Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cwg 9.3.2007 Den vuxna människans hälsoresurser 5 sp Kroppen - den biofysiska dimensionen Föreläsning HYH 9.3.2007 CWG FYSISK AKTIVITET KROPPSRÖRELSE HÄLSA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cwg 9.3.2007 Den vuxna människans hälsoresurser 5 sp Kroppen - den biofysiska dimensionen Föreläsning HYH 9.3.2007 CWG FYSISK AKTIVITET KROPPSRÖRELSE HÄLSA."— Presentationens avskrift:

1 cwg 9.3.2007 Den vuxna människans hälsoresurser 5 sp Kroppen - den biofysiska dimensionen Föreläsning HYH 9.3.2007 CWG FYSISK AKTIVITET KROPPSRÖRELSE HÄLSA LIVSKVALITET METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET

2 cwg 9.3.2007 Innehåll •Kroppsrörelsens och den fysiska aktivitetens samband med hälsa •Kroppsbegreppet och kroppen som hälsoresurs •Hälsobefrämjande strategier för att öka nivån för fysisk aktivitet

3 cwg 9.3.2007 Bakgrund - positivt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa •Fysisk aktivitet: kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning kroppsrörelse under arbetstid och fritid och alla olika typer av kroppsövningar •En fysiskt aktiv livsstil är förenad med minskad risk för sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2- diabetes, osteoporos och cancer •Fysisk aktivitet har också terapeutisk och / eller sekundärpreventiv effekt •Högst 20 % av befolkningen på över 30 år är tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett hälsoperspektiv

4 cwg 9.3.2007 EVIDENS ÖKAD FYSISK AKTIVITETSNIVÅ ÖKAD HÄLSA Exempel

5 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet och hälsomotion (Mälkiä et al 2004) •Livsstilsrelaterade sjukdomar RR, kolesterol, diabetes 2 •KOL, Astma •Fibromyalgi •Claudicatio intermittens •Kranskärlsjukdom •Lindrig och medelsvår artros

6 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet – ÖVERVIKT– ADIPOSITAS EvidensnivåABCD SjukdomsförloppX DG Symptom X Muskelkraft Allmän kondition X LivskvalitetX

7 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet – DEPRESSION EvidensnivåABCD SjukdomsförloppX DG Symptom X Muskelkraft Allmän kondition X LivskvalitetX

8 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet – DIABETES 2 EvidensnivåABCD SjukdomsförloppX DG Symptom X Muskelkraft Allmän kondition X LivskvalitetX

9 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet och artros •Primärprevention (ledbelastning): Motion, muskelstyrka, viktnedgång •Sekundärprevention 6-8 veckor – 12-18 mån smärtminskning dynamisk styrketträning, konditionsträning ansträngningsgrad 13/20 Borg 30 minuter per dag totalt gång, stavgång, löpning, löpband, löpning i vatten, simning, vattengymnastik, dans, cykling, trampmaskin

10 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet och stress Börjesson och Jonsdottir 2004 •Samband med både fysiska och psykiska stressymptom •Evidens för effekt av regelbunden fysisk aktivitet både för förebyggande och behandling av långvarig stress •Vältränade personer har högre stresstolerans (och bättre immunförsvar) •minska antalet stressorer och öka förmågan att hantera stress

11 cwg 9.3.2007 Fysisk aktivitet och smärta Börjesson M, Karlsson J & Mannheimer C. 2001. •Fysisk aktivitet kan minska både akut och kronisk smärta •Höjer smärttröskel för olika stimuli och ger ökad smärttolerans •Fysisk aktivitet (dynamisk träning) i smärtlindrande syfte regelbunden och kontinuerlig > 10 min minst moderat intensitet •nacksmärta?, ryggsmärta, fibromyalgi......

12 cwg 9.3.2007 To move or not to move that´s the guestion! Utmaningen är livsstilsförändringen Kunskapen finns Var går det fel ? Vad är kropp och vad är kroppsrörelse?

13 cwg 9.3.2007 Antika filosofin •Platon (427-347 f Kr) dualism kroppen materiell, underkastad naturlagar själen immateriell och odödlig •Aristoteles holism människan en helhet som består av kropp, själ och ande kroppen det synliga uttrycket för människans själ •Den friska och fungerade kroppen värderades högt, medan den sjuka kroppen sågs som något negativt

14 cwg 9.3.2007 Kristendomen •Kropp, själ och ande •Kroppen bebos av själen •Kroppen är helig •Kroppen en förutsättning för människans tillvaro i världen •Människan har ett ansvar att vårda sin kropp •Smutsig kropp, som skall tuktas •Kroppslig kärlek

15 cwg 9.3.2007 Upplysningstiden •Kroppen konkret existens – själen tänkande och förnuftet •Kroppen en maskin som kunde studeras vetenskapligt via dess delar •Strömningar inom naturromantik och upplysningens naturfilosofi om att leva i harmoni med sig själv och naturen. Helhetssynen på människan innefattade också en helhetssyn på livet och naturen •Naturens egna självläkande krafter

16 cwg 9.3.2007 Biomedicinska synen •Mekanistisk föreställning om kroppen •Biologisk och fysiologisk organism •Kroppen som objekt •Kroppsliga sjukdomar utgående från ett biologiskt systemtänkande •Patientens upplevelsevärld ges mindre utrymmen •Jfr alternativ medicin och vård

17 cwg 9.3.2007 Existensfilosofin •Den subjektiva kroppen •Kroppen som förnimmande och upplevande •Jag är min kropp •Kroppen är människans tillgång till världen och ett kommunikationsmedel •Glädje, smärta, lidande dvs känslorna erfars i kroppen •Kroppen som existens, relation och mening Merleau- Ponty (1908-1962)

18 cwg 9.3.2007 Moderna västerländska samhällssynen •Kroppsfixering •Ungdoms- och skönhetsideal •De perfekta kroppen – normativ syn •Samhällelig produkt – nyttoaspekt •Kroppen som kön

19 cwg 9.3.2007 Kroppsrörelsens dimensioner Rörelse som •egenvärde •oberoende •medel: kroppsliga behov, mänskliga relationer och meningsfull sysselsättning •kropps- och sinnesupplevelser: naturen, rörelseglädje, hälsa – emotionell rörelse

20 cwg 9.3.2007 Rörelse som egenvärde •Rörelsen har ett egenvärde och ett grundläggande värde för människan. Den bekräftar individens existens och relateras till reflektion över meningen med kroppen, rörelsen och livet.

21 cwg 9.3.2007 Rörelse som upplevelse •Kroppsrörelsen är uttryck för inre upplevelser och nära förknippad med själslig och andlig rörelse i existentiell bemärkelse. Rörelsen berör hela människan.

22 cwg 9.3.2007 Rörelse som mening •Idén med rörelse är att hjälpa människan att finna mening i sitt liv, befrämja oberoende och individens inneboende kraft och dynamik. •Slutsats : HÄLSOKUR inte medicinsk kur

23 cwg 9.3.2007 ”Rörelse på recept” •Docering: frekvens, duration och intensitet •Träningseffekt – specifik •Träningsform vardags- eller nyttomotion och hälsomotion grund-, muskel- och konditionsträning grenkännedom •Fysisk aktivitetsnivå som helhet

24 cwg 9.3.2007 Rådgivning som metod för att främja fysisk aktivitet •Rådgivning (muntliga råd ”advice” och samtal ”counceling”)i klinisk vardagsmiljö ökad fysisk aktivitetsnivå 12 – 50 % vid uppföljning på sex månader eller mera •Ökad frekvens eller intensitet + •Kombination med recept, stegräknare, dagbok, målsättningsdiskussion+ - aktiviteter i vardagsmiljö kontra motion? - handledd eller självständig? - samverkan med aktörer utanför social- och hälsovård? (evidensnivå 1)

25 cwg 9.3.2007 Handledd träning i grupp Individuella träningsråd •Studier på målgrupperna fysiskt inaktiva friska, KOL, kranskärlssjukdom •Hembaserad, promenad, regelbunden uppföljning, pågår under minst sex månader •30 – 60 minuter 2-3 ggr per vecka •45-60 minuter 2-3 ggr per vecka åtminstone initialt professionellt handledd (evidensnivå 3)

26 cwg 9.3.2007 Teoribaserade interventioner •Social kognitiv teori (SCT): samverkan individ, omgivning och beteende öka tilliten till den egna förmågan målsättningsdiskussion, självregistrering •Transteoretisk modell (TTM) förändringsprocessen individens egen situation utgångspunkten 10-15 % ökning av fysisk aktivitet (evidensnivå 2 kvinnor, 3 för män)

27 cwg 9.3.2007 Barn och unga •24 studier (3 hälsovården, 21 skolan) •Interventionerna var träningsgrupp, rådgivning datorbaserade träningsförändringsprogram •Skolinterventionerna läroplan, lärarhandledning, hälsoundersökning, extra träningspass, involvering av föräldrar •Evidensnivå låg, få slutsatser kunde dras •Idrottslektionernas innehåll (evidensnivå 1, pojkar) •Kombination av åtgärder+

28 cwg 9.3.2007 Etiska och sociala aspekter •Göra gott principen – aktivt förhållningssätt och aktiv patientmedverkan versus paternalistiskt förhållningssätt •Patientens rätt till medbestämmande •Risk för att kränka patientens privatliv, värderingar och åsikter

29 cwg 9.3.2007 Hälsomotion rekommendationer Motionskakan

30 cwg 9.3.2007 Hälsomotion rekommendationer Aktivitetspyramiden Figur 1. Utgå ifrån pyramidens bas för att planera in vilka vardagsaktiviteter som kan utföras. Därefter får man utifrån individens/patientens behov, intresse, tidigare och aktuella erfarenheter av fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och hälsotillstånd bedöma om och när det är lämpligt att utvidga aktiviteterna, dvs. gå uppåt i pyramiden, för att få ytterligare hälsovinster och/eller förbättra kondition, styrka och rörlighet.

31 cwg 9.3.2007 Sammanfattning •Kroppsrörelse som hälsokur – betydelsen av rörelseupplevelese •Begränsat kunnande och dåligt utvecklad praxis för stöd av fysisk aktivitet •Behövs långsiktig uppföljning av såväl effekter som kostnader •Etiska och sociala aspekter bör utforskas bättre (också kön, etnicitet...) •Problematiskt att mäta fysisk aktivitet

32 cwg 9.3.2007 LITTERATUR •Metoder för att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2006. www.fyss.se www.fyss.se •FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2003. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Statens Folkhälsoinstitut. www.fhi.sewww.fhi.se • Fysisk aktivitet, Håndbog om forebyggelse och behandling.Sundhetsstyrelsen. http:/www.sst.dk/publikationer •Aktivitetspyramiden http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/artiklar/fyssrek.html •Börjesson M, Karlsson J & Mannheimer C. 2001. Mindre ont med motion. Läkartidningen 15. Vol 98 s 1786-1791. •Börjesson M & Jonsdottir IH 2004. Fysisk aktivitet som profylax och terapi vid stressrelaterade tillstånd. Läkartidningen 15-16. Vol 101, s 1394-1397. •Lindwall L 2004. Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Akademisk avhandling. Åbo Akademi. •Mälkiä E et al 2004. Fyysiseen aktivisuuteen perustuvan fysioterapian ja kuntoutuksen näytön tarkastelua. Kuntoutus 1: 4-21. •Rosberg S 2000. Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet. •Roxendal G& Winberg A. 2002. Levande människa. Basal kroppskännedom för rörelse och vila. •Wikström-Grotell C, Lindholm L & Eriksson K. 2002. Det mångdimensionella rörelsebegreppet i fysioterapin - en kontextuell analys. Nordisk fysioterapi.


Ladda ner ppt "Cwg 9.3.2007 Den vuxna människans hälsoresurser 5 sp Kroppen - den biofysiska dimensionen Föreläsning HYH 9.3.2007 CWG FYSISK AKTIVITET KROPPSRÖRELSE HÄLSA."

Liknande presentationer


Google-annonser