Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distribuerade system Föreläsning 7. OS Föreläsning 7, Distribuerade system 2 Distribuerade system  Vad kan man göra med ett antal datorer sammankopplade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distribuerade system Föreläsning 7. OS Föreläsning 7, Distribuerade system 2 Distribuerade system  Vad kan man göra med ett antal datorer sammankopplade."— Presentationens avskrift:

1 Distribuerade system Föreläsning 7

2 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 2 Distribuerade system  Vad kan man göra med ett antal datorer sammankopplade med ett nät?  Programmeringsmodeller för distribuerade system?  Hur fungerar NFS, AFS och andra distribuerade filsystem? Distribuerade system - grunderna Programmeringsmodeller Distribuerade filsystem Kap: 8.2-8.3, 10.6.4

3 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 3 Distribuerat system  Ett system som består av ett antal datorer  sammankopplade med nätverk  har inte fysiskt delat minne  samverkar i lösandet av ett problem (fungerar som en enhet)

4 Distribuerade system Terminologi Varför? Designmål Nätverk

5 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 5 Distribuerade system - lite terminologi  Site – fysisk plats med en eller flera datorer  Host – dator på en site  Server – dator som har en resurs/tillhanda- håller en tjänst som en annan dator vill använda  Klient – datorn som utnyttjar en tjänst hos en server (en dator kan vara både klient och server)

6 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 6 Distribuerade system – varför? - några viktiga skäl  Resursdelning  Ex: printrar, disk, beräkningsresurser, databaser...  Uppsnabbning  Genom att fördela/flytta beräkningar (kan ses som specialfall av resursdelning)  Tillförlitlighet  Om en enhet går ned kan kanske en annan ta över  Kommunikation  Pris-prestanda  Inkrementell uppdatering

7 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 7 Distribuerade system - designmål  Transparens - genomskinlighet – att systemet är distribuerat syns inte för användaren ex:  Namntransparens – namnet beror inte på var objektet finns  Platstransparens (location transparency) – man behöver inte veta var resurser finns  Flyttransparens – användaren märker inte om resurser flyttar  Replikationstransparens - användaren behöver inte fundera på om man arbetar men en lokal kopia  Samtidighetstransparens - man behöver inte veta om att någon annan använder resurser samtidigt  Parallelitetstransparens - man behöver inte veta om att ens program körs parallelt  Feltolerans – robusthet  Skalbarhet

8 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 8 Nätverk  Att fundera över  Namngivning, namnuppslagning ex: DNS  Routingstrategier: statisk, dynamisk  Förbindelsestrategi: förbindelseorienterad eller förbindelselös  Överföring: pålitlig eller opålitlig  Hantering av överlast/kollisioner  Robusthet: vad händer om en länk går ned  Topologi  Kapacitet och QoS parametrar: bandbredd, fördröjning, fördröjningsvariationer  Säkerhet  Kostnad

9 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 9 ”Overlay networks”  Ett virtuellt/logiskt nät/topologi som kan implementeras i mjukvara ovanpå ett fysikt nät  Ex: multicast distributionsträd

10 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 10 Kommunikation i distribuerade system  Önskade egenskaper  Samma metod vid lokal och icke lokal kommunikation (transparens)  Stöd för kommunikationsdestinationer som flyttar  Pålitlighet, feltolerens och säkerhet  Effektivitet  Kommunikation kostar  Granularitet viktig – helst mycket beräkning i förhållande till kommunikation - flytta mycket data på en gång  Replikation - lokala kopior minskar kommunikation - konsistensproblematik

11 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 11 Namn och adresser  Ett namn är en logisk, tillämpningsorienterad beteckning, ex. shell.it.kth.se  En adress är det som nätet behöver för att hitta (t.ex. IP adress)  Adresser bör inte vara hårdkodade i program  Name servers används för översättning mellan logiska namn och adresser (t.ex. DNS – Domain Name System )  Ibland kan man fråga efter en viss tjänst (t.ex. AFS) i stället för efter en viss server

12 Programmeringsmodeller Hur hittar man fram till motparten? Sockets Meddelanden RPC Distribuerat delat minne Objektbaserad ”middle-ware”

13 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 13 Att hitta motparten - att skicka meddelande till en process Hur hittar man den process man vill sända meddelandet till?  IP-adress identifierar ett nätverksinterface  En process kan lyssna på en port  TCP och UDP headrarna har portnummer

14 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 14 Meddelandesändning - via ETH, TCP/IP Sändare ETH interface ETHIPTCP portnrpayload Skicka meddelande till IP-adress + portnr Nätverkskod: Bygg TCP/IP paket Ta reda på över vilket nätverksinterface det ska skickas Ta reda på ETH-adress till nästa hop Lyssnar på (läser från) TCP portnr Mottagare ETH interface Nätverkskod: Skala av ETH och IP headrar och se att de var adressared till den här maskinen Skicka upp meddelandet till port

15 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 15 Kopiering - kan sänka prestanda rejält  För mycket kopiering kan sänka prestanda  Ett vanligt fall:  1. Kärnan kopierar från sändarens adressrymd till en buffert i OS-kärnan  2. Kärnan kopierar till ett minne på nätverkskortet  3. Nätverket kopierar till mottagarens nätverkskort  4. Mottagarens kärna kopierar till buffert i kärnan  5. Mottagarens OS-kärna kopierar till mottagarens adressrymd

16 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 16 Sockets - abstrakt nätverkskontakt  En abstrakt datatyp för kommunikation  Sändare och mottagare skapar var sin socket  Anger protokoll: vanligast TCP eller UDP  Mottagaren lyssnar på sin socket genom systemanropet listen  Sändaren kopplar upp sin socket till mottagarens genom ett connect systemanrop  Resultatet blir något som kan liknas vid en pipe mellan de två processerna

17 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 17 Meddelandesändning  Primitiverna är vanligtvis  send(destination, message)  receive(buffer)  Destinationer kan vara  processidentifierare ( maskin.pid )  problem vid omstart med ny pid  mailboxar ( maskin.mb )  oberoende av pid ger bättre transparens, många kan läsa  portar ( maskin.port )  oberoende av pid, endast en process äger porten

18 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 18 Blockerande eller icke-blockerande  Skall meddelandesändningsprimitiverna vara blockerande eller icke-blockerande?  Hur länge skall man blockera  Ex: send till dess meddelandet skickats eller till dess mottagaren tagit emot meddelandet?  Till stor del beror det på hur man vill hantera buffertar  Icke-blockerande send – man får inte skriva över send-bufferten  Icke-blockerande receive : kan vara bra om man vill polla om det kommit meddelanden  Delvis hänger detta också ihop med synkronisering

19 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 19 Pålitlighet  Meddelanden kan komma bort på vägen  någon router går ner  brist på mellanlagringskapacitet vid trafikstockning  Pålitlig meddelandesändning kan åstadkommas genom  kvittens vid mottagande av meddelande  time-out om kvittens ej inkommit efter viss tid vid sändning  paritet/checksummor används ofta för att skydda data från fel

20 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 20 Klient-server kommunikation  Klienter skickar meddelanden med begäran  Servrar utför begäran och skickar svar  Klienter är normalt blockerade mellan begäran och svar (dvs. i hög grad synkron kommunikation)  Begäran kan motsvara systemanrop  Läsa och skriva filer  Starta processer  Klienter vet inte nödvändigtvis var servrar finns  Platstransparens

21 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 21 Vad händer om - man tappar bort begäran/svar eller vid en krasch  Klientens begäran försvinner på vägen eller svaret kommer inte tillbaka inom rimlig tid  Timeout: Skicka om begäran  Problem:  Klienten kan få två svar  Servern kan få två begäran  Vad händer om servern kraschar efter att ha fått begäran?  Begäran utförs delvis  Begäran utförs inte  Vad händer om klienten kraschar efter att ha sänt begäran?  Ta hand om, städa bort, ”föräldralösa” begäran/svar  Ex: inkarnationsnummer för klienten

22 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 22 Semantik och tillståndslösa servrar  Semantik på begäran  Vill normalt ha ”exactly once”  Kan få:  ”at least once”  ”at most once”  Tillståndslös server  Om servern inte har något tillstånd så  Mindre problem med omstart av server  Mindre problem om klienten tvingas till omsändningar  Sidoeffektsfria begäran (idempotenta) Vilken semantik är bäst i det fallet?

23 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 23 Remote Procedure Call - fjärrproceduranrop (~1985-86)  Programmeringsteknik för klient-server- kommunikation  Tag fasta på analogin mellan  Proceduranrop och  Att skicka ett request till en server som utför det och skickar tillbaka ett svar

24 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 24 Steg i ett remote procedure call 1.Klienten gör ett proceduranrop till en stubprocedur 2.Klientens stubprocedur skickar en begäran till servern och väntar sedan på ett svar 3.På serversidan finns också en stubprocedur som anropas när en begäran anländer 4.Serversidans stubprocedur anropar koden i servern som behandlar begäran 5.När begäran är behandlad skickas svaret tillbaka till klientsidan 6.Klientens stubprocedur returnerar till klienten

25 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 25 RPC Sändare ETH interface ETHIPTCP portnrpayload Klient: Anropa stub- procedur Stub-procedur: Packa parametrar Anropa servern Utför begäran: returnera svaret till stubben Mottagare ETH interface Mottagarsidan: Skicka upp meddelandet till port och anropa stub procedur i servern stub

26 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 26 Stubprocedurer  Automatgenereras från gränssnitts- beskrivning som programmeraren skriver  Gränssnittsbeskrivningen definierar  Datatyper för parametrar  Speciella datatyper för arrayer/vektorer av bestämd storlek  Procedur/funktions parametrar och returvärden (jfr. Funktionsprototyper i C)

27 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 27 Parameteröverföring i RPC  Olika fysiska adressrymder  Alla parametrar värdeöverförs  Hur hanterar man  Länkade strukturer  Dynamiskt allokerade strukturer  Vektorer i t.ex. C  Hur hantera olika datarepresentation  Teckenrepresentation: ASCII, UTF-8  Heltal: little endian, big endian (eller 8, 16, 32, 64 bitar)  Flyttal: IEEE, Cray

28 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 28 Marshalling - att packa parametrar  RPC-systemet måste packa parametrarna på ett format som bägge sidor förstår  Sk. ”kanonisk” representation  Sköts normalt helt transparent

29 Distribuerat delat minne

30 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 30 Distribuerat delat minne - ett sätt att åstadkomma det  Man kan använda virtuellminnessystemet för att emulera delat minne  Skrivbara sidor finns i högst ett minne  Om en CPU vill läsa/skriva en adress som tillhör en sida i en annan CPUs minne blir det pagefault  Vid pagefault där sidan finns i annat minne hämtas den  Konsistensproblematik vid uppdateringar (skrivningar)  Men: sidor som endast läses kan finnas i flera minnen

31 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 31 Var implementeras distribuerat delat minne? Applikation Run-time system Operativ- system Hårdvara Applikation Run-time system Operativ- system Hårdvara Delat minne Dator 1Dator 2 Applikation Run-time system Operativ- system Hårdvara Applikation Run-time system Operativ- system Hårdvara Delat minne Dator 1Dator 2 Applikation Run-time system Operativ- system Hårdvara Applikation Run-time system Operativ- system Hårdvara Delat minne Dator 1Dator 2

32 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 32 Falsk delning -false sharing  Uppstår när två CPUer vill skriva till två olika variabler som råkar ligga på samma sida/samma cache linje  Vanligare vid större sidor/cache linjer  ”Egentligen” borde det inte hända ty CPUerna delade inga data  Händer till viss del i alla cachar i multiprocessorer

33 Progambaserat delat minne... ännu ett nytt ämne

34 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 34 CORBA  Idén är att anropa metoder hos objekt som (kanske) lagras på andra maskiner  Fungerar även om arkitekturer osv. är olika  Påminner om Sun RPC  Man skriver en gränssnittsfil ungefär som i RPC  Stubbar genereras  Varje maskin har en Object Request Broker  Objekten är stationära  Problem om alla vill använda samma objekt

35 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 35 Globe  Forskningssystem som skall skala till väldigt många maskiner  Stöd för  Replikering av objekt (om man vill)  Olika objekt har olika konsistenskrav  Objekten innehåller flera delobjekt för:  Kontrollkoordinerar de olika delarna  Replikeringhåller reda på replikering  Säkerhetvem får göra vad, kryptering  Kommunikationprotokoll  Semantikgör själva jobbet, den del programmeraren måste tillhandahålla

36 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 36 Globe  Man kan ha olika konsistenskrav för olika objekt  Vissa objekt är endast läsbara  Vissa objekt måste vara sekventiellt konsistenta  Vissa objekt måste bara vara rimligt aktuella  Inte bara läsningar och skrivningar  Vissa metoder kanske gör read-modify-write vilket de kan göra på ett effektivt sätt om det görs lokalt hos objektet

37 Distribuerade operativsystem - på vilken nivå stöds distribuering Nätverksoperativsystem Distribuerat operativsystem

38 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 38 Nätverksoperativsystem  Stödjer att användaren utnyttjar nätverk på ett icke transparent sätt  Användaren måste vara medveten om att det finns andra resurser i nätet t.ex. andra datorer  Typiskt stöds: -remote inloggning: ex. telnet -filöverföring: ex. ftp  Ofta relativt enkelt att implementera/lägga till sådan funktionalitet till existerande OS  Många OS i den här kategorin: de flesta UNIX-varianter, Windows

39 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 39 Distribuerat operativsystem  Tillåter användaren att använda resurser på andra datorer på samma sätt som lokala resurser, dvs. transparent  Data migrering – vid access av data på andra datorer, t.ex. filer, överförs det helt eller delvis till den lokala datorn  Beräkningsmigrering – en beräkning kan utföras på en annan dator  Processmigrering – en process kan helt eller delvis flyttas/utföras på en ann dator  Lastbalansering  Uppsnabbning  Tillgång till speciell hård- eller mjukvara  Dataaccess  Fortfarande mest ett forskningsområde...

40 Distribuerade filsystem Namngivning Cachning Tillstånd hos servern NFS och AFS

41 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 41 Distribuerade filsystem  Mycket vanliga nuförtiden  NFS från Sun  AFS från CMU och...  Filerna lagras på en annan dator (filservern) än den där programmen som använder filerna körs (klienten)  Många klienter kan dela på samma filserver  Olika delar av filsystemet (volymer) kan lagras på olika servrar

42 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 42 Namngivning  Fysisk adress  Montering  Logisk adress

43 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 43 Namnrymden i ett DFS  Fysisk: maskinnamn.filnamn  en nameserver omvandlar maskinnamn till nätadress  dålig plats- och flyttransparens då alla processer måste känna till maskinnamn  Ex. URL i www: www.imit.kth.se/courses/2G1504

44 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 44 Namnrymden i ett DFS  Montering:  monteringsprotokollet använder ofta fysiska namn  delvis transparent (klientprocesser behöver ej veta maskinnamn)  filsystemet kan se olika ut från olika klienter  används t.ex. i NFS från Sun

45 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 45 Namnrymden i ett DFS  Logisk: namnrymden ser ut som i ett centraliserat system  en distribuerad databas håller reda på var delträd (volymer) finns  volymers plats ändras sällan  god transparens men komplicerad implementation  används t.ex. av AFS

46 Prestandahöjare Cachning Replikering

47 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 47 Filcachning i DFS  Användning av filer på filserver kan vara långsam pga.  fördröjningar i nät  överbelastad server med många klienter  Klienter kan cacha (delar av) filer för snabbare åtkomst  i huvudminnet (buffercachen)  på lokal disk (t.ex. i AFS)

48 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 48 Filcachning i DFS, konsistensproblem SkriverLäser Lokala kopior Fil på server

49 Fildelningssemantik Problemet Semantiker Sekvensiell Session Immutable

50 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 50 Fildelningssemantik vid cachning  Cachning hos klienterna ställer till problem  filen kan ha ändrats hos servern  olika cachar kan innehålla olika data  När skall en klient tala om för servern att klienten har ändrat i sin cache?  om ingen annan klient är intresserad behöver man ej göra det efter varje ändring  När skall en klient få ny version av fil från servern?

51 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 51 Sekvensiell semantik - UNIX-semantik  Sekventiell konsistens innebär att det (logiskt sett) bara finns en kopia av varje fil  exakt samma som vid centraliserat system  kallas även Unix-semantik eller remote-access  svårt att implementera effektivt

52 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 52 Sessionssemantik  Sessionssemantik innebär att varje klient som har filen öppen logiskt sett har en lokal kopia  ändringar görs till den lokala kopian  vid close() skrivs kopian tillbaka till servern  kallas även upload/download  lätt att implementera  AFS har ungefär sessionsemantik, men inte riktigt

53 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 53 Immutable  Icke-muterbara filer innebär att filer inte ändras, utan varje ny version ersätter den gammla (”write-once”)  varje verson har ett nummer  ganska likt sessionssemantik Version 1Version 3Version 2 ? Klient 2 ändrar och skriver tillbaka Klient 1 ändrar och skriver tillbaka Klient 1 Klient 2

54 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 54 Cachekonsistensmekanismer  Write-through  Varje skrivning skrivs direkt till server  Ger inte i sig sekvensiell semantik  Mycket nättrafik  Delayed write  Ändringar skrivs periodvis t.ex. efter 30sek  Minskad nättrafik  Semantik?  Används av AFS  Write-on-close  Sessionssemantik  Centraliserad kontroll  En felpunkt  Dålig skalbarhet  Enkel semantik

55 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 55 Att upprätthålla Unix-semantik - ex. på centraliserad kontroll  Kan åstadkommas med cachekonsistens-protokoll  Klienterna har tokens som ger rätt att använda lokal kopia  flera klienter kan ha lästokens till samma fil  om en klient har skrivtoken till en fil får inga andra klienter ha några tokens till den filen  om man ej har token får man ej göra lokala operationer även om man har filen i cachen  servern håller reda på alla tokens den delat ut

56 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 56 Att upprätthålla Unix-semantik - ex. på centraliserad kontroll  Om en klient vill läsa en fil måste servern återkalla eventuellt utdelat skrivtoken  klient med skrivtoken ger ifrån sig detta tillsammans med alla nya data som den skrivit med hjälp av skrivtokenet  servern uppdaterar filen med dessa nya data och skickar ändringarna eller hela filen till klienten som ville läsa  Om en klient vill skriva till en fil måste servern återkalla alla andra tokens

57 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 57 Filreplikering  Filreplikering innebär att filer (eller volymer) lagras på mer än en filserver  Förbättrar prestanda och feltolerans  lasten kan fördelas på flera servrar  man kan använda en (geografiskt) närliggande server  om en server är nere kan man komma åt sina filer från en annan  om en server brinner upp finns filer kvar på andra servers (kontinuerlig backup)

58 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 58 Filreplikering  Det är lätt att replikera volymer som ej får skrivas (finns i AFS)  Bra för saker som sällan ändras, t.ex. koden till systemprogram  Man får dock inte kontinuerlig backup  Svårt (men bra ur prestanda/säkerhetssynpunkt) att replikera skrivbara volymer  Knepigt att upprätthålla konsistens  Visst vore det bra om ens hemkatalog alltid var tillgänglig :-)

59 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 59 Filreplikering och skrivning  Lösning 1: Se till att alla servrar har samma data  Skriv alltid till alla servrar (som lagrar den volymen)  Läs från vilken server som helst  Enkelt men skrivningar blir långsamma och det blir problem om någon server är nere  Skrivningar blir inte möjliga då, ty alla servrar svarar inte

60 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 60 Filreplikering och skrivning  Lösning 2: Skriv till några servrar, läs från några servrar  Välj två tal S och L och  läs alltid från minst L servrar och välj senaste version (lagra versionsnummer för alla filer)  skriv till minst S servrar med nytt versionsnummer  S och L måste uppfylla  S+L > antal servrar  S+S > antal servrar

61 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 61 Tillstånd hos servern eller ej?  Om servern kommer ihåg saker mellan uppdrag (requests) kallas den stateful annars stateless  Tillstånd som kan kommas ihåg:  Vilka klienter som har vilka filer öppna  Vilka klienter som cachar filer (tokens)  Protokollet mellan server och klient blir olika  Om servern är stateless måste klienter skicka all info, t.ex. läs/skrivposition

62 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 62 Tillstånd hos servern eller ej?  Problem med tillstånd om servern går ner  Info, t.ex. filoffset, försvinner för klienter med öppna filer  Konsistensinformation (vilka klienter som har lokala kopior av delar av filer) försvinner  Problem med tillstånd om klienten går ner  Tillståndsinformation ligger kvar på server och kan ej tas bort (minnesläckor)  Filer kan bli evigt öppna

63 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 63 Tillstånd hos servern eller ej?  Många problem kan lösas med leases, som är information med bäst-före datum  Fungerar bra för tokens eftersom en klient alltid kan fråga igen om dess token gått ut  Servern kan kasta info om tokens efter en viss tid vilket sparar minne  Bäst-före datum väljs så att om servern kraschar och startar om så hinner alla tokens den delat ut bli för gamla  Fungerar mindre bra för filoffset och dylikt

64 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 64 Med eller utan tillstånd Fördelar för tillståndslös filserverFördel för filserver med tillstånd FeltoleransKortare meddelanden från klienten Open/close behövs ejKan ge bättre prestanda Mindre minnesbehov för servernReadahead möjligt Inga begränsningar på antal öppna filer Lättare att koordinera idempotenta operationer Inga problem om klienten krascharEnklare att låsa filer

65 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 65 NFS arkitektur kärna systemanrop virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS NFS- klient buffert cache disk drivrutin nätinterface drivrutin virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS NFS- server buffert cache disk drivrutin nätinterface drivrutin kärna

66 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 66 NFS - detaljer  (i princip) Tillståndslös server  Montering i filsystemet  Överför data i 8KB block  Read-ahead på serversidan  Konsistens problematiken  Timer på block i lokala block cachen hos klienten  3 sek för data  30 sek för directory information  När en fil öppnas som finns i block cachen frågas alltid servern om den har en nyare kopia  Modifierade block skrivs till servern när filen stängs och Var 30:e sekund skrivs alla modifierade block till servern

67 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 67 Ett litet problem  Vad gör man om en server som håller ett monterat filsystem går ned  I tidernas begynnelse – man väntade till dess man fått svar!  Nu:  Time-out på operationer  Auto-montering (filsystemen monteras vid behov)

68 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 68 Andrew File System - AFS kärna systemanrop virtuellt filsystem (v-noder) lokalt filsystem ex. UFS Venus (AFS- Klient) buffert cache disk drivrutin nätinterface drivrutin virtuellt filsystem lokalt filsystem ex. UFS buffert cache disk drivrutin nätinterface drivrutin kärna systemanrop Vice (AFS-server)

69 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 69 AFS - detaljer  Filer cachas lokalt i /cache  Modifieringar skrivs normalt bara tillbaka till servern när filen stängs – sessionssemantik  Venus kan tala om för Vice att den vill veta om någon annan accessar filen  Om så meddelar Vice när någon accessar filen och Venus invaliderar den lokala kopian och skriver tillbaka ändringarna till Vice  Tillåter mer hanterliga skyddsmekanismer än UFS  Användardefinierade grupper och utökade ACL:er  Underlättar för systemadministratören att flytta, kopiera volymer av filer och directoryn  Skalar bättre än NFS

70 OS Föreläsning 7, Distribuerade system 69 Mer om distribuerade system  Master program: Software Engineering of Distributed Systems (SEDS)  Kurser: ID2201, ID2203, ID2210, ID2220


Ladda ner ppt "Distribuerade system Föreläsning 7. OS Föreläsning 7, Distribuerade system 2 Distribuerade system  Vad kan man göra med ett antal datorer sammankopplade."

Liknande presentationer


Google-annonser