Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi 2011-2013

2 Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda
Gemensamt initiativ av kommunerna och Länsstyrelsen. Strategidokument Gemensam organisation för samordning av kommunala resurser

3 Tidplan 2006-2007 Strategi skrivs gemensamt av
kommunerna och länsstyrelsen Strategin antas av kommunerna 2009 Förstudie arbetsform Grundprojekt Infrastruktur samt övriga projekt Efter 2011 gem. org

4 Visionen Är att gemensamt öka attraktionskraften för Bottenvikens skär- gård med tonvikt på kvalitet, tillgänglighet, ökat företagande och service. Att med ett ökande antal boende längs kusten och på några utvalda öar, bättre kommunikationer, fler företag och kraftigt ökad turism bli ledande inom regional utveckling och en stor tillgång för hela regionen.

5 Projekt 2010-2011 (Grundprojekt)
Kommunerna har gemensamt beslutat att bilda en gemensam organisation - Bottenvikens skärgård – för samordning av kommunala resurser Verksamheten genomförs de första åren i projektform Under åren kommer arbetet med att genomföra åtgärderna i strategin att påbörjas Kommunerna avser att efter 2011 bilda en gemensam organisation

6 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning (grundprojekt)
Nätverk och samverkan ska skapas via möten och seminarier riktade till entreprenörer Verksamhet på uppdrag innebär att finna lösningar där entreprenörer kan driva verksamhet på uppdrag Marknadsföring ska ske tillsammans med respektive destination och Swedish Lapland Verka för ökad tillgänglighet och säsongsförlängning Utbildningar och seminarier Samråd kommunerna emellan i arbetet med översiktsplaner Förbereda bildandet av en gemensam organisation för samordning av kommunala resurser

7 Exempel på den gemensamma organisationens framtida verksamhet
Exempel på den gemensamma organisationens framtida verksamhet efter 2011: Fortsätta att genomföra åtgärderna i utvecklingsstrategin Planering och samordning av drift/underhåll Gemensamma upphandlingar Näringslivssamverkan Tillskapa lika servicenivå i hela området Kontinuerlig marknadsföring Samverkan med statliga verk (t.ex skötsel av naturreservat, farleder)

8 Mervärden Samverkan Hög kvalitet Effektivt nyttjande av resurser
Kompetensförsörjning, Lägre kostnader, Minskad sårbarhet Attraktiv destination (lönsamma företag) Samverkan Leader Mare Boreale Besöksnäringens organisationer Näringslivet Båtklubbar Myndigheter & statliga verk Byagrupper

9 Samverkan

10 Bottenvikens skärgård ”parallellprojekt”, 2010-2013
Hamnar, Inre farled och boende (infrastruktur, påbörjat, ansökan inlämnad ) Inre Farled och skoterled (webbaserad information, medel beviljat från Mare Boreale) Marknadsföring (fritidsbåtar och skyltning, etc planeras ) Kommunikationer (planeras)

11 Haparanda Hamnförbättring, bryggor och muddring Haparanda Sandskär

12 Kalix Renovering av hamn på Likskär och nya gästplatser
Uthyrningsstugor på Renskär/Getskär

13 Luleå 3 st uthyrningsstugor Brändöskär
Flytt av stenar inlopp Brändöskär Muddring bakom turbåtsangöring Brändöskär Muddring Trollerisundet Renovering av hamn Rödkallen

14 Piteå Turbåtsangöring Stenskär Brygga Stenbergsviken Mellerstön
Muddring Storräbben 2 st uthyrningsstugor Storräbben

15 Skellefteå Muddring Pite Rönnskär
Renovering av hus för uthyrning Hamnskär (Furuögrund) Renovering av hus Gåsören Renovering av kaj Bjuröklubb

16 Pressmeddelande Bottenvikens skärgård
 Bottenvikens skärgård växer och har nu 4001 öar 4001 öar av Sveriges totalt havsöar ligger i Bottenvikens skärgård dvs i de fem Kustkommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda.  Vid en översyn av antalet öar i området som är gjord av Alf Harju, visade det sig att sättet att räkna kommunerna emellan skilde sig åt, det var ytmässigt olika definitioner på vad som är en ö. När han jämförde de olika kommunernas antal öar var det något som inte stämde. - Jag fick en fråga om varför hade uppgett att Piteå skärgård har 70 öar och Piteå kommun 550 öar. Vad och vem hade rätt? Spontant var mitt svar att det totala antalet 550 troligen är alla öar med holmar och skär. Men var går gränsen mellan en ö, holme och ett skär? Alf Harju talade med Metria/Lantmäteriet, sjöfartsverket, tillväxtverket, Skärgårdsstiftelsen m.fl. om detta och alla är inne på samma definition vilket innebär att en ö, är en landmassa, omfluten av vatten, och större än 20 m². Någon definitiv beskrivning av skillnaden på en ö, ett skär eller en holme finns inte i detta sammanhang. Med anledning av detta har Bottenvikens skärgård omvärderat uppgifterna om antalet öar i skärgården och enligt det för oss nya sättet att räkna blir det totala antalet öar i Bottenvikens skärgård 4001 st. Fördelat på kommuner är antalet: Haparanda skärgård: öar Kalix skärgård: öar Luleå skärgård: öar Piteå skärgård: öar Skellefteå skärgård: öar Bottenvikens skärgård Projektledare Göran Wallin , goran.wallinfritid.lulea.se

17 www.bottenvikensskargard.se Projektledare Göran Wallin
Tel , E-post


Ladda ner ppt "Skärgårdssamarbete, Skellefteå till Haparanda"

Liknande presentationer


Google-annonser