Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier
Studieorientering 2007 Studierådgivare Johanna Hedenborg

2 They know enough who know how to learn. - Henry Adams (1838-1918)

3 Studieteknik - innehåll
Grundläggande studietekniska verktyg för studier på universitetsnivå Motivation att analysera och utveckla eget lärande Känn din studiemiljö, dina studier och studievanor Akademiska studier Tidsplanering Antecknings- och lästeknik Inlärningsstilar och -strategier Att studera i grupp

4 Vad är akademiska studier?
Skillnaden skola – universitetet? Forskning och undervisning Universitetet skapar ny kunskap Akademisk frihet  ansvar Kritiskt, vetenskapligt och kreativt tänkande och skrivande Integrering i det ”akademiska samfundet” …tänka, analysera, diskutera, ifrågasätta, argumentera, motivera egna åsikter…

5 Akademiska studier Planering A och O
Jämn studietakt, regelbundna studievanor Motivation – källan till motivation Förhållningssätt, attityd Självstudier – Självstyrning - Självdisciplin Stöd: föreläsningar, litteratur, kursmaterial, individuellt eller grupparbete Känn till fakta om studiernas krav  realistisk utgångspunkt

6 Akademiska färdigheter
Förmåga till logiskt tänkande Producera och presentera ny kunskap Förmåga att systematiskt skaffa information Akademisk läskunskap: sålla fram det väsentliga Teknisk och språklig kommunikationsförmåga S.k. arbetslivsfärdigheter presentationsteknik ledarskap och teamarbete

7 Planering av studierna
”Makronivå”: MinPlan fr.o.m. ht 2005 “Mikronivå” Tidsplanering (för arbetsperioden) Prioritering Arbetsrutiner & studievanor Effektiv antecknings- och lästeknik Inlärningsstrategier enligt egen inlärningsstil

8 Min SWOT för effektiva studier
Mina styrkor Mina svagheter Möjligheter (i omgivningen) Hot i omgivningen

9 Tidsplanering Studier är ett heltidsarbete:
arbetsdagen är inte slut bara för att dagens föreläsning är avklarad

10 Tidsplanering För in i kalendern
föreläsningar, seminarier, gruppträffar deadlines för övningar, förfallodagar, öppethållningstider, mottagningstider tentamensläsning arbete med uppsatser, övningsarbeten Gör uppgiftslistor: bryt i mindre delar, ställ delmål; följ upp, stryk över – prioritera! Boka aldrig kalendern helt full! Var realistisk, följ upp planer och hur de förverkligades.

11 Reservera tid för att göra det senare Gör genast ordentligt viktigt Gör senare Gör genast, och se till att snabbt få det gjort (dvs finslipa inte) brådska

12 Tidsplanering, forts. Reservera tid för självstudier!
Rutiner gör studierna koncentrerade och effektiva  tid också för fritid, föreningsliv, hobbyer Rutiner: given studieplats, bestämda studietider, lagom långa pauser med lagom mellanrum Bra rutiner  färre tidstjuvar

13 Tidstjuvar Oordning i papper, inget ordentligt studieutrymme
Många väntetider (håltimmar, bussresor mm) Oförberedda grupp-/studieträffar Oklara instruktioner för uppgifter (För) många järn i elden Okoncentrerade tankar Skjuter upp uppgifter Städar, diskar i stället för att studera Vänner ringer, hälsar på, tvn på…

14 Antecknings- och lästeknik
Ytinlärning vs djupinlärning Upprepande tekniker; att repetera stoffet, mekaniskt stryka under i texten, kopiera anteckningar. Bidrar till inlärning, men inte djupinlärning Bearbetande tekniker; hjälper att disponera, associera och bearbeta kunskap; aktiverar tidigare kunskap, gör inlärningen mer effektiv Tekniker för föreläsningar resp egen läsning

15 Antecknings- och lästeknik – egen läsning
Skillnad på vad man läser – olika tekniker för skönlitteratur resp kurslitteratur (’film’ resp ’pussel’) Facklitteratur: gå från helhet till detaljer Snabb översikt (t.ex. innehållsförteckning) Fördjupad översikt (bilder, bildtexter, grafer mm) Planering – ställ frågor som du vill ha svar på  målinriktad läsning Intensivläsning Läs avgränsade stycken, t.ex. kapitelvis Slå ihop boken, reflektera, sammanfatta det viktigaste Stryk under/skriv ner nyckelord, viktiga fraser: gör begreppslista med sidhänvisningar + svar på egna frågor! Repetition (föreläsningsanteckningar, marginalanteckningar, över-, understrykningar, sammanfattningar)

16 Anteckningsteknik - föreläsning
Höger-vänster-principen Under föreläsningen anteckningar på vänster sida i häftet/blocket För vem antecknar du? - anteckna så du själv förstår! Använd egna ord Olika pennor, färger, markeringar Efteråt bearbetning av materialet på höger sida i häftet/blocket Utvidga, fördjupa, komplettera, kommentera det du skrev tidigare Figurer, diagram, flödesscheman, hierarkier kan hjälpa vid disponeringen och analysen Viktigt: förbered dig inför föreläsningen! Dvs läs på i förväg om du vet vad som kommer att behandlas  du får mer ut av föreläsningen Viktigt: första repetition tillräckligt snabbt efter föreläsningen! Optimalt efter max 1 timme.

17 Anteckningsteknik – mind map
Mindmapping För vad? Anteckna på föreläsningar Sammanfatta bok Brainstormning för uppsats, tentsvar mm Planering av uppsats, presentation, fest mm Presentation Fördelar Minnesverktyg Färger, bilder Färre ord att minnas Överskådligt/översikt Snabba anteckningar Sparar tid då repeterar Färre ord Koncentrerar på det viktiga Urskiljer nyckelord Stimulerar kreativitet

18 Anteckningsteknik – mind map
(gjord med MindMan Personal, gratisverktyg på webben: >Skapa själv >Trekvarten > MindMan)

19 Lästeknik: Snabbläsning
Läs snabbt så förstår du mer! Realistiskt mål: att öka sin läshastighet med % utan att pruta på läsförståelsen Snabbläsningstekniken passar bäst för litteratur som är beskrivande, diskuterande och resonerande Kom ihåg: det tar tid att studera – tid att reflektera och fundera. Snabbläsning kan ge mer tid för analys och tillbakablick.

20 Snabbläsning, forts. Orsaker till att vi läser långsammare än nödvändigt Fokuserar på varje ord Missar ett ord, hoppar tillbaka i texten Ljudar orden, läpprörelser Snabbläsningstekniker Slappna av ögonen: Fokusera inte på varje ord, utan kanske på 3-4 ställen per rad Håll boken längre ifrån dig för att kunna se helhet, större område Använd visuell guide: penna, finger  hjälper att föra dig framåt och undvika hopp bakåt i texten

21 Snabbläsning, forts. Lästips om snabbläsning:
Tony Buzan: The Speed Reading Book (BBC Consumer Publishing, 2000) Niklas Johansson: Snabbläsning – vägen till effektivare läsning (Bokstavligt Förlag, 2005) FAQ om snabbläsning (på engelska)

22 Inlärning och studiemotivation
Behövs pauser och avbrott/variation i läsandet/föreläsandet Var aktiv på timmarna Fråga! Ställ upp mål då kursen börjar Hur kan man tillämpa kunskapen? Vad vill du lära dig? Vad förväntar du dig att lära dig? Vilka s.k. arbetslivsfärdigheter ger dig kursen? Anknyt det nya till det som du lärt dig tidigare Eftersträva inte perfektion Tolerera osäkerhet och misstag

23 Inlärningsstilar och -strategier
Hurdan är du som studerande? Olika preferenser, olika studiemetoder  du kan påverka din egen inlärning!

24 Inlärningsstilar Visuell-auditiv-kinestetisk (hur tar in information)
Dunns learning styles (lärmiljön och hur bearbetar informationen) Analytiska – holistiska (hur tar in och bearbetar information) Finns också: Gardners multipla intelligenser ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent”

25 Dunn & Dunns 21 faktorer för framgångsrikt lärande
Omgivande miljö Egna känslor Sociala faktorer Fysiologiska faktorer Psykologiskt processande

26 blir distraherad av aktivitet runt sig vill genast testa
KINESTETISKA INLÄRARE (15%) lär sig genom att göra blir distraherad av aktivitet runt sig vill genast testa rör på sig på pauser, då läser, då gör skriftliga uppgifter behöver aktiviteter (rollspel, rörelse) som stöd för inlärning, minnet Läs på gymet!  VISUELLA INLÄRARE (30 %) lär sig genom att se/demon bilder i olika former som stöd för inlärning, minnet tycker ej om att lyssna väldigt länge blir distraherad av oordning och folk som rör sig skriver detaljerade anteckningar skriver “att göra”-listor välorganiserat material gör skriftliga utkast för uppsatser mm Anteckna med bilder, färger – mind map! AUDITIVA INLÄRARE (25 %) lär sig genom muntliga instruktioner tycker om att lyssna välmodulerad röst blir distraherad av ljud föredrar muntliga instruktioner (vill höra tentinstruktioner) bandar föreläsningar/talar in anteckningar för att lära sig och som stöd för minnet använder muntlig brainstorming då skall skriva uppsats Arbeta i par/grupp! “BLANDADE” INLÄRARE (30 %)

27 Inlärningsstilar Att utveckla svagare preferenser/vanor/tekniker/ strategier sker aldrig på bekostnad av de starkare! Var flexibel, använd alla sinnen och kanaler så lär du dig allra bäst Om lärstilar och test mm: Nationellt Centrum för flexibelt lärande

28 Inlärningspyramiden föreläsning 5 % text 10 %
med audiovisuella hjälpmedel 20 % demonstration 30 % diskussion 50 % genom att göra 75 % genom att undervisa andra 90 %

29 Att studera i grupp Samarbete uppmuntrar till att anstränga sig för att nå målen Samarbetsförmågan utvecklas Du förstår dina egna tankar bättre då du förklarar dem för andra

30 Må bra! Livet en helhet – bör vara i balans
Då du mår bra har studierna chans att gå bra Fysiska faktorer Ät regelbundet och hälsosamt Sov tillräckligt långa nätter Sköt om din hälsa, motionera Psykiska faktorer Skilj på studier och fritid Undvik och förebygg stress genom planering Ångest (tent, prestationer mm)  det finns hjälp att få, ta kontakt genast!

31 Resurser för (nya) studerande
Studieteknisk handbok (Studentkårens publikation) Din tutor; äldre studerande Din egenlärare; föreläsare, handledare, assistenter, amanuenser… Fakultetskansliet, studiechefen Studierådgivare/-rna Biblioteket, bibliotekspersonal Studentkåren Studenthälsan; Nyyti (webbstödtjänst för studerande) (främst på finska) Arbetsforum (karriärplanering, praktikplatser mm)

32 På webben Graduvägen www.abo.fi/lc/gradu/
Lärstilar, strategier, test IQ Learn: inlärningsmotivation, -vanor, -färdigheter, starka sidor hos inläraren (kräver enkel registrering för att kunna logga in)  studieteknikmaterial


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier"

Liknande presentationer


Google-annonser