Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet hus 2009 Fakulteten för Hälsa och samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet hus 2009 Fakulteten för Hälsa och samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Öppet hus 2009 Fakulteten för Hälsa och samhälle

2 Hälsa och samhälle •Cirka 3 000 studenter •Ungefär 240 anställda •17 programutbildningar •Ett antal fristående kurser startar varje termin

3 Utbildningsprogram Biomedicinsk analytiker 180 högskolepoäng (hp) Första året 1 – 60 hp Biomedicinsk laboratorievetenskap I Grundläggande laboratoriemetodik Naturvetenskap I Syra-bas-jämvikter, kemisk bindning, termodynamik Hälsa och samhälle Naturvetenskap II Kemi, biomolekyler, biokemiska metoder Biomedicin I Cell- och molekylärbiologi, Immunologi, Humanbiologi 15 hp 8 hp 7 hp 5 hp 5 hp Andra året 61 – 120 hp Naturvetenskap III Biomedicin II Klinisk biokemi, Hematologi och transfusionsmedicin, Farmakologi Biomedicinsk laboratorievetenskap II Laboratoriemetodiker, Hälso- och sjukvårdslagen Biomedicin III Mikrobiologi, morfologi/histologi, försöksdjurskunskap 15 hp 15 hp 15 hp Tredje året 121-180 hp Biomedicinsk laboratorievetenskap III, 18 hp Valbara fördjupningskurser: Klinisk biokemisk metodik Mikrobiologisk metodik Klinisk fysiologisk metodik Morfologisk metodik Molekylärbiologisk metodik Immunologisk metodik Bilddiagnostik Biomedicinsk laboratorievetenskap IV 27 hp Tillämpad metodik Biomedicinsk laboratorievetenskap V 15 hp Examensarbete

4 Arbete som biomedicinsk analytiker • Utför kvalificerat laboratoriearbete • Expert på olika laboratoriemetoder • Ansvarar för biokemiska, cellbiologiska och fysiologiska analyser och undersökningar • Arbete på medicinska laboratorier, sjukhus och inom forskning och industri, t ex läkemedelsindustrin

5 År 1 •Vetenskapsteori och etik 8 hp •Hälsa och samhälle 7 hp •Sociologi och organisationsteori 15 hp •Biostatistik och epidemiologi 15 hp •Folkhälsoarbete, historia och antropologi 15 hp År 2 •Biostatistik och epidemiologi 8 hp •Politik, välfärd och hälsa 7 hp •Folkhälsoarbete 15 p •Hälsorisker och folksjukdomar 8 hp •Hälsa och arbetsliv 7 hp •Folkhälsa, filosofi, etik, pedagogik 8 hp •Hälsoekonomi 7 hp Folkhälsovetenskapliga programmet 180 hp Hälsa och samhälle Malmö högskola

6 År 3 •Skadeprevention 8 hp •Global hälsa 7 hp •Vetenskapsteori och kvalitativ metod 8 hp •Juridik 7 hp •Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp •Examensarbete 15 hp Folkhälsovetenskapliga programmet 180 hp Hälsa och samhälle Malmö högskola

7 Folkhälsovetarens arbetsplatser •Kommuner ( t ex som folkhälsoplanerare) •Skolan (t ex drogprevention, sex och samlevnad) •Socialtjänsten (missbruk, social utslagning) •Miljö- och hälsoskyddsverksamhet •Hälso- och sjukvården •Försäkringskassan •Förvaltningar •Privata företag (t ex försäkringsbolag) •Organisationer, även internationella som WHO och EU

8 Arbete som folkhälsovetare •Planering, utredning och utvärdering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, sjukvård och omsorg •Myndigheter, företag och organisationer •T ex arbetsmiljö, invandrar- och flyktingfrågor, ungdomshälsa, kost, drogprevention

9 Hur en folkhälsovetare arbetar Kartläggning •Genom nulägesanalys skapas ett underlag som ger en bild av det aktuella hälsoläget Planering •Genom planering och prioritering av resurser tas hälsofrämjande insatser fram Genomförande •Samordning av de insatser som behövs samt initiering av arbetet Utvärdering •Ett viktigt instrument som följer hela arbetsprocessen och som kvalitetssäkrar arbetet

10 Folkhälsovetarens yrkesroll •Stat, landsting och kommuner –miljö –trafik –bostad –utbildning –sjukvård –försäkringar •Fackliga organisationer •Informations- och medieområdet •Internationellt •Föreningar –idrott –kultur

11 Kriminologi på Malmö högskola •Fristående kurser 1-30, 31-60 och 61-90 hp •Kriminologi I: grundläggande kriminologi, brottsbenägenhet, brottsprevention, brottsutveckling •Kriminologi II: Kriminella karriärer – mönster, utveckling och vändpunkter •Kriminologi III: Teorier och analyser •Kurserna avslutas med en uppsats

12 Psykiatriskt omvårdnadsprogram -psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik • Nytt program fr o m hösten 2008 • Tvåårig utbildning som både är teoretisk och praktisk • Flera ämnesområden som omvårdnad, socialt arbete och kriminologi • Till största delen nätbaserad • Samarbete med Mittuniversitetet och Högskolan Väst • Ger högskoleexamen i omvårdnad

13 Psykiatrisk omvårdare - yrkesrollen • Möjligheter att arbeta med människor med psykisk ohälsa med särskild problematik • Var? Inom bl a rättspsykiatri, socialtjänst, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse • Verksamheterna är själva med och utformar utbildningen så att kompetensen blir rätt • Stor efterfrågan på utbildad personal idag och i framtiden

14 Psykiatriskt omvårdnadsprogram Termin 1 •Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp •Psykisk ohälsa 15 hp •Vetenskapsteori och metod 7,5 hp Termin 2 •Etik, bemötande och kommunikation 10 hp •Välfärdsstatens förutsättningar 15 hp •Psykiatrisk omvårdnad och fältförlagda studier 5 hp

15 Psykiatriskt omvårdnadsprogram Termin 3 •Kriminologi och psykisk ohälsa 15 hp •Psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering 15 hp Termin 4 •Beroendelära och psykisk ohälsa 7,5 hp •Riskbedömning och riskhantering 7,5 hp •Psykiatrisk omvårdnad, fältförlagda studier och examensarbete 15 hp

16 Exempel på en sjuksköterskas arbetsuppgifter •Ansvar för omvårdnad tillsammans med patienter, kontakter med anhöriga •Arbetsledare •Ansvarar för läkemedelshantering •Handleder och undervisar nyanställda och studenter •Handhar tekniska uppgifter •Administrativt arbete, t ex förande av omvårdnadsjournaler •Förebyggande arbete: hälsoupplysning och råd

17 ÅR 1 TERMIN 1 KURS 1 Omvårdnad I, 8 hp KURS 2:1 Medicinsk vetenskap, 15 hp KURS HS 7hp TERMIN 2 KURS 2:2 Medicinsk vetenskap, 8 hp KURS 3 Omvårdnad i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 22 hp – Somatik, Geriatrik ÅR 2 TERMIN 3 KURS 4 Omvårdnad II, 15 hp Inriktn. folkhälsa KURS 5 Omvårdnad III, 15 hp Inriktn. ledarskap TERMIN 4 KURS 6 Omvårdnad i VFU 30 hp – Barn, KK, Psykiatri mm ÅR 3 TERMIN 5 KURS 8 Omvårdnad, 7,5 hp KURS 7 Medicinsk vetenskap, 7,5 hp KURS 9 Uppsatskurs,15 hp TERMIN 6KURS 10 Omvårdnad i VFU 30 hp – Akut, Kua, katastrofmedicin mm Sjuksköterskeprogrammet 180 hp vid Malmö högskola

18 SOCIALT ARBETE Socionomens yrkesroll - exempel på arbetsområden •Socialtjänsten •Hälso- och sjukvården •Skolan •Familjerådgivning •Fältarbete •Äldre- och handikappomsorgen •Företag/myndigheter: Personalkonsulent, social- konsulent eller konsult •Kriminalvården •Frivilligorganisationer och kyrkor •Institutioner för barn, unga, familjer och vuxna med drogproblematik •Kvalitets-, utrednings- och utvärderingsarbete

19 SOCIONOMPROGRAMMEN 210/240 HP Termin 1 • Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 15 hp • Etnicitet och socialt arbete, 8 hp • Hälsa och samhälle, 7 hp Termin 2 • Psykologi, psykiatri och socialt arbete, 15 hp • Sociologi, socialpolitik och socialt arbete, 15 hp Termin 3 • Juridik i socialt arbete, 30 hp

20 SOCIONOMPROGRAM, inriktning Individ, familj och samhälle Termin 4 • Socialt arbete i mångkulturella miljöer, 30 hp Termin 5 • Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Termin 6 • Valbara kurser: Normöverträdelser, Kön och sexualitet mm + examensarbete, 30 hp Termin 7-8 • Organisation, intervention och utvärdering, 30 alt 60 hp

21 SOCIONOMPROGRAM, inriktning Funk- tionshinder och åldrande Termin 4 • Funktionshinder och åldrande i det mångkulturella samhället, 30 hp Termin 5 • Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Termin 6 • Valbara kurser: Funktionshinder, åldrande + examensarbete, 30 hp Termin 7-8 • Organisation, intervention och utvärdering, 30 alt 60 hp

22 SOCIONOMPROGRAM, inriktning Verksamhetsutveckling Termin 4 • Socialt arbete och organisation i mångkulturella miljöer, 30 hp Termin 5 • Socialt arbete i människobehandlande organisationer, 30 hp Termin 6 • Socialt arbete och utvärdering (inkl examensarbete), 30 hp Termin 7-8 • Verksamhetsutveckling alt examensarbete, 30 alt 60 hp

23 Äldrepedagog 120 hp •Teorier och perspektiv i arbete med äldre, 30 hp •Äldres livsvillkor, 30 hp •Äldres hälsa, 30 hp •Pedagogiskt arbete med äldre, 30 hp Högskoleexamen

24 Äldrepedagog 120 hp •Utveckla kompetens i pedagogiskt inriktat arbete med äldre och deras nätverk •Ge förmågan att stärka den sociala, psykologiska och medicinska funktionsförmågan hos äldre •Ge kunskap om åldrandet som en kulturell, social och biologisk process •Förbereda för ny yrkesroll i äldreomsorgen

25 Äldrepedagogens yrkesroll •Arbeta med hälso- och aktivitetsinspiration •Planering/organisering/ledning av dagverksamhet •Samordning av anhörigstöd •Uppsökande verksamhet •Utbildning och coaching om åldrande •Samordning av aktiviteter på seniorboenden

26 Kurser i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap •På Malmö högskola sedan hösten 1998 •Kunskap om funktionshindrades livsvillkor och behov •Kunskap om samhällets service, stöd och rehabilitering •Medicinska och tekniska perspektiv •Reformer lett till nya kunskapskrav •Kandidatexamen i ämnet

27 Arbete inom området handikapp och rehabilitering/habilitering •Frågor som rör funktionshindrades situation, rehabilitering eller habilitering •Försäkringskassor, länsarbetsnämnder, kommuner, landsting, företag, skolor och organisationer

28 Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap 1-30 hp •Historisk och socialpolitisk orientering •Samhällsinsatser och rehabilitering/habilitering •Medicinsk orientering och rehabilitering •Vetenskapliga tillämpningar

29 Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap 31-60 hp •Funktionshindrades rätt i samhället •Socialvetenskapliga perspektiv på hälsa och handikapp •Habilitering och rehabilitering i teori och praktik •Uppsatsarbete

30 Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap 61-90 hp •Forskningsmetodik och utvärdering •Teoretisk fördjupning •Examensarbete

31 MER OM HÄLSA OCH SAMHÄLLE www.mah.se/hs


Ladda ner ppt "Öppet hus 2009 Fakulteten för Hälsa och samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser