Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ArcGIS för skredriskanalys + allmänt om GIS på SGI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ArcGIS för skredriskanalys + allmänt om GIS på SGI"— Presentationens avskrift:

1 ArcGIS för skredriskanalys + allmänt om GIS på SGI
SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg, Malmö, Stockholm ArcGIS för skredriskanalys + allmänt om GIS på SGI Mats Öberg, SGI Geovetarcentrum GU 27 feb 2013, Göteborg

2 Vad är geoteknik Vad orsakar (jord)skred och ras Skredrisk = sannolikhet för skred * konsekvens av skred ArcGIS för modellering ArcGIS för kartproduktion 3D-visualisering Datakällor på webben - geodata.se, gis.swedgeo.se

3 Vad är geodata, geologi och geoteknik (definitioner)
Geodata - Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geodata kan vara uppmätta, beräknade eller på annat sätt konstaterade. Synonymer: geografisk information, geografiska data. Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning, m.m. Geodata är således data i vid mening och har alltså inte bara med geoteknik och geologi att göra. Geologi - Geologi är läran om jorden - en vetenskap som utforskar, undersöker och beskriver jordens uppbyggnad, uppkomst och historia Geoteknik - Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. CTH m fl, Väg- och Vatten

4 Några inträffade skred i Sverige
Surte 1950, 1 död, 300 hemlösa, 30 hus skadade Tuve 1977, 9 döda, 300 skadade Ur (ca 800, jmfr. Norge över ) Småröd 2006, samhällskostnad > 500 Mkr Utlösande faktor: felaktigt upplagda schaktmassor

5 Vad orsakar skred Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande. Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi, lagerföljder (lösa jordar som silt och lera) Hydrologi Mekanik – pådrivande och mothållande krafter (vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer) Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt…. Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera) Skred är ett 3D-problem…

6 Terrängmodell (land och i älven)
Hillshade – standard ArcGIS 3D tool

7 Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens)
Skredriskkartering Göta älvdalen mht klimatförändringar. Ca 40 rapporter inkl. kartbilaga A3 1: Klart 31 mars 2012. Geoteknisk bedömning/analys baserad på fältunder-sökningar (sonderingar) och beräkningar (topo-grafi, hydrolgi, mm) – ca 60 av 100Mkr Data från SCB, LM, Trafikverket, kommuner, Lst m fl Mkr per 100m-ruta, dvs kvantifiering= prissättning av varje ruta

8 Skredriskmodellen omsatt i ArcGIS Model-körning
Screencapture: C:/temp/camstudio_4Bintersect.avi USB-minne… Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Ständiga revisioner, måste kunna köra igenom om och om igen (~100-tals gånger)

9 Skapande av sannolikhetsklasser (ytor)
Edit_sklass

10 Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi.

11 Skapande av konsekvensklasser (rasterytor)
Raster calculator (Map Algebra) – ovärderlig!

12 INTERSECT, en av flera ArcGIS Tools som används
Dim output IF (([sklasstext] = "S5") AND ([kklasstext] = "k2" OR [kklasstext] = "k3" OR [kklasstext] = "k4" OR [kklasstext] = "k5")) OR (([sklasstext] = "S4") AND ([kklasstext] = "k3" OR [kklasstext] = "k4" OR [kklasstext] = "k5")) THEN output = "HÖG" ELSEIF ...

13 Andra vanliga (enkla) Tools
Har ni jobbat med ArcToolbox? För att skära ut ett mindre testområde t ex, mkt användbart CLIP MERGE Tar med attribut från båda (eller många), även om de är olika DISSOLVE Aggregerar (tar bort gränsen mellan) features baserat på Dissolve field(s), t ex ”colortyp”

14 Data Driven Pages ArcGIS10
Mycket användbart för att skapa en t ex pdf kartserie (t ex i 1:4000, 1: etc) Generera ut ett större antal pdf-er refererat till ett fastlagt rutnät Påföra dynamisk text så som PageNumber, Date etc [Går autogenerera rutnät] [Går vrida, ha autoöverlapp mm]

15 Slutprodukter (kartdelen GÄU Göta älvutredningen)
33 blad A3 1: pdf Egna karttjänster Metadata och WMS på geodata.se Slutsatser: Utan (Arc)GIS och FME hade genomförandet av GÄU skredriskkarteringen (särskilt vad gäller modelleringen men också kartproduktionen) varit i princip omöjlig

16 3D visualisering, några exempel
Hillshade, ArcScene Körbar 3D-modell (kommer på gis.swedgeo.se) Körbar 3D-pdf (gjord i FME)

17 Datakällor på geodata.se SGI’s GIS-sidor gis.swedgeo.se
DEMO Datakällor på geodata.se SGI’s GIS-sidor gis.swedgeo.se ArcGIS Online iPad-demo

18

19 gis.swedgeo.se


Ladda ner ppt "ArcGIS för skredriskanalys + allmänt om GIS på SGI"

Liknande presentationer


Google-annonser