Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2. EU fonderna - reda ut begreppen. Det finns mer än 150 EU-fonder från multi-miljardfonder till enstaka miljoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2. EU fonderna - reda ut begreppen. Det finns mer än 150 EU-fonder från multi-miljardfonder till enstaka miljoner."— Presentationens avskrift:

1 2. EU fonderna - reda ut begreppen

2 Det finns mer än 150 EU-fonder från multi-miljardfonder till enstaka miljoner

3 EU fonderna är till för att  Utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika regioner och öka sysselsättningen  Lösa olika problem på Europa-nivå  Sprida goda idéer och ”best practice”  Få människor från olika länder att arbeta tillsammans för att lösa gemensamma problem

4 Vad EU inte betalar för  Byggnader för den obligatoriska skolan  Bostäder  Sjukvård  Socialvård  Allt som hör till den moderna välfärdsstatens allmänna / lagstadgade verksamhet  Fritid för lokalbefolkningen  Projekt för barn  Projekt för pensionärer  EU har endast kompetens när det gäller individen i arbetslivet

5 Det finns två typer av EU fonder  Strukturfonderna och landsbygdsutveckling och fiske  = 5 fonder  Sektorsfonderna / de transnationella fonderna  = 150?

6 Det finns två typer av EU fonder Strukturfonderna, landsbygdsutvecklingsprogrammet och Fiskefonden = ESF, ERUF, EAFRD, EFF samt INTERREG IV och LEADER Sektorsfonderna / de transnationella fonderna Ramverk 7, Livslångt lärande, CIP, Marco Polo, Energifonden, Enterprise and Innovation, Youth in Action, Citizenship, Public Health Fund, Life+, Kultur 2007, Daphne............. och många fler

7 Struktur fonderna, fonderna för landsbygdsutveckling / fiske ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ESF, Europeiska Socialfonden Sammanhållningsfonden Landsbygdsutveckling EJFLU, Europeiska Jordbruksfonden för Landbygdsutveckling =Landsbygdsprogrammet Europeiska Fiskefonden  ERDF European Regional Development Fund  ESF, European Social Fund Cohesion Fund  EAFRD European Agriculture Fund for Rural Development  EFF European Fisheries Fund

8 Struktur fonderna, fonderna för landsbygdsutveckling / fiske ERDF European Regional Development Fund inklusive INTERREG IV ESF European Social Fund (Cohesion Fund) EAFRD European Agriculture Fund for Rural Development inklusive LEADER EFF European Fisheries Fund

9 Skillanderna mellan de olika typerna av EU fonder Strukturfonderna & landsbygd / fiske :  1/3 + av EU:s årliga budget  Inga partners utomlands för huvuddelen av fonderna  Projekt styrs av lokala, regionala eller nationella program  ERUF, EAFRD och EFF bidrar till kapital kostnader & infrastruktur (inte ESF) Sektorfonder:  15 – 20 %? av den årliga budgeten  Transnationella parters nästan alltid obligatoriska  Gemensamma program för hela Europa  De flesta fonderna bidrar endast till löpande kostnader Bidrar inte till allmän infrastruktur

10 Fondernas giltighetstider Strukturfonderna inklusive INTERREG:  1989 – 1993  1994 – 1999  2000 – 2006  2007 – 2013  2014 - 2020  Nu körs de flesta av EU:s fonder på samma cykel som strukturfonderna  - d.v.s 2007 - 2013

11 Fondernas giltighetstider  Projekt kan köras över 1,2 eller 3 år  Projekt kan i allmänhet inte vara längre än 3 år, (undantag FP7)  Strukturfondsprogrammet gäller 2007 – 2013 men projekt kan fortsätta till 2015  Sektorsfonderna löper nu över samma tidsrymd, men alla projekt måste vara avslutade före nyår 2013

12 Administrationen  Strukturfonderna administreras av nationella och regionala myndigheter, som övervakas av Kommissionen  Sektorsfonderna administreras för det mesta av Kommissionen direkt  Vissa större sektorsfonder administreras av agenter på Europanivå och på nationell nivå exempel: Programkontoret (Lifelong Learning)

13 Strukturfonderna i detalj Strukturfonderna administreras av nationella och regionala myndigheter,  Socialfonden administreras av Svenska ESF Rådet med regionala kontor  Regionalfonden administreras av Tillväxtverket med regionala kontor  INTERREG A administreras av en Länsstyrelse inom A regionens område  INTERREG B administreras av ett särskilt kontor i varje B region  INTERREG C = Länsstyrelsen i Lille

14 STRUKTURFONDERNA

15 Tre mål:  Mål 1 Konvergens  Mål 2 Regional konkurenskraft (ERDF) & sysselsättning (ESF) = f.d. mål 2 & mål 3  Gränsöverskridande och territoriellt samarbete = INTERREG IV

16

17 De operativa programmen  Regionalfonden har program, som utarbetas i varje region i Sverige  Socialfonden och Landsbygdsprogrammet are specifika för Sverige ....men med regionalt stuk

18 Sveriges regioner

19 ERUF i Sverige  Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet  Ansökningar skickas till dem för handläggning och beslut.

20 ESF: Sysselsättning  ESF styrs av nationella program, som utarbetas av en nationell program och övervakningskommitté  Och administreras av Svenska ESF-Rådet

21 Mål 2 i Sverige – totalt EU bidrag  SEK 13 miljarder från ERUF  SEK 6 miljarder från ESF

22 Tre nya mål  Convergence  Regional competitiveness (ERDF) & employment (ESF)  Territorial co-operation = INTERREG IV (ERDF)

23 INTERREG IV Tre olika program A. Gränsöverskridande samarbete B. Transnationellt samarbete (B); C. Interregionalt samarbete (C).

24 INTERREG IVA

25 INTERREG IVA i Norden och Balticum

26 Grönt område = kärnområde Gult område = kan delta i projekt upp till 20 % av programmets budget

27 INTERREG IV A Centrala Östersjön

28 Öresund, Kattegatt och Skagerack programmet

29

30 INTERREG IV B Östersjö programmet

31 INTERREG IV B Nordsjö programmet

32 INTERREG IV B – NORRA PERIFERIPROGRAMMET

33 Andra EU fonder = sektorsfonderna

34 EU:s största fondområden  Regional utveckling och sysselsättning  Landsbygdsutveckling och fiske  Forskning  Utbildning och kompetensutveckling, studier och praktik utomlands  Stöda företag and företagande  Miljö  Inrikesfrågor, borttsbekämpning, droger, våld, immigration  IT  Energi  Transport  Social integration och kamp mot diskriminering  Folkhälsa  Kultur  Ungdomsverksamhet  Utveckligshjälp

35 De stora ramverksprogrammen:  Regional utveckling och sysselsättning: Strukturfonderna: ESF & ERDF  Landsbygdsutveckling & fiske: EAFRD & EFF  Forskning: Ramverk 7  Utbildning och kompetensutveckling: Lifelong learning  Stöda företag and företagande: Competitiveness and Innovation CIP  Miljö: LIFE +  Inrikes: Fundamental Rights & Justice  Ungdomsverksamhet: Ungdom i Aktion  IT: IKT programmet inom CIP  Social integration och kamp mot diskrimminering: PROGRESS  Inrikes: Integrationsfonden, Flyktingfonden. Återvändarfonden  Folkhälsa: Folkhälsoprogrammet  Transport: Marco Polo  Kultur: Kultur 2007

36 De stora ramverksprogrammen:  Strukturfonderna: ESF & ERDF €347.4 miljarder  The agriculture funds: EAFRD €88.5 miljarder & EFF €4.3 miljarder  Framework 7 (research) €54.8 miljarder  Lifelong learning €7.0 miljarder  Competitiveness and Innovation €3.6 miljarder  LIFE + €2.1 miljarder  Fundamental Rights & Justice €1.9 miljarder  Youth in Action €885 miljoner  Integration of 3 rd country citizens €825 miljoner  Media 2007 €756 miljoner  PROGRESS €743 miljoner

37 De nya ramverksprogrammen:  Europeiska flyktingfonden €628.0 miljoner  Fundamental Rights & Justice€543 miljoner  Kultur 2007€400 miljoner  Public Health €366 miljoner  PROGRESS€743 miljoner  Konsumentskydd €187 miljoner  Daphne€114 miljoner  European Return Fund €76 miljoner

38 Framework 7  2007 – 2013  Total budget for this period €54.3 billion  9 operational objectives = research themes

39 FP7 parts  Cooperation – any kind of research group, consortium or network working on any of the themes  People – Marie Curie Actions  Capacities (capacity building in research)  Research infrastructures  Research for the benefit of SMEs (the old COST and CRAFT)  Regions of knowledge  Science in society  International cooperation

40 Framework 7 – research themes 1.Health 2.Biotechnology, i.e food and agriculture 3.Information society 4.Nano materials and production 5.Energy 6.Environment 7.Transport 8.Socio-economic research 9.Space and security

41 Framework 7 – research themes 1.Health€8.3 bil 2.Biotechnology, i.e food and agriculture€2.5 bil 3.Information society€12.7 bil 4.Nano materials and production€4.8 bil 5.Energy€2.9 bil 6.Environment€2.5 bil 7.Transport€5.9 bil 8.Socio-economic research€0.8 bil 9.Space and security€4.0 bil

42 Enterprise & Innovation Programme objectives  to support, improve, encourage and promote: (a) access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities; (b) the creation of an environment favourable to SME cooperation, particularly in the field of cross-border cooperation; (c) all forms of innovation in enterprises; (d) eco-innovation; (e) entrepreneurship and innovation culture; (f) enterprise and innovation-related economic and administrative reform.

43 Lifelong learning inkluderar  Comenius  Erasmus  Leonardo da Vinci  Grundtvig  Jean Monnet  Diverse övergripande aktioner inklusive NARIC

44 Lifelong learning inkluderar  Comenius – för skolor  Erasmus – för universitet  Leonardo da Vinci – för yrkesutbildning  Grundtvig  Jean Monnet  Diverse transversala program inklusive NARIC

45 Kultur 2007  Samarbete över gränserna mellan kulturinstitutioner i form av samarbetsavtal eller särskilda projekt  Större Europeiska kulturmanifestationer  Europeiska kulturhuvudstäderna

46

47 Lifelong learning Total budget€7 miljarder includes  Comenius€1.6 billion  Erasmus€5.9 billion  Leonardo da Vinci€3.7 billion  Grundtvig€0.6 billion  Jean Monnet€0.3billion  Various transversal programmes incl NARIC

48 Vad fonderna kan betala för fastslås alltid i program  De transnationella fonderna har program som gäller för hela Europa  INTERREG har program som gäller för all regioner inom respektive mega-region  ESF Mål 2 har nationalla program  Mål 1 och Mål 2 Regional Konkurenskraft har regionala program

49 Prioriteringar och åtgärder Alla fonder specificerar noga vad fonden får användas till med fastställda insatsområden och åtgärder

50 Insatsområden =aktionsområde + målgrupp Åtgärder =de typer av aktiviteter som man får göra i den fondens projekt

51 Euro-engelska Insatsområden =Priorities Actions Paths Pathways Strands Themes Axes Åtgärder =Nästan alltid MEASURES

52 INTERREG VI B Sverige-Norge Prioriterade områden  Ekonomisk tillväxt:  Insatser mot gränshinder  Insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap  Insatser för kompetensutveckling och FoU  Insatser för infrastruktur

53 ERUF programmet i Västsverige - Insatsområden  Entreprenörskap och innovativt företagande  Samverkansinitiativ och innovativa miljöer  Hållbar stadsutveckling

54 ERUF programmet i Norra Norrland Insatsområden 1.Innovation och förnyelse 2.Tillgänglighet Mål  8 000 nya arbetstillfällen  3 000 nya företag Budget från ERUF  242,6 miljoner euro

55 ESF “sysselsättning” = mål 2 nationellt program  Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag och företagare  Ökat tillträde till arbetslivet och hållbar integrering på arbetsmarknaden för arbetssökande och icke förvärvsarbetande personer, förhindrade av arbetslöshet, särskilt långtids- och ungdomsarbetslöshet, stimulerande till aktivt åldrande och ett längre yrkesverksamt liv

56 ESF insatsområden i Sverige Område 1 – Kompetensförsörjning Deltagarna i projekten är sysselsatta och projekten ska: 1. underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav 2. öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas 3. öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas

57 ESF insatsområden i Sverige Område 2 – Ökat arbetskraftsutbud Deltagarna i projekten har varit borta från eller inte kommit in i arbetslivet. Projekten ska:  underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar  underlätta för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap  underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet  underlätta för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet

58 INTERREG IV A Södra Östersjöprogrammet 1: Economic Competitiveness 2: Local community initiatives

59 INTERREG IV A Södra Östersjöprogrammet Priority Axis 1: Economic Competitiveness 1.1. Entrepreneurial development 1.2 Integration of higher education and labour markets 1.3. Transport accessibility Priority Axis 2.Local community initiatives 2.1Management of the Baltic Sea environment 2.2Energy saving and renewable energy 2.3Sustainable use of natural and cultural heritage for regional development 2.4. Local community initiatives

60 INTERREG A – Centrala Östersjö programmets tre insatsområden = priorities:  Safe and healthy environment  Economically competitive and innovative region  Attractive and dynamic societies

61 KASK insatsområden och åtgärder Åtgärder 1 Utveckling och förbättring av administrativa och fysiska strukturer 2.1 - Gränsregional funktionalitet och regional utveckling 2.2 - Gränsregional utbildning och kompetensutveckling 3.1 - Samhörighet och regional information 3.2 - Marknadsföring och attraktionskraft 4.1 Tekniskt och administrativt stöd 4.2 Administrativt genomförande

62 INTERREG B Östersjö programmet Insatsområden  Fostering innovations Fostering innovations  Internal and external accessibility Internal and external accessibility  Baltic Sea as a common resource Baltic Sea as a common resource  Attractive and competitive cities and regions Attractive and competitive cities and regions

63 INTERREG B Nordsjöprogrammet Four Programme Objectives  Increases the overall level of innovation taking place across the North Sea Region,  Enhances the quality of the environment in the North Sea Region,  Improves the accessibility of places in the North Sea Region,  Delivers sustainable and competitive communities.

64 INTERREG B Nordsjöprogrammet insatsområden Priority 1: Building on our capacity for innovation Priority 2: Promoting the sustainable management of our environment Priority 3: Improving the accessibility of places in the North Sea Area Priority 4:Promoting sustainable and competitive communities

65 Landsbygdsprogrammet i Sverige  Mervärden. Ekomat och lokal produktion ska öka företagandet på landsbygden.  Nya varor och tjänster. Exempelvis biobränsle och turism bör kunna utvecklas.  Utbildning. Bland annat ska företagare på landsbygden på ett enklare sätt få del av resultat från forskning och utveckling.  Mångfald. Unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska i större utsträckning delta i jord- och skogsbruket.  Hållbarhet. Programmet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, och till en hållbar samhällsutveckling i stort.

66 Culture 2007 fields of action (a) Support for cultural actions Cooperation focal points Cooperation measures Special measures (b) Support for bodies active at European level in the field of culture and actions supported for the preservation and commemoration of concentration camps & commemorate the victims (c) Support for analyses and the collection and dissemination of information in the field of cultural cooperation.

67 Europe for citizens - priorities  Future of the EU and its basic values  Active European citizenship: participation & democracy in Europe  Inter-cultural dialogue  People`s wellbeing in Europe: employment, social cohesion and sustainable development.  Impact of EU policies in societies

68 Europe for citizens - actions 1. Active Citizens for Europe 2.Active civil society in Europe 3.Together for Europe 4.Active European remembrance

69 PROGRESS Programmet är uppdelat i fem avsnitt:  Sysselsättning  Social trygghet och social integrering  Arbetsvillkor  Antidiskriminering  Jämställdhet

70 PROGRESS Verksamhet som kan finansieras  Analys  Ömsesidigt lärande, information och spridning  Stöd till centrala aktörer (d.v.s organisationer som arbetar på Europa nivå)

71 Återvändarfonden - aktioner  Stöd till utarbetande av en strategi för hantering av återvändare  Stöd till samarbete mellan medlemsstater om återvändande  Stöd till nyskapande (inter)nationella redskap för hantering av återvändande  Stöd till EU standarder och bästa metoder får återvändande

72 INTERREG C - A programme at the service of the regions Priorities  ‘Innovation and Knowledge economy’  Environment and Risk prevention’.

73 INTERREG C programmet PRIORITY 1 – INNOVATION & KNOWLEDGE ECONOMY  - Innovation, Research & Technology Development -  - Entrepreneurship and SMEs -  - Information Society -  - Employment, Human Resources and Education - PRIORITY 2 – ENVIRONMENT & RISK PREVENTION  Natural & Technological Risks, Climate change  Water Management  Waste Prevention and Management  Biodiversity and Natural Heritage; air quality  - Energy and Sustainable Transport  - Cultural Heritage and Landscape

74 CIPS - PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM AND OTHER SECURITY-RELATED RISKS  Implementation of Council Directive 2008/114/EC on the identification and designation of European critical infrastructures  Supporting the policy initiative and the action plan on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) - in particular through developing pan-European exercises on network security  Development/evaluation/propagation of tools and methods to design public spaces to improve protection against terrorist attacks;  Interdependency analysis;

75 CIPS - PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM AND OTHER SECURITY-RELATED RISKS  Increasing the security awareness of critical infrastructure operators;  Development of tools needed to coordinate inter- sectoral CIP activities;  Improving information management with regard to critical infrastructures;  Increasing critical infrastructure protection capacity

76 Flyktingfonden 2.1 Improving the quality of asylum decision- making and the continuing development of the capacity of stakeholders, including Member State authorities, UNHCR and non- governmental actors, in the asylum field. 2.2 Improving the efficiency and the fairness of the Dublin system. 2.3 Enhancing solidarity mechanisms between the Member States and in particular assist those Member States which are faced with particular pressures on their national asylum systems.

77 Flyktingfonden 2.4 Promoting good practices and new developments in the field of resettlement in EU Member States. 2.5 Promoting common measures to address specific needs of vulnerable groups among asylum seekers and persons benefiting from international protection; in particular of those who are unaccompanied minors, with a view to implement the EU Action Plan on Unaccompanied Minors

78 Styrdokument för ERDF 2007-2013  ERDF förordningen 1080/2006  Förordningen för alla Strukturfonder 1083/2006  Förordning med detaljregler för Strukturfondernas förvaltning 1828/2006  Svensk förordning  Det regionala operativa programmet  Regionens utvecklingsplan  NUTEKs handledning

79 Styrdokument för ESF 2007-2013  ESF förordningen 1081/2006  Förordningen för alla Strukturfonder 1083/2006  Förordning med detaljregler för Strukturfondernas förvaltning 1828/2006  Det svenska programet för ESF  Svensk förordning om bidragsberättigade kostnader  Projekthjälpredan (när den kommer)


Ladda ner ppt "2. EU fonderna - reda ut begreppen. Det finns mer än 150 EU-fonder från multi-miljardfonder till enstaka miljoner."

Liknande presentationer


Google-annonser