Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser

2 Två parallella processer blir en
TSI Tidiga Samordnade Insatser (Våren 2012) Socioekonomiutbildning Våren 2011/Hösten 2011 Våren 2011 Kartläggning insatser barn och unga Från ord till handling

3 Efter utbildningen…. TSI Temadag barn och unga, politiker/tjänstemän
Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Efter utbildningen…. Kunskapsspridning/förankring Temadag barn och unga, politiker/tjänstemän Kommunstyrelsen Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Folkhälsorådet Social- och arbetsmarknadsnämnd Barn- och skolnämnd Funktionsgrupper: ekonomi, kvalitet, miljö Ledardag, samtliga chefer i kommunen

4 Vi ville veta mer om…. TSI Vilket stöd erbjuder vi? Har vi ”luckor”?
Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Vi ville veta mer om…. Vilket stöd erbjuder vi? Har vi ”luckor”? Vilka samverkansform har vi? Hur fungerar samverkan?

5 Social och arbets-marknad
Behandlings-omsorgs- insatser Tidiga insatser Förebyggande Främjande Vård och omsorg Social och arbets-marknad Barn och skola Utbildning Kultur och fritid

6 Barn och skola Behandling/omsorg
Skola för HVB placerade elever (ca 1-3 st/termin) Aspen, särskild undervisningsgrupp för autism/asperger (12 elever) Grundsärskola (65 st) Mobila teamet (ca 70 elever) Anpassad undervisning, praktik (ca 5 st/termin) Tidig insats Specialpedagogkontakt. Läs, språk, tal, kommunikation, koncentration. (ca 150 st/år) Psykologkontakt. Utredning/konsultation (ca 90 elever/år) Lokalt EHTstöd. Kurator, specialpedagog, skolsköterska (ca 1000 st/år) Hel-/deltid särskild undervisning (ca 50 elever) Tryggve, grupper + medvetande göra personal Förebyggande Klass/grupparbete för trygghet och studiero (2-3 klasser löpande) Sommarskola åk 8 Livskunskap – generell nivå, men även som tidig insats vid grupproblematik. PIL (Prevention i Lidköping) Främjande ÖPP- på en högstadieskola Fritidsgårdsverksamhet, Fritidshem Tryggvebroschyrer Hälsobesök – 3 tillfällen under grundskolan Studie och yrkesvägledning

7 TSI Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Vad fick vi veta? Vi satsar mycket på tonåringar och unga vuxna. För lite på de yngsta! Vilket stöd erbjuder vi? Har vi ”luckor”? Massor! Men samordning saknas. Vilka samverkansform har vi? Så där… Många ansåg att man själv hade bra inställning till samverkan medan övriga parter var sämre Hur fungerar samverkan?

8 TSI Socioekonomi utbildning Kartläggning insatser barn och unga Vad hände sedan? En kommunövergripande samverkansorganisation/- arena har bildats (TSI) 1,5 mnkr/årligen avsätts för projekt Riktlinjer för fördelning av medlen Två projekt, SkolFam, VOSA

9 TSI Arena för samverkan Den ena handen vet vad den andra gör….
Styrgrupp Förvaltningschefer: B&S, Utb, K&F, V&O, S&A Omsätta barnkonventionen Beredningsgrupp B&S: Chef barn- och elevhälsan Utb: Rektor K&F: Verksamhetschef V&O: Projektledare S&A: Områdeschef, enhetschef KLK: Drog och brottsförebyggare, folhälsoplanerare, ekonom Expertgrupp, beräkningar (Socioekonomigruppen) S&A: Områdeschef V&O: Chef omsorg funktionshinder B&S: Chef barn och elevhälsan KLK: Ekonom Ett nav för det förebyggande barn- och ungdomsarbetet Metodutveckling

10 TSI-målformulering I Lidköpings kommun arbetar vi för att alla barn och unga ska beredas en väg till självständigt och självförsörjande liv, med god hälsa. Detta gör vi genom tidiga samordnade insatser (TSI). T= Tidiga. Vi ska på ett tidigt stadium uppmärksamma och stödja barn/unga som behöver stöd i sin vardag. S= Samordnade. Genom samordnade insatser arbetar vi för ett helhetsperspektiv, vi möts, planerar och agerar gemensamt. I = Insatser är av hög kvalitet och det finns ett brett utbud av olika insatser/åtgärder för barnets bästa.

11 Några praktiska exempel
Mekarprojekt Bakgrund: omfattande skadegörelse i Sockerbruket 2 ungdomar i riskzon identifierade Fält + SUV+ ungdomar hittar en gemensam lösning i en Mekarverkstad. Syfte: Strukturerad fritid med handledare Mål: ställa upp i Gräsklipparracet på Hjulafton

12 Några praktiska exempel
Sommarkul Samarbete: Kommunala bostadsbolaget familjecentralen, Svenska kyrkan, barn- och skola, kultur- och fritid Syfte: Att underlätta övergången mellan strukturen i skolan och avsaknaden av densamma för vissa barn på sommarlovet Målgrupp: Barn i området som inte har en strukturerad vardag Mål: ökad fysisk aktivitet, minskad skadegörelse

13 Vi är inte i mål än! En pågående process…. TSI

14 Utmaningar idag… ”TSI-andan” måste nå ut i hela organisationen. Vara känt av alla! ”Det sitter inte i ryggraden än” Vi måste påminnas om när vi lyckas med att omsätta de nya tankarna om resursfördelning och samsyn, men också beröra när vi uppenbarligen faller tillbaka i det gamla stuprörstänket. Hur vi fördelar våra resurser och följer upp ekonomi och resultat. Det gamla sättet fungerar inte! Tydligare politisk förankring för det pågående arbetet.

15 Åtgärder för att klara utmaningarna:
(Spridning, förankring, resultat) TSI-intranät (personal) ECAPSE (personal) PIL (föräldrar, familjer) Styrdokument Serviceguiden (familjer) Avtal Handlingsplaner

16 Intranätet Informationscentrum
Interaktivt: ”TSI-forum” för idéer och förslag Aktuellt, uppdaterat: information, lästips föreläsningar, info projekt- medel, dialogunderlag Samverkan! I tid! Barn-konventionen

17 Serviceguide barn och unga

18 Strategiska frågor Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning: Ramanalys Hitta underlag för att fördela om resurser Indikatorer, styrkort - Sammanvägd indikator, TSI

19 ”Våra råd på vägen…” Samsyn och samlat grepp ger kraft!
Formaliserad organisation och arbetsformer hjälper processen. Ha tålamod! Ett steg fram och ett i diket…Det tar tid! Stöt och blöt! Ha mod! Våga testa! Copy/paste fungerar inte! Skapa ert egna, men låt er inspireras av andra!

20 Tillsammans för barns bästa
Tack för mig!


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Lidköping Tidiga samordnade insatser"

Liknande presentationer


Google-annonser