Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Concept Mapping Deltagande planering och utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Concept Mapping Deltagande planering och utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Concept Mapping Deltagande planering och utvärdering.
Organisationsöversyn, verksamhetsplanering, fusions-analys eller förstudie – många tillämpningsområden. Stödjer lärande med en snabb och rigorös process. Kan hantera mycket stora mängder data. Arbetsgång; förbereda, brainstorma, sortera-strukturera, rangordna, presentera, tolka och använda. Tidsåtgång; ca sex timmar för deltagarna.

2 ”En attraktiv arbetsmiljö” Redovisning av bakgrund till processen
i en medelstor kommun Ambitionen var att mobilisera personalen för att lyssna in vad de anser vara viktigt i en attraktiv arbetsmiljö och peka på svagheter och problem i dagsläget. Skola, gymnasium och omsorg redovisas för sig Efter en pilotprocess körs fullskalig process maj-oktober. 2 500 personer medverkar i att definiera grundstenarna i en attraktiv arbetsmiljö och sedan värdera utsagorna.

3 Presentation av processen
Brainstorming utifrån ett fokus”attraktiv arbetsmiljö” ger hundratals bidrag på vad människor tycker är viktigt. Sammanställning av 40 centrala tankar/frågor Enkäter där de 40 punkterna värderas utifrån; - Hur viktig är var och en? - Hur väl fungerar var och en? Jämförelse och diskussion omkring de olika verksamhetsområdena.

4 Skapa en bild av verksamheten Översiktskarta, 40 frågor, 10 kluster
Fysisk arbetsmiljö Stöd – Resurser - Friskvård Ledaregenskaper Laget, Trivsel Ambition Inflytande, Kommunikation Förusättningar, Uppdraget Lön Ledarens uppgifter Organisation Arbets- mängd

5 Vikt – Allas svar - Nöjdhet
Redovisning av två enkäter Vikt – Allas svar - Nöjdhet 5 = Extremt viktig 4 = Mycket bra 4 = Mycket viktig 2 = Mindre bra

6 Viktigt – Omsorgspers - Nöjdhet
Studera en sektor Viktigt – Omsorgspers - Nöjdhet 5 = Extremt viktig 4 = Mycket bra 4 = Mycket viktig 2= Mindre bra

7 Omsorg – Nöjdhet – Skola-fritid
Matcha olika sektorer Omsorg – Nöjdhet – Skola-fritid

8 Studera personalgrupper Viktigt – Enhetschefer - Nöjdhet

9 Matcha olika personalgrupper Staben – Nöjdhet - Chefer

10 Tio i topp – vad är viktigast?
40 En "bra känsla i magen" när vi går till jobbet 4,78 34 En ambition i laget/gruppen att jobba för brukarnas bästa 4,73 20 En lyhörd chef som lyssnar på oss 4,71 33 Positiv anda och kamratskap 4,70 28 En grundbemanning (antal personal) som är anpassad efter arbetsuppgifterna 4,70 9 En god löneutveckling 4,66 32 Ärlig och rak kommunikation i laget/gruppen med respekt och tillit ,65 8 En konkurrenskraftig lön 4,62 30 Långtidssjukskrivningar förebyggs och utreds 4,60 19 Tydlig och rak information 4,56

11 Tio i topp – vad fungerar bäst?
34 En ambition i laget/gruppen att jobba för brukarnas bästa 4,30 33 Positiv anda och kamratskap 4,06 40 En "bra känsla i magen" när vi går till jobbet 3,67 32 Ärlig och rak kommunikation i laget/gruppen med respekt och tillit ,63 16 Frihet för arbetsgruppen/laget att själv kunna påverka verksamheten, schema… 3,62 20 En lyhörd chef som lyssnar på oss 3,45 7 Arbetsuppgifter som motsvarar utbildning och befattning 3,41 35 Vi samarbetar över gränserna 3,36 25 Tydliga mål för verksamheten som är kända av personalen 3,33 17 Delaktighet i beslut på arbetsplatsen som rör oss 3,32

12 Tio i topp – vad fungerar sämst?
8 En konkurrenskraftig lön 1,90 9 En god löneutveckling 1,95 11 Möjlighet att påverka budgetramar 1,95 12 Resurser som överensstämmer med kommunens mål för verksamheten 2,18 15 Betald friskvård en timme per vecka 2,27 30 Långtidssjukskrivningar förebyggs och utreds 2,30 13 Fortbildning, individuellt anpassad (typ kompetenstrappa) 2,53 3 Väl fungerande fysisk miljö; temperatur, ventilation, ljus 2,62 1 Arbetsmängd och arbetsbelastning i förhållande till arbetstiden 2,66 38 Tillräckligt med tid för att klara för- och efterarbete 2,67

13 Vad är det vi har åstadkommit?
Mobiliserat en stor grupp personal och chefer för att fånga upp deras synpunkter om sin arbetsmiljö. Lyssnat i två dimensioner. Vad är viktigt? Vad fungerar? Fått fram tydliga signaler om både saker som fungerar tillfredsställande – och andra områden där man är missnöjd. Tydlig återkoppling, grafiskt övergripande och på detaljnivå – både per enhet och per sektor.

14 Förändring, utveckling – hur?
Vad händer sedan? Förändring, utveckling – hur? Återkoppling till personal och chefer. Identifiera kritiska frågor. Skapa rum för samtal – kunna bli begripliga för varann. Lyssna, komplettera och korrigera om det behövs. Låta alla inblandade avgöra vilka frågor de har ansvar för. Våga sätta ord även på brister. Se till att underlaget leder till handling. Det avgör om konsultationen var allvarligt menad.

15 Ta hjälp av siffror på detaljnivå för att studera och utveckla enskilda frågor

16 Konkreta åtgärder för att förverkliga
Identifiera, dokumentera, följa upp förslag Viktigaste punkt/idé Konkreta åtgärder för att förverkliga Ansvarig Stoppdatum ………………………….. ………………………………………. …………………… …………………

17 Alternativa användningsområden av Concept Mapping
Genomföra andra typer av rangordningar, exempelvis risk och sårbarhet. Identifiera kritiska frågor genom att matcha risk- och sårbarhetsrankning. Bestämma vilken aktör/myndighet som ska ha ett övergripande ansvar för olika frågeställningar - adressering. Matcha olika aktörer, sektorer eller regioner mot varandra för att utröna samsyn eller spänningar.

18 Nödvändiga förutsättningar
Definiera ett tydligt fokus för processen, typ; ”En kritisk aspekt för en framgångsrik verksamhet är…” Generera en enhetlig typ av utsagor – helst positiva utsagor som beskriver ett idealt tillstånd. Antingen använda befintliga utsagor (konkreta) eller inbjuda till fri/strukturerad brainstorming. Identifiera och inbjuda representanter för olika intresse-grupper och aktörer.

19 Kristiska frågor tydliggörs genom matchning
5 4 3 2 Vikt Genomförbarhet 117 112 100 99 96 95 89 87 86 57 52 51 49 47 46 41 39 38 15 Informera och utbilda allmänheten Utbilda media om ny forskning och nya läkemedel. (100) Skalan är konsekvent för alla kluster så alla axlar är jämlika. Medelvärden beräknas inom varje kluster, så gränsen är olika i varje kluster. “Go-zonen” är den fyrkant som omfattar påståenden som ligger över medel i båda variablerna. Informera allmänheten om fördelar med tidig diagnos och behandling (46) Kristiska frågor tydliggörs genom matchning

20 Concept Mapping Kraftfull rapportgenerator ger maximalt utnyttjande av den insamlade informationen. Kombinationen av grafer och traditionell narrativ rapport skapar stort genomslag i återkopplingen. Det faktum att många intressenter mobiliserats ger både ett stabilt beslutsunderlag och stor accept för slutsatser. Kontakta för vidare diskussion. Tel


Ladda ner ppt "Concept Mapping Deltagande planering och utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser