:e oktober 2011 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 19:e oktober 2011 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 19:e oktober 2011 www.alstensskolan.se

2 Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet blivit behörigen kallat 4Fastställande av dagordning 5Föredragning av a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Balans- & resultaträkning 2010/11 samt förslag till vinstdisposition c) Revisionsberättelse 6Fastställande av verksamhets- berättelsen samt beslut om vinstdisposition 7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8Behandling av förslag från styrelsen och motioner a)Motioner och övriga förslag b)Verksamhetsplan c)Budget och fastställande av medlemsavgift 9Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 10Fastställande av arvoden 11Val av styrelse för kommande mandatperiod 12Val av revisor och revisors- suppleant för kommande mandatperiod 13Val av valberedning 14Övriga frågor 15Ordförande förklarar årsmötet avslutat www.alstensskolan.se

3 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Ålstensskolans Dag •Hölls traditionsenligt i oktober i samarbete med föräldrar i åk 3. Dagen inbringade netto 12.475 kr. Prylbytardag •Höstens prylbytardag hölls samma dag som Ålstensskolans Dag med syfte att locka fler besökare och inbringade netto 3.216 kr. Julgransplundring •Julgransplundring genomfördes för 3:e året tillsammans med föräldrar i åk 1. Julgransplundringen inbringade netto 3.919 kr. Valborgsfirande •Föräldraföreningen arrangerade valborgsfirande i samarbete med de klasser som samlade pengar till sina klassresor. Uppskattningsvis hade vi ca 2.500 besökare. Uppskattad valborgstalare var Katerina Janouch. Västerleds kyrkokör sjöng därefter in våren under ledningar av Karin Alvàn. Hanssons fyrverkerier sponsrade evenemanget med fyrverkeri som avslutning på valborgsfirandet. www.alstensskolan.se

4 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Trafikgruppen •Stöd till skolutmaningen på höstterminen – Bilfri september. •Gå-till-skolan-tävling arrangerades av föräldraföreningen våren 2011 – alla klasser över 99% vann biljetter till Cosmonova/Aquaria (11 klasser). 2:a pris till övriga klasser om 500 kr att disponera valfritt tillsammans med klassen. •Samordning av schema för föräldrastöd till skolpoliser. Stödjer att skolan fortsätter med skolpoliser även om staden har dragit tillbaka sitt stöd för denna verksamhet. •Deltar i Stockholms Stads projekt Säker Skolväg – arbetar aktivt med frågor kring snöröjning, upprustning av trottoarer, samt skyltning runt skolan. Skolwebbsgruppen •Fyra föräldrar bildade en mycket kompetent skolwebbsgrupp HT2010. De har under läsåret arbetat intensivt med att ta fram förslag utifrån en mycket detaljerad föräldraenkät på hur skolwebben kan förbättras. Resultatet presenterades därefter för skolledning och utbildningsförvaltning. Materialet används som referensmaterial i utbildningsförvaltningens fortsatta arbete med skolwebben. www.alstensskolan.se

5 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Fritidsgruppen / Kometen •Arrangemang av externa kurser –Gitarrundervisning, schackskola och Robotverkstad erbjöds i samarbete med Kosmosklubben. •Ekonomiskt stöd till Kometen för inköp av material och spel. IT-gruppen •Hemsidan har uppdaterats och är nu gjord i wordpress - www.alstensskolan.se www.alstensskolan.se Matgruppen •Matgruppen arbetar tillsammans med skolans matråd med att förbättra kvaliteten på skolans mat och miljön i matsalen. Evenemangsgruppen •5 skoldiscon arrangerades spårvis för åk F & 1, 2, 3 & 4 (sport- & påsklov). www.alstensskolan.se

6 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Kommunikation Föräldraföreningen utkom med två nyhetsbrev under läsåret –HT10 september, VT11 februari –HT10 informerade styrelsen om våra olika intressegrupper och verksamhetsområden i samband med föräldramötena för åk F-1 & 2-3. Skoltröjor •Fortsatt samarbete med Skolplagget, beställning av skolkläder – HT & VT. Kvarglömda kläder •Ca ½ sopsäck med kläder samlas in från skolgymnastiken, skolgården och korridorerna per vecka(!). Märk kläderna, det gör stor skillnad till om borttappade kläder hittar tillbaka. På Ålstensskolans dag hjälpte föreningen skolan med att lägga fram kläderna för visning på skolgården. Kläder som blir kvar skänks till Baltikum genom skolans försorg. Skolhälsovården •I samarbete med Skolhälsovården arrangerades avlusningshelg i samband med terminsstart HT & VT. www.alstensskolan.se

7 5 b) Balansräkning 30 juni 2011 www.alstensskolan.se Balansräkning 2011-06-302010-06-302009-06-30 Tillgångar Postgiro46 1104 4578 739 Handelsbanken02 5500 Bank IKANO64 82864 44799 115 Interimsfordringar2 6003 5505 100 Summa tillgångar113 53875 004112 954 Skulder och eget kapital Skolfond60 00040 00041 000 Balanserad vinst2 7533 2801 422 Årets vinst34 03320 024858 Summa eget kapital96 78663 30443 280 Leverantörsskulder000 Övriga kortfristiga skulder000 Övriga interimsskulder16 75211 70069 674 Summa skulder16 75211 70069 674 Summa skulder och eget kapital 113 53875 004112 954

8 www.alstensskolan.se 5 b) Resultat 2010/11

9 5 b) Förslag till vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Skolfond60 000 kr Balanserad vinst2 753 kr Årets vinst34 033 kr Totalt96 786 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Skolfond96 000 kr Balanserad vinst 786 kr Totalt96 786 kr www.alstensskolan.se

10 5 c) Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsmötet för ÅSK, Ålstensskolans Föräldraförening Jag har granskat verksamhetsberättelsen, bokföringen och förvaltningen av Ålstensskolans Föräldraförening för räkenskapsåret 2010-07-01 – 2011-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhets- berättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings- principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Jag har tagit del av förvaltningen genom styrelsens protokoll. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bromma 2011-09-22 Malin Hansson www.alstensskolan.se

11 6Fastställande av verksamhetsberättelsen samt beslut om vinstdisposition 7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8Behandling av förslag från styrelsen och motioner a)Motioner och övriga förslag b)Verksamhetsplan c)Budget och fastställande av medlemsavgift www.alstensskolan.se Dagordning fortsättning

12 8 b) Verksamhetsplan  Oförändrade medlemsavgifter 100 kr per barn och läsår  Använda skolfonden till fortsatt skolgårdsupprustning  Fortsätta stödja fritidsklubben Kometen för åk 4 & 5  uppmuntra eleverna att anmäla sig  samordna externa kurser  bekosta inköp av material och spel  Fortsatt satsning på ”Evenemang” för ökad trivsel och sammanhållning, t ex Disco, Ålstensskolans Dag, Julgransplundring & Valborgsfirande  Trafikaktiviteter: Höst – Bilfri september / Vår – Gå-till-skolan-tävling  Fortsatt stöd till skadefria veckor, elevrådet, skolpoliser & resestipendier  Öka intresse och engagemang för Föräldraföreningens arbete www.alstensskolan.se

13 8 b) Budgetförslag läsåret 2011/12 www.alstensskolan.se 2010/11Budget 10/11Budget 11/12 Rörelseintäkter Medlemsavgifter 58 60060 000 Ålstensskolans Dag 17 77525 00020 000 Prylbytardag höst 3 2163 000 Prylbytardag vår 000 Konstgräs sponsring 000 Julgransplundring 9 09010 000 Valborg 8332 000 Skoltröjor 02 000 Försäljning kvarglömda kläder 000 Övriga intäkter 000 Summa rörelseintäkter89 514102 00097 000 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning 0-84 000-91 500 Fritids år 4-5 (Kometen) 0-5 000-10 000 Bidrag till skolpoliser -2 400-2 500-4 500 Elevrådet skadefria veckor -4 200-5 000 Bidrag till elevrådet -800 Stipendier år 3 & 5 -14 000-20 000-30 000 Trafikåtgärder -14 028-20 000 Evenemang 0-5 000 Valborg kostnader -1 2000-5 000 Ålstensskolans Dag, kostnader -5 539-10 000 Julgransplundring kostnader -5 171-5 000 Kometenkurser 000 Övriga kostnader -8 071-5 000-5 500 Summa rörelsekostnader-55 409-162 300-192 300 Rörelseresultat34 105-60 300-95 300 Finansnetto-720300 Återförening av skolfonden 060 00095 000 Årets resultat34 033-3000

14 8 b) Budget Intäkter läsåret 2011/12 www.alstensskolan.se Medlemsavgifter62% Ålstensskolans Dag21% Prylbytardag höst3% Julgransplundring10% Valborg2% Skoltröjor2%

15 8 b) Budget Kostnader läsåret 2011/12 www.alstensskolan.se Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning48% Fritids år 4-5 (Kometen)5% Bidrag till skolpoliser2% Elevrådet skadefria veckor3% Bidrag till elevrådet0% Stipendier år 3 & 516% Trafikåtgärder10% Evenemang3% Valborg kostnader3% Ålstensskolans Dag, kostnader5% Julgransplundring kostnader3% Övriga kostnader3%

16 Dagordning fortsättning 9Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 10Fastställande av arvoden 11Val av styrelse för kommande mandatperiod 12Val av revisor och revisorssuppleant för kommande mandatperiod www.alstensskolan.se

17 Val av styrelse & revisor Styrelse 2010/11 • Mina-Niqole Sandhassel • David Schelin • Ulrika Roos • Joakim Skantze • Jörgen Linse • Malin Torkelsdotter Poole • Pernilla Rosendahl, avgående •Kristina Engstrand, avgående Revisor • Malin Hansson Revisorssuppleant •Peter Brundell www.alstensskolan.se Styrelse 2011/12 • Mina-Niqole Sandhassel • David Schelin • Ulrika Roos • Joakim Skantze • Jörgen Linse • Malin Torkelsdotter Poole • Therese Jensen, nyval •Hanna Göthlin, nyval •Sophie Ramsten, nyval (adj.) Revisor •Malin Hansson Revisorssuppleant •Peter Brundell

18 Dagordning fortsättning 13Val av valberedning förslag Ninni Bäckman (5C & 3C) & Jesper Ramsö (3C & 2C) 14Övriga frågor 15Ordförande förklarar årsmötet avslutat www.alstensskolan.se


Ladda ner ppt "Årsmöte 19:e oktober 2011 www.alstensskolan.se. Dagordning 1Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2Val av mötesfunktionärer 3Fråga om mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser