Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.nybro.se Samhällsbyggnad Organisationsförslag 2012-09-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.nybro.se Samhällsbyggnad Organisationsförslag 2012-09-28."— Presentationens avskrift:

1 www.nybro.se Samhällsbyggnad Organisationsförslag 2012-09-28

2 Nybro kommun © 2

3 Förvaltningens uppdragsgivare Kommunstyrelsen (KS) Teknik- och samhälls- byggnadsnämnden (TSN) Myndighetsnämnden (MYN) Nybro kommun © 3

4 Ic Nybro kommun © 4 Samhällsbyggnad Myndighetsavd. Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, strandskyddsdispenser Bygglov, förhandsbesked BAB Alkohol, tobak, läkemedel Lotteritillstånd Fastighetsavd. Energieffektivisering Måltid o StädFritidsavd.Mark o Service Post, tryckeri, transporter Planering/ exploatering Hållbar utveckling/Över- siktsplanering Detaljplanering Gata/Park Naturvård Exploatering Administration Hållbar utveckling/miljö, miljöövervakning, energi-, klimat- o transportrådgivning, Kart o Mät, GIS

5 Översiktlig ledningsorganisation •Förvaltningschef, inkl. biträdande fc •Avdelningschef •Arbetsledare med personalansvar •Fastighet, Måltid, Gata/Park (Skog, Park) •Arbetsledare/gruppledare utan personalansvar •Städ, Mark och Service •Verksamhetsansvariga Nybro kommun © 5

6 Direkt under förvaltningsledningen •Administration •Ett särskilt projekt pågår för att utreda behov och struktur för den framtida administrationen •Påverkas även av det parallellt pågående Uppdrag 10 •Strategiska hållbarhetsmiljöfrågor, energi-, klimat- och transportrådgivning samt kart-, mät- och GIS-frågor Nybro kommun © 6

7 Myndighetsavdelningen – undvika jäv För att ”leva upp till” kommunallagen och miljöbalkens regler angående jäv gäller följande vid en sammanslagen förvaltning: Tillsynsjäv •Drift- och tillsynsuppgifter ska vara åtskilda genom separata avdelningar. •En och samma person får inte arbeta både med tillsyns- och driftuppgifter. •Ingen tjänsteman får ha både driftsansvar och delegation att fatta beslut inom myndighetsutövning. Delikatessjäv •Förvaltningschefen får inte ha personalansvar inom myndighetsavdelningen. •Förvaltningschefen får inte löneförhandla för personal på myndighetsavdelningen. •Förvaltningschefen får inte ha budgetansvar för myndighetsavdelningens medel. •En utomstående ska inte uppfatta det som att förvaltningschefen kan utsätta personal inom myndighetsavdelningen för otillbörlig påtryckning när det gäller miljötillsyn som riktar sig mot kommunen. Ur SKL-rapporten Jäv och beroende, 2011 Nybro kommun © 7

8 Myndighetsavdelningen Leds av myndighetschef med eget budgetansvar Avdelningen indelas i separata verksamheter, ex. •Miljötillsyn •Hälsoskyddstillsyn •Livsmedelskontroll •Bygglov •Bostadsanpassning •Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn •Lotteritillstånd med huvudansvariga per verksamhet Nybro kommun © 8

9 Fastighetsavdelningen (Fgh) •Leds av avdelningschef •Gröna yttre arbetsuppgifter i samma område bör samordnas till vaktmästare/fastighetsskötare som föreslås överflyttas till Mark o Service (park) •Fastigheter köper gröntjänsten av MoS •Utredning - verksamhetsvaktmästare/fastighetsskötare - tillhöra Barn- och utbildningsförvaltningen alt Fgh? •Samordningsfunktionen för kommunens energieffektiviseringsarbete förslås överflyttas till Fgh (0,5 tj.) •Införande av Facility Management (FM) •Utredning om FM ska inkludera även t.ex. städtjänst, medför att Fgh ”köper” städtjänsten och ”säljer” vidare till hyresgästerna •Utredning av intern fastighetsavdelningsorganisation – behov av lokalsamordnare?, m.m. •Utredning/genomgång av kommunala anläggningar för statusbedömning, samt framtida skötsel-, drifts- och underhållsplanering (vad, när, hur, vem?) – se motsvarande bilder Fritid resp. Gata, Trafik, Park och Natur Nybro kommun © 9

10 Måltid och Städ •Leds av avdelningschef •Enheten Post, tryckeri och interna transporter (internpost) föreslås flyttas till avdelningen Mark och Service, bl.a. för att samla flertalet service-, distributions- och fordonsfrågor. •Prissättnings- och debiteringssystemet för Måltid utreds. •Kostchefstjänsterna bör renodlas => minska vissa administrativa arbetsuppgifter. •Behov av +0,5 städgruppledartjänst (via internrekrytering) •Behov av 1 tj. servicetekniker – egen eller via Fgh? Nybro kommun © 10

11 Fritid •Leds av avdelningschef •Delvis nytt tydligare strategiskt uppdrag att främja och utveckla idrott och friluftsliv för kommunens invånare, ex. •Framtagande av underlag till fritids(-politiskt)program •Utredning av stöd- och bidragsformer inkl. nivåer •Utredning/genomgång av anläggningar* för statusbedömning, samt framtida skötsel-, drifts- och underhållsplanering (vad, när, hur, vem?) •Grön/yttre anläggningsskötsel •Inre drift, styr/regler (drifttekniker simhall flyttas till fastighetsavd.) •Lokalunderhåll, inre, yttre •Städtjänster •M.m. *Exempel på anläggningar – se bild ”Fritids-, idrotts och friluftsanläggningar” Nybro kommun © 11

12 Fritids-, idrotts och friluftsanläggningar Idrottsanläggningar/-hallar •Simhall, - bassänger •Ishall •Ridanläggning •Konstgräsplaner ute •Friidrottsbanor •Fotbollsplaner •Tennisbanor •Motocross (ej kommunens) •Skatepark •Sporthallar •Skolornas idrottshallar, gymnastiksalar Friluftsanläggningar •Skidbackar •Skidspår •Motionsspår •Vandringsleder •Cykelleder •Ridleder •Badplatser Nybro kommun © 12

13 Mark och Service •Leds av avdelningschef •Enheten Post, tryckeri och interna transporter (internpost) föreslås flyttas från Måltid och Städ till Mark och Service, bl.a. för att samla flertalet service-, distributions- och fordonsfrågor •Utredning om samlat ansvar för inköp, underhåll och uthyrning av kommunens (ev. hela eller delar av kommunkoncernens) fordon och maskiner •Arbetsledartjänst park/grönytor renodlas till avdelningen •Utförarorganisation (anläggning resp. park) – utredning av former för beställningar, arbetsorder o. likn. – från projektering, exploatering m.fl. Nybro kommun © 13

14 Planering/exploatering Leds av avdelningschef Avdelningen indelas i separata verksamheter, förslag •Översiktsplanering •Detaljplanering •Exploatering (egen resultatenhet och budget) •Gata o Trafik •Park o Natur med huvudansvariga per verksamhet Nybro kommun © 14

15 Gata, Trafik, Park och Natur •Tjänsten som stadsträdgårdsmästare renodlas till avdelningen som 1,0 tj. •Utredning/genomgång av kommunala ytor/markanläggningar för statusbedömning, samt framtida skötsel-, drifts- och underhållsplanering (vad, när, hur, vem?) •Lekplatser •Friluftsanläggningar – se Fritid •Naturreservat •Dammar •Våtmarker •Ängar, naturbetesmarker •Skogar ∑ •Deponier •Träd, grova, gamla, särskilda •Sjöar, vattendrag •M.fl. •Ansvar för alla allmänna ytor, inkl. naturområden, även utanför detaljplanelagt område. •Ansvar för drift och underhåll, samt nyanläggningar via planering, projektering, beställning av utförande samt uppföljning Nybro kommun © 15


Ladda ner ppt "Www.nybro.se Samhällsbyggnad Organisationsförslag 2012-09-28."

Liknande presentationer


Google-annonser