Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borreliaartrit •Mono - oligoartrit (knä) •När som helst under året •IgG-serologi (IgM: ta om efter 2-3v) •PCR ledvätska •Beh: > 9år doxycyklin 100mg 1x2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borreliaartrit •Mono - oligoartrit (knä) •När som helst under året •IgG-serologi (IgM: ta om efter 2-3v) •PCR ledvätska •Beh: > 9år doxycyklin 100mg 1x2."— Presentationens avskrift:

1 Borreliaartrit •Mono - oligoartrit (knä) •När som helst under året •IgG-serologi (IgM: ta om efter 2-3v) •PCR ledvätska •Beh: > 9år doxycyklin 100mg 1x2 i 3v < 9år amoxicillin 50mg/kg/d, 3 dos, 3v om ej bra: i.v.ceftriaxon + intraartik.cort.

2 Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

3 Klassifikationsdjungeln! •JRA •(ACR) •systemisk •oligoartikulär •polyartikulär •JCA •(EULAR) •systemisk •oligo •poly •psoriasis •entesopati •IBD •JIA •(Durban) •systemisk •oligo •poly •psoriasis •entesopati •utvidgad oligo •poly RF+

4 Oligo (pauci) artikulär JIA <5 leder (50 - 60%) •Typ 1 flickor tidig sjukdom stora leder ANA pos RA-faktor neg risk för uveit •Typ 2 pojkar senare sjukdom stora leder ANA neg RA-faktor neg risk för spondylit sacroiliit

5 Kronisk uveit - JIA •Högriskpatient: Ung flicka med oligo- artrit och pos. ANA •Symptomfattig !!! •Kontroll hos ögonläkare var 3:e månad till tonåren •Beh: mydriatika + cortisondroppar. Terapisvikt: peroralt cortison + methotrexate/cyklosporin

6 Incidens i (Väst) Sverige: 11 / 100.000 barn Prevalens: 65 - 85 / 100.000 barn Totalt c:a 1800 JIA-barn

7 Systemisk JIA (5 -10 %) •flickor = pojkar •alla åldrar •vä-diff, trombocytos, anemi, ANA neg •ofta skyhögt s-ferritin •septisk feber, flyktigt utslag (ej vaskulit), spleno-hepatomegali, lymfadenopati •artralgi, myalgi, artrit •pericardit, pleurit

8 Varningssignaler - när annan diagnos än systemisk JIA bör misstänkas: • leukopeni, trombocytopeni • ser sjuk ut under afebrila episoder • smärta utan synoviter • skelettsmärta / ömhet • ”hård” lever / mjälte • monoartrit • nyligen / aktuell antibiotikakur • långdragen diarré

9 Polyartikulär JIA > 4 leder (30 - 40%) •oftast flickor, alla åldrar •småleder, halsrygg + käkar, större leder inkl. höfter •ibland RA-faktor pos, ofta ANA-pos •smygande debut vanlig •morgonstelhet, smärta •extraartikulära inflammationssymptom

10 JIA - diagnos 1) < 16 år 2) en eller flera inflammerade leder under minst 6 veckor 3) utesluta andra orsaker till svullna leder

11 Uteslutningslista (särskilt viktig vid monoartrit och systemisk JIA) • Infektioner • Ortopedi • Hematologi • Övriga reumatiska sjukdomar

12 JIA - lab Lab.prover är inte diagnostiska Begränsad provtagning om klar klinisk bild: SR, CRP, Hb, vita, diff, tpk, ANA, RAF, alat, kreat, IgG, Serologi för Borrelia och Streptococcer, Urinsticka. I övrigt riktad provtagning

13 Mb. Kawasaki •feber (hög >5dagar ) •konjunktivit (bilat, ej pus) •lymfadenopati (cervical, unilat. >1,5 cm) •utslag (polymorft, ej vesikulöst) •stomatit (röda, spruckna läppar, tunga) •palmar/plantara ödem/erytem senare fjällning från fingertopparna

14 Mb. Kawasaki •Irritabel, sjuk, höga CRP,LPK, TPK •Diagnos: 5 av 6 kriterier eller 4 av 6 om pat. har coronaraneurysm •Behandling: IvIg 2g/kg single dos + acetylsalicylsyra 20mg/kg x 4 feberfri: asa 3-5mg/kg x1 i 6 - 8 veckor (om ej koronarpåverkan) IvIg minskar risk från 23% till 8%

15 Psoriasisartrit - JIA •Diagnoskriteriar (ILAR, Durban, 1997) Artrit + psoriasis eller artrit + minst 2 av följande: *daktylit (svullen ”korv” tå/finger) *nagelgropar eller onycholys *hered. för psoriasis i 1:a gradssläkting

16 Ledinjektioner med corticosteroider (klorokin)några methotrexatesulfasalazine~30% TNF- antagonist ~10% BMT~1% NSAIDalla Perorala corticosteroider Farmakologisk terapitrappa

17 Den missförstådda JIA-patienten • smärtor i leder, senor och senfästen • inga objektiva synoviter • neg labprover • entesopatier ? psoriasis ? HLA-B27 ? • Smärtsyndrom? (kan överlappa JIA)

18 Förlopp • skov ( månad/årslånga) • stannar oftast i debutgrupp (bestäms efter 6 mån) • men 30% av oligo poly = utvidgad poly • systemisk JIA heterogen grupp: mono/polycyklisk eller erosiv polyartrit

19 Juvenil Dermatomyosit •Diagnos: A. Symmetrisk prox. muskelsvaghet + hudutslag (Gottrons tecken o/el ”heliotrop” ögonlockssvullnad/rodnad) Om ett av dessa tecken fattas så krävs åtminstone 2 av följande: 1.Förhöjda muskelenzymer (CK, asat, LDH, aldolas) 2. Biopsifynd 3. EMG

20 Juvenil dermatomyosit - symptom vid diagnos •Svaghet 100% •Utslag 100% •Muskelsmärta 72% •Sväljning 45% •Buksmärtor 37% •Artrit 26% •Calcinos 22% (Pachman)

21 Juvenil dermatomyosit - 65 barn: •CK förhöjt 58% •asat/alat 65% •EMG (n=56) 77% (Feldman)

22 Juvenil dermatomyosit - kliniska tips: •Undersök nagelbandsskapillärerna med oftalmoskop(gel).90% har förändringar! •CRP ofta normalt •ofta lymfopeni •höga enzymnivåer + muskelsvaghet men relativt opåverkat barn = muskel-dystrofi?

23 Juvenil dermatomyosit - behandling •Hydroxyklorokin (om bara hud) •Intravenösa metylprednisolonpulsar som uppföljes med peroralt cortison •inled methotrexate direkt •överväg IvIg om svikt •ev. cyklosporin •cyklofosfamid om invärtes komplik.

24 SLE-klassifikationskriterier •fjärilserytem •ljuskänslighet •discoida utslag •orala / nasala sår •artrit (icke-erosiv) •nefrit •krampanfall/psykos •pleurit/pericardit •cytopeni •pos auto-ak (dsDNA, SM) •pos ANA 4 av 11 ger 96 % sensitivitet och specificitet

25 SLE - symptom utöver klassifikationskriterier •feber •håravfall •migrerande artralgi •hudvaskulit •panniculit •chorea •tankestörningar •kognitiva störningar •depression •sömnrubbningar •opticusneuropati •retinal vaskulit •polyneuropati •sinustrombos •antifosfolipidsyndr. •extrem trötthet

26 SLE - symptom utöver klassifikationskriterier •bröstsmärtor •tryck över bröstet •andnöd •lungkapillarit •lungblödning •lymfadenopati •hepatosplenomegali •etc


Ladda ner ppt "Borreliaartrit •Mono - oligoartrit (knä) •När som helst under året •IgG-serologi (IgM: ta om efter 2-3v) •PCR ledvätska •Beh: > 9år doxycyklin 100mg 1x2."

Liknande presentationer


Google-annonser