Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsbryggor mellan skolor och universitet - ämnesdidaktik som skolutveckling. Professor Bengt Schüllerqvist, forskningsledare Centrum för de samhällsvetenskapliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsbryggor mellan skolor och universitet - ämnesdidaktik som skolutveckling. Professor Bengt Schüllerqvist, forskningsledare Centrum för de samhällsvetenskapliga."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsbryggor mellan skolor och universitet - ämnesdidaktik som skolutveckling. Professor Bengt Schüllerqvist, forskningsledare Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

2 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Bakgrund •Ett föredrag på ett seminarium på Lärarnas Hus i Stockholm där 9 forskarskolor för yrkesverksamma lärare presenterades på en nationell konferens

3 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 2007: En innovation i skolutveckling och utbildningsforskning! •250 miljoner till forskarskolor för yrkesverksamma lärare inom ämne och ämnesdidaktik •Medel att sökas av universitet och högskolor i samarbete. •Finansiering av regeringen 80% och av resp. arbetsgivare. •Lärarna skall fortsätta som lärare under utbildningstiden på 20%. •Mycket bra idé, då projektet aktiverar en rad aktörer och relationer i utbildningssystemet och sätter fokus på ämne och ämnesdidaktik! Internationellt unikt!

4 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Forskarskolor för yrkesverksamma lärare Ett flertal möjliga positiva effekter: 1.Bättre utbildade lärare i skolorna: ämnesmässigt, ämnesdidaktiskt, forskningskompetens. 2.Kunskapsbryggor mellan skolor och universitet – i båda riktningarna! 3.Universiteten: Bättre forskning, mer forskning om lärares arbete, elevers lärande och samspel i klassrum. Utveckling av det ämnesdidaktiska forskningsfältet.

5 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Möjliga effekter för skolorna •En ny typ av kompetens, lämplig för huvudlärare, arbetslagsledare, skolutvecklare, skolchefer, som kan leda till spridning av ämnesdidaktisk kompetens – om kunskapsuppdraget sätts i centrum. •Premiss: Mer kompetenta lärare förbättrad kunskapsutveckling hos elever högre måluppfyllelse

6 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Kunskapsbrygga – i båda riktningarna •Premisser: –Skolväsendet behöver närmare kontakter med universitet och forskning. –Universitetsforskningen behöver tätare samarbete med skolor och lärare. –Lärar/forskarsamarbete: bästa vägen till kvalitativ och skolutvecklande praxisnära skolforskning. (Praxisnära forskning= forskning där elevers lärande, lärares arbete och klassrumssamspelet är studieobjekt).

7 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Två uttalanden om relationen lärare-forskning Professor, chef för lärarutbildning: - Bönder är bättre än lärare på att följa med forskningen än lärare Lärare: - Den pedagogiska forskningen ger mig inte mycket, jag har slutat läsa forskningsrapporter.

8 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Möjliga effekter av kunskapsbryggor •Lärar/forskarsamarbete kan leda till bättre forskning - spetsigare, högre relevans för lärarna •Lärar/forskarsamarbete kan leda till bättre spridning av forskningsresultat •Spridning av kompetensen att tillgodogöra sig forskning, ”forskningskonsumtion”

9 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Kunskapsbrygga?

10 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Hur blev det? •Avhandlingarnas kunskapsområden •Ämnesfördjupande lic-avhandlingar ca 32 •Ämnesdidaktiska avhandlingar ca 84

11 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktik som kunskapsområde och forskningsfält •Premisser: –Undervisning och lärande sker på olika sätt i olika skolämnen. –En spetsigare forskning om lärares arbete, elevers lärande, samspel i klassrummet behövs. –Denna spetsigare forskning kan ge lärarna bättre redskap i arbetet att förbättra elevernas kunskapsutveckling.

12 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Svensk ämnesdidaktisk forskning •Långsam utveckling fram till 2000: –Endast vid Göteborg universitet fanns stark ämnesdidaktisk forskningsmiljö : naturvetenskap, matematik, språk •Orsak? Ett nytt forskningsfält skall konkurrera med etablerade forskningsfält om forskare, forskningsmedel och akademisk status •Ämnesdidaktikens starka grannar: –Ämnesforskning, etablerad sedan länge, professorer, institutioner –Pedagogisk forskning, etablerad sedan länge, professor, institutioner •Ämnesdidaktik: –Svag institutionell ställning (tjänster, institutioner, i forskningsråd) –Drivs framåt av enstaka entusiaster

13 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Svensk ämnesdidaktisk forskning •Starkt stöd av lärarutbildningsreformen 1999/2000: •Problematiserar ämnesbegreppet, pekar på behovet av ett särskilt lärarutbildningsämne = inriktning, som skall byggas upp - från den vetenskapliga disciplinen - från skolans normativa läroplan - från barns och vuxnas frågor om världen •Vill se ämnesdidaktisk forskning vid alla institutioner som ger lärarutbildning

14 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktik i lärarutbildningen Reformen stärker ämnesdidaktik –som inslag i de olika ämnena/inriktningarna i lärarutbildningen, –som särskilda kurser/moment –eller integrerat i ämnesundervisningen.

15 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktiska forskarskolor •Nationella forskarskolor i matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, svenska med didaktisk inriktning startas •Forskarskolorna utbildar doktorer i ämnesdidaktik •Nu utbildas för första gången en professionell ämnesdidaktisk yrkeskår, formellt utbildade ämnesdidaktiker

16 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Svensk ämnesdidaktisk forskning 2000-tal •Ämnesdidaktiska centrumbildningar inrättas, exempel: •Forskargruppen LISMA, vid Högskolan i Kristianstad (naturvetenskapsdidaktik) •Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik i Karlstad, CSD •Ämnesdidaktiska professurer vid Stockholms universitet •Nationella (och nordiska) nätverk •Ändå: Ämnesdidaktik står svagt institutionellt jämfört med mer etablerade forskningsfält

17 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktisk reflektion på tre nivåer 1.Enskilda lärarens reflektion inför, under och efter undervisningen, lektionsvis och årsvis, reflektion över egna erfarenheter 2. Grupper av lärares reflektion, när de jämför varandras undervisning, planerar hur ämnesundervisningen skall utformas på egna skolan, skriver lokala arbetsplaner 1. Praxisnära ämnesdidaktisk skolforskning, erfarenheter från hela Sverige och i princip hela världen kan systematiseras och jämföras, har som uppgift att stödja nivåerna 1 och 2, och att utveckla lärarutbildning och lärarfortbildning Premisser: Utvecklade kontakter finns mellan lärare, lärargrupper och forskning, forskare. Lärar-forskarsamarbete kring praxisnära forskning är det kraftfullaste instrumentet för att stärka samspelet mellan nivåerna.

18 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktisk forskning •Kan ge lärare och grupper av lärare tillgång till analytiska redskap, ämnesdidaktiska begrepp •Kan ge en mer nyanserad förståelse av ämnet, hur egen och andras ämnesundervisning fungerar och kan utvecklas •Idag saknar lärare (de allra flersta) ett professionellt språk om ämnesundervisning (ett forskningsresultat).

19 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktikens nytta •Det är inte svårt att undervisa så att vissa elever förstår. Det svåra är att undervisa så att alla förstår. •För det krävs en god ämnesdidaktisk analysförmånga, samt •tillgång till en bred undervisningsrepertoar, en rad alternativa undervisningsstategier

20 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Framgångsrik undervisning Premisser: •Kunskap är föränderlig. •Elever och elevgrupper är olika och förändras. •Undervisningens innehåll måste väljas och ges sin utformning utifrån varje ny situation och dess förutsättningar. Det är genom lärarnas ämnesdidaktiska reflektion som kunskap som var användbar i ett sammanhang kan omformas till fungerande undervisningsinnehåll i ett annat.

21 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Fritt efter Sigmund Ongstad, norsk ämnesdidaktiker •I ett samhälle i snabb förändring är ämnesdidaktikens uppgift –att omforma ämnena så att de blir brukbara i en rad olika situationer, –i skola och universitet, –och i det nya och förändrade samhället.

22 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Internationell forskning •Inom amerikansk forskning betonas förmågan till en varierad repertoar vad gäller ämnesundervisning som en av de viktigaste framgångsfaktorerna = hög ämnesdidaktisk kompetens

23 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Forskarskolor för yrkesverksamma lärare Tio får pengar av Utbildningsdepartementet 2008. Nio redovisas här: 1. Historia och samhällskunskap 14 (Karlstad). 2. Naturvetenskap, teknik och matematik 25 (Linköping) 3. Språk och lärande ur mångfaldsperspektiv 9 (Göteborg) 4. Klimat och vatten 10 (Stockholm) 5. Geografi 15 (Uppsala) 6. Historia och historiedidaktik 22 (Lund-Malmö) 7. Läs- och skrivutveckling 16 (Stockholm) 8. Musikpedagogik 11 (Musikhögskolan, Stockholm) 9. Teknik 12 (Stockholm)

24 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Historia och samhällskunskap Karlstad Gemensamt fokus: •Ämnesdidaktisk lärarforskning –Erfarna lärares berättelser om sin ämnesundervisning –Klassrumsstudier –Lärares arbete med betyg och bedömning •9 lic-avhandlingar i samhällskunskap: ett stort kunskapstillskott •1 avhandling utnyttjar framgångsrikt begrepp från historiedidaktik •4 handlar om betyg och bedömning •Unik klassrumsstudie i historia om samspelet lärare-elever

25 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Nat-vet, teknik och matte, FontD Linköping mfl Bygger vidare på erfarenheter från tidigare forskarskolor mot doktorsexamen i nätverk mellan många lärosäten •Matematikdidaktik, exempel –att identifiera matematikbegåvade, –lärares bedömingsstrategier, –glapp mellan kursplaneförväntningar och praxis, –svårigheter när nya hjälpmedel introduceras, –studie som visar att nationella prov och läromedel använder samma begrepp på olika sätt

26 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Nat-vet, teknik och matte, FontD Linköping mfl •Naturvetenskapsdidaktik, exempel –elevers arbete med begreppskartor som framgångsrikt arbetssätt i biologi, –gymnasieelevers argumentering i ”socioscientific issues”, –svårigheter att implementera ämnesövergripande undervisning om hållbar undervisning, ämnestraditioner är barriärer

27 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Läs och skrivutveckling, Stockholm •Fallstudier, ofta med etnografisk metod, av skol- och klassrumspraktik –läsutveckling hos små barn –klassrums- och ämnespraxis –barn reflekterar över sitt eget skrivande – textpraktiker och förutsättningar som barn bär med sig i skolan •Rekommendationer: –tidigt diagnosticerande, –mer läsande och skrivande i det naturvetenskapliga klassrummet, –att bilreparatörernas yrkeskrav vad gäller läsförståelse blir undervisningsinnehåll på fordonslinje

28 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Sammanfattningsvis •Praxisnära studier – av lärares arbete, elevers lärande och samspelet i klassrummet dominerar stort •Betydande tillskott till svensk forskning inom området, i vissa ämnen mycket stort bidrag •Studier av gymnasiet dominerar, därnäst åk 7-9. •Enbart (nästan) Läs- och skrivforskare studerar tidiga åren och åk 4- 6.

29 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Ämnesdidaktisk forskning om betyg och bedömning - en pionjärinsats! •Signifikanta bidrag till forskningsfronten! •Forskningsfältet tidigare svagt i Sverige, dominerat av allmänpedagogisk forskning •Nu tio studier av bedömning inom olika ämnen om kan bilda avstamp för kommande forskning inom området •Lärares bedömningspraxis inom matematik, historia samhällskunskap, läsförmåga, musik, teknik, språk

30 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Internationell forskning •Lärare som kan arbeta systematiskt med både formativ och summativ bedömning •Som kan tydliggöra målen för eleverna •Organisera undervisningen efter målen •Examinera efter målen •Blir effektiva lärare, elever som lär sig, hög måluppfyllelse

31 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Licentiandkommentarer i enkät: Bättre lärare, ja! •Redan efter ett par kurser upptäckte jag att jag hade blivit en bättre lärare! •Stor förändring i min undervisning! •Jag har en mycket bredare förståelse av elevers beteende i olika faser av lärandeprocessen, ser aspekter som jag inte såg förut, har större tålamod med lärandeprocessen. •Forskningsanknytning är viktig för ämnesutveckling och kunskapsutveckling

32 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Arbetsuppgifter efter forskarskolan? •Vissa skolor planerat för ny typ av tjänst – hälften lärare, hälften skolutvecklare •I vissa kommuner får licentianterna hålla kontakt med sin gamla forskningsmiljö som del av sin tjänst – två får gå vidare till doktorsavhandling med kommunala pengar •Några skolor började planera när lic-avhandlingarn klara, skolutvecklingsuppdrag efter hand •Andra skolor: lärarna undervisar heltid igen •Några skolor: blir vikarie efter forskarskolan

33 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Sammanfattningsvis •Arrangörerna av forskarskolorna är nöjda och stolta, men menar att större effekter kunnat uppnås genom bättre skol/kommunsamarbete •Vill kommunerna behålla sina fortbildade lärare måste de visa intresse för att ta tillvara deras nya kunskaper •En bit på vägen har vi kommit. Efter nyår startar 13 nya forskarskolor för yrkesverksamma lärare

34 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 2012: Start av ny omgång av forskarskolor •Ingenjörsvetenskap, Chalmers, 8 •Idrott och hälsas didaktik, GIH, 15 •Forskarskola i Learning Study, Jönköping, 15 •Historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi, Karlstad, 20 –Jonas Wåhlberg, Skara –Helena Anderström, Skövde •Naturvetenskap, matematik, teknik för lärare och förskollärare, Linköping, FontD, 30 •Matematik, Linnéuniversitet, 15 •Spanska inriktning kultur och litteratur, Lund, 5

35 KARLSTADS UNIVERSITET Bengt Schüllerqvist, Karlstads universitet Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Nya forskarskolor forts. •Barns språkliga och matematiska utveckling och lärande, Malmö, 15 •De främmande språkens didaktik, Stockholm, 10 •Forskarskola för lärare med inriktning naturkatastrofer, Stockholm, 12 •Forskarskola i yrkesämnenas didaktik, Stockholm, 15 •Förskolebarns lärande i språk och matematik, Stockholm, 10 •Historiska medier, Umeå, 15 •Geografi, Uppsala, 15


Ladda ner ppt "Kunskapsbryggor mellan skolor och universitet - ämnesdidaktik som skolutveckling. Professor Bengt Schüllerqvist, forskningsledare Centrum för de samhällsvetenskapliga."

Liknande presentationer


Google-annonser