Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar ur ett delaktighetsperspektiv Håkan Jansson & Christina Westerberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar ur ett delaktighetsperspektiv Håkan Jansson & Christina Westerberg."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar ur ett delaktighetsperspektiv Håkan Jansson & Christina Westerberg

2 Bakgrund • Projektets intention • Uppmärksammade problem Omgivning Barnet/ ungdomen

3 Projektets syfte och mål • Att ta tillvara och vidareutveckla kompetens • Att utveckla samverkan mellan föräldrar, skola, och andra professionella • Att skapa förutsättningar för ökad grad av aktivitet och delaktighet hos barnet/ungdomen

4 PlaneringWorkshop 1 2008-09-16-19 Workshop 2 2009-10-06-07 Workshop 3 2010-03-23-24 Resultat & spridning 3 år Projektets praktiska del 18 månader Genomförande Tidigare erfarenheter: • Barnets erfarenheter • Arbetsmetoder • Samverkan Projektform: • Samverkan i nätverk • Nya verktyg • Workshop • Vägledning • Utvärdering • Högskolekurs (10 Hp) Fortsättning: • Fortsatt samverkan kring barnet/ ungdomen (verktygen). • Samverkan kring nya barn/ ungdomar (verktygen).

5 Projektets redskap • ICF - CY • 5-stegsmetoden • Samverkan

6 ICF • - bidrar till en allsidig bild av barnets livssituation • - fokuserar på barns delaktighet i vardagliga situationer Björck-Åkesson mfl 2006, Tulinius 2007, Wormnas & Theje, 2007, Ibragimova, 2009, Adolfsson 2011

7 Delaktighet ICF • ”En individs engagemang i en livssituation”.

8 Begreppet delaktighet Det handlar om vad barnet - gör tillsammans med andra - hur aktivt barnet deltar - vad barnet upplever meningsfullt att göra - och barnets känsla av tillhörighet Gustavsson, mfl 2004

9 Aspekter av delaktighet ObjektivaSubjektiva TillhörighetErkännande TillgänglighetEngagemang SamhandlingAutonomi

10 I projektet ObjektivaSubjektiva TillgänglighetEngagemang SamhandlingAutonomi

11 Faktorer viktiga för upplevelse av delaktighet • möjlighet till inflytande • att bestämma själv • att ha kontroll (makt över sin situation) • att uppleva sig autonom CHILD, Mälardalens högskola,, Granlund, Luttropp, Eriksson, mfl 2002, 2003, 2006 • En person kan uppleva delaktighet även om en annan utför aktiviteten åt honom, tex en personlig assistent Grimby, 2001

12 Delaktighet på individnivå är aldrig något statiskt. Den individuella delaktigheten är ständigt beroende av aktiviteten och de individuella förutsättningarna, miljön och omgivningens förhållningssätt.

13 Projektets redskap • 5-stegsmetoden • Samverkan

14 5-stegsmetoden 1.Kartlägga (nutida och framtida) HemSkolaFritidArbeteLov- och semester 2. Prioritera 3. Analysera 4. Åtgärda 5. Utvärdera

15 Handlings- och samverkansplan Nr:Datum:Att göra:Innehåll:Ansvar:Utvärdering:  Klart (datum)

16 Projektets redskap • Samverkan

17 Samverkan

18 Deltagare Kön och ålder Flicka 19 år Flicka 16 år Pojke 3 år Pojke 18 år Pojke 16 år Flicka 14 år Flicka 10 år Pojke 19 år Kommande förändring Gymnasiet → arbete Högstadiet → gymnasiet Förskola → skola Gymnasiet → arbete och eget boende Högstadiet → gymnasiet Högstadiet → gymnasiet Mellan- stadiet → högstadiet Gymnasiet → arbete och eget boende

19 Kommunikativ expressivitet Kommunikativ förståelse Fysiska svårigheterSyn 1. Kroppspråk 2. Har åtbörder ord tecken bildsymboler 3. 1-20 ord 4. 21-100 ord 5. eller fler än 100 men ändå inte normal för åldern 6. Kan genomföra vissa dagliga behov med stöd 7. Normal kommunikation för åldern 1. Har åtbörder ord tecken bildsymboler 2. 1-20 ord 3. 21-100 ord, 4. Fler än 100 men ändå inte normal för åldern, 5. Kan genomföra vissa dagliga behov med stöd, 6. Normal kommunikation för åldern 1. Grava svårigheter hela kroppen är involverad huvud armar och ben [dålig balans armar och ben allvarligt påverkade] 2. Grava svårigheter i armar och ben, kan inte gå, kan inte äta själv 3. Grava svårigheter i armarna [kan inte äta själv] mindre svårigheter i ben [kan gå själv] 4. Grava svårigheter i benen [kan inte gå själv] mindre svårigheter i armar [kan äta själv] 5. Mindre svårigheter i benen [kan gå själv] 6. Mindre svårigheter i benen [kan gå själv] 7. Mindre svårigheter i armarna [kan äta själv] 8. Inga svårigheter som begränsar deltagande i aktiviteter 1. Total nedsättning sämre än 0.05 2. Svår nedsättning 0,1 eller sämre 3. Sämre än 0,5 men bättre än 0,1 4. > 0,5 (Möller, Eriksson, Sadeghi etc 2009) 3321

20 Klaras nätverk Klara Förälder Personlig assistent hemmet Elevassistent skola Klasslärare LSS handläggare Rådgivare SPSM 122211122211 Kordinator och samordnare Handledare/vägledare

21 Nätverkets utgångsläge • Två skolverksamheter –två ”kulturer” – ett nätverk • Svårigheter med samverkan hem och skola • Bristande samverkan externa verksamheter • Många inblandade - roller oklara • Olika synsätt bland deltagarna • Oro kring övergång grundskola - gymnasiet

22 Nätverkets utgångsläge forts.. • Överlämnande skola har god kompetens kring funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser • Överlämnande skola erfarenhet av systematisk kartläggning (utvecklingsprojekt) • Överlämnande skola vana att använda videoanalys • Båda rektorerna positiva till deltagande i projektet

23 Team Klaras handlings- och samverkansplan Hur hjälper vi Klara att möta förändringar i livet? Övergången träningsskola - gymnasiesärskola • tyngdpunkt på kompetens och kunskapsöverföring - mellan skolformerna - mellan hem/assistans – skola - mellan barnhab – vuxenhab • lokalfrågan, anpassningar, hjälpmedel, tillgänglighet • Resurser

24 Resultat - förändringar hos Klara i vardagliga livssituationer Inflytande Kontroll Autonomi

25 Prioriterad livssituation ” Lyssna på musik” (analysenhet) • Nulägesbekrivning september 2008: • Klaras största intresse är att lyssna på musik. Klara talar om att hon vill lyssna på musik genom att slå med höger hand på sitt högra ben. • Hon vill välja vilken musik hon vill lyssna på, och hon vill välja vilken låt hon ska lyssna på. • Hon har en cd-spelare som står högt upp på en hylla och det är den vuxne som styr cd-spelaren. • Klara blir ofta frustrerad över att vi inte förstår vilken låt hon vill lyssna på. I vissa lägen är vi osäkra på om det är musiken hon vill byta eller aktiviteten hon är i. Klara behöver ett tecken för att avbryta/ avsluta aktiviteten. • Mål: Att Klara kan hantera sin CD-spelare så självständigt som möjligt.

26 Ökad grad av tillgänglighet

27 Förändring – lärande i nätverket Ökad grad av kunskap om miljöfaktorer, såväl underlättande som hindrande ” Vi har lärt oss vikten av en tillgänglig miljö” “Vi är mer uppmärksamma på oss själva – vad vi gör, vad vi inte gör, vad vi skulle kunnat göra och vad vi behöver utveckla och bli bättre på” Förändringar i synsätt, beteende och attityder ” Vårt förhållningssätt har förändrats från att vara styrande till att bli mer erbjudande”

28 Funktionsprofil Carl Kommunikativ expressivitet Kommunikativ förståelse Fysiska svårigheterSyn 1. Kroppspråk 2. Har åtbörder ord tecken bildsymboler 3. 1-20 ord 4. 21-100 ord 5. eller fler än 100 men ändå inte normal för åldern 6. Kan genomföra vissa dagliga behov med stöd 7. Normal kommunikation för åldern 1. Har åtbörder ord tecken bildsymboler 2. 1-20 ord 3. 21-100 ord, 4. Fler än 100 men ändå inte normal för åldern, 5. Kan genomföra vissa dagliga behov med stöd, 6. Normal kommunikation för åldern 1. Grava svårigheter hela kroppen är involverad huvud armar och ben [dålig balans armar och ben allvarligt påverkade] 2. Grava svårigheter i armar och ben kan inte gå och kan inte äta själv 3. Grava svårigheter i armarna [kan inte äta själv] mindre svårigheter i ben [kan gå själv] 4. Grava svårigheter i benen [kan inte gå själv] mindre svårigheter i armar [kan äta själv] 5. Mindre svårigheter i benen [kan gå själv] 6. Mindre svårigheter i benen [kan gå själv] 7. Mindre svårigheter i armarna [kan äta själv] 8. Inga svårigheter som begränsar deltagande i aktiviteter 1. Total nedsättning sämre än 0.05 2. Svår nedsättning 0,1 eller sämre 3. Sämre än 0,5 men bättre än 0,1 4. > 0,5 (Möller, Eriksson, Sadeghi etc 2009) 444 (5)2

29 Carls nätverk Carl Föräldrar Assistent Specialpedagog Rådgivare SPSM 1222112221 Koordinator Samordnare Runt Carl har även andra professioner medverkat med olika typer av stödinsatser. Exempelvis har samtliga träffats en gång/termin. • Rektor • LSS handläggare • Sjukgymnast • Logoped • Synpedagog

30 Kartläggning av livssituationer (60) LivsarenorTidPrioriteradeMålAnalysMål uppnått HemT1Gå på toaletten T3Tittut med täcket FörskolaT1Leker vid blå mattanLärande och att tillämpa kunskap 09-09-01 T1Leker vid bordet i köketLärande och att tillämpa kunskapJa 09-09-01 T1SamlingFörflyttning, kommunikation och mellanmänskliga interaktioner/relationer 10-01-12 T1Gå på toalettenPersonlig vårdJa 09-11-01 T1FruktstundKommunikation och mellanmänskliga interaktioner/relationer Ja 09-03-01 T2Idrott och gymnastikJa T2GungaJa T2Soffan T2LunchJa T3Skogsutflykt T3Leka i kuddrummetJa T3Tittut med täcket T3Dagbok (Milestone) 157 5

31 Samling (livssituation) Från helhet till aktivitet och handling 1.Förflyttning från bordet i köket till samlingen (delsituation) 1.Kännemärke (aktivitet) 1.Ledlinje position och nästa kännemärke 2.Kännemärke 1.Ledlinje position och nästa kännemärke 2.Namnpresentation (delsituation) 1.Carl lämnar bollen till den som sitter till vänster om honom (aktivitet) 2.Carl är aktivt uppmärksam när barnen och personalen presenterar sig 3.Carl tar emot bollen 4.Carl säger sitt namn 3.Dagens saga (delsituation) 4.Dagens sång (delsituation) 5.Förbereda nästa aktivitet (delsituation)

32 Samlingen Nr Aktiviteter(vad) Kännemärke Aktivitet (hur) Ledlinje, position och nästa kännemärke Omgivningsfaktorer -Hjälpmedel -Fysisk tillrättal. -Hjälp och stöd Fysiskt stöd Distans stöd Själv- ständig Förflyttning Förflyttning till samlingen 1 Stolen -Ge fysiskt stöd för balans och knacka på dörren för riktning 08-09-18 2 Dörren Följ dörren på din vänstra sida till soffanKnacka på soffan för riktning ”här är dörren” 08-09-18 3 Soffan Följ soffan på din vänstra sida till soffans slut 08-09-18 4 Soffan slutar -Knacka på soffan för riktning ”här är soffan” 08-09-18 5 Nästa soffa Följ soffan på din vänstra sida till hörnet på soffan 08-09-18 6 Hörnet på soffan Sätt dig på mattan med ryggen mot soffan 08-09-18 7 Mattan 8 Namnpresentation 9 Skickar bollen till kompis Carl vänder sig till vänster och lämnar bollen till kompisen - 10 Tar del av vilka som är med på samlingen Carl är uppmärksam på barnen och personalen när de säger sina namn - 11 Tar emot bollen Carl vänder sig till höger, sträcker fram handen och tar emot bollen - 12 Säger sitt namn Carl säger sitt namn -

33 Resultat Carl • Förmåga att använda sina sinnen för att förhålla sig målinriktat i sina handlingar gentemot den fysiska miljön och händelser (föregriper). • Ökad autonomi och självbestämmande genom utveckling av den kommunikativa och förflyttningsmässiga förmågan • Mer nyfiken och intresserad att samspela med kamrater vilket omgivningen uppmärksammat och försökte stödja. Nätverket • Kunskap i att anpassa och tillrättalägga och tillgängliggöra den fysiska miljön • Kunskap i att ge stöd som utmanar Carls aktiva handlande • Lyssnade till Carls och föräldrars behov genom att erbjuda/prioritera fler samspelssituationer

34 Resultat Carls nätverk Samverkan (t1-t2) (framgångsfaktorer) Styrning – Förankrat på lednings och verksamhetsnivå > – Uttalad ansvarsfördelning Struktur – Övergripande och mätbara mål < – Mål förankrade på chefsnivå och verksamhetsnivå – Roller och rutiner tydliggjorda > – Samordnare utsedd – Kontinuerliga möten, långsiktighet och löpande dokumentation – Incitament > Samsyn – Begrepp definieras> – Helhetssyn – Diskussion om barnet < – Kunskap om uppdraget, om resurser och om vad man inte kan bidra med > – Samsyn om arbetsfördelning Kompetensutveckling • Kunskap i att anpassa och tillrättalägga och tillgängliggöra den fysiska miljön • Kunskap i att ge stöd som utmanar Carls aktiva handlande • Lyssnade till Carls och föräldrars behov genom att erbjuda/prioritera fler samspelssituationer

35 Resultat Delaktighet förutsätter ett samspel mellan individ och miljö Barnet/ ungdomen Miljö Personal

36 Framgångsfaktorer • Ansvar • Uppdrag • Medverkan

37 Framgångsfaktorer • Systematiskt arbetssätt • Synliggöra synsätt • Kunskap om varandras uppdrag • Förstå hur underlättande och hindrande faktorer påverkar

38 Framgångsfaktorer • Ansvarsfördelning • Kontinuitet i träffar • Kontinuitet av uppföljning och utvärdering av arbetet • Videoanalys

39 Funderingar ….diskussionsfrågor • Frågor? • Få vardagliga livssituationer som handlar om kamratsamspel • Av 290 registrerade livssituationer är 75 prioriterade. I 61 av dessa har målet med prioriteringen formulerats, 17 har uppnått målen.

40 Framtid

41 PiA har utvecklats genom ett flerårigt samverkansprojekt med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Samverkansprojektet har nu implementerats i form av en ny högskolekurs vid Örebro universitet. Kursen ges i samverkan mellan Örebro universitet och SPSM och går under namnet ”Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar i ett delaktighetsperspektiv”.

42 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar ur ett delaktighetsperspektiv Håkan Jansson & Christina Westerberg."

Liknande presentationer


Google-annonser