Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Concept Mapping •Deltagande planering och utvärdering. •Organisationsöversyn, verksamhetsplanering, fusions- analys eller förstudie – många tillämpningsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Concept Mapping •Deltagande planering och utvärdering. •Organisationsöversyn, verksamhetsplanering, fusions- analys eller förstudie – många tillämpningsområden."— Presentationens avskrift:

1 Concept Mapping •Deltagande planering och utvärdering. •Organisationsöversyn, verksamhetsplanering, fusions- analys eller förstudie – många tillämpningsområden. •Stödjer lärande med en snabb och rigorös process. •Kan hantera mycket stora mängder data. •Arbetsgång; förbereda, brainstorma, sortera-strukturera, rangordna, presentera, tolka och använda. •Tidsåtgång; ca sex timmar för deltagarna.

2 ”En attraktiv arbetsmiljö” Redovisning av bakgrund till processen i en medelstor kommun • Ambitionen var att mobilisera personalen för att lyssna in vad de anser vara viktigt i en attraktiv arbetsmiljö och peka på svagheter och problem i dagsläget. • Skola, gymnasium och omsorg redovisas för sig •Efter en pilotprocess körs fullskalig process maj-oktober. • 2 500 personer medverkar i att definiera grundstenarna i en attraktiv arbetsmiljö och sedan värdera utsagorna.

3 Presentation av processen • Brainstorming utifrån ett fokus”attraktiv arbetsmiljö” ger hundratals bidrag på vad människor tycker är viktigt. • Sammanställning av 40 centrala tankar/frågor • Enkäter där de 40 punkterna värderas utifrån; - Hur viktig är var och en? - Hur väl fungerar var och en? • Jämförelse och diskussion omkring de olika verksamhetsområdena.

4 Lön Skapa en bild av verksamheten Översiktskarta, 40 frågor, 10 kluster Förusättningar, Uppdraget Arbets- mängd Stöd – Resurser - Friskvård Ledaregenskaper Fysisk arbetsmiljö Ledarens uppgifter Inflytande, Kommunikation Laget, Trivsel Ambition Organisation

5 Redovisning av två enkäter Vikt – Allas svar - Nöjdhet 4 = Mycket viktig 5 = Extremt viktig 2 = Mindre bra 4 = Mycket bra

6 Studera en sektor Viktigt – Omsorgspers - Nöjdhet 2= Mindre bra 4 = Mycket viktig 5 = Extremt viktig 4 = Mycket bra

7 Matcha olika sektorer Omsorg – Nöjdhet – Skola-fritid

8 Studera personalgrupper Viktigt – Enhetschefer - Nöjdhet

9 Matcha olika personalgrupper Staben – Nöjdhet - Chefer

10 40En "bra känsla i magen" när vi går till jobbet4,78 34En ambition i laget/gruppen att jobba för brukarnas bästa4,73 20En lyhörd chef som lyssnar på oss4,71 33Positiv anda och kamratskap4,70 28En grundbemanning (antal personal) som är anpassad efter arbetsuppgifterna4,70 9En god löneutveckling4,66 32Ärlig och rak kommunikation i laget/gruppen med respekt och tillit 4,65 8En konkurrenskraftig lön4,62 30Långtidssjukskrivningar förebyggs och utreds4,60 19Tydlig och rak information 4,56 Tio i topp – vad är viktigast?

11 34En ambition i laget/gruppen att jobba för brukarnas bästa4,30 33Positiv anda och kamratskap4,06 40En "bra känsla i magen" när vi går till jobbet3,67 32Ärlig och rak kommunikation i laget/gruppen med respekt och tillit 3,63 16Frihet för arbetsgruppen/laget att själv kunna påverka verksamheten, schema… 3,62 20En lyhörd chef som lyssnar på oss3,45 7Arbetsuppgifter som motsvarar utbildning och befattning3,41 35Vi samarbetar över gränserna 3,36 25Tydliga mål för verksamheten som är kända av personalen3,33 17Delaktighet i beslut på arbetsplatsen som rör oss 3,32 Tio i topp – vad fungerar bäst?

12 Tio i topp – vad fungerar sämst? 8 En konkurrenskraftig lön1,90 9 En god löneutveckling1,95 11 Möjlighet att påverka budgetramar1,95 12 Resurser som överensstämmer med kommunens mål för verksamheten2,18 15 Betald friskvård en timme per vecka2,27 30 Långtidssjukskrivningar förebyggs och utreds2,30 13 Fortbildning, individuellt anpassad (typ kompetenstrappa)2,53 3 Väl fungerande fysisk miljö; temperatur, ventilation, ljus2,62 1 Arbetsmängd och arbetsbelastning i förhållande till arbetstiden2,66 38 Tillräckligt med tid för att klara för- och efterarbete2,67

13 Vad är det vi har åstadkommit? • Mobiliserat en stor grupp personal och chefer för att fånga upp deras synpunkter om sin arbetsmiljö. • Lyssnat i två dimensioner. Vad är viktigt? Vad fungerar? • Fått fram tydliga signaler om både saker som fungerar tillfredsställande – och andra områden där man är missnöjd. • Tydlig återkoppling, grafiskt övergripande och på detaljnivå – både per enhet och per sektor.

14 Vad händer sedan? Förändring, utveckling – hur? • Återkoppling till personal och chefer. Identifiera kritiska frågor. • Skapa rum för samtal – kunna bli begripliga för varann. • Lyssna, komplettera och korrigera om det behövs. • Låta alla inblandade avgöra vilka frågor de har ansvar för. Våga sätta ord även på brister. • Se till att underlaget leder till handling. Det avgör om konsultationen var allvarligt menad.

15 Ta hjälp av siffror på detaljnivå för att studera och utveckla enskilda frågor

16 Viktigaste punkt/idéKonkreta åtgärder för att förverkligaAnsvarigStoppdatum ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… ………………………….. ………………………………………. …………………… ………………… Identifiera, dokumentera, följa upp förslag

17 Alternativa användningsområden av Concept Mapping •Genomföra andra typer av rangordningar, exempelvis risk och sårbarhet. •Identifiera kritiska frågor genom att matcha risk- och sårbarhetsrankning. •Bestämma vilken aktör/myndighet som ska ha ett övergripande ansvar för olika frågeställningar - adressering. •Matcha olika aktörer, sektorer eller regioner mot varandra för att utröna samsyn eller spänningar.

18 Nödvändiga förutsättningar •Definiera ett tydligt fokus för processen, typ; ”En kritisk aspekt för en framgångsrik verksamhet är…” •Generera en enhetlig typ av utsagor – helst positiva utsagor som beskriver ett idealt tillstånd. •Antingen använda befintliga utsagor (konkreta) eller inbjuda till fri/strukturerad brainstorming. •Identifiera och inbjuda representanter för olika intresse- grupper och aktörer.

19 Kristiska frågor tydliggörs genom matchning

20 Concept Mapping •Kraftfull rapportgenerator ger maximalt utnyttjande av den insamlade informationen. •Kombinationen av grafer och traditionell narrativ rapport skapar stort genomslag i återkopplingen. •Det faktum att många intressenter mobiliserats ger både ett stabilt beslutsunderlag och stor accept för slutsatser. •Kontakta robert.gustafson@visuellanalys.se för vidare diskussion. Tel 019-120054robert.gustafson@visuellanalys.se


Ladda ner ppt "Concept Mapping •Deltagande planering och utvärdering. •Organisationsöversyn, verksamhetsplanering, fusions- analys eller förstudie – många tillämpningsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser