Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100"— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100
Modeller Processer

2 Från verklighet till system
Urval Modell Informationssystem Kund Produkt Order

3 Att göra urvalet Företaget önskar sälja sina produkter, som är möbler, genom en webbutik. Kunderna skall kunna lägga beställningar på möblerna med hjälp av webbutiken. Produkterna levereras sedan med lastbil till kunderna. För att kunderna skall få en bra bild av möblerna så behöver de veta deras vikt, typ, storlek och det material de är tillverkade av; det behövs också foton på möblerna. Utöver kostnaderna för de enskilda möblerna måste kunden också betala för fraktkostnaden som baseras på den sammanlagda vikten. Kunden kan begära att få leverans inte bara till sin egen adress utan också till andra adresser. Kunden kan önska en tid då leveransen skall ske - det inträffar dock ibland att den verkliga leveranstiden avviker från den önskade. För att kunden skall veta om en leverans gått iväg eller inte behövs information om avgångstider för leveranser. Företaget eftersträvar att samtidigt skicka iväg alla de produkter som ingår i en beställning men man lyckas inte alltid med det, och då kan det behövas flera leveranser för en beställning. Kunden betalar med kontokort.

4 PRODUKT KUND BESTÄLLNING BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS

5 PRODUKT KUND 1..1 1..1 0..* BESTÄLLNING 0..* 1..* BESTÄLLNINGS- RAD 1..1 1..* 0..1 LEVERANS

6 PRODUKT KUND 1..1 1..1 0..* BESTÄLLNING 0..* 1..* BESTÄLLNINGS- RAD 1..1 1..* 0..1 LEVERANS

7 PRODUKT KUND Namn Typ Höjd Bredd Djup Material Vikt Pris Bild-liten Bild-stor Namn Gatuadress Postnummer Postadress Telefon Kontokort Giltighetstid 1..1 1..1 0..* BESTÄLLNING 0..* 1..* Best-nummer Gatuadress Postnummer Postadress Datum Fraktkostnad BESTÄLLNINGS- RAD 1..1 Antal 1..* 0..1 LEVERANS Leveransbil Avtalatdatum Avtaladtid Avgångsdatum Avgångstid Leveransdatum Leveranstid

8 Arkitektur hos ett informationssystem
Användargränssnitt via en browser Presentation Java servlets som exekverar på en server Applikationslogik Data Data från en databashanterare

9 Relationsdatabaser KUND

10 Relationsdatabasstruktur
PRODUKT(Namn, Typ, Höjd, Bredd, Djup, Material, Vikt, Pris, Bild-liten, Bild-Stor) KUND(Namn, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Telefon, Kontokort, Giltighetstid) BESTÄLLNING(Best-nummer, Kund, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Datum, Fraktkostnad) BESTÄLLNINGSRAD(Best-nummer, Produktnamn, Antal) LEVERANS(Best-nummer, Produktnamn, Leveransbil, Avtalatdatum, Avtaladtid, Avgångsdatum, Avgångstid, Leveransdatum, Leveranstid)

11 Frågespråk Hur kommer applikationsprogrammen åt data i databasen?
Genom ett frågespråk. SELECT Namn FROM PRODUKT WHERE Typ = ”Stol”

12 Presentation Gränssnittet ger möjlighet att nå applikationsprogrammen
och därmed data i databasen.

13 Modelltyper MÅL uttrycker önskvärda tillstånd hos styr Objekt Typer
Associationer Regler påverkar HAND- LINGAR OBJEKT

14 Multiplicitet - en övning
PERSON har_mor Envärd? Injektiv? Total? Surjektiv?

15 Ogdens triangel TERM EXTENSION INTENSION

16 Samma ord - olika begrepp
På vilka sätt används ordet ”bok” i meningarna nedan? Jules Verne skrev många böcker Biblioteket i Vällingby har många böcker Nazi Tyskland förbjöd många böcker Bokhandlaren i Jönköping sålde många böcker Kurskod Kursnamn Startdatum Antal poäng Kursansvarig KURS

17 Samma begrepp - olika ord
Avskeda - Friställa Arbetsgivare - Arbetsköpare Afro-American - Colored - Black - Negro

18 Klassifikation av informationssystem
Beslutstyp Vilka typer av beslut som systemet stödjer Strategiska Taktiska Operationella Funktioner Vilken funktion i organisationen som systemet stöder Marknadsföring Tillverkning och tjänster Ekonomi Personal Structured decisions. Routine, require minimal judgment, focus on day-to-day operations. Semistructured decisions that support tactical goals. Often made by middle managers. Unstructured. Rely heavily on intuition, judgment, and experience. Usually made by top-level managers and executives.

19 Typer av beslutsstödssystem
Transaction Processing Systems (TPS) Alla dessa system stödjer besluts- fattande INFORMATIONS- BEHOV Management Information Systems (MIS) Intelligent Support Systems (ISS)

20 TPS - system som hanterar och lagrar transaktioner
Transaktion: ett utbyte mellan två parter Uttag från bankkonto Förfrågan om pris på en produkt Beställning av en vara Hur ett TPS hanterar en transaktion Step 1 Step 2 Step 3 Step 2 Mata in data Validera data Bearbeta data Lagra data

21 MIS - system som bevakar den interna verksamheten
Sammanfattningsrapport - aggregerar data från många transaktioner och presenterar dem i ett koncist format Månatlig försäljning Årlig personalomsättning Avvikelserapport - beskriver avvikelser mellan prognos och faktiskt utfall Budgetöverskridande Försäljningsminskning

22 ISS - Intelligenta StödSystem
ISS - system som stödjer ledningen på högre nivåer att fatta beslut om ostrukturerade problem Decision Support Systems (DSS) Executive Information Systems (EIS) Beslut på en högre nivå - både strukturerade och ostrukturerade aspekter Offert Strukturerat: självkostnad, produktionsbeläggning Ostrukturerar: Konkurrenternas priser, PR-värde att få en kund TPS och MIS

23 DSS - modell för beslutsstöd
Intern data “What-if” analys Måluppfyllelse Riskbedömning Beslutsmodeller What-if Vad händer om råvarupriset ökar 5%? Vad händer med marknadsandelen om priset höjs 10%? Vad händer med vinsten om vi tar bort de 10 mest olönsamma produkterna? Hur kan vi nå 10% ökad omsättning genom att - öka marknadsandelen - öppna nya marknader Extern data

24 EIS - Executive Information Systems
EIS - system som kan användas för att interaktivt analysera och presentera stora mängder information Drill-down Grafisk presentation Visa omsättning per region under året Visa omsättning per produkt för viss region Visa omsättning per månad för viss produkt och region

25 Samband mellan TPS, MIS och ISS
Omvärlds- bevakning ISS: ger stöd för komplexa beslut Strategisk MIS: genererar rap- porter om företaget Taktisk TPS: hanterar transaktioner Operationell

26 Organisatoriska funktioner
En funktion är en enhet inom en organisation som utför ett antal relaterade aktiviteter. Vanligen kräver dessa aktiviteter en viss kompetens eller specifik utrustning. Funktioner på ett universitet System administration Vakt- mästeri Kurs registrering Undervisning

27 IS för marknadsföring System som stödjer försäljning, marknadsföringskampanjer, marknadsanalys, m.m. CRM (Customer Relationship Management) System för försäljningsanalys

28 IS för tillverkning och tjänster
System som stöder inköp, kvalitetskontroll, lagerhantering, produktionsplanering, m.m. Logistiksystem Materialförsörjningssystem

29 IS för ekonomi System som tillhandahåller finansiell information som underlag för beslut Intern och extern redovisning Ordermottagning Fakturering

30 IS för personaladministration
System som stöder planering, samordning, administration och ledning av personal Lönesystem Kompetensdatabas

31 Processer En process är en sekvens av aktiviteter som resulterar i ett värde för en kund. Ofta behöver resurser från olika funktioner användas för att genomföra en process.

32 Processer korsar funktioner
Kurs System administration Vakt- mästeri Kurs registrering Undervisning

33 Funktioner och IS Varje informationssystem stöder sin egen funktion
Personal FoU Marknad Produktion Tjänster Ekonomi Varje informationssystem stöder sin egen funktion

34 Integrerade informationssystem
Order- hantering Kund- tjänster Ekonomi- rapportering FoU Marknad Produktion Tjänster Personal Produkt- utveckling Ekonomi

35 Dynamiska modeller Livscykeldiagram Aktivitetsdiagram
Dataflödesdiagram Sekvensdiagram Kollaborationsdiagram

36 Livscykeldiagram Ett flygbolag har en flotta av flygplan, där följande kan hända med varje plan under dess livstid: Inköp Underhåll Start Landning Skrotning

37 Livscykeldiagram PåMarken Tillverkad Skrotad ILuften Underhåll Inköp
Skrotning Tillverkad Skrotad Landning Start ILuften

38 Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagram används för att beskriva arbetsflöden Exempel: Då en order kommit in kontrollerar man kundens kreditvärdighet. Man kontrollerar varje orderrad och ser om varan i fråga finns i lager. Då dessa kontroller utförts skickar man iväg ordern.

39 Aktivitetsdiagram Ordermottagning * för varje orderrad Kreditkontroll
Stoppa order Kolla orderrad ej OK i lager OK Lägg till order Skicka order Ekonomifunktion Orderfunktion

40 Talhandlingar Assertives Commissives Directives Declaratives
Bordet är grönt Commissives Jag lovar att diska ikväll Directives Ta ut hunden! Declaratives Jag dömer dig till fem års fängelse Expressives Kaffe är gott

41 Action Workflow Loop Begäran Förhandling Utförande Bekräftelse

42 Action Workflow Loop Kundorder Order accepteras Fabriksorder Order
Betalning Leverans Leverans Bekräftelse


Ladda ner ppt "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100"

Liknande presentationer


Google-annonser