Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier Studieorientering 2007 Studierådgivare Johanna Hedenborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier Studieorientering 2007 Studierådgivare Johanna Hedenborg"— Presentationens avskrift:

1

2 Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier Studieorientering 2007 Studierådgivare Johanna Hedenborg johanna.hedenborg@abo.fi

3 They know enough who know how to learn. - Henry Adams (1838-1918)

4 Studieteknik - innehåll Grundläggande studietekniska verktyg för studier på universitetsnivå –Motivation att analysera och utveckla eget lärande –Känn din studiemiljö, dina studier och studievanor •Akademiska studier •Tidsplanering •Antecknings- och lästeknik •Inlärningsstilar och -strategier •Att studera i grupp

5 •Skillnaden skola – universitetet? •Forskning och undervisning •Universitetet skapar ny kunskap •Akademisk frihet  ansvar •Kritiskt, vetenskapligt och kreativt tänkande och skrivande •Integrering i det ”akademiska samfundet” •…tänka, analysera, diskutera, ifrågasätta, argumentera, motivera egna åsikter… Vad är akademiska studier?

6 Akademiska studier •Självstudier – Självstyrning - Självdisciplin •Stöd: föreläsningar, litteratur, kursmaterial, individuellt eller grupparbete •Känn till fakta om studiernas krav  realistisk utgångspunkt •Planering A och O •Jämn studietakt, regelbundna studievanor •Motivation – källan till motivation •Förhållningssätt, attityd

7 Akademiska färdigheter •Förmåga till logiskt tänkande •Producera och presentera ny kunskap •Förmåga att systematiskt skaffa information •Akademisk läskunskap: sålla fram det väsentliga •Teknisk och språklig kommunikationsförmåga –S.k. arbetslivsfärdigheter •presentationsteknik •ledarskap och teamarbete

8 Planering av studierna •”Makronivå”: MinPlan fr.o.m. ht 2005 •“Mikronivå” –Tidsplanering (för arbetsperioden) •Prioritering –Arbetsrutiner & studievanor –Effektiv antecknings- och lästeknik –Inlärningsstrategier enligt egen inlärningsstil

9 Min SWOT för effektiva studier Mina styrkorMina svagheter Möjligheter (i omgivningen) Hot i omgivningen

10 Tidsplanering Studier är ett heltidsarbete: arbetsdagen är inte slut bara för att dagens föreläsning är avklarad

11 Tidsplanering För in i kalendern •föreläsningar, seminarier, gruppträffar •deadlines för övningar, förfallodagar, öppethållningstider, mottagningstider •tentamensläsning •arbete med uppsatser, övningsarbeten Gör uppgiftslistor: bryt i mindre delar, ställ delmål; följ upp, stryk över – prioritera! Boka aldrig kalendern helt full! Var realistisk, följ upp planer och hur de förverkligades.

12 brådska viktigt Gör genast ordentligt Gör genast, och se till att snabbt få det gjort (dvs finslipa inte) Gör senare Reservera tid för att göra det senare

13 Tidsplanering, forts. •Reservera tid för självstudier! •Rutiner gör studierna koncentrerade och effektiva  tid också för fritid, föreningsliv, hobbyer •Rutiner: given studieplats, bestämda studietider, lagom långa pauser med lagom mellanrum •Bra rutiner  färre tidstjuvar

14 Tidstjuvar •Oordning i papper, inget ordentligt studieutrymme •Många väntetider (håltimmar, bussresor mm) •Oförberedda grupp-/studieträffar •Oklara instruktioner för uppgifter •(För) många järn i elden •Okoncentrerade tankar •Skjuter upp uppgifter •Städar, diskar i stället för att studera •Vänner ringer, hälsar på, tvn på…

15 Antecknings- och lästeknik •Ytinlärning vs djupinlärning •Upprepande tekniker; att repetera stoffet, mekaniskt stryka under i texten, kopiera anteckningar. Bidrar till inlärning, men inte djupinlärning •Bearbetande tekniker; hjälper att disponera, associera och bearbeta kunskap; aktiverar tidigare kunskap, gör inlärningen mer effektiv •Tekniker för föreläsningar resp egen läsning

16 Antecknings- och lästeknik – egen läsning •Skillnad på vad man läser – olika tekniker för skönlitteratur resp kurslitteratur (’film’ resp ’pussel’) •Facklitteratur: gå från helhet till detaljer –Snabb översikt (t.ex. innehållsförteckning) –Fördjupad översikt (bilder, bildtexter, grafer mm) –Planering – ställ frågor som du vill ha svar på  målinriktad läsning –Intensivläsning •Läs avgränsade stycken, t.ex. kapitelvis •Slå ihop boken, reflektera, sammanfatta det viktigaste •Stryk under/skriv ner nyckelord, viktiga fraser: gör begreppslista med sidhänvisningar + svar på egna frågor! –Repetition (föreläsningsanteckningar, marginalanteckningar, över-, understrykningar, sammanfattningar)

17 Anteckningsteknik - föreläsning •Höger-vänster-principen •Under föreläsningen anteckningar på vänster sida i häftet/blocket –För vem antecknar du? - anteckna så du själv förstår! –Använd egna ord –Olika pennor, färger, markeringar •Efteråt bearbetning av materialet på höger sida i häftet/blocket –Utvidga, fördjupa, komplettera, kommentera det du skrev tidigare –Figurer, diagram, flödesscheman, hierarkier kan hjälpa vid disponeringen och analysen •Viktigt: förbered dig inför föreläsningen! Dvs läs på i förväg om du vet vad som kommer att behandlas  du får mer ut av föreläsningen •Viktigt: första repetition tillräckligt snabbt efter föreläsningen! Optimalt efter max 1 timme.

18 Anteckningsteknik – mind map •Mindmapping –För vad? •Anteckna på föreläsningar •Sammanfatta bok •Brainstormning för uppsats, tentsvar mm •Planering av uppsats, presentation, fest mm •Presentation –Fördelar •Minnesverktyg –Färger, bilder –Färre ord att minnas •Överskådligt/översikt •Snabba anteckningar •Sparar tid då repeterar –Färre ord –Koncentrerar på det viktiga –Urskiljer nyckelord •Stimulerar kreativitet

19 Anteckningsteknik – mind map (gjord med MindMan Personal, gratisverktyg på webben: http://www.multimedia.skolverket.se/ >Skapa själv >Trekvarten > MindMan)

20 Lästeknik: Snabbläsning •Läs snabbt så förstår du mer! •Realistiskt mål: att öka sin läshastighet med 25-50 % utan att pruta på läsförståelsen •Snabbläsningstekniken passar bäst för litteratur som är beskrivande, diskuterande och resonerande •Kom ihåg: det tar tid att studera – tid att reflektera och fundera. Snabbläsning kan ge mer tid för analys och tillbakablick.

21 Snabbläsning, forts. •Orsaker till att vi läser långsammare än nödvändigt –Fokuserar på varje ord –Missar ett ord, hoppar tillbaka i texten –Ljudar orden, läpprörelser •Snabbläsningstekniker –Slappna av ögonen: Fokusera inte på varje ord, utan kanske på 3-4 ställen per rad –Håll boken längre ifrån dig för att kunna se helhet, större område –Använd visuell guide: penna, finger  hjälper att föra dig framåt och undvika hopp bakåt i texten

22 Snabbläsning, forts. Lästips om snabbläsning: •Tony Buzan: The Speed Reading Book (BBC Consumer Publishing, 2000) •Niklas Johansson: Snabbläsning – vägen till effektivare läsning (Bokstavligt Förlag, 2005) http://snabblasning.bokstavligt.com/ •FAQ om snabbläsning (på engelska) http://www.turboread.com/speed_faqs.htm

23 Inlärning och studiemotivation •Behövs pauser och avbrott/variation i läsandet/föreläsandet •Var aktiv på timmarna –Fråga! •Ställ upp mål då kursen börjar –Hur kan man tillämpa kunskapen? –Vad vill du lära dig? –Vad förväntar du dig att lära dig? –Vilka s.k. arbetslivsfärdigheter ger dig kursen? •Anknyt det nya till det som du lärt dig tidigare •Eftersträva inte perfektion •Tolerera osäkerhet och misstag

24 Inlärningsstilar och -strategier •Hurdan är du som studerande? •Olika preferenser, olika studiemetoder  du kan påverka din egen inlärning!

25 Inlärningsstilar •Visuell-auditiv-kinestetisk (hur tar in information) •Dunns learning styles (lärmiljön och hur bearbetar informationen) •Analytiska – holistiska (hur tar in och bearbetar information) •Finns också: Gardners multipla intelligenser ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent”

26 Dunn & Dunns 21 faktorer för framgångsrikt lärande Omgivande miljö Egna känslor Sociala faktorer Fysiologiska faktorer Psykologiskt processande

27 AUDITIVA INLÄRARE (25 %) •lär sig genom muntliga instruktioner •tycker om att lyssna •välmodulerad röst •blir distraherad av ljud •föredrar muntliga instruktioner (vill höra tentinstruktioner) •bandar föreläsningar/talar in anteckningar för att lära sig och som stöd för minnet •använder muntlig brainstorming då skall skriva uppsats •Arbeta i par/grupp! VISUELLA INLÄRARE (30 %) •lär sig genom att se/demon •bilder i olika former som stöd för inlärning, minnet •tycker ej om att lyssna väldigt länge •blir distraherad av oordning och folk som rör sig •skriver detaljerade anteckningar •skriver “att göra”-listor •välorganiserat material •gör skriftliga utkast för uppsatser mm •Anteckna med bilder, färger – mind map! KINESTETISKA INLÄRARE (15%) •lär sig genom att göra •blir distraherad av aktivitet runt sig •vill genast testa •rör på sig på pauser, då läser, då gör skriftliga uppgifter •behöver aktiviteter (rollspel, rörelse) som stöd för inlärning, minnet •Läs på gymet!  “BLANDADE” INLÄRARE (30 %)

28 Inlärningsstilar •Att utveckla svagare preferenser/vanor/tekniker/ strategier sker aldrig på bekostnad av de starkare! •Var flexibel, använd alla sinnen och kanaler så lär du dig allra bäst •Om lärstilar och test mm: Nationellt Centrum för flexibelt lärande http://larstilar.cfl.se/http://larstilar.cfl.se/

29 Inlärningspyramiden •föreläsning 5 % •text 10 % •med audiovisuella hjälpmedel 20 % •demonstration 30 % •diskussion 50 % •genom att göra 75 % •genom att undervisa andra 90 %

30 Att studera i grupp •Samarbete uppmuntrar till att anstränga sig för att nå målen •Samarbetsförmågan utvecklas •Du förstår dina egna tankar bättre då du förklarar dem för andra

31 Må bra! •Livet en helhet – bör vara i balans •Då du mår bra har studierna chans att gå bra Fysiska faktorer •Ät regelbundet och hälsosamt •Sov tillräckligt långa nätter •Sköt om din hälsa, motionera Psykiska faktorer •Skilj på studier och fritid •Undvik och förebygg stress genom planering •Ångest (tent, prestationer mm)  det finns hjälp att få, ta kontakt genast!

32 Resurser för (nya) studerande •Studieteknisk handbok (Studentkårens publikation) •Din tutor; äldre studerande •Din egenlärare; föreläsare, handledare, assistenter, amanuenser… •Fakultetskansliet, studiechefen •Studierådgivare/-rna •Biblioteket, bibliotekspersonal •Studentkåren •Studenthälsan; Nyyti (webbstödtjänst för studerande) http://www.nyyti.fi/ (främst på finska) •Arbetsforum (karriärplanering, praktikplatser mm)

33 På webben •Graduvägen www.abo.fi/lc/gradu/www.abo.fi/lc/gradu/ •Lärstilar, strategier, test http://larstilar.cfl.se/ http://larstilar.cfl.se/ •IQ Learn: inlärningsmotivation, -vanor, - färdigheter, starka sidor hos inläraren (kräver enkel registrering för att kunna logga in) http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/iq/iqform/index_se.html http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/iq/iqform/index_se.html •http://www.abo.fi/studera/studieradhttp://www.abo.fi/studera/studierad  studieteknikmaterial


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Studieteknik för effektiva akademiska studier Studieorientering 2007 Studierådgivare Johanna Hedenborg"

Liknande presentationer


Google-annonser