Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsförslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsförslag"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsförslag 2012-09-28
Samhällsbyggnad Organisationsförslag

2 Nybro kommun ©

3 Förvaltningens uppdragsgivare
Kommunstyrelsen (KS) Teknik- och samhälls-byggnadsnämnden (TSN) Myndighetsnämnden (MYN) Nybro kommun ©

4 Ic Samhällsbyggnad Administration Myndighetsavd. Fastighetsavd.
Hållbar utveckling/miljö, miljöövervakning, energi-, klimat- o transportrådgivning, Kart o Mät, GIS Myndighetsavd. Fastighetsavd. Måltid o Städ Fritidsavd. Mark o Service Planering/ exploatering Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, strandskyddsdispenser Energieffektivisering Post, tryckeri, transporter Hållbar utveckling/Över-siktsplanering Bygglov, förhandsbesked Detaljplanering BAB Gata/Park Alkohol, tobak, läkemedel Naturvård Lotteritillstånd Exploatering Nybro kommun ©

5 Översiktlig ledningsorganisation
Förvaltningschef, inkl. biträdande fc Avdelningschef Arbetsledare med personalansvar Fastighet, Måltid, Gata/Park (Skog, Park) Arbetsledare/gruppledare utan personalansvar Städ, Mark och Service Verksamhetsansvariga Nybro kommun ©

6 Direkt under förvaltningsledningen
Administration Ett särskilt projekt pågår för att utreda behov och struktur för den framtida administrationen Påverkas även av det parallellt pågående Uppdrag 10 Strategiska hållbarhetsmiljöfrågor, energi-, klimat- och transportrådgivning samt kart-, mät- och GIS-frågor Nybro kommun ©

7 Myndighetsavdelningen – undvika jäv
För att ”leva upp till” kommunallagen och miljöbalkens regler angående jäv gäller följande vid en sammanslagen förvaltning: Tillsynsjäv Drift- och tillsynsuppgifter ska vara åtskilda genom separata avdelningar. En och samma person får inte arbeta både med tillsyns- och driftuppgifter. Ingen tjänsteman får ha både driftsansvar och delegation att fatta beslut inom myndighetsutövning. Delikatessjäv Förvaltningschefen får inte ha personalansvar inom myndighetsavdelningen. Förvaltningschefen får inte löneförhandla för personal på myndighetsavdelningen. Förvaltningschefen får inte ha budgetansvar för myndighetsavdelningens medel. En utomstående ska inte uppfatta det som att förvaltningschefen kan utsätta personal inom myndighetsavdelningen för otillbörlig påtryckning när det gäller miljötillsyn som riktar sig mot kommunen. Ur SKL-rapporten Jäv och beroende, 2011 Nybro kommun ©

8 Myndighetsavdelningen
Leds av myndighetschef med eget budgetansvar Avdelningen indelas i separata verksamheter, ex. Miljötillsyn Hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll Bygglov Bostadsanpassning Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn Lotteritillstånd med huvudansvariga per verksamhet Nybro kommun ©

9 Fastighetsavdelningen (Fgh)
Leds av avdelningschef Gröna yttre arbetsuppgifter i samma område bör samordnas till vaktmästare/fastighetsskötare som föreslås överflyttas till Mark o Service (park) Fastigheter köper gröntjänsten av MoS Utredning - verksamhetsvaktmästare/fastighetsskötare - tillhöra Barn- och utbildningsförvaltningen alt Fgh? Samordningsfunktionen för kommunens energieffektiviseringsarbete förslås överflyttas till Fgh (0,5 tj.) Införande av Facility Management (FM) Utredning om FM ska inkludera även t.ex. städtjänst, medför att Fgh ”köper” städtjänsten och ”säljer” vidare till hyresgästerna Utredning av intern fastighetsavdelningsorganisation – behov av lokalsamordnare?, m.m. Utredning/genomgång av kommunala anläggningar för statusbedömning, samt framtida skötsel-, drifts- och underhållsplanering (vad, när, hur, vem?) – se motsvarande bilder Fritid resp. Gata, Trafik, Park och Natur Nybro kommun ©

10 Måltid och Städ Leds av avdelningschef
Enheten Post, tryckeri och interna transporter (internpost) föreslås flyttas till avdelningen Mark och Service, bl.a. för att samla flertalet service-, distributions- och fordonsfrågor. Prissättnings- och debiteringssystemet för Måltid utreds. Kostchefstjänsterna bör renodlas => minska vissa administrativa arbetsuppgifter. Behov av +0,5 städgruppledartjänst (via internrekrytering) Behov av 1 tj. servicetekniker – egen eller via Fgh? Nybro kommun ©

11 Fritid Leds av avdelningschef
Delvis nytt tydligare strategiskt uppdrag att främja och utveckla idrott och friluftsliv för kommunens invånare, ex. Framtagande av underlag till fritids(-politiskt)program Utredning av stöd- och bidragsformer inkl. nivåer Utredning/genomgång av anläggningar* för statusbedömning, samt framtida skötsel-, drifts- och underhållsplanering (vad, när, hur, vem?) Grön/yttre anläggningsskötsel Inre drift, styr/regler (drifttekniker simhall flyttas till fastighetsavd.) Lokalunderhåll, inre, yttre Städtjänster M.m. *Exempel på anläggningar – se bild ”Fritids-, idrotts och friluftsanläggningar” Vision: ingen synpunkt. Kommunal ishallen AJ: Levt vårt eget liv Inte funnits ngn på fgh att fråga om styr/regler Inre o yttre tjänar? Går inte att flytta klippare från park till fotbollsplan, pga smittorisk Måste bli slut på revirtänk, ex från Gudrun, träd som fallit vid sporthallen-Badhusparken, M&S tog delen som låg på parkmark, lämnade resten av trädet till Fritid! Nybro kommun ©

12 Fritids-, idrotts och friluftsanläggningar
Idrottsanläggningar/-hallar Friluftsanläggningar Simhall, - bassänger Ishall Ridanläggning Konstgräsplaner ute Friidrottsbanor Fotbollsplaner Tennisbanor Motocross (ej kommunens) Skatepark Sporthallar Skolornas idrottshallar, gymnastiksalar Skidbackar Skidspår Motionsspår Vandringsleder Cykelleder Ridleder Badplatser Nybro kommun ©

13 Mark och Service Leds av avdelningschef
Enheten Post, tryckeri och interna transporter (internpost) föreslås flyttas från Måltid och Städ till Mark och Service, bl.a. för att samla flertalet service-, distributions- och fordonsfrågor Utredning om samlat ansvar för inköp, underhåll och uthyrning av kommunens (ev. hela eller delar av kommunkoncernens) fordon och maskiner Arbetsledartjänst park/grönytor renodlas till avdelningen Utförarorganisation (anläggning resp. park) – utredning av former för beställningar, arbetsorder o. likn. – från projektering, exploatering m.fl. Nybro kommun ©

14 Planering/exploatering
Leds av avdelningschef Avdelningen indelas i separata verksamheter, förslag Översiktsplanering Detaljplanering Exploatering (egen resultatenhet och budget) Gata o Trafik Park o Natur med huvudansvariga per verksamhet Nybro kommun ©

15 Gata, Trafik, Park och Natur
Tjänsten som stadsträdgårdsmästare renodlas till avdelningen som 1,0 tj. Utredning/genomgång av kommunala ytor/markanläggningar för statusbedömning, samt framtida skötsel-, drifts- och underhållsplanering (vad, när, hur, vem?) Lekplatser Friluftsanläggningar – se Fritid Naturreservat Dammar Våtmarker Ängar, naturbetesmarker Skogar ∑ Deponier Träd, grova, gamla, särskilda Sjöar, vattendrag M.fl. Ansvar för alla allmänna ytor, inkl. naturområden, även utanför detaljplanelagt område. Ansvar för drift och underhåll, samt nyanläggningar via planering, projektering, beställning av utförande samt uppföljning Ansvar för alla gröna ytor, även utanför dp Ansvar för drift och underhåll, samt nyanläggningar P Kommunal ishallen AJ: Vandringsleder, fritid sköter vissa och vissa tar föreningar och/eller privatpersoner via avtal; fördel det senare Vem ansvarar för Ridleden idag? GP genom M&S byggt delar och reparerat delar? Na, RE: Bilda kommunekologtjänst – inte bra idag med jävssituation. Badvattenprovtagning – jäv idag, bör Fritid ta. lanering, beställning av utförande och uppföljning Nybro kommun ©


Ladda ner ppt "Organisationsförslag"

Liknande presentationer


Google-annonser