Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företags- hälsovården i Hultsfreds kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företags- hälsovården i Hultsfreds kommun"— Presentationens avskrift:

1 Företags- hälsovården i Hultsfreds kommun
Case av Marie Stjernström & Elin Hagelvik

2 Case presentation Utvärdering av nuvarande avtal vad det gäller samarbete och kommunikation. Uppfyller parterna sin del i avtalet?

3 Avtalet med Företagshälsovården
Hultsfreds kommun satsar för att minska sjukfrånvaron, och företagshälsovården är en själklar partner i rehabiliteringsprocessen.

4 Uppdraget Företagshälsovården ska ha god kännedom om kommuners verksamheter och villkor.

5 Kommunen Tycker att företaghälsovården har god kännedom om kommunens förvaltningar. Företagshälsovården Tycker att de känner till kommunen väl efter ett långt sammarbete. Men likväl behöver kommunen ha kännedom om företagshälsovården

6 Uppdraget Företagshälsovården ska arbeta med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården ska ha ett initiativtagande arbetssätt och kunna presentera olika förslag på hur man ska arbeta med arbetsmiljöfrågor.

7 Kommunen Företagshälsovården tar inte initiativ till förebyggande arbetsmiljöarbete, utan hjälp först när problem har uppstått. Årlig hälsokontroll av kostpersonal som initieras av företagshälsovården. Utbildning för skyddsombud på kommunens beställning. Företagshälsovården borde hålla kommunen uppdaterad för sina tjänster och nyheter för sina tjänster inom företagshälsovård, detta saknas.

8 Företagshälsovården Förebyggande arbete genom hälsokontroller, ergonomisk utbildning, sluta röka grupper, på kommuners beställning. Företagshälsovården har möjlighet att bedriva utveckling och har en stor erfarenhetsbas. Tar reda på fakta när problem uppstår.

9 Uppdraget Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas utifrån ett konsultativt och personalekonomiskt förhållningssätt.

10 Kommunen Konsultativt förhållningssätt – Rådgivning, bollplank, bra stöd från företagshälsovården. Personalekonomiskt- Inte mer kostnader än vad som behövs. Företagshälsovården ska ge behandling och stöd för att förebygga sjukskrivning.

11 Företagshälsovården Konsultativt förhållningssätt – Behöver vara neutrala och objektiva, inte ta parti och följa kunskap. Övertar inte problem utan tar fram beslutsunderlag till kommunen. Konsluterar utifrån beprövad erfarenhet. Personalekonomiskt – Jobba snabbt och effektivt, inte göra mer än vad so, krävs. Komma överens med kommunen om åtgärder. Hjälpa kommunen att utveckla en bra arbetsmiljö och personalpolitik, undvika sjukskrivningar.

12 Uppdraget Företagshälsovården ska säkerhetsställa att uppdrag som genomförs åt kommunen ska i stort sett följa denna modell. Uppdaget definieras Tydlig planering och genomförande Avsvarsfördelning och handlingsplan Återkoppling av resultat till berörda, skriftlig återkoppling om så önskas Förslag på åtgärder Utvärdering och uppföljning

13 Kommunen Bra återkoppling, muntlig och skriftlig. Ibland måste återrapporteringar efterfrågas. Återraportering innehåller planering och vägledning från läkare. Företagshälsovårdens läkare bestämmer hur man ska gå vidare, psykologer eller nått annat. Kontakten i individärende fungerar bra.

14 Någon anser att det är företagshälsovården som ska stå för återkopplingen.
Förlitar sig på personalkonsulterna. Efter tre samtal ska kommunen kontaktas, tycker inte alltid att det fungerar.

15 Företagshälsovården Kommunikationen fungerar bra i rehabiliteringsärenden. Finns rutiner kring hur vissa ärenden ska hanteras. Finns i skrift men inte officiellt. Sekretessen ett hinder i återrapporteringen Återrapporteringen sker kontinuerligt oftast muntligt och sköts av sjuksköterskan. Ger tre samtal innan avstämning men frågar oftast kommunen först.

16 Kompetens Företagshälsovården ska ha dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget. Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet av företagshälsovårdsarbete.

17 Kommunen Har varit svårt med läkartider och nu även till sjuksköterska. Verkar som företagshälsovårdens resurser har minskat. De säger att det ordnar sig men det funkar inte så. Svaga läkarintyg som inte godkänns av försäkringskassan. De har kompetens annars lämnar de vidare remiss eller ordnar konsult. Bristande kompetens och inte så mycket personal.

18 Bra kompetens, men skiftande personligheter, bör satsa på psykologer.
Bemötandet från läkare kan vara oprofessionellt.

19 Företagshälsovården Har stor kompetens och den kompetens som behövs. Tar in konsulter vid behov och efterfrågan. Finnas inte kompetensen i Hultsfred finns den på annan ort inom företagshälsovården.

20 Tillgänglighet Företagshälsovården ska vara placerad i Hultsfreds tätort, men även utföra vissa insatser ute på arbetsplatser inom hela kommunen. Det ska finnas möjlighet till telefonrådgivning dagtid. Vid kriser av olika slag ska åtgärder kunna beställas även under kvällar, nätter och helger. Tillgängliga normalarbetsdagar

21 Kommunen Möten hålls ofta på Företagshälsovården, neutral mark. Visste inte om avtalet gällande akuta händelse på kväller/nätter/helger. Kommunen avgöra vad som är akut. Företagshälsovården är svåra att få tag på. Ringer direktnummer/mail/växeln. Går snabbt att få en tid, inom en vecka. Företagshälsovården är flexibla och åker ut till olika arbetsplatser. Vanlig arbetstid är de lätta att nå. ”Arbetslivet upphör inte fredag lunch”.

22 Företagshälsovården Flexibla, möter upp geografiskt när det efterfrågas. Finns tillgängliga vid akuta ärenden, nås via växeln. Det är kommunen som avgör om det är akut. ”händer det något ringer de hemnumret”. Vet inte hur det fungerar med jour kväller/nätter/helger.

23 Kommunen har direktnummer till företagshälsovården som de kan nås på.
Mail fungerar bra, ringer alltid tillbaka om meddelade eller mail kommer in. Ge tid fort, inom en vecka. Ibland samma dag om läkare finns på plats.

24 Avropsavtalet Hultsfred efterfrågar endast en avropsdel
Avropsdelen skall baseras på timpris. Angivna anbudspriser ska inkludera alla kostnader.

25 Kommunen Budgeten räcker inte. Svårt att se vad som kostar. Hur många tar kontakt själva med företagshälsovården? Ingen för statistik på hur mycket man själv ringer in till företagshälsovården. Någon tror att det flesta besök går via chefen. Vad är arbetsrelaterat? Avropar kommunen för mycket eller levererar företagshälsovården mer tjänster än vad som krävs?

26 Företagshälsovården Tycker avropsavtalet fungerar mycket bra. Kommunen får betala för de tjänster de utnyttjar. Inga bekymmer att den enskilde själv kan ringa. Det förs inte någon statistik på hur många ärenden som kommunen ringer in ”det vet kommunen själva”. Uppskattningsvis är det 40% som går via chefen och 60% som ringer själva. Företagshälsovården uppger att de bedömer vad som är arbetsrelaterat annars hänvisning till vårdcentralen.

27 Uppföljning Återrapportering från företagshälsovården till kommunen ska ske kvartal samt årsvis. Rapportering ska vara skriftlig om kommunen begär detta. Om kommunen begär rapportering av enskilda tjänster ska dessa ske månadsvis.

28 Kommunen Personalchefen sammankallar till möte med företagshälsovården när det behövs. Ekonomisk rapport via mail en gång i månaden. Två möten per år med företagshälsovården.

29 Företagshälsovården Uppföljning genom rapporter halvårsvis. Ekonomisk uppföljning med personalchef var 14:e dag. Skriftligt återrapportering. Återrapporteringen är kategoriserad utifrån de olika förvaltningarna. Har träffat personalkonsulter och personalchef ibland, några gånger om året eller vid behov.

30 Enkätredovisning Har du som chef haft någon kontakt med Företagshälsovården under de senaste 2 åren? Namn Antal % A. Ja 15 62,5 B. Nej 9 37,5 Total 24 100 Svarsfrekvens 100% (24/24)

31 Av vilken anledning? Namn Antal %
Namn Antal % A. Förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete 3 20 B. Utbildning C. Arbetslivsinriktad rehabilitering 9 60 D. Fysisk arbetsmiljö E. Psykosocial arbetsmiljö 5 33,3 F. Hälsokontroller Total 25 166,7 Svarsfrekvens 62,5% (15/24)

32 Är du nöjd med kontakten med Företagshälsovården?
Namn Antal % A. Ja 11 73,3 B. Nej 4 26,7 Total 15 100 Svarsfrekvens 62,5% (15/24)

33 Reflektion Personalkonsulterna är en viktig del i rehabiliteringsprocessen för att minska sjukfrånvaron hos de anställda i Hultsfreds kommun Det borde därför vara av vikt att det står klart för dessa personer vad de kan förvänta sig och begära av företagshälsovården.

34 Kommunen tillsammans med företagshälsovården samt kommunens förvaltningar bör upprätta konkreta rutiner för att få arbetet med individärenden att fungera bättre. Enligt företagshälsovården är över hälften som kontaktar dem anställda som ej har meddelat sin chef om kontakten. För att ha bättre koll på hur stor denna siffra är bör noggrannhet finnas i de ärenden som går genom chefen på förvaltningen och personalkonsulterna.

35 Avtalet i sig är fungerande förutom stora brister i tillgängligheten
Avtalet i sig är fungerande förutom stora brister i tillgängligheten. Företagshälsovården anser att de är tillgängliga på det sätt som krävs medan kommunen anser att företagshälsovården är mycket svåra att komma i kontakt med. Det är dock klart att företagshälsovården inte uppfyller vad som står i avtalet med öppettider normalarbetsdagar samt finnas tillgängliga kväller, helger och nätter vid krissituation.

36 Från företagshälsovårdens sida tänka att kommunen får tag på personalen via hemnummer om det behövs är inte rimligt. Frågan är dock om det finns behov av att kunna nå företagshälsovården utöver normalarbetsdagar 8-16:30. Är det så att det under denna tid går att nåt företagshälsovården på ett tillfredställande sätt kan övrig tid ses som överflödig.


Ladda ner ppt "Företags- hälsovården i Hultsfreds kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser