Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingela Netz, Utbildningskontoret 1 FRITIDSUTVECKLING HT12 Hur hänger allt ihop? Planerings matrisen Växthuset målstyrningstavlan Lärande samtal (utbildning)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingela Netz, Utbildningskontoret 1 FRITIDSUTVECKLING HT12 Hur hänger allt ihop? Planerings matrisen Växthuset målstyrningstavlan Lärande samtal (utbildning)"— Presentationens avskrift:

1 Ingela Netz, Utbildningskontoret 1 FRITIDSUTVECKLING HT12 Hur hänger allt ihop? Planerings matrisen Växthuset målstyrningstavlan Lärande samtal (utbildning) SKA Systematiskt kvalitetsarbete

2 Ingela Netz, Utbildningskontoret 2 FRITIDSUTVECKLING HT12 Skollagen: varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. www.skolverket.se

3 Ingela Netz, Utbildningskontoret 3 FRITIDSUTVECKLING HT12 Planera verksamheten •Vad är vårt uppdrag? (vad säger styrdokumenten?) •Vad är vårt mål? •Vilka förutsättningar har vi? •Hur tar vi oss till målet? Planerings- matrisen SKA Systematiskt kvalitetsarbete

4 Ingela Netz, Utbildningskontoret 4 FRITIDSUTVECKLING HT12 PLANERINGSMATRIS Målområden för Södertälje kommuns fritidshem Trombonskolan Aktivitet/ verksamhet Normen och v ä rden Ansvar och inflytande Meningsfull fritidSamspel och social gemenskap Eget m å lomr å de, tex. skolans tema Mellis Bestämda platser. Alla står på led och väntar på sin tur- vuxen finns vid ledet. Vuxna sitter vid borden tillsammans med barnen och hjälper barnen att ha en dialog. Ha kompisar Visa hänsyn Kunna ha dialog/kommunikation

5 Ingela Netz, Utbildningskontoret 5 FRITIDSUTVECKLING HT12 Genomföra verksamheten •Praktisera det vi kommit överens om •Dokumentera •Vad ska vi titta på? Varför? Växthuset målstyrningstavlan Planerings matrisen

6 Ingela Netz, Utbildningskontoret 6 FRITIDSUTVECKLING HT12 Stärka kvalitén i undervisningen Normall ä ge 1. Undervisningen i arbetslaget ä r m å lstyrd, utmanande och har en inneh å llslig och metodologisk variation, samt k ä nnetecknas av studiero och en ö msesidig respekt mellan l ä rare och elev. 2. Verksamheten har v ä l k ä nda och effektiva system och rutiner f ö r administrativa arbetsuppgifter. 3. Verksamheten har en kompetensutveckling som utg å r fr å n resultat och analyser och som ger l ä rarna b ä ttre f ö ruts ä ttningar i arbetet med elever. 4. I verksamheten finns st ö dfunktioner med kompetenser som kompletterar l ä rarna och annan personal i arbetet med elevernas personliga och sociala utveckling 5. Tiden f ö r m ö ten upplevs av medarbetarna i arbetslaget som meningsfull och ger m ö jlighet till utveckling av undervisningen. Undervisning = lektion, lärtillfälle, aktivitet…

7 Ingela Netz, Utbildningskontoret 7 FRITIDSUTVECKLING HT12 Utvärdera verksamheten kortsiktigt - långsiktigt •Utgå från dokumentationen •Hur stor andel bra lektioner/aktivitetspass den här veckan? •Vad har fungerat bra – vad har inte fungerat bra? •LÄRANDE SAMTAL •Måluppfyllelsen – har vi nått våra mål? Utbildning Lärande samtal Växthuset målstyrningstavlan Planerings matrisen SKA Systematiskt kvalitetsarbete

8 Ingela Netz, Utbildningskontoret 8 FRITIDSUTVECKLING HT12 Mätningen ”hur stor andel bra lektioner?” ger underlag för LÄRANDE SAMTAL -dela erfarenheter -lära av varandra -mönster -utveckling -åtgärder och aktiviteter -samlad dokumentation

9 Ingela Netz, Utbildningskontoret 9 FRITIDSUTVECKLING HT12 AktiviteterResultat H ä r redog ö r du f ö r de å tg ä rder ni har vidtagit f ö r att st ä rka kvalit é n inom skolbarnsomsorgen. Fritidsarbetslaget har arbetat fram gemensamma målområden för fritidsverksamhete n. I en planerings- matris tydliggör vi hur vi jobbar mot dessa mål i våra aktiviteter. - Vi har en strukturerad verksamhet som ger barnen tydliga riktlinjer och ramar att förhålla sig till. H ä r g ö r du en bed ö mning av kvalit é n inom skolbarnsomsorgen och vilka effekter ser ni av ert arbete? Beh ö ver ni st ä rka kompetensen? Beh ö ver ni arbeta f ö r att omsorgen kompletterar skolan? Finns anledning att f ö rb ä ttra kvalit é n, å terkommer du med å tg ä rder under utvecklingsdelen. När strukturen inte håller, p.g.a. personalförändringar (frånvaro) blir barnen oroliga och vi upplever att miljön blir rörig och stökig. Uppföljning av skolbarnsomsorgen Uppföljning av läroplanens övergripande mål Omr å de MetoderResultat Normer och v ä rden Skolans m å l ä r att varje elev - kan g ö ra och uttrycka medvetna etiska st ä llningstaganden grundade p å kunskaper om m ä nskliga r ä ttigheter och grundl ä ggande demokratiska v ä rderingar samt personliga erfarenheter, - respekterar andra m ä nniskors egenv ä rde, - visar respekt f ö r och omsorg om s å v ä l n ä rmilj ö n som milj ö n i ett vidare perspektiv. H ä r beskriver ni hur ni arbetar inom detta omr å de. Vad g ö r ni f ö r att st ä rka en ö nskv ä rd utveckling? H ä r g ö r ni en bed ö mning av de effekter ni i enheten ser av ert arbete. Vilka resultat å stadkommer ni med ert arbete? Det ä r inte barnen ni ska bed ö ma, utan kvalit é n i det arbete ni g ö r. H ä r beh ö ver framg å om ni ser att ni beh ö ver utveckla arbetet inom detta omr å de.

10 Ingela Netz, Utbildningskontoret 10 FRITIDSUTVECKLING HT12 Analysera •Varför fungerade det bra? •Varför fungerade det inte bra? •Vad behöver vi för att gå vidare? •Framgångsfaktorer – plocka fram det arbete som redan är gjort! SKA Systematiskt kvalitetsarbete

11 Ingela Netz, Utbildningskontoret 11 FRITIDSUTVECKLING HT12 Analys utifrån ett historiskt och jämförande perspektiv Vad har förbättrats, vad har försämrats? Analys utifrån ett resurs- och kompetensperspektiv Används resurserna på rätt sätt? Analys utifrån ett organisations- och ledningsperspektiv Har ni en effektiv organisation? Har ni en lärande organisation? Har medarbetarna ett professionellt förhållningssätt till eleverna? Analys utifrån ett metod- och forskningsperspektiv Använder ni rätt metoder vid olika arbetsuppgifter? Behöver ni oftare diskutera hur ni arbetar? Hur använder ni forskning i lärandet? Analys utifrån ett intersektionalistiskt och interkulturellt perspektiv Hur ser resultaten ut om ni tittar på dem utifrån ett genusperspektiv, ett etniskt perspektiv och ett mer socialt perspektiv? Ur analysavsnittet, SKA: Analysen görs övergripande för hela skolan

12 Ingela Netz, Utbildningskontoret 12 FRITIDSUTVECKLING HT12 Planera framåt •Ta lärdom av analyserna och dokumentationen •Använd egna erfarenheter •Titta bakåt först – sen framåt! Planerings matrisen SKA Systematiskt kvalitetsarbete

13 Ingela Netz, Utbildningskontoret 13 FRITIDSUTVECKLING HT12 Aktivitet/ verksamhet Normen och v ä rden Ansvar och inflytande Meningsfull fritidSamspel och social gemenskap Eget m å lomr å de, tex. skolans tema Mellis Bestämda platser. Alla står på led och väntar på sin tur- vuxen finns vid ledet. Vuxna sitter vid borden tillsammans med barnen och hjälper barnen att ha en dialog.

14 Ingela Netz, Utbildningskontoret 14 FRITIDSUTVECKLING HT12 Systematisk : SYSTEMATISK sys ¹tem a ⁴ tisk, adj.; adv. -T. [1] planmässig l. metodisk l. ordnad efter ett bestämt system l. bestämd(a) metod(er); Arbeta systematiskt. Planerings matrisen Växthuset målstyrningstavlan Lärande samtal -utbildning SKA Systematiskt kvalitetsarbete

15 Ingela Netz, Utbildningskontoret 15 FRITIDSUTVECKLING HT12 Sammanfattning av dagen: •Jobb i egna laget med att planera en aktivitet i Planeringsmatrisen •Tvärgrupper med erfarenhetsutbyte •Hur hänger Planeringsmatrisen ihop med SKA, Växthus/Målstyrningstavla och Lärande samtal? •Fortsätt jobba på hemmaplan •Nätverksgrupper till VT13?! •VAD TAR DU MED DIG FRÅN IDAG?

16 Ingela Netz, Utbildningskontoret 16 FRITIDSUTVECKLING HT12 Du gör ett fantastiskt jobb! Tack för idag, vi ses!


Ladda ner ppt "Ingela Netz, Utbildningskontoret 1 FRITIDSUTVECKLING HT12 Hur hänger allt ihop? Planerings matrisen Växthuset målstyrningstavlan Lärande samtal (utbildning)"

Liknande presentationer


Google-annonser