Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom1 Uppföljningen av Finlands handikappolitiska program VAMPO Handikappolitisk och personlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom1 Uppföljningen av Finlands handikappolitiska program VAMPO Handikappolitisk och personlig."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom1 Uppföljningen av Finlands handikappolitiska program VAMPO Handikappolitisk och personlig assistans-dag 14.11.2013 Stina Sjöblom

2 Åtgärder för att säkerställa följande mål: 1.Bereda och verkställa lagstiftningsändringar för att kunna ratificera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD. 2.Förbättra den socioekonomiska ställningen och förebygga fattigdom. 3.Säkerställa tillgången till och kvaliteten på särskilda tjänster och stödåtgärder på olika håll i landet. 4.Förstärka och öka tillgänglighet i samhället. 5.Förstärka handikappforskningen, bredda kunskapsbasen samt utveckla metoderna för genomförandet och uppföljningen av handikappolitiken. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom2

3 Konkreta åtgärder för att utveckla samhället •VAMPO omfattar 122 åtgärder, större och mindre •Programmet är indelat i 14 innehållsområden som är viktiga med tanke på handikappolitiken •I rapporten indelas åtgärderna i kontinuerliga åtgärder och engångsåtgärder. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom3

4 Konkreta åtgärder för att utveckla samhället Åtgärderna i VAMPO- programmet utgör en ambitiös helhet där alla politiksektorer utvecklas avseende rättigheter, friheter och lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom4

5 14 olika sektorer för åtgärderna i VAMPO •ett självständigt liv •delaktighet,deltagande i samhällsfrågor •byggd miljö •trafiktjänster •utbildning och studier •arbete •hälso- och sjukvård, rehabilitering •social trygghet •rättsskydd, säkerhet och integritet •kultur och fritid •diskriminering •kunskapsbas •från skattestödet till direkt budgetstöd •internationell verksamhet 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom5

6 Åtgärderna i sig garanterar inte förbättring •Det krävs ändringar i lagstiftningen och styrning av genomförandet. •Vidare behövs utbildning, information och utvecklingsarbete •Också finansieringen och strukturerna måste utvecklas •Begreppen måste uppdateras och den kunskapsbas som stöder genomförandet och uppföljningen av handikappolitiken måste förstärkas. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom6

7 Vad påverkar utformningen och planeringen av service? Normer •Lagar •Överenskommelser •Bestämmelser Resurser •Ekonomi •Kapacitet •Verktyg •Kunskap Praxis •Behov •Förverkligande •Beredskap •Idéer •Kreativitet Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom2014-07-017

8 Uppföljning halvvägs i VAMPO-perioden Juha-Pekka Konttinen. VAMPO- seurantaraportti I (2013) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-955-8 •Största delen av de 122 VAMPO- åtgärderna har inletts på något plan. •Verkställandet varierar stort såväl i frågan om hur som i frågan om åtgärdseffekterna. •Av åtgärderna var 27 sådana att de inte hade inletts vid tiden för uppföljningen 2013. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom8

9 Uppföljning halvvägs i VAMPO-perioden •Konkreta lagstiftningsåtgärder hade genomförts i fallet av 12 åtgärder. •I frågan om åtta åtgärder nämndes det att lagstiftningsarbetet är i gång eller att förberedandet av utredningsarbete för lagstiftningsarbete påbörjats. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom9

10 Variation mellan ministeriernas ansvar •Det skiljer mellan olika ministerier gällande ansvaret för åtgärderna i VAMPO. Ansvaret har delats in i huvudansvar och partiellt ansvar för åtgärden. •SHM har klart de flesta åtgärderna att genomföra antingen som huvud- eller partiellt ansvarig. •I VAMPO ingår fem åtgärder för vilka alla 9 ministerier delar huvudansvaret. •Alla ministerier delar på det partiella ansvaret för totalt 11 åtgärder. •I frågan om åtgärderna där ansvaret är delat har ministerierna deltagit i mycket varierande grad i genomförandet av dessa eller låtit bli att svara angående dessa åtgärder. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom10

11 Fortsättningen – hur framskrider åtgärderna? •I VAMPO-uppföljningen även möjlighet till bedömning av hur åtgärder genomförs och följs upp förvaltningsområdesvis. •För flera av åtgärderna är indikatorn för uppföljning öppen eller utreds och preciseras senare. •VAMPO åtgärdsperioden har skridit så långt att indikatorerna bör klarläggas i samband med nästa uppföljningsenkät och i intervjuerna som THL utför. 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom11

12 Från uppföljning till lägesbedömning •THL följer upp ministerierna: -Excel-tabeller -Intervjuer •Preciseras i kommande uppföljning: -Indikatorerna -Specialteman -Åtgärder som inte påbörjats -Samarbetet kring de gemensamma åtgärderna •Uppföljning våren 2014 och 2015 •Slutrapport: Läget våren 2016 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom12

13 Vad följer efter VAMPO? •Finland ratificerar FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD •Uppföljningen övergår till lägesbedömning av CRPD •Möjligt och viktigt att på sikt följa upp effekterna av VAMPO – hur politikprogrammet förändrar situationen för funktionshindrade människor •Centrala aktörer i den uppföljningen är VANE och handikappråden i kommunerna 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom13

14 Tack för ert intresse! stina.sjoblom@thl.fi www.handbokforhandikappservice.fi 2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom14


Ladda ner ppt "2014-07-01Teamet funktionshinder och samhället/Stina Sjöblom1 Uppföljningen av Finlands handikappolitiska program VAMPO Handikappolitisk och personlig."

Liknande presentationer


Google-annonser