Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.alstensskolan.se Årsmöte 19:e oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.alstensskolan.se Årsmöte 19:e oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 19:e oktober 2011

2 Dagordning 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
Dagordning 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 2 Val av mötesfunktionärer Fråga om mötet blivit behörigen kallat 4 Fastställande av dagordning 5 Föredragning av a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Balans- & resultaträkning 2010/11 samt förslag till vinstdisposition c) Revisionsberättelse 6 Fastställande av verksamhets-berättelsen samt beslut om vinstdisposition 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8 Behandling av förslag från styrelsen och motioner Motioner och övriga förslag Verksamhetsplan Budget och fastställande av medlemsavgift 9 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter 10 Fastställande av arvoden 11 Val av styrelse för kommande mandatperiod Val av revisor och revisors-suppleant för kommande mandatperiod Val av valberedning 14 Övriga frågor 15 Ordförande förklarar årsmötet avslutat

3 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11
5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Ålstensskolans Dag Hölls traditionsenligt i oktober i samarbete med föräldrar i åk 3. Dagen inbringade netto kr. Prylbytardag Höstens prylbytardag hölls samma dag som Ålstensskolans Dag med syfte att locka fler besökare och inbringade netto kr. Julgransplundring Julgransplundring genomfördes för 3:e året tillsammans med föräldrar i åk 1. Julgransplundringen inbringade netto kr. Valborgsfirande Föräldraföreningen arrangerade valborgsfirande i samarbete med de klasser som samlade pengar till sina klassresor. Uppskattningsvis hade vi ca besökare. Uppskattad valborgstalare var Katerina Janouch. Västerleds kyrkokör sjöng därefter in våren under ledningar av Karin Alvàn. Hanssons fyrverkerier sponsrade evenemanget med fyrverkeri som avslutning på valborgsfirandet.

4 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11
5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Trafikgruppen Stöd till skolutmaningen på höstterminen – Bilfri september. Gå-till-skolan-tävling arrangerades av föräldraföreningen våren 2011 – alla klasser över 99% vann biljetter till Cosmonova/Aquaria (11 klasser). 2:a pris till övriga klasser om 500 kr att disponera valfritt tillsammans med klassen. Samordning av schema för föräldrastöd till skolpoliser. Stödjer att skolan fortsätter med skolpoliser även om staden har dragit tillbaka sitt stöd för denna verksamhet. Deltar i Stockholms Stads projekt Säker Skolväg – arbetar aktivt med frågor kring snöröjning, upprustning av trottoarer, samt skyltning runt skolan. Skolwebbsgruppen Fyra föräldrar bildade en mycket kompetent skolwebbsgrupp HT2010. De har under läsåret arbetat intensivt med att ta fram förslag utifrån en mycket detaljerad föräldraenkät på hur skolwebben kan förbättras. Resultatet presenterades därefter för skolledning och utbildningsförvaltning. Materialet används som referensmaterial i utbildningsförvaltningens fortsatta arbete med skolwebben.

5 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11
5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Fritidsgruppen / Kometen Arrangemang av externa kurser Gitarrundervisning, schackskola och Robotverkstad erbjöds i samarbete med Kosmosklubben. Ekonomiskt stöd till Kometen för inköp av material och spel. IT-gruppen Hemsidan har uppdaterats och är nu gjord i wordpress - Matgruppen Matgruppen arbetar tillsammans med skolans matråd med att förbättra kvaliteten på skolans mat och miljön i matsalen. Evenemangsgruppen 5 skoldiscon arrangerades spårvis för åk F & 1, 2, 3 & 4 (sport- & påsklov).

6 5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11
5 a) Verksamhetsberättelse 2010/11 Kommunikation Föräldraföreningen utkom med två nyhetsbrev under läsåret HT10 september, VT11 februari HT10 informerade styrelsen om våra olika intressegrupper och verksamhetsområden i samband med föräldramötena för åk F-1 & 2-3. Skoltröjor Fortsatt samarbete med Skolplagget, beställning av skolkläder – HT & VT. Kvarglömda kläder Ca ½ sopsäck med kläder samlas in från skolgymnastiken, skolgården och korridorerna per vecka(!). Märk kläderna, det gör stor skillnad till om borttappade kläder hittar tillbaka. På Ålstensskolans dag hjälpte föreningen skolan med att lägga fram kläderna för visning på skolgården. Kläder som blir kvar skänks till Baltikum genom skolans försorg. Skolhälsovården I samarbete med Skolhälsovården arrangerades avlusningshelg i samband med terminsstart HT & VT.

7 5 b) Balansräkning 30 juni 2011 Balansräkning 2011-06-30 2010-06-30
5 b) Balansräkning 30 juni 2011 Balansräkning Tillgångar Postgiro 46 110 4 457 8 739 Handelsbanken 2 550 Bank IKANO 64 828 64 447 99 115 Interimsfordringar 2 600 3 550 5 100 Summa tillgångar 75 004 Skulder och eget kapital Skolfond 60 000 40 000 41 000 Balanserad vinst 2 753 3 280 1 422 Årets vinst 34 033 20 024 858 Summa eget kapital 96 786 63 304 43 280 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Övriga interimsskulder 16 752 11 700 69 674 Summa skulder Summa skulder och eget kapital

8 5 b) Resultat 2010/11

9 5 b) Förslag till vinstdisposition
5 b) Förslag till vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Skolfond kr Balanserad vinst kr Årets vinst kr Totalt kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Skolfond kr Balanserad vinst 786 kr

10 5 c) Revisionsberättelse
5 c) Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsmötet för ÅSK, Ålstensskolans Föräldraförening Jag har granskat verksamhetsberättelsen, bokföringen och förvaltningen av Ålstensskolans Föräldraförening för räkenskapsåret – Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhets-berättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Jag har genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Jag har tagit del av förvaltningen genom styrelsens protokoll. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bromma Malin Hansson

11 Dagordning fortsättning
Dagordning fortsättning 6 Fastställande av verksamhetsberättelsen samt beslut om vinstdisposition 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8 Behandling av förslag från styrelsen och motioner Motioner och övriga förslag Verksamhetsplan Budget och fastställande av medlemsavgift

12 8 b) Verksamhetsplan Oförändrade medlemsavgifter 100 kr per barn och läsår Använda skolfonden till fortsatt skolgårdsupprustning Fortsätta stödja fritidsklubben Kometen för åk 4 & 5 uppmuntra eleverna att anmäla sig samordna externa kurser bekosta inköp av material och spel Fortsatt satsning på ”Evenemang” för ökad trivsel och sammanhållning, t ex Disco, Ålstensskolans Dag, Julgransplundring & Valborgsfirande Trafikaktiviteter: Höst – Bilfri september / Vår – Gå-till-skolan-tävling Fortsatt stöd till skadefria veckor, elevrådet, skolpoliser & resestipendier Öka intresse och engagemang för Föräldraföreningens arbete

13 8 b) Budgetförslag läsåret 2011/12
8 b) Budgetförslag läsåret 2011/12 2010/11 Budget 10/11 Budget 11/12 Rörelseintäkter Medlemsavgifter 58 600 60 000 Ålstensskolans Dag 17 775 25 000 20 000 Prylbytardag höst 3 216 3 000 Prylbytardag vår Konstgräs sponsring Julgransplundring 9 090 10 000 Valborg 833 2 000 Skoltröjor Försäljning kvarglömda kläder Övriga intäkter Summa rörelseintäkter 89 514 97 000 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning Fritids år 4-5 (Kometen) -5 000 Bidrag till skolpoliser -2 400 -2 500 -4 500 Elevrådet skadefria veckor -4 200 Bidrag till elevrådet -800 Stipendier år 3 & 5 Trafikåtgärder Evenemang Valborg kostnader -1 200 Ålstensskolans Dag, kostnader -5 539 Julgransplundring kostnader -5 171 Kometenkurser Övriga kostnader -8 071 -5 500 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat 34 105 Finansnetto -72 300 Återförening av skolfonden 95 000 Årets resultat 34 033 -300

14 8 b) Budget Intäkter läsåret 2011/12
8 b) Budget Intäkter läsåret 2011/12 Medlemsavgifter 62% Ålstensskolans Dag 21% Prylbytardag höst 3% Julgransplundring 10% Valborg 2% Skoltröjor

15 8 b) Budget Kostnader läsåret 2011/12
8 b) Budget Kostnader läsåret 2011/12 Rörelsekostnader Skolgårdsupprustning 48% Fritids år 4-5 (Kometen) 5% Bidrag till skolpoliser 2% Elevrådet skadefria veckor 3% Bidrag till elevrådet 0% Stipendier år 3 & 5 16% Trafikåtgärder 10% Evenemang Valborg kostnader Ålstensskolans Dag, kostnader Julgransplundring kostnader Övriga kostnader

16 Dagordning fortsättning
Dagordning fortsättning 9 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 10 Fastställande av arvoden 11 Val av styrelse för kommande mandatperiod 12 Val av revisor och revisorssuppleant för kommande mandatperiod

17 Val av styrelse & revisor
Val av styrelse & revisor Styrelse 2010/11 Mina-Niqole Sandhassel David Schelin Ulrika Roos Joakim Skantze Jörgen Linse Malin Torkelsdotter Poole Pernilla Rosendahl, avgående Kristina Engstrand, avgående Revisor Malin Hansson Revisorssuppleant Peter Brundell Styrelse 2011/12 Mina-Niqole Sandhassel David Schelin Ulrika Roos Joakim Skantze Jörgen Linse Malin Torkelsdotter Poole Therese Jensen, nyval Hanna Göthlin, nyval Sophie Ramsten, nyval (adj.) Revisor Malin Hansson Revisorssuppleant Peter Brundell

18 Dagordning fortsättning
Dagordning fortsättning Val av valberedning förslag Ninni Bäckman (5C & 3C) & Jesper Ramsö (3C & 2C) 14 Övriga frågor 15 Ordförande förklarar årsmötet avslutat


Ladda ner ppt "Www.alstensskolan.se Årsmöte 19:e oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser