Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser ann-charlotte.wiktorsson@lidkoping.se

2 Två parallella processer blir en TSI Tidiga Samordnade Insatser (Våren 2012) Socioekonomiutbildning Våren 2011/Hösten 2011 Kartläggning insatser barn och unga Våren 2011 Från ord till handling

3 TSI Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga •Temadag barn och unga, politiker/tjänstemän •Kommunstyrelsen •Kommunens ledningsgrupp •Kommunledningskontoret •Folkhälsorådet •Social- och arbetsmarknadsnämnd •Barn- och skolnämnd •Funktionsgrupper: ekonomi, kvalitet, miljö •Ledardag, samtliga chefer i kommunen Efter utbildningen…. Kunskapsspridning/förankring

4 TSI Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Vi ville veta mer om…. •V•Vilket stöd erbjuder vi? Har vi ”luckor”? •V•Vilka samverkansform har vi? •H•Hur fungerar samverkan?

5 Behandlings- omsorgs- insatser Tidiga insatser Förebyggande insatser Främjande insatser Social och arbets- marknad Barn och skola Utbildning Vård och omsorg Kultur och fritid

6 Barn och skola Anpassad undervisning, praktik (ca 5 st/termin) Lokalt EHTstöd. Kurator, specialpedagog, skolsköterska (ca 1000 st/år) Specialpedagogkontakt. Läs, språk, tal, kommunikation, koncentration. (ca 150 st/år) Hel-/deltid särskild undervisning (ca 50 elever) Skola för HVB placerade elever (ca 1-3 st/termin) Aspen, särskild undervisningsgrupp för autism/asperger (12 elever) Grundsärskola (65 st) Klass/grupparbete för trygghet och studiero (2-3 klasser löpande) Tryggve, grupper + medvetande göra personal Psykologkontakt. Utredning/konsultation (ca 90 elever/år) Sommarskola åk 8 Mobila teamet (ca 70 elever) Livskunskap – generell nivå, men även som tidig insats vid grupproblematik. ÖPP- på en högstadieskola Studie och yrkesvägledning Hälsobesök – 3 tillfällen under grundskolan Tryggvebroschyrer PIL (Prevention i Lidköping) Fritidsgårdsverksamhet, Fritidshem Behandling/omsorg Tidig insats Förebyggande Främjande

7 TSI Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Vad fick vi veta? Vilket stöd erbjuder vi? Har vi ”luckor”? Vi satsar mycket på tonåringar och unga vuxna. För lite på de yngsta! Vilka samverkansform har vi? Massor! Men samordning saknas. Hur fungerar samverkan? Så där… Många ansåg att man själv hade bra inställning till samverkan medan övriga parter var sämre Så där… Många ansåg att man själv hade bra inställning till samverkan medan övriga parter var sämre

8 TSI Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Vad hände sedan? •En kommunövergripande samverkansorganisation/- arena har bildats (TSI) •1,5 mnkr/årligen avsätts för projekt •Riktlinjer för fördelning av medlen •Två projekt, SkolFam, VOSA

9 Styrgrupp Förvaltningschefer: B&S, Utb, K&F, V&O, S&A Styrgrupp Förvaltningschefer: B&S, Utb, K&F, V&O, S&A Den ena handen vet vad den andra gör…. Omsätta barnkonventionen Beredningsgrupp B&S: Chef barn- och elevhälsan Utb: Rektor K&F: Verksamhetschef V&O: Projektledare S&A: Områdeschef, enhetschef KLK: Drog och brottsförebyggare, folhälsoplanerare, ekonom Beredningsgrupp B&S: Chef barn- och elevhälsan Utb: Rektor K&F: Verksamhetschef V&O: Projektledare S&A: Områdeschef, enhetschef KLK: Drog och brottsförebyggare, folhälsoplanerare, ekonom Expertgrupp, beräkningar (Socioekonomigruppen) S&A: Områdeschef V&O: Chef omsorg funktionshinder B&S: Chef barn och elevhälsan KLK: Ekonom Expertgrupp, beräkningar (Socioekonomigruppen) S&A: Områdeschef V&O: Chef omsorg funktionshinder B&S: Chef barn och elevhälsan KLK: Ekonom 1.Ett nav för det förebyggande barn- och ungdomsarbetet 2.Metodutveckling Arena för samverkan

10 TSI-målformulering I Lidköpings kommun arbetar vi för att alla barn och unga ska beredas en väg till självständigt och självförsörjande liv, med god hälsa. Detta gör vi genom tidiga samordnade insatser (TSI). T= Tidiga. Vi ska på ett tidigt stadium uppmärksamma och stödja barn/unga som behöver stöd i sin vardag. S= Samordnade. Genom samordnade insatser arbetar vi för ett helhetsperspektiv, vi möts, planerar och agerar gemensamt. I = Insatser är av hög kvalitet och det finns ett brett utbud av olika insatser/åtgärder för barnets bästa.

11 Några praktiska exempel Mekarprojekt •Bakgrund: omfattande skadegörelse i Sockerbruket •2 ungdomar i riskzon identifierade •Fält + SUV+ ungdomar hittar en gemensam lösning i en Mekarverkstad. •Syfte: Strukturerad fritid med handledare •Mål: ställa upp i Gräsklipparracet på Hjulafton

12 Några praktiska exempel Sommarkul •Samarbete: Kommunala bostadsbolaget familjecentralen, Svenska kyrkan, barn- och skola, kultur- och fritid •Syfte: Att underlätta övergången mellan strukturen i skolan och avsaknaden av densamma för vissa barn på sommarlovet •Målgrupp: Barn i området som inte har en strukturerad vardag •Mål: ökad fysisk aktivitet, minskad skadegörelse

13 En pågående process…. Vi är inte i mål än!

14 Utmaningar idag… ”TSI-andan” måste nå ut i hela organisationen. Vara känt av alla! ”Det sitter inte i ryggraden än” Vi måste påminnas om när vi lyckas med att omsätta de nya tankarna om resursfördelning och samsyn, men också beröra när vi uppenbarligen faller tillbaka i det gamla stuprörstänket. Hur vi fördelar våra resurser och följer upp ekonomi och resultat. Det gamla sättet fungerar inte! Tydligare politisk förankring för det pågående arbetet.

15 Åtgärder för att klara utmaningarna: TSI-intranät (personal) Serviceguiden (familjer) ECAPSE (personal) PIL (föräldrar, familjer) Styrdokument Avtal Handlingsplaner (Spridning, förankring, resultat)

16 Intranätet Informationscentrum •Interaktivt: ”TSI-forum” för idéer och förslag •Aktuellt, uppdaterat: information, lästips föreläsningar, info projekt- medel, dialogunderlag Samverkan! I tid! Barn- konventionen

17 Serviceguide barn och unga

18 Strategiska frågor Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning: • Ramanalys -Hitta underlag för att fördela om resurser • Indikatorer, styrkort - Sammanvägd indikator, TSI

19 ”Våra råd på vägen…” •Samsyn och samlat grepp ger kraft! •Formaliserad organisation och arbetsformer hjälper processen. •Ha tålamod! Ett steg fram och ett i diket…Det tar tid! Stöt och blöt! •Ha mod! Våga testa! •Copy/paste fungerar inte! Skapa ert egna, men låt er inspireras av andra!

20 Tack för mig! ann-charlotte.wiktorsson@lidkoping.se Tillsammans för barns bästa


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser"

Liknande presentationer


Google-annonser