Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östgöta Brandstodsbolag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östgöta Brandstodsbolag"— Presentationens avskrift:

1 Östgöta Brandstodsbolag
Kan vi förhindra detta ?

2 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
Beskriver ett sätt att uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på god elsäkerhetsteknisk praxis Bygger på internationella standarder från IEC och CENELEC med svenska tillägg

3 Ställer högre krav än Elsäkerhetsverket

4

5 1 Elinstallationer i lantbruk
Elinstallationer i lantbruket utsätts för stora påfrestningar. Utrustningen används i fuktiga, frätande eller dammiga miljöer. Dessutom utsätts el-utrustningen för temp-eraturvariationer som medför korrosion och kondens.

6 ta hänsyn till de förhållanden som råder.
RISKBEDÖMNING De som ska utföra elinstallationer i dessa miljöer måste sätta sig in i och ta hänsyn till de förhållanden som råder. En riskbedömning måste därför alltid genomföras innan arbetet påbörjas.

7 Hur klassas lokalerna? Lagring av stråfoder och spannmål i maskinhall ställer högre krav på den elektriska installationen Maskinhall betraktas som ett fuktigt utrymme, kapslingsklass, IP 44. Ändrat användningsområde som lagring av stråfoder medför omklassning. Maskinhallen klassas då som utrymmen med förhöjd brandrisk som medför att …. Gruppcentralen måste… © Brandskyddsföreningen

8 Kabelval och förläggning
50 cm 10 cm

9 6.4 Kabelförläggning och genomföring
Reine Stående kabelstegar så att råttor m.m. inte kan springa på dem. De stående stegarna samlar inte heller damm och smuts. Bild till höger med metallslang som gnagskydd genom innertaket. Metallslangar genom bjälklag 9

10

11 Blinkande lysrör – en brandrisk
Montera säkerhetsglimtändare i plastarmaturer Minimum IP 54 I utrymmen med förhöjd brandrisk D = Max 90º F = Mot brännbart 05.09 Reine Problem med gamla industriarmaturer som monteras i häststallar m.m. Säkerhetsglimtändare skall monteras i plastkapslade armaturer enligt LBK:s elhandbok. I utrymmen med förhöjd brandrisk skall armaturer med minst klass IP 54 (D-märkt) monteras. Detta gäller vid nymontage. Det kan finnas godkända äldre armaturer med andra klassningar. . Enligt fastställd Elmateriel skall normalt ha kapslingsklass lägst IP44 ANM- En högre kapslingsklass kan i vissa fall behövas beroende på förväntad yttre påverkan 422.3 Utrymmen för förhöjd brandrisk beroende på material som lagras eller bearbetas. Förutsättning BE: Brandrisk ………Till dessa utrymmen räknas jordbrukets produktionsbyggnader,……… Ljusarmaturer skall vara lämpade för utrymmen som här avses (BE2) och skall ha kapslingsklass lägst IP4X. Där det finns brandrisk skall yttemperaturen vara begränsad till 90 grader vid normaldrift och 115 grader vid felfall ”Handbok i Elinstallationer i lantbruk” Häststall IP54, Mjölkrum IP55 Armaturer som är D-märkta uppfylla kraven enligt nya Armaturer som är märkta med D får endast installeras om ljusarmaturen med ljuskällor för utförd i kapslingsklass IP54 Strömställaren markering av på skall vara synliga eller indikeras med en synlig signal 11 11

12 BRANDFARLIGA UTRYMMEN BE2

13 IP HF- don? Armaturer med HF-don skall normalt sitta i omgivningstemp på 25 grader Blanda inte elektromagnetiska-don med HF-don på samma gruppledning

14 Armatur utan skyddsglas
En armatur ska alltid vara komplett med kupa. Helst av glas 05.11 Reine Vanlig orsak till brand är armaturer utan skyddsglas. OBS att detta gäller även lågenergilampor. OBS att elektriska installationer måste underhållas löpande för att inte säkerheten skall äventyras. Det viktigaste skadaförebyggande arbetet är städning. 100 watts glödlampa blir 235 grader varm Städning är ett billigt skadeförebyggande arbete! 14 14

15 Halogen- och byggstrålkastare
Halogen- och byggstrålkastare får inte användas i lantbruksbyggnader. (Deras ytterhöljen har en temperatur som är betydligt högre än 90C)

16 RÄTT PLACERAD ??

17 Överhettning i glimtändare orsakat av blinkande lysrör

18 Nyinstallerat plastmaterial…
…ska vara ljusbågståligt samt inte medverka till brand Elcentraler skall vara testade och godkända enligt UL 94-5V eller IEC Kapslingar och kopplingsutrustning som är monterat efter januari 2005 får endast vara tillverkade i metall eller ljusbågstålig plastmateriel. (testat och godkänt enligt (UL 94-5V eller IEC ). Kopplingsdosor uttag och brytare skall vara testade och godkända enligt (UL 94-V0, -V1 eller IEC Anslutningar i kopplingsutrustning efterdras i samband med att arbeten utförs i anläggningen. Detta förhindrar många bränder. Använd metallkapslingar!

19 Elutrustning i brandfarligt utrymme ska placeras i damm-skyddat utrymme

20 PAUS! Uppgift för gruppen att fundera på vad som är fel medan man tar en kort paus. Felen redovisas på nästa bild, efter pausen.

21 Jordfelsbrytare

22 Försäljning av trefasuttagen förbjöds 1992
Dödsolyckor med ”metallhandskar” 1- 2 personer avlider årligen p.g.a. att kablarna lossnar eller att gummit runt kablarna torkar och kommer i kontakt med ytterhöljet av metall. Jordfelsbrytaren hade löst ut direkt och räddat livet på dessa personer. Uttagen får ej säljas, monteras eller repareras! Rekommendera att byta ut till de nya runda CEE-donen. Försäljning av trefasuttagen förbjöds 1992

23 Tänk på jordblecket Gamla uttag måste bort från gårdarna
Varje år dör någon person av fel i dessa uttagsenheter Hjälp till!!!

24 Åskskydd När åskan slår ner i ett träd sprids blixtströmmen genom marken via ledande delar över hela gården Överspänningsskador är ett stort problem i lantbruket. Dessa kräver olika former av skydd

25

26 ÅSKSKYDD Datorer, larm och annan åskkänslig elektronik skall överspänningsskyddas

27

28 Brandvarningsanläggning
Isolerade djurstall > 1000 m² med mekanisk ventilation. Kravet gäller inte för lösdriftstall med stor volym och naturlig nockventilation Automatisk foderberedning som ombesörjer utfodring till fler än ett stall. Ev. uppställda dörrar till brandceller ska automatiskt stängas vid larm Godkända anläggningar i flik 12

29 Översäkra aldrig

30 Felaktigt åtdragen anslutning
Automatsäkringen och samlingsskenan är svårt brandskadade. Brandorsaken var en icke åtdragen anslutningsskruv, påföljden blev varmgång och antändning, .Dyra saneringskostnader av en litet brandtillbud.

31 Varmgång i kopplingsdosa
Ett antal kopplingsdosor startar bränder varje år. Det kan tyckas vara låga belastningar i gruppledningar, men ljusbågseffekten vid klappkontakt är den samma som i hårt belastade kapslingar.

32 Sammanbyggda normcentraler
Felstället i denna central följs upp på den efterföljande bilden. Lägg märke till att centralerna är utrustad med jordfelsbrytare!. Jordfelsbrytare gör ingen nytta när den installeras i ett isolermateriel, brytaren reagerar på fel mot jord och det är svårt att uppnå i ett isolermateriel. Om brytaren istället monteras i en metallkapsling kommer den att lösa ut i ett mycket tidigt skede och släcka ljusbågen.

33

34 3.1 Elinstallationer Knoppledning 1929
Ingen el-föreskrift är retroaktiv Regelverket är inte retroaktivt

35 VILKOR LANTBRUKSFÖRSÄKRING
ELINSTALLATIONSARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELINSTALLATÖR ELLER AV HONOM ANSTÄLLD YRKESMAN

36 ATT TÄNKA PÅ Det är elinstallatören som är ansvarig för att installationen blir rätt utförd oavsett vad kunden säger. Låt inte kunden själv göra delar av elinstallationen som du sedan tar ansvaret för. Specificera noga på fakturan vilka arbeten du har utfört.


Ladda ner ppt "Östgöta Brandstodsbolag"

Liknande presentationer


Google-annonser