Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perifera T-cellslymfom Svensk förening för Hematologi Oktober 2013 Thomas Relander Skånes Onkologiska klinik, Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perifera T-cellslymfom Svensk förening för Hematologi Oktober 2013 Thomas Relander Skånes Onkologiska klinik, Lund."— Presentationens avskrift:

1 Perifera T-cellslymfom Svensk förening för Hematologi Oktober 2013 Thomas Relander Skånes Onkologiska klinik, Lund

2 Thomas Relander Skånes Onkologiska klinik Disclosures Roche: föreläsararvoden Takeda: föreläsararvoden Mundipharma: ½ kongressresa (ASH 2011) Spectrum Pharmaceuticals: säkerhetskommitté i Belief-studien (Belinostat) Delägare i Valcuria Holding AB Patent: valproat som HDACi vid lymfom

3 Översikt Klassifikation av T-cellslymfom Standardbehandling (?) Högdosbehandling målriktad behandling: CD30, CD52 Nyare substanser: pralatrexat, HDACi, bendamustin, tyrosinkinashämmare

4 T-cellslymfom – varför så svåra? Sällsynta lymfom: incidens drygt 100 per år i Sverige. 10–15 % av alla lymfom i västvärlden. Vanligare i Asien (NK/T-cellslymfom). Heterogen grupp - många subentiteter. Svår diagnostik, kliniskt och patologiskt. Ingen klonalitetsmarkör vid flödescytometri. Aggressiv biologi – sämre prognos än DLBCL. Disseminerade; prognostiskt ogynnsamma faktorer, hudengagemang oftare än vid B-cellslymfom. Hemofagocytos.

5 T-cellslymfom, forts. Etiologi huvudsakligen okänd. EBV. HTLV-1-infektion - ATLL (Kyushu, Karibien). HIV. Immunsuppression. Randomiserade behandlingsstudier saknas. Snabb utveckling av ny behandling.

6 Poorer Outcome of T-cell Lymphoma: GELA LNH87 Study • Sämre respons på kemoterapi • Oftare återfall Gisselbrecht C et al Blood 1998; 92:76-82

7 Överlevnad vid T-cellslymfom, Svenska lymfomregistret 2006 ALCL; MF PTCL (U)

8 WHO 2008: Mogna T-cells och NK-cells-maligniteter T-cell prolymphocytic leukemiaLeukemiska T-cell large granular lymphocytic leukemia Chronic lymphoproliferative disorder of NK-cells (*) Aggressive NK cell leukemia Extranodalt NK/T-cellslymfom, nasal typExtranodala Enteropati-associerat T-cellslymfom Hepatospleniskt T-cellslymfom Subkutant panniculitliknande T-cellslymfom Mycosis fungoidesKutana Sézary syndrome Primary cutaneous CD30+ T-cell lymphoproliferative disorder Lymphomatoid papulosis Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma Primary cutaneous aggressive epidermotropic CD8+ cytotoxic T-cell lymphoma Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma Primary cutaneous small/medium CD4+ T-cell lymphoma (*) Perifert T-cellslymfom, UNSNodala Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom Anaplastiskt storcelligt lymfom (ALCL), ALK+ Anaplastiskt storcelligt lymfom (ALCL), ALK– (*) Systemic EBV+ T-cell lymphoproliferative disease of childhood (associated with chronic active EBV infection) Virus- associerade Hydroa vacciniforme-like lymphoma Adult T-cell leukemia/ lymphoma

9 International T-cell lymphoma project Distribution of 1,314 cases by consensus diagnosis. International T-Cell Lymphoma Project JCO 2008;26:4124- 4130 ©2008 by American Society of Clinical Oncology

10 (A) Overall survival of patients with subtypes of peripheral T-cell lymphoma (PTCL). International T-Cell Lymphoma Project JCO 2008;26:4124- 4130 ©2008 by American Society of Clinical Oncology NK/T- cellslymfom Extranodala, ovanligare Vanligare subtyper

11 Klassifikation, forts Vanligaste T-cellslymfomen i Sverige: Perifert T-cellslymfom UNS (PTCLu) 30 % Storcelligt anaplastiskt lymfom (ALCL) 25 % Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom (AITL) 10 % Intestinala (EATL) 7 % Övriga mycket ovanliga Mycosis fungoides/SS 10 % Totalt ca 120/år (HL 150, MCL 70)… Svenska lymfomregistret 2006

12

13 ALCL, ALK+ Yngre patienter; ca 20 % av lymfomen hos barn. Medianålder < 20 år. Ofta extranodal sjukdom. Fenotyp: CD30+ EMA+ (epitelialt membranantigen) CD3-, CD4+CD5+ Uttryck av fusionsprotein, NPM-ALK. Nucleophosmin - anaplastic lymphoma kinase Translokation (2;5) i typiska fall. Bättre prognos än andra aggressiva lymfom. Crizotinib potentiellt nytt läkemdel (ALK-TKI)

14 CD30, ALCL

15 ALCL Hallmark cellsALK

16 Features of the various ALK fusion proteins occurring in ALK+ anaplastic large cell lymphomas Stein H et al. Blood 2000;96:3681-3695 ©2000 by American Society of Hematology

17 Survival systemic ALCL. OS of ALK+ and ALK− ALCL. International Peripheral T-cell lymphoma project Savage K J et al. Blood 2008;111:5496-5504 ©2008 by American Society of Hematology Den prognostiska effekten av ALK- uttryck varierar med åldern (Sibon, JCO 2012). Oberoende faktorer: Beta2M; ålder

18 Överlevnad vid ALK− ALCL och PTCL-UNS. International T-cell lymphoma project. Savage K J et al. Blood 2008;111:5496-5504 ©2008 by American Society of Hematology OS OS ALCL vs CD30+ PTCL ALCL vs CD30+ PTCL ALCL ALK-: lite bättre överlevnad än PTCL CD30+ PTCL sämre överlevnad än CD30- neg

19 Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom T-cellslymfom med: Lymfadenopati Benmärgsinfiltration Anemi Eosinofili Hypergammaglobulinemi

20 Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom Proliferation av endoteliala venoler, follikulära dentritiska celler (CD21+). Klonala rearrangemang av T-cellsreceptorn Ibland B-cellsklonalitet (EBV ca 100 %) och lymfom. Anses utgå från follikulära T-helperceller (de Leval, Gaulard)

21 Enteropatiassocierat T-cellslymfom Vanligare i Norden. Typ I: association till celiaki och vissa HLA-DR- typer. Typ II: ingen koppling till celiaki. Ofta medtagna patienter. Diagnos vid tarmperforation, blödning. Mkt dålig prognos med standardbehandling: <20 % OS vid 5 år. Enstaka patienter responderar och botas. Gale mfl, JCO 2000

22 Hepatospleniskt T-cellslymfom Extremt aggressiva. Extremt sällsynta. Γδ-fenotyp. Behandling? Vid sjukdomskontroll kan allogen sct övervägas i första remission.

23 Extranodalt NK/T-cellslymfom av nasal typ Ovanliga i Europa; vanliga i Sydostasien. EBV+. MDR+: kemoterapiresistenta. Vid lokaliserad sjukdom är strålbehandling till höga doser förstahandsval (>50 Gy/25 fr). Oklart om kemoterapi tillför något till strålbehandling vid lokaliserad sjukdom Vid generell sjukdom kan asparaginas-baserad kemoterapi vara effektiv (SMILE).

24 PTCL (UNS) Heterogen grupp. Cytogenetiskt komplex. Aggressiv klinik. Extranodala manifestationer, bl.a hud. Benmärgsengagemang hos > 20 %. Prognostiskt ogynnsamt: Hög proliferation EBV+ CD30+ CD56+ Högt IPI (PIT)

25 PTCL: genetik och molekylärbiologi Genetik: komplex karyotyp. Frånsett t(2;5) få återkommande eller karakteristiska avvikelser. Genuttrycksstudier: möjligt att korrelera subtyper av TCL till normala T-cellssubklasser Ex: Follikulära T-helperceller – AITL (de Leval mfl). Möjligt att reproducera WHO-klassifikationens subgrupper med hjälp av genuttrycksprofiler.

26 Normal T and NK cells, cell lines, and PTCL cases classified by unsupervised hierarchical clustering: Major entities of PTCL form tight clusters with cases of PTCL-NOS and other rare entities interspersed. Iqbal J et al. Blood 2010;115:1026-1036 ©2010 by American Society of Hematology AITL: ffa reaktiva celler PTCL: subtyp med cytotoxiska T- celler beskrivs

27 Gene expression–based molecular predictors of the major subgroups of PTCL. (A) AITL, (B) ATLL, and (C) ALK+ ALCL. Iqbal J et al. Blood 2010;115:1026-1036 ©2010 by American Society of Hematology PTCL(U) och ALK-neg ALCL svårdefinierade

28 Molekylär karakterisering av PTCL-subtyper: Piccaluga mfl, JCO aug 2013 formalinfixerat material (FFPE) Diagnostiskt hjälpmedel i klinik? Separerar ALCL från CD30+ PTCL

29 Behandling av T-cellslymfom

30 CHOP vid T-cellslymfom Standardbehandling med brister. Långtidsremission hos 30-40 %. Upplevs som otillräcklig, men används av alla. Förbättrad behandling med rituximab vid B-cellslymfom – ingen motsvarighet vid T-cellslymfom. Förbättring (?): CHOP-14 vs -21? Etoposid? Högdosbehandling i första remission?

31 Blood 2010;116:3418-25 ALCL ALK+

32 Schmitz N et al. Blood 2010;116:3418-25 Effekten av etoposid vid PTCL i tyska studier: EFS hos pat 18-60 år – ingen effekt på total överlevnad NHL B1studien LD normalt NHL B1 och Hi-CHOEP alk+ ALCL ej alk+ ALCL

33 • Resultaten med standard-CHOEP är utmärkta vid ALK+ ALCL. • Vid lågt IPI (≤1) är resultaten någorlunda goda för pat med ALK- ALCL, AITL och PTCL. • Samma subtyper med IPI ≥ 2 har dålig OS och EFS. • CHOEP rekommenderas för att förbättra (≤1) sjukdomskontrollen (>EFS) hos yngre patienter. • CHOP-21 är standard som förstalinjesbehandling hos äldre utanför studier. Konklusioner från de tyska studierna Schmitz N et al. Blood 2010, 116: 3418-25

34 Högdosbehandling i första linjen vid T-cellslymfom (ASCT)

35 Högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation vid PTCL. Lovande resultat i fas II-studier. Selektion – svårt jämföra resultat. Värdet av högdosbehandling i första linjen vid PTCL har inte visats i randomiserade studier. ”Standard” för yngre patienter vid många centra. Vilka patienter har nytta ASCT? Vilka patienter har ingen nytta av ASCT?

36 CHOEP-14 x 3 CR, PRNC,PD CHOEP-14 x 3 (stem cell collection) NLG-T-01: 2001-2007 Design and schedule HDT (BEAM) CR, PRNC,PD Follow-up Excluded: 1)ALK-1 pos ALCL 2)CTCL 3)Leukemic T- NHL Nordic PTCL project

37 NLG-T-01 Intention-to-treat population 70 % till transplantation 30 % early failure

38 NLG-T-01: Distribution of subtypes Confirmed at 2nd pathology level Tot N=121 4% 3% 13% 19% 39% PTCL-NOS (n=62; 39%) AILT (n=30; 19%) ALCL alk- (n=31; 19%) Panniculitis-like (n=6; 4%) T/NK nasal type (n=5; 3%) Hepatosplenic (n=5; 3%) Enteropathy-type (n=21;13%) N=160 d’Amore, EHA 2009

39 NLG T-01, 5-årsuppföljning OS 5 år: 51 %PFS 5 år: 44 % D’Amore et al, JCO 2012

40 ASCT 1st line vid PTCL OS +PFS i de två största prospektiva PTCL-studierna med ASCT OS NLG-T-01 (JCO 12) Reimer et al (JCO 09) 3-yrs57%48% 5-yrs50%40% PF S NLG-T-01 (JCO 12) Reimer et al (JCO 09) 3-yrs49%36% 5-yrs43%n.d. Induction Conditioning regimen Numbers included Nordic trialCHOEP-14 x6BEAM160 German trial CHOP-21 x4-6 + DexaBEAM (mobilizing) Cy+TBI83

41 NLG-T-01: OS + PFS (med follow-up 45 mo) Subtype analysis 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0122436486072 analysis time rhistdia = ptcl, nosrhistdia = aild rhistdia = alcl, alk neg OS : ALCL, AIL, PTCL-NOS 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0122436486072 analysis time rhistdia = ptcl, nosrhistdia = aild rhistdia = alcl, alk neg PFS : ALCL, AIL, PTCL-NOS OSPFS Subtype3-yr5-yr3-yr5-yr PTCLu (n=62)51%45%43%34% AIL (n=30)57%50%54%47% ALCL alk-neg (n=31)77%73%64% Enteropathy (n=21)52%44%47%40%

42 Konklusioner NLG-T-01 Högdosbehandling är väl genomförbar hos patienter med tidigare obehandlat PTCL. Resultaten vad gäller långtidsöverlevnad lovande. Refraktär sjukdom problem hos minst 25 % av patienterna. Betydelsen av patientselektion? Vid ALCL ALK(-) ger CHOEP + ASCT påtagligt bra resultat med OS > 70 %. EATL: bättre än historiska material (44 % vs 20 % överlevnad).

43 ParameterCommentValues N ptsCHOP-like IfosfVepEpi + MTX+ASCT N tot = 54 N tot = 26 Data periodCHOP-like IfosfVepEpi + MTX+ASCT 1994-1998 1998-2009 End-points (historical comparison) 5 yr OS 5 yr PFS 22 vs 52% 22 vs 60% Intensiv induktion + ASCT vid EATL Retrospektiv analysis av prospektivet insamlade data

44 Allogen SCT? Graft-versus-lymphoma effect vid non-myeloablativ allo- SCT vid recidiverande PTCL(Corradini, JCO 2004). Begränsade data. Förordas vid recidiv efter autolog SCT hos yngre friska patienter med sjukdomskontroll och lämplig donator. Studeras i första linjen (tysk studie med randomisering auto/allo. Kan övervägas i förstalinjesbeh av t.ex. hepatospleniskt gamma-deltalymfom.

45 Recidivbehandling vid PTCL: Kurativ intention: Sikte på högdosbehandling eller allogen stamcellstransplantation DHAP, IKE, GDP. Överväg brentuximab vedotin (CD30+) Palliativ intention: Gemcitabin Bendamustin Vinblastin

46 Gemcitabin (Gemzar) Pyrimidinanalog med utbredd användning vid cancer i pancreas, lunga och urinblåsa. Lovande vid behandling av recidiverande T-cellslymfom. Över 50 % RR vid behandling av T-cellslymfom (singel eller i kombination, t.ex. GDP). Jämförelse mot CHOP saknas. Långtidsresultat? Förstalinjesbehandling? Vilken kombination?

47 Gemcitabin monoterapi Period 1997-2007  Duration of response: 7-120 mo Få patienter….

48 Bendamustin vid PTCL/MF (BENTLY trial, GOELAMS) Välkänd alkylerare vid indolenta lymfom, MCL, myelom. Recidiverande PTCL (n=60). 50 % RR; CR hos 28 % och PR 22 %. Responsduration 3½ månader (1-20,7). Biverkningar främst neutropeni, trombocytopeni. Damaj mfl, J Clin Oncol, 2012

49 Målriktad behandling vid T-cellslymfom

50 Alemtuzumab, MabCampath ® CD52 CD2 Siplizumab CD4 Zanolimumab, HuMaxCD4 CD25 Daclizumab: Zenapax ® Denileukin diftitox: Ontak ® (immunotoxin) CD30 SGN-35 Brentuximab vedotin (Adcetris ® ) CCR4 Mogamulizumab

51 Alemtuzumab, MabCampath ® Monoklonal antikropp mot CD52. Eliminerar B- och T-lymfocyter, NK-celler och makrofager. Effekt visad i stort antal fas-II-studier vid TCL, främst i kombination med kemoterapi. Svår immunsuppression. Opportunistinfektioner: CMV-reaktivering, Aspergillus, mykobakterier, EBV-lymfom, JC-virusaktivering. Ifrågasatt: CD52-uttryck vid TCL. Mätmetod för CD52-uttryck? Vilken CD52-nivå krävs för effekt? Avregistrerat – fås endast via licensförfarande och godkännande från Sanofi-Aventis

52 CD52-uttryck (%) vid T-cellslymfom Histologic subtype Piccaluga P* Haematologica 2007 Rodig S* Clin Cancer Res 2006 Chang S* Leuk & Lymphoma 2007 Jiang L** Br J Haem 2009 Geisinger E*** L& L 2009 PTCLu4029 (7/20)4093 (2/3) 80-100 (5/5) AIL-40 (2/5)-100 (3/3) 80-100 (5/5) ALCL-0 (0/10)2250 (1/2) 0 (10/11) Hep-spl-33 (2/6)-100 (4/4) T/NK-33 (1/3)4725 (1/4) (*) Paraffin-embedded tissue stained with Serotec antibody (**) Flow cytometry on fresh tissue aspirate (***) Double imm fluorescence stain on frozen tissue biopsies paraffin flödefryst

53 Alemtuzumab-CHOP i första linjen HOVON: CHOP-14 x 8 + A 30mgx3/cykel 20 pat ORR 90 % EBV+ lymfom hos 3 pat Hög dos alemtuzumab 720 mg (ACT: 120 mg) Kluin-Nelemans et. al, Ann Oncol 2011 GITIL: CHOP-28 + A 80-240 mg totalt 24 pat ORR 71 % CMV, Aspergillos, JC-virus encefalit Gallamini et al, Blood 2007

54 Auto A 30 - CHOP-14 ACT-studierna CHOP-14 A 30 - CHOP-14 CHOP-14 Auto R CHOP-14 A 30 - CHOP-14 CHOP-14 R 18 60 80 ACT-1ACT-2

55 ACT-studierna, september 2013: ACT-1: 132 patienter inkluderade. 63 centra 11 länder: (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Polen, Österrike, Tjeckien, Portugal) Stänger 131231. ACT-2: 113 patienter inkluderade. 105 centra 7 länder: (Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Sverige, Danmark). Stängd 130930. Säkerhetsanalys 2011. Interimsanalys avseende effekt 2012.

56 Nya läkemedel:

57 ORR med ett urval nya substanser i monoterapi vid PTCL (refraktära/recidiverande) StudieSubstansPrincipORR Enblad et al, Blood 2004Alemtuzumab (CD52)Moab36 % O’Mahony et al, ASH 2007Siplizumab (CD2)Moab31 % Pohlman et al, ASH 2009BelinostatHDACi25 % Coiffier et al, ASH 2010RomidepsinHDACi26 % d’Amore et al, BJH 2010Zanolimumab (CD4)Moab26 % O’Connor, JCO 2011PralatrexateAntifolat29 % Shustov et al, ASH 2010Brentuximab vedotin (CD30) Moab, konjugerad 87 % Ueda et al, Lugano 2013MogamulizumabMoab35 %

58 Brentuximab vedotin (SGN-35) Adcetris ® CD30: markör på aktiverade T-celler. CD30 uttrycks på Hodgkinceller och vid storcelligt anaplastiskt T-cellslymfom. Chimär antikropp, konjugerad till mitoshämmare (monometyl auristatin E). Godkänt av FDA i augusti 2011 för behandling av HL och ALCL i recidivsituationer. Registrerat i Europa 2012. Tumörregress hos 86 % av evaluerbara patienter med ALCL. Verksamt även vid Hodgkinlymfom. Kutana lymfom?? Biverkningar: benmärgspåverkan, neuropati, diarré, fatigue.

59 Brentuximab Vedotin Mechanism of Action Brentuximab vedotin (SGN-35) ADC monomethyl auristatin E (MMAE), potent antitubulin agent protease-cleavable linker anti-CD30 monoclonal antibody ADC binds to CD30 MMAE disrupts microtubule network ADC-CD30 complex traffics to lysosome MMAE is released Apoptosis G2/M cell cycle arrest

60 Brentuximab vedotin (SGN-35) vid ALCL 58 patienter. 70 % ALK-negativa. 63 % primärt refraktära; 53 % refraktära mot senaste behandlingen. ORR 86 %. CR 57 %. Hos 97 % minskning av tumörbördan. Biverkningar: illamående, feber, neuropati, dyspné, fatigue, diarré. Responsduration 12,6 månader (5,7-pågående) Pro et al, JCO, 2012.

61 ALCL Maximum tumor reduction in individual patients (n = 57) Pro B et al. JCO 2012;30:2190-2196 ©2012 by American Society of Clinical Oncology

62 CD30-uttryck vid T-cellslymfom LYSA-serie: CD30 uttryck (RNA och protein) PTCL (n=49), AITL (48), ALCL (ALK+ 61; ALK- 17) NK/T (17), EATL (7) ALCL homogent CD30+ Ca 2/3 av fallen hade något uttryck av CD30 (>5%); 28 % av PTCL(UNS) hade starkt uttryck Cut-off? Nivå för effekt av brentuximab vedotin? Bossard mfl, Lugano 2013

63 Brentuximab Vedotin Administered Concurrently with Multi- Agent Chemotherapy as Frontline Treatment of ALCL and other CD30-Positive Mature T-Cell and NK-Cell Lymphomas MA Fanale, AR Shustov, A Forero-Torres, NL Bartlett, RH Advani, B Pro, RW Chen, A Davies, T Illidge, DA Kennedy, SM Horwitz American Society of Hematology 54th Annual Meeting December 8–11, 2012 Kombination av brentuximab vedotin och kemoterapi?

64 Study Design (Combination therapy arms) •Phase 1, open-label, multicenter study  The maximum-tolerated dose was not exceeded at 1.8 mg/kg q3wk  100 % RR, 88 % CR Brentuximab vedotin 1.8 mg/kg + Standard-dose CHP Every 3 weeks 6 cycles Single-agent brentuximab vedotin 1.8 mg/kg Every 3 weeks 10 cycles Arms 2 & 3: Combination Therapy 16 total cycles

65

66 Histondeacetylashämmare; HDACi Påverkar kromatinets konformation. Epigenetisk modifiering. Histondeacetylering: kondenserat DNA. Histonacetylering: öppet DNA: transkription (av tumörsuppressorgener) Multipla, delvis oklara, verkningsmekanismer

67 HDACi, exempel: Romidepsin (depsipeptide); Istodax ® Intravenös. Indikation: kutana lymfom (2009), PTCL. Vorinostat (SAHA), Zolinza ® Peroral. Indikation: kutana lymfom (2006). Belinostat. Under utvärdering (Belief-studien)

68 Romidepsin (depsipeptide) vid PTCL 47 pat, recidiverande PTCL, median 3 tidigare regimer. ORR 38 % CR 17 % Respons hos 6/18 med tidigare högdosbehandling. Responsduration 9 månader Biverkningar: benmärgspåverkan, EKG- förändringar,illamående, fatigue Piekarz et al, Blood 2011

69 Belinostat vid recidiverande TCL (Belief-studien) 129 pat med recidiverande/refr TCL Belinostat 1g/m 2 d 1-5 var 3:e vecka Median 4 cykler PTCL (tidigare rapport) RR 25 % AITL: 45 % response rate (4 CR, 6 PR) Median OS 9,2 månader; PFS 5,8 mån Biverkningar: QTc förlängning, hemolys, hypokalemi, feber, dyspne Horwitz mfl, Lugano 2013

70 Histondeacetylashämmare Effektiva vid T-cellslymfom – hos vissa patienter (1/3). Lång responsduration hos responderande patienter. Unik verkan som inte uppnås med standardkemoterapi. Vilka patienter skall behandlas? Prediktiv markör? Kombination med andra medel? Antracykliner? Pralatrexat?

71 Romidepsin + CHOP: pågående studie Logiskt kombinera HDACi med antracykliner. Fas I-II studie vid TCL Romidepsin 12 mg/m 2 dag 1 och 8 i fas II Preliminära resultat: 12/18 CR (67 %) ORR 78 % Kardiovaskulära events - oklart Pågående rekrytering. Dupuis mfl, Lugano 2013

72 Pralatrexat (Propel-studien): Folotyn ® Hämmare av reduced folate carrier (RFC). Registrerat i USA för behandling av recidiverande PTCL. Ges iv 6 veckor av 7. 111 patienter med recidiverande PTCL. ORR 29 % (11 % CR; 18 % PR). PFS 3½ månader, OS 14½ månader. Responsduration 10 månader. Biv: trombocytopeni, mucosit (71 %), anemi, neutropeni Förbehandling med B12 och folat i två veckor. O’Connor et al, JCO 2011

73 Pralatrexat (Folotyn®) Villkorat godkännade av FDA; kompletterande studier krävs Ej godkänt av EMA. Mucositbiverkningar besvärliga i palliativ situation Förstalinjesbehandling?

74 Lumière-studien: alisertib vid T- cellslymfom Alisertib: hämmare av Aurora-A kinas AAK aktivt vid celldelning (centrosom) Testats vid olika maligniteter lovande resultat vid recidiverande lymfom, speciellt TCL, MCL (Friedberg, JCO sept 2013). Randomiserad fas-III-studie pågår(Millennium) Beh: alisertib vs prövarens val pralatrexat gemcitabin (romidepsin; ej i Europa) Stockholm, Lund, Linköping

75

76 Utmaningar för framtiden Förbättrad behandling av T-cellslymfom – majoriteten av patienterna dör av sin sjukdom idag. Lovande nya behandlingsprinciper på gång. Hur kombinera/dosera optimalt? Hur genomföra kliniska studier? - Internationella samarbeten nödvändiga. Randomiserade fas-3 studier? Biologiskt riktade studier? Konkurrens om patienter. Prediktiva och prognostiska faktorer? Hur hantera kostnader för nya läkemedel i klinik?

77 Gemcitabin Optimal behandling av PTCL? ”The future ain’t what it used to be.” Yogi Berra ASCT Allo tp HDACi Alemtuzumab Zanolimumab Pralatrexat mTOR CHOP Adcetris ? Bendamustin Lenalidomid

78


Ladda ner ppt "Perifera T-cellslymfom Svensk förening för Hematologi Oktober 2013 Thomas Relander Skånes Onkologiska klinik, Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser