Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategi 2011-2013. Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda • Gemensamt initiativ av kommunerna och Länsstyrelsen. • Strategidokument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategi 2011-2013. Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda • Gemensamt initiativ av kommunerna och Länsstyrelsen. • Strategidokument."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi 2011-2013

2 Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda • Gemensamt initiativ av kommunerna och Länsstyrelsen. • Strategidokument • Gemensam organisation för samordning av kommunala resurser

3 2006-2007 Strategi skrivs gemensamt av kommunerna och länsstyrelsen 2008-2009 Strategin antas av kommunerna 2009 Förstudie arbetsform 2010-2011 Grundprojekt 2010-2013 Infrastruktur samt övriga projekt Efter 2011 gem. org Tidplan

4 Visionen Är att gemensamt öka attraktionskraften för Bottenvikens skär- gård med tonvikt på kvalitet, tillgänglighet, ökat företagande och service. Att med ett ökande antal boende längs kusten och på några utvalda öar, bättre kommunikationer, fler företag och kraftigt ökad turism bli ledande inom regional utveckling och en stor tillgång för hela regionen.

5 Projekt 2010-2011 ( Grundprojekt ) • Kommunerna har gemensamt beslutat att bilda en gemensam organisation - Bottenvikens skärgård – för samordning av kommunala resurser • Verksamheten genomförs de första åren i projektform • Under åren 2010-2013 kommer arbetet med att genomföra åtgärderna i strategin att påbörjas • Kommunerna avser att efter 2011 bilda en gemensam organisation

6 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning ( grundprojekt ) N ätverk och samverkan ska skapas via möten och seminarier riktade till entreprenörer V erksamhet på uppdrag innebär att finna lösningar där entreprenörer kan driva verksamhet på uppdrag M arknadsföring ska ske tillsammans med respektive destination och Swedish Lapland V erka för ökad tillgänglighet och säsongsförlängning U tbildningar och seminarier S amråd kommunerna emellan i arbetet med översiktsplaner Förbereda bildandet av en gemensam organisation för samordning av kommunala resurser

7 Exempel på den gemensamma organisationens framtida verksamhet efter 2011: • Fortsätta att genomföra åtgärderna i utvecklingsstrategin • Planering och samordning av drift/underhåll • Gemensamma upphandlingar • Näringslivssamverkan • Tillskapa lika servicenivå i hela området • Kontinuerlig marknadsföring • Samverkan med statliga verk (t.ex skötsel av naturreservat, farleder)

8 Mervärden • Hög kvalitet • Effektivt nyttjande av resurser • Kompetensförsörjning, • Lägre kostnader, • Minskad sårbarhet • Attraktiv destination (lönsamma företag) Samverkan • Leader Mare Boreale • Besöksnäringens organisationer • Näringslivet • Båtklubbar • Myndigheter & statliga verk • Byagrupper

9 Samverkan

10 Bottenvikens skärgård ”parallellprojekt”, 2010-2013 • Hamnar, Inre farled och boende ( infrastruktur, påbörjat, ansökan inlämnad 2010-09-02 ) • Inre Farled och skoterled ( webbaserad information, medel beviljat från Mare Boreale ) • Marknadsföring ( fritidsbåtar och skyltning, etc planeras 2010-2011 ) • Kommunikationer ( planeras )

11 Haparanda • Hamnförbättring, bryggor och muddring Haparanda Sandskär

12 Kalix • Renovering av hamn på Likskär och nya gästplatser • Uthyrningsstugor på Renskär/Getskär

13 Luleå • 3 st uthyrningsstugor Brändöskär • Flytt av stenar inlopp Brändöskär • Muddring bakom turbåtsangöring Brändöskär • Muddring Trollerisundet • Renovering av hamn Rödkallen

14 Piteå • Turbåtsangöring Stenskär • Brygga Stenbergsviken Mellerstön • Muddring Storräbben • 2 st uthyrningsstugor Storräbben

15 Skellefteå • Muddring Pite Rönnskär • Renovering av hus för uthyrning Hamnskär (Furuögrund) • Renovering av hus Gåsören • Renovering av kaj Bjuröklubb

16 Pressmeddelande Bottenvikens skärgård Bottenvikens skärgård växer och har nu 4001 öar 4001 öar av Sveriges totalt 98 372 havsöar ligger i Bottenvikens skärgård dvs i de fem Kustkommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Vid en översyn av antalet öar i området som är gjord av Alf Harju, www.bottenviken.se visade det sig attwww.bottenviken.se sättet att räkna kommunerna emellan skilde sig åt, det var ytmässigt olika definitioner på vad som är en ö. När han jämförde de olika kommunernas antal öar var det något som inte stämde. - Jag fick en fråga om varför www.bottenviken.se hade uppgett att Piteå skärgårdwww.bottenviken.se har 70 öar och Piteå kommun 550 öar. Vad och vem hade rätt? Spontant var mitt svar att det totala antalet 550 troligen är alla öar med holmar och skär. Men var går gränsen mellan en ö, holme och ett skär? Alf Harju talade med Metria/Lantmäteriet, sjöfartsverket, tillväxtverket, Skärgårdsstiftelsen m.fl. om detta och alla är inne på samma definition vilket innebär att en ö, är en landmassa, omfluten av vatten, och större än 20 m². Någon definitiv beskrivning av skillnaden på en ö, ett skär eller en holme finns inte i detta sammanhang. Med anledning av detta har Bottenvikens skärgård omvärderat uppgifterna om antalet öar i skärgården och enligt det för oss nya sättet att räkna blir det totala antalet öar i Bottenvikens skärgård 4001 st. Fördelat på kommuner är antalet: Haparanda skärgård: 652 öar Kalix skärgård: 792 öar Luleå skärgård: 1312 öar Piteå skärgård: 550 öar Skellefteå skärgård: 695 öar Bottenvikens skärgård Projektledare Göran Wallin 0920-455614, 070-5293254 goran.wallinfritid.lulea.se www.bottenvikensskargard.se

17 Projektledare Göran Wallin Tel 0920-455614, 070-5293254 E-post goran.wallin@fritid.lulea.se


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategi 2011-2013. Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda • Gemensamt initiativ av kommunerna och Länsstyrelsen. • Strategidokument."

Liknande presentationer


Google-annonser