Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2. EU fonderna - reda ut begreppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2. EU fonderna - reda ut begreppen"— Presentationens avskrift:

1 2. EU fonderna - reda ut begreppen

2 Det finns mer än 150 EU-fonder från multi-miljardfonder till enstaka miljoner

3 EU fonderna är till för att
Utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika regioner och öka sysselsättningen Lösa olika problem på Europa-nivå Sprida goda idéer och ”best practice” Få människor från olika länder att arbeta tillsammans för att lösa gemensamma problem

4 Vad EU inte betalar för Byggnader för den obligatoriska skolan
Bostäder Sjukvård Socialvård Allt som hör till den moderna välfärdsstatens allmänna / lagstadgade verksamhet Fritid för lokalbefolkningen Projekt för barn Projekt för pensionärer EU har endast kompetens när det gäller individen i arbetslivet

5 Det finns två typer av EU fonder
Strukturfonderna och landsbygdsutveckling och fiske = 5 fonder Sektorsfonderna / de transnationella fonderna = 150?

6 Det finns två typer av EU fonder
Strukturfonderna, landsbygdsutvecklingsprogrammet och Fiskefonden = ESF, ERUF, EAFRD, EFF samt INTERREG IV och LEADER Sektorsfonderna / de transnationella fonderna Ramverk 7, Livslångt lärande, CIP, Marco Polo, Energifonden, Enterprise and Innovation, Youth in Action, Citizenship, Public Health Fund, Life+, Kultur 2007, Daphne och många fler

7 Struktur fonderna, fonderna för landsbygdsutveckling / fiske
ERDF European Regional Development Fund ESF, European Social Fund Cohesion Fund EAFRD European Agriculture Fund for Rural Development EFF European Fisheries Fund ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ESF, Europeiska Socialfonden Sammanhållningsfonden Landsbygdsutveckling EJFLU, Europeiska Jordbruksfonden för Landbygdsutveckling =Landsbygdsprogrammet Europeiska Fiskefonden

8 Struktur fonderna, fonderna för landsbygdsutveckling / fiske
ERDF European Regional Development Fund inklusive INTERREG IV ESF European Social Fund (Cohesion Fund) EAFRD European Agriculture Fund for Rural Development inklusive LEADER EFF European Fisheries Fund

9 Skillanderna mellan de olika typerna av EU fonder
Strukturfonderna & landsbygd / fiske: 1/3 + av EU:s årliga budget Inga partners utomlands för huvuddelen av fonderna Projekt styrs av lokala, regionala eller nationella program ERUF, EAFRD och EFF bidrar till kapital kostnader & infrastruktur (inte ESF) Sektorfonder: 15 – 20 %? av den årliga budgeten Transnationella parters nästan alltid obligatoriska Gemensamma program för hela Europa De flesta fonderna bidrar endast till löpande kostnader Bidrar inte till allmän infrastruktur

10 Fondernas giltighetstider
Strukturfonderna inklusive INTERREG: 1989 – 1993 1994 – 1999 2000 – 2006 2007 – 2013 Nu körs de flesta av EU:s fonder på samma cykel som strukturfonderna - d.v.s

11 Fondernas giltighetstider
Projekt kan köras över 1,2 eller 3 år Projekt kan i allmänhet inte vara längre än 3 år, (undantag FP7) Strukturfondsprogrammet gäller 2007 – 2013 men projekt kan fortsätta till 2015 Sektorsfonderna löper nu över samma tidsrymd, men alla projekt måste vara avslutade före nyår 2013

12 Administrationen Strukturfonderna administreras av nationella och regionala myndigheter, som övervakas av Kommissionen Sektorsfonderna administreras för det mesta av Kommissionen direkt Vissa större sektorsfonder administreras av agenter på Europanivå och på nationell nivå exempel: Programkontoret (Lifelong Learning)

13 Strukturfonderna i detalj
Strukturfonderna administreras av nationella och regionala myndigheter, Socialfonden administreras av Svenska ESF Rådet med regionala kontor Regionalfonden administreras av Tillväxtverket med regionala kontor INTERREG A administreras av en Länsstyrelse inom A regionens område INTERREG B administreras av ett särskilt kontor i varje B region INTERREG C = Länsstyrelsen i Lille

14 STRUKTURFONDERNA

15 Tre mål: Mål 1 Konvergens Mål 2 Regional konkurenskraft (ERDF) & sysselsättning (ESF) = f.d. mål 2 & mål 3 Gränsöverskridande och territoriellt samarbete = INTERREG IV

16

17 De operativa programmen
Regionalfonden har program, som utarbetas i varje region i Sverige Socialfonden och Landsbygdsprogrammet are specifika för Sverige ....men med regionalt stuk

18 Sveriges regioner

19 ERUF i Sverige Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet
Ansökningar skickas till dem för handläggning och beslut.

20 ESF: Sysselsättning ESF styrs av nationella program, som utarbetas av en nationell program och övervakningskommitté Och administreras av Svenska ESF-Rådet

21 Mål 2 i Sverige – totalt EU bidrag
SEK 13 miljarder från ERUF SEK 6 miljarder från ESF

22 Tre nya mål Convergence
Regional competitiveness (ERDF) & employment (ESF) Territorial co-operation = INTERREG IV (ERDF)

23 INTERREG IV Tre olika program Gränsöverskridande samarbete
Transnationellt samarbete (B); Interregionalt samarbete (C).

24 INTERREG IVA

25 INTERREG IVA i Norden och Balticum

26 Grönt område = kärnområde
Gult område = kan delta i projekt upp till 20 % av programmets budget

27 INTERREG IV A Centrala Östersjön

28 Öresund, Kattegatt och Skagerack programmet
28

29

30 INTERREG IV B Östersjö programmet

31 INTERREG IV B Nordsjö programmet
31

32 INTERREG IV B – NORRA PERIFERIPROGRAMMET
32

33 Andra EU fonder = sektorsfonderna

34 EU:s största fondområden
Regional utveckling och sysselsättning Landsbygdsutveckling och fiske Forskning Utbildning och kompetensutveckling, studier och praktik utomlands Stöda företag and företagande Miljö Inrikesfrågor, borttsbekämpning, droger, våld, immigration IT Energi Transport Social integration och kamp mot diskriminering Folkhälsa Kultur Ungdomsverksamhet Utveckligshjälp

35 De stora ramverksprogrammen:
Regional utveckling och sysselsättning: Strukturfonderna: ESF & ERDF Landsbygdsutveckling & fiske: EAFRD & EFF Forskning: Ramverk 7 Utbildning och kompetensutveckling: Lifelong learning Stöda företag and företagande: Competitiveness and Innovation CIP Miljö: LIFE + Inrikes: Fundamental Rights & Justice Ungdomsverksamhet: Ungdom i Aktion IT: IKT programmet inom CIP Social integration och kamp mot diskrimminering: PROGRESS Inrikes: Integrationsfonden, Flyktingfonden. Återvändarfonden Folkhälsa: Folkhälsoprogrammet Transport: Marco Polo Kultur: Kultur 2007

36 De stora ramverksprogrammen:
Strukturfonderna: ESF & ERDF €347.4 miljarder The agriculture funds: EAFRD €88.5 miljarder & EFF €4.3 miljarder Framework 7 (research) €54.8 miljarder Lifelong learning €7.0 miljarder Competitiveness and Innovation €3.6 miljarder LIFE €2.1 miljarder Fundamental Rights & Justice €1.9 miljarder Youth in Action €885 miljoner Integration of 3rd country citizens €825 miljoner Media €756 miljoner PROGRESS €743 miljoner

37 De nya ramverksprogrammen:
Europeiska flyktingfonden €628.0 miljoner Fundamental Rights & Justice €543 miljoner Kultur €400 miljoner Public Health €366 miljoner PROGRESS €743 miljoner Konsumentskydd €187 miljoner Daphne €114 miljoner European Return Fund €76 miljoner

38 Framework 7 2007 – 2013 Total budget for this period €54.3 billion
9 operational objectives = research themes

39 FP7 parts Cooperation – any kind of research group, consortium or network working on any of the themes People – Marie Curie Actions Capacities (capacity building in research) Research infrastructures Research for the benefit of SMEs (the old COST and CRAFT) Regions of knowledge Science in society International cooperation

40 Framework 7 – research themes
Health Biotechnology, i.e food and agriculture Information society Nano materials and production Energy Environment Transport Socio-economic research Space and security

41 Framework 7 – research themes
Health €8.3 bil Biotechnology, i.e food and agriculture €2.5 bil Information society €12.7 bil Nano materials and production €4.8 bil Energy €2.9 bil Environment €2.5 bil Transport €5.9 bil Socio-economic research €0.8 bil Space and security €4.0 bil

42 Enterprise & Innovation Programme objectives
to support, improve, encourage and promote: (a) access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities; (b) the creation of an environment favourable to SME cooperation, particularly in the field of cross-border cooperation; (c) all forms of innovation in enterprises; (d) eco-innovation; (e) entrepreneurship and innovation culture; (f) enterprise and innovation-related economic and administrative reform.

43 Lifelong learning inkluderar Comenius Erasmus Leonardo da Vinci
Grundtvig Jean Monnet Diverse övergripande aktioner inklusive NARIC

44 Lifelong learning inkluderar Comenius – för skolor
Erasmus – för universitet Leonardo da Vinci – för yrkesutbildning Grundtvig Jean Monnet Diverse transversala program inklusive NARIC

45 Kultur 2007 Samarbete över gränserna mellan kulturinstitutioner i form av samarbetsavtal eller särskilda projekt Större Europeiska kulturmanifestationer Europeiska kulturhuvudstäderna

46

47 Lifelong learning Total budget €7 miljarder includes
Comenius €1.6 billion Erasmus €5.9 billion Leonardo da Vinci €3.7 billion Grundtvig €0.6 billion Jean Monnet €0.3billion Various transversal programmes incl NARIC

48 Vad fonderna kan betala för fastslås alltid i program
De transnationella fonderna har program som gäller för hela Europa INTERREG har program som gäller för all regioner inom respektive mega-region ESF Mål 2 har nationalla program Mål 1 och Mål 2 Regional Konkurenskraft har regionala program

49 Prioriteringar och åtgärder
Alla fonder specificerar noga vad fonden får användas till med fastställda insatsområden och åtgärder

50 Insatsområden = aktionsområde + målgrupp
Åtgärder = de typer av aktiviteter som man får göra i den fondens projekt

51 Euro-engelska Insatsområden = Priorities Actions Paths Pathways Strands Themes Axes Åtgärder = Nästan alltid MEASURES

52 INTERREG VI B Sverige-Norge Prioriterade områden
Ekonomisk tillväxt: Insatser mot gränshinder Insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Insatser för kompetensutveckling och FoU Insatser för infrastruktur

53 ERUF programmet i Västsverige - Insatsområden
Entreprenörskap och innovativt företagande Samverkansinitiativ och innovativa miljöer Hållbar stadsutveckling 53

54 ERUF programmet i Norra Norrland
Insatsområden Innovation och förnyelse Tillgänglighet Mål 8 000 nya arbetstillfällen 3 000 nya företag Budget från ERUF 242,6 miljoner euro 54

55 ESF “sysselsättning” = mål 2 nationellt program
Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag och företagare Ökat tillträde till arbetslivet och hållbar integrering på arbetsmarknaden för arbetssökande och icke förvärvsarbetande personer, förhindrade av arbetslöshet, särskilt långtids- och ungdomsarbetslöshet, stimulerande till aktivt åldrande och ett längre yrkesverksamt liv

56 ESF insatsområden i Sverige Område 1 – Kompetensförsörjning
Deltagarna i projekten är sysselsatta och projekten ska: underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas  56

57 ESF insatsområden i Sverige Område 2 – Ökat arbetskraftsutbud
Deltagarna i projekten har varit borta från eller inte kommit in i arbetslivet. Projekten ska: underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar underlätta för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet underlätta för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet

58 INTERREG IV A Södra Östersjöprogrammet
1: Economic Competitiveness 2: Local community initiatives

59 INTERREG IV A Södra Östersjöprogrammet
Priority Axis 1: Economic Competitiveness 1.1. Entrepreneurial development 1.2 Integration of higher education and labour markets 1.3. Transport accessibility Priority Axis 2.Local community initiatives 2.1 Management of the Baltic Sea environment 2.2 Energy saving and renewable energy 2.3 Sustainable use of natural and cultural heritage for regional development 2.4. Local community initiatives

60 INTERREG A – Centrala Östersjö programmets tre insatsområden = priorities:
Safe and healthy environment Economically competitive and innovative region Attractive and dynamic societies

61 KASK insatsområden och åtgärder
1 Utveckling och förbättring av administrativa och fysiska strukturer 2.1 - Gränsregional funktionalitet och regional utveckling 2.2 - Gränsregional utbildning och kompetensutveckling 3.1 - Samhörighet och regional information 3.2 - Marknadsföring och attraktionskraft 4.1 Tekniskt och administrativt stöd 4.2 Administrativt genomförande 61

62 INTERREG B Östersjö programmet Insatsområden
Fostering innovations Internal and external accessibility Baltic Sea as a common resource Attractive and competitive cities and regions

63 INTERREG B Nordsjöprogrammet
Four Programme Objectives Increases the overall level of innovation taking place across the North Sea Region, Enhances the quality of the environment in the North Sea Region, Improves the accessibility of places in the North Sea Region, Delivers sustainable and competitive communities.   

64 INTERREG B Nordsjöprogrammet insatsområden
Priority 1: Building on our capacity for innovation Priority 2: Promoting the sustainable management of our environment Priority 3: Improving the accessibility of places in the North Sea Area Priority 4: Promoting sustainable and competitive communities 64

65 Landsbygdsprogrammet i Sverige
Mervärden. Ekomat och lokal produktion ska öka företagandet på landsbygden. Nya varor och tjänster. Exempelvis biobränsle och turism bör kunna utvecklas. Utbildning. Bland annat ska företagare på landsbygden på ett enklare sätt få del av resultat från forskning och utveckling. Mångfald. Unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska i större utsträckning delta i jord- och skogsbruket. Hållbarhet. Programmet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, och till en hållbar samhällsutveckling i stort.

66 Culture 2007 fields of action
(a) Support for cultural actions Cooperation focal points Cooperation measures Special measures (b) Support for bodies active at European level in the field of culture and actions supported for the preservation and commemoration of concentration camps & commemorate the victims (c) Support for analyses and the collection and dissemination of information in the field of cultural cooperation.

67 Europe for citizens - priorities
Future of the EU and its basic values Active European citizenship: participation & democracy in Europe Inter-cultural dialogue People`s wellbeing in Europe: employment, social cohesion and sustainable development. Impact of EU policies in societies

68 Europe for citizens - actions
Active Citizens for Europe Active civil society in Europe Together for Europe Active European remembrance

69 PROGRESS Programmet är uppdelat i fem avsnitt: Sysselsättning
Social trygghet och social integrering Arbetsvillkor Antidiskriminering Jämställdhet

70 PROGRESS Verksamhet som kan finansieras Analys
Ömsesidigt lärande, information och spridning Stöd till centrala aktörer (d.v.s organisationer som arbetar på Europa nivå)

71 Återvändarfonden - aktioner
Stöd till utarbetande av en strategi för hantering av återvändare Stöd till samarbete mellan medlemsstater om återvändande Stöd till nyskapande (inter)nationella redskap för hantering av återvändande Stöd till EU standarder och bästa metoder får återvändande

72 INTERREG C - A programme at the service of the regions
Priorities ‘Innovation and Knowledge economy’ Environment and Risk prevention’.

73 INTERREG C programmet PRIORITY 2 – ENVIRONMENT & RISK PREVENTION
Natural & Technological Risks, Climate change Water Management Waste Prevention and Management Biodiversity and Natural Heritage; air quality - Energy and Sustainable Transport - Cultural Heritage and Landscape PRIORITY 1 – INNOVATION & KNOWLEDGE ECONOMY - Innovation, Research & Technology Development - - Entrepreneurship and SMEs - - Information Society - - Employment, Human Resources and Education -

74 CIPS - PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM AND OTHER SECURITY-RELATED RISKS Implementation of Council Directive 2008/114/EC on the identification and designation of European critical infrastructures Supporting the policy initiative and the action plan on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) - in particular through developing pan-European exercises on network security Development/evaluation/propagation of tools and methods to design public spaces to improve protection against terrorist attacks; Interdependency analysis;

75 CIPS - PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM AND OTHER SECURITY-RELATED RISKS Increasing the security awareness of critical infrastructure operators; Development of tools needed to coordinate inter-sectoral CIP activities; Improving information management with regard to critical infrastructures; Increasing critical infrastructure protection capacity

76 Flyktingfonden 2.1 Improving the quality of asylum decision-making and the continuing development of the capacity of stakeholders, including Member State authorities, UNHCR and non-governmental actors, in the asylum field. 2.2 Improving the efficiency and the fairness of the Dublin system. 2.3 Enhancing solidarity mechanisms between the Member States and in particular assist those Member States which are faced with particular pressures on their national asylum systems.

77 Flyktingfonden 2.4 Promoting good practices and new developments in the field of resettlement in EU Member States. 2.5 Promoting common measures to address specific needs of vulnerable groups among asylum seekers and persons benefiting from international protection; in particular of those who are unaccompanied minors, with a view to implement the EU Action Plan on Unaccompanied Minors

78 Styrdokument för ERDF 2007-2013
ERDF förordningen 1080/2006 Förordningen för alla Strukturfonder 1083/2006 Förordning med detaljregler för Strukturfondernas förvaltning 1828/2006 Svensk förordning Det regionala operativa programmet Regionens utvecklingsplan NUTEKs handledning

79 Styrdokument för ESF 2007-2013 ESF förordningen 1081/2006
Förordningen för alla Strukturfonder 1083/2006 Förordning med detaljregler för Strukturfondernas förvaltning 1828/2006 Det svenska programet för ESF Svensk förordning om bidragsberättigade kostnader Projekthjälpredan (när den kommer)


Ladda ner ppt "2. EU fonderna - reda ut begreppen"

Liknande presentationer


Google-annonser