Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självstudier Orderträning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självstudier Orderträning."— Presentationens avskrift:

1 Självstudier Orderträning

2 Instruktioner Detta bildspel är till för att du skall kunna mängdträna ordermetodik som plutonchef. Först presenteras situationen och plutonens uppgift och på bilden efter finns ett förslag på lösning. I vissa fall finns även en sida med budskap eller ”kom-i-håg” punkter. All information finns inte för att göra helt korrekta stridstekniska bedömningar. Om du tycker att någon viktig förutsättning saknas så fastställ den själv och anpassa lösningen därefter! För vissa uppgifter kan det vara bra att ha en Skövdekarta 1:50 000 Det är bara att starta bildspelet och sätta igång!

3 Uppgift 1 Uppgift: Ust med två grupper från höjden
Ta röda och gula huset med två grupper ? Redovisa: Orientering Beslut Order

4 Uppgift 1 exempel på lösning
Orientering: Motståndaren försvarar tg mellan RÖDA och GULA HUSET med en grupp. Vår pluton skall ta denna tg. Beslut: Inledningsvis skall två grupper understödja från HÖJDEN med eld mellan husen. Därefter skall två grupper anfalla genom SKOGEN och ta först RÖDA HUSET och sedan GULA HUSET. Slutligen skall de två understödjande grupperna ansluta fram och hela plutonen försvara terrängen mellan husen på linje med eld i N ri. Order: 1. Grp på höjden stridsställning, understöd 3. och 4. grp anfall mot husen. Eld mellan RÖDA och GULA HUSET. Beredd ansluta fram till RÖDA HUSET och försvara sst och utgöra plutonens V flank. 2. Grp på höjden, till höger om 1. grp, stridsställning, understöd 3. och 4. grp anfall mot husen. Eld mellan RÖDA och GULA HUSET. Beredd ansluta fram till RÖDA HUSET och försvara sst med eld i N ri. 3. Grp ffr bakom höjden, ta RÖDA HUSET, beredd ta GULA HUSET. 4. Grp frr bakom 3. grp, beredd ta RÖDA HUSET, beredd ta GULA HUSET.

5 Uppgift 2 Förvarning 300 m Uppgift: ( Motst här om 40 min)
Ge en eldöverfallsorder Redovisa: Beslut Order Flankskydd, med överrullningsskydd Eldöverfalls styrka Minering Med försvarande grupp ÅSA

6 Uppgift 2 Exempel på lösning 1(2)
Förvarning 300 m BESLUT: Inledningsvis skall vi gruppera förvarning i syfte att få grepp om motståndaren. Därefter med två grupper gruppera flank och överrullningsskydd. Slutligen skall två grupper gruppera på Höjden och nedkämpa motståndaren. Flankskydd, med överrullningsskydd Eldöverfalls styrka Minering Med försvarande grupp ÅSA

7 Uppgift 2 Exempel på lösning 2(2)
Förvarning 300 m ORDER: 1. grp: Minera vid bron, detta ska utgöra stoppet för motståndaren. 20 st strvminor, ej röjskyddade. Avdela rb57 till eldöverfallsstyrkan. Beredd försvara ÅSA 2. och 3. grp: Försvara sst på Höjden, eld mot Röda Huset. Eld öppnas då främsta fordon gått på mineringen, alt ser den samma. Beredd återgå till ÅSA. Mottager rb57 från 1. grp. 4. grp: Minera stigen, 10 st strvminor ej röjskyddade, i syfte flankskydd. Försvara minering. Avdela förvarning, observation längs vägen. Beredd observera IE, beredd återgå till ÅSA. Samlingsplats skadade: ÅSA Jag leder vid 2. grp, stf vid 4. grp. Flankskydd, med överrullningsskydd Eldöverfalls styrka Minering Med försvarande grupp ÅSA

8 Tänk på att göra beslutet ”grupp-neutralt”
Tänk på att göra beslutet ”grupp-neutralt”. Först i ordern anger du som regel VEM som gör VAD

9 Uppgift 3 Uppgift: Två grupper ust Två grupper genomsöker gården
Understödets skjutgränser skall flyttas under anfallet Uppgift 3 Redovisa: Beslut Order

10 Uppgift 3 Exempel på lösning
Beslut: Inledningsvis skall två grupper understödja härifrån med eld mot GÅRDEN och två grupper frr dolt till DUNGEN Därefter skall en grupp genomsöka GULA HUSET Därefter skall en grupp genomsöka LADUGÅRDEN med understöd dels härifrån av två grupper och dels från GULA HUSET av en grupp Slutligen skall en grupp genomsöka RÖDA HUSET med understöd dels härifrån av två grupper och dels från LADUGÅRDEN av en grupp I ett senare skede skall bakre understödsgrupper ansluta närmsta vägen fram till gården. Order: 1.Grp frr dolt till DUNGEN, genomsök GULA HUSET, beredd understödja 2. grp när de genomsöker LADUGÅRDEN, beredd genomsöka RÖDA HUSET 2.Grp frr bakom 1. grp till GULA HUSET, beredd genomsöka LADUGÅRDEN, beredd understödja 2. grp när de genomsöker RÖDA HUSET 3. Grp ust från innehavd gruppering 1. och 2. grps anfall mot gården. Eld mellan GULA HUSET och LADUGÅRDEN. Beredd frr till LADUGÅRDEN 4. grp ust från innehavd gruppering 1. och 2. grps anfall mot gården. Eld mellan LADUGÅRDEN och RÖDA HUSET. Beredd frr till LADUGÅRDEN Samordning: 3. Grp flyttar elden till LADUGÅRDEN – RÖDA HUSET på tecken från C 1. grp vid ENSAMMA STENEN 3. Och 4. grp flyttar elden till RÖDA HUSET på tecken från C 2. grp vid DUBBELTRÄDEN Understödet härifrån inställs helt innan genomsökande grupp når RÖDA HUSET. Detta sker på tecken från mig vid LADUGÅRDENs V sida. Ledning: Jag leder vid 1. och därefter 2. grp, stf här vid ust grupperna. Sjukvårdstj: Intill dess GULA HUSET är genomsökt förs skadade hit, därefter till närmaste genomsökta byggnad. Kompaniets samlingsplats för skadade är bakom kullen 200 m i den riktningen.

11 Uppgift 4 Uppgift: Minera vägkorsningen enl bilden
Ta sst på höjden i syfte att försvara vägkorsningen vid X-by Tidsnr: Uppgift 4 Förutsättning/Läge: Din pluton har just anlänt och är grupperad i anslutning till gårdssamlingen. Minorna är lastade och fördelade på respektive grupp. Motståndaren väntas nå området Om ca 40 min. Tillgänglig Minmtrl: 30 st strvmina 5 5 st strvmintändare 15 5 st strvmintändare 4 2 st försvarslng 22 M1 100 m Redovisa: Beslut Order M2 M3

12 Uppgift 4 Exempel på lösning
Beslut: Inledningsvis skall vår pluton upprätta minvarningsåtgärder vid ingående vägar till X-by. Därefter skall plutonen genomföra 3st mineringar med totalt 30 stridsvagnsminor. Slutligen skall plutonen ta sst vid höjden i syfte att försvara vägkorsningen vid X-by Order: 1. Grp upprättar minvarningsåtgärder på ingående väg. Upprätta skenminering vid M1, klart Beredd understödja 3.grp samt ta sst… 2. Grp upprättar minvarningsåtgärder på ingående väg. Minerar M2 med stridsvagnsmina 5, 2 mintändare 4, 3 mintändare 15, klart Beredd ta sst… 3. Grp upprättar minvarningsåtgärder på ingående väg. Förbered minering M3 med 15 striodsvagnsmina 5, 3 mintändare 4, 2 mintändare 15, klart Minerar genomgång efter att 1.grp passerat. Beredd ta sst… 4. Grp upprättar två stycken försvarsladdning 22 på vardera sida höjden, klart Övrigt: Minor skall vara ytlagda och maskerade. Mintäthet skall vara större över vägar.

13 Budskap Fältarbeten Litterera mineringarna, M1, M2, M3 på oleat eller karta vilket förenklar ordergivning samt rapportering Ange antalet minor och mintändare för mineringen. Ange när arbetet skall vara klart annars finns det risk att de fastnar i fältarbetena och att de ej hinner gruppera i sina sst

14 Uppgift 5 Du är C 1. plut ! Du får vid FAPen i upk 125 följande
order av kompanichefen. (Forts på nästa bild !) Förbered en order till din pluton! Terängen: Tg SV, N och Ö STÖPEN är betäckt och möjliggör dold frr. Bebyggelsen i samhället är i huvudsak 1-2 plansvillor med låg skyddsnivå och hög brandkänslighet. I centrala delarna finns ett fåtal högre hus (3 våningar) i betong och tegel. N om Centrum finns ett område med skola och daghem. Detta område skall i det längsta undvikas. Orientering: Motståndaren försvarar STÖPEN med skyttepluton (3 grp, ak, ksp, rpg) sedan tre timmar tillbaka S2 bedömer att ytterligare en pskplut (bmp2) kan förstärka inom 2 h efter att motståndaren upptäckt oss Civila finns i stor utsträckning (50%) kvar i området Vår bataljon skall ta tg N SKÖVDE i syfte att förhindra de i SKÖVDE grupperade motståndarstyrkornas utbredning i N riktning då brigaden skall slå dessa. Vårt kompani skall ta STÖPEN i syfte att hindra motståndarens rörlighet på vägnätet mellan Väg 200 och ÖSAN Vi understöds av grk plut, AJ Beslut i stort: Inledningsvis skall kompaniet frr på stridskolonn längs prickstigen NV upk 125 och med en pluton ta obj A1 Därefter skall en pluton korsa bäcken och ta obj B1 Slutligen skall en plut ta obj c1med understöd från obj A1 och B1. I ett senare skede skall kompaniet försvara STÖPEN. RIL: Hela anfallet skall ske helt dolt och ljudlöst så länge det bara går. Motstånd utanför bebyggelsen binds och kringgås. (Om motståndaren förstärker med psk plut vill vi ha hunnit in i bebyggelsen och strida därifrån) Spårljusam undviks i bebyggelsen Order: Egrpch beredd NK mål 1001, 1002, beredd avskärma mål 1003 Plut, utgår 2 man till kvm, riktplut, frr dolt med prickstigen N upk 125 som ledstång, ta obj A1, beredd ust 3.plut anfall mot obj C1, beredd ta C1 2. Plut, utgår 2 man till kvm, frr bakom 1.plut, beredd ta obj B1och därifrån ust 3.plut anfall mot obj C1 3. Plut, frr bakom 2. plut beredd ta och försvara obj C1 Kvm: underställs 2 man ur 1. och 2 man ur 2. plut, stridstrossen frr i komp kö, medför bandvagnar för sjuktp, organiserar bårbärarstyrka ur packgrp och pers ur skplut, beredd gruppera samlingsplats för skadade Ö lilla bäcken vid obj A1, beredd gruppera samlingsplats för skadade STÖPEN när anfallet mot obj C1 inleds.

15 Uppgift 5 forts B1 C1 A1 V10 129 125 131 Samordning: NIL
ROE: 2; målidentifiering gäller, ej IE i bebyggelsen Ledning: Jag leder inledningsvis vid 1.plut Därefter vid 3. plut, stf leder vid 2. plut Uthållighet: Kvm planerar för återfyllnad av am och vatten i sst samt hämtnig av fordon så snart alla obj är tagna. Varm mat levereras via bat försorg så snart anfallsmålen och under förutsättning att läget i vårt område är lugnt. V10 125 131 129 A1 B1 C1 1001 1002 1003

16 Uppgift 9 Uppgift 1: Hishult AQ rapport till QJ Redovisa: Enl FORS
Upk 124 AQ 500 m BQ

17 Uppgift 9 Exempel på lösning
Förbandets position ”This is AQ, Är i strid, befinner mig upk 124 S 200, 2 vagnar skadade ” Orientering om fienden ”3 fi psk ford på höjden 500 m SO HISHULT” Redogör för genomförd, pågående och planerad vsht ”Jag försvarar sst” Slutsatser ” Kan inte fortsätta, försvarar tagen tg, behöver hjälp, end out!” Egen position i täckta termer Fi position i klartext Slutsatser på plutons nivå = - Konstaterande om uppgiften fortfarande kan lösas - Förslag!

18 Uppgift 10 Rapportera enligt 7S 2003 Juli 8 155

19 Uppgift 11 Din pluton har just varit i strid
Rapportera resultatet till kompanichefen enligt FORS 129

20 Uppgift 12 AQ BQ Uppgift: Du är BQ och har tagit höjden med röda huset
129 AQ BQ Uppgift: Du är BQ och har tagit höjden med röda huset En fi NK, två viker i N ri Rapportera enligt FORS till kompch

21 Uppgift 13 Redovisa: Orientering Beslut Order till plutonen
(Radioorder) Uppgift: Två grupper ust Två grupper omfattning höger

22 Uppgift 14 Redovisa: Orientering Beslut Order Uppgift: BQ, Ta höjden
AQ BQ

23 Uppgift 15 Ge order för frr med eget understöd till denna kortsida. ?

24 Uppgift 16 Du är AQ Kompch ger dig följande order.
”Orientering; fientlig eld har utgått från högra bruna huset, BQ finns i sst omedelbart till vänster om er, med eld mellan mellersta bruna huset och vänstra gula huset. Beslut: BQ ust ert anfall mot högra gula huset Order: AQ ta området mellan gula husen och Markplanet i högra gula huset, eld i Ö ri, beredd ust BQ anfall mot bruna husen. Samordning: BQ äger vänstra gula huset Uppgift 16 Du är AQ Kompch ger dig följande order. Ge order till gruppcheferna! ? 2. Plut eldområde N

25 Uppgift 1 Hishult Upk 124 AQ 500 m Uppgift 2:
BQ Försvara sst i DUNGEN eld mot HÖJDEN Ust CQ anfall mot HÖJDEN från S Redovisa: Orientering Beslut Order till plutonen (Radioorder) BQ

26 Exempel på lösning - uppgift 1
Orientering: ”Fi pansar kl 2, höjden” (Beslut:) Order: ”Stridslinje kl 2, skogskanten, kl 12 går över kullens topp” I snabba situationer kan beslutet utgå!! Gäller i synnerhet vid strf tj där graden av kommandostyrning ofta blir högre än vid avsutten strid Orden ”Orientering” och ”Order” kan med fördel utgå vid radioorder: ”Fi pansar kl 2, höjden, Stridslinje kl 2, skogskanten, kl 12 går över kullens topp”


Ladda ner ppt "Självstudier Orderträning."

Liknande presentationer


Google-annonser