Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning, forskning och innovation sedan 1666"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning, forskning och innovation sedan 1666
Lunds universitet Utbildning, forskning och innovation sedan 1666 Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011.

2 Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter
Nästan forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer 1 200 övriga forskare och lärare Årsomsättning 6,5 miljarder – 1/3 utbildning, 2/3 forskning Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011. studenter (individer i snitt) ( heltidsstudenter) Antal anställda i snitt (individer) (49% kvinnor) Antal anställda (omräknat till heltid) (48% kvinnor) Professorer 634 (22% kvinnor) Universitetslektorer 818(34% kvinnor) Övriga forskare och lärare (44% kvinnor)

3 Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter
Medicinska fakulteten Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten De konstnärliga högskolorna (konst, musik och teater)

4 Naturvetenskapliga fakulteten

5 Fakultetens Strategiska Plan 2010-2013
Värdegrunder … vi vill förstå världen… … vi vågar ifrågasätta och granska verkligheten… … vår nyfikenhet bidrar till mänsklighetens kulturarv… Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011.

6 Fakultetens Strategiska Plan
Visioner ... vår forskning ska präglas av hög internationell kvalitet... … våra utbildningar ska ha en tydlig identitet och vara efterfrågade… … vi ska vara en betydelsefull aktör i samhället… Alla siffror härrör verksamhetsåret 2011.

7

8 Fakulteten i siffror 10 institutioner eller motsvarande
ca anställda ca 140 professorer (24 kvinnor) 1 700 studenter 16 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 21 forskarutbildningsinriktningar 50 doktorsexamina per år

9 Naturvetenskapliga fakulteten
Astronomi och teoretisk fysik Biologi Centrum för miljö- och klimatforskning Fysik Geologi Kemi Matematik MAX-N-fak Medicinsk strålningsfysik Naturgeografi och ekosystemvetenskap 9

10 Institutioner (eller motsv.)
Biologiska institutionen Biologibiblioteket Utbildningskansliet Biologiska museerna Akvatisk ekologi Biodiversitet Evolutionär ekologi Funktionell zoologi MEMEG (Molekylär ekologi, mikrobiell ekologi och evolutionär genetik) Molekylär cellbiologi Geologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Centrum för analys och syntes (CAS) Centrum för tillämpade livsvetenskaper (CALS) Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi Matematikcentrum Matematik Matematisk statistik Numerisk analys Centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitets klimatinitiativ Svenska ICOS Miljövetenskaplig utbildning BECC – Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) Fysiska institutionen Matematisk fysik Experimentell högenergifysik Kärnfysik Synkrotronljusfysik Grundutbildning i fysik inom Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Astronomi Teoretisk högenergifysik Beräkningsbiologi och biologisk fysik Avdelningen för medicinsk strålningsfysik MAX-N-fak 10

11 Underorgan till fakultetsstyrelsen
FAKULTETSSTYRELSEN, 13 ledamöter (8 lärare, 2 externa, 3 studenter) PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studentrepresentanter LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studentrepresentanter Underorgan till fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd Nämnden för utbildning på forskarnivå Lärarförslagsnämnd Infrastrukturgrupp Kommitté för jämställdhet och likabehandling Stipendiekommitté Docenturnämnd ETP-nämnd IT-råd Biblioteksnämnd Nätverk Studierektorer FU Studievägledare Administrativa chefer Ekonomer Personalsamordnare Kommunikatörer Centre for Environment- and Climate Studies

12 FAKULTETSSTYRELSEN, 13 ledamöter (8 lärare, 2 externa, 3 studenter)
PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studentrepresentanter LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studentrepresentanter Kansli N – funktioner Ekonomi Personal Kommunikation/Information Utbildningsfrågor Forskarutbildningsfrågor Internationaliseringsfrågor Sekretariat Lokalplanering IT Högskolepedagogik Centre for Environment- and Climate Studies

13 FAKULTETSSTYRELSEN Ordförande Olov Sterner
PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studentrepresentanter LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studentrepresentanter NÄMNDER Utbildningsnämnd Lärarförslagsnämnd Stipendiekommitté Rekryteringsrådet Studievägledarnätverk Forskarutbildningsnämnd Kommitté för jämställdhet och likabehandling IT-råd ETP-nämnd Docenturnämnd Biblioteksnämnd FAKULTETSKANSLI T. Forslid INSTITUTIONER (eller motsv.) Centrum för miljö- och klimatforskning Naturgeografi och ekosystemvetenskap Biologi Geologi Matematikcentrum Kemi Centre for Environment- and Climate Studies Astronomi och teoretisk fysik Fysik Medicinsk strålningsfysik MAX-N-fak VERKSAMHETER GRUNDUTBILDNING Utbildningsnämnd: Ordförande Bo-Anders Jönsson Studiefrågor: I. Alexandersson Studier utomlands: A. von Barth Pedagogisk utveckling: S. Pelger FORSKNING & FORSKARUTBILDNING Forskarutbildningsnämnd: Ordförande Almut Kelber Forskarutbildningsfrågor: T. Nilsson UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Kommunikation: L. Björk-Blixt D. Trivic H. Bergqvist M. Olbe

14 Introduktion för nyanställda Naturvetenskapliga fakulteten

15 PA-gruppen på kansliet
Gunilla Thylander – personalchef Tina Nilsson - personalsamordnare Christina Magnusson - personalsamordnare Helen Johansson - rekryteringshandläggare Fakulteten: ovan nämnda grupp Institutionerna: på varje institution finns också en person som har ansvar för personaladministrationen.

16 Personalfrågor Kollektivavtal Arbetstid Lön Semester
Ledigheter - föräldraledighet och studier Sjukdom och rehabilitering Tjänsteresa Försäkringar Kompetensutveckling Bisysslor Jäv

17 Välkommen som anställd vid Lunds universitet
Det är vi i personalen tillsammans med våra studenter som utgör universitetet. För att du ska trivas här med oss arbetar vi ständigt med att utveckla ett gott ledar- och medarbetarskap. Vi ställer också höga krav på en god arbets- och lärandemiljö, där alla ska kunna utvecklas och komma till sin rätt I den strategiska planen står bla att : vi ska stärka den interna kommunikationen Utveckla våra ledare på alla nivåer genom utbildning och stöd Främja våra medarbetares personliga utveckling och karriärer så att de är engagerade i sitt arbete och i sin tur bidrar till att utveckla universitetet Genom en god arbetsmiljö ska universitetet stärka sin konkurrenskraft Kompetensutveckling för alla är centralt

18 Grundläggande värderingar
Lunds universitet står för grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska och akademiska värden. Jämställdhet och etnisk och social mångfald ska råda. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer. Det gör även gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. I vår strategiska plan står bla följande: ….. Under våren 2012 genomfördes en omfattande enkät bland de anställda där bla frågor kring diskriminering och kränkande särbehandling ställdes. Av våra ca 7000 anställda svarade strax över 50% på enkäten och bland dem hade: 13,6 (13) % lagt märke till att någon blivit utsatt…. vid arbetsplatsen 7,1 (5,6) % själva blivit utsatta för …. Vårt mål kan aldrig vara något annat än 0 %, allt över det är oacceptabelt. Att bedöma vad var och en anser som kränkande särbehandling är svårt, det kan vara väldigt många olika saker, beroende på hur den berörde personen upplever situationen. Värdegrunder!!!

19 Diskriminering och kränkande särbehandling
Kontroll av arbetstagaren utan dennes vetskap Undanhållande av arbetsrelaterad information Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande Utfrysning, åsidosättande behandling, nonchalering och osynliggörande av medarbetare Förtal och nedsvärtning Förolämpningar riktade mot person, överkritiskt och negativt bemötande Att omotiverat frånta eller förändra arbetsrum och arbetsuppgifter Om man läser i arbetsmiljölagen så finns det där vad som anses vara diskriminering och kränkande särbehandling, enligt deras tolkning. Därmed inte sagt att det inte finns annat som är diskriminerande och kränkande med detta kan ses som en vägledning om ni som anställd funderar på vad ni ska tycka och tänka i detta svåra ämne.

20 Förebyggande åtgärder
Informera om verksamhetens mål och värderingar och arbetets innehåll Ordna regelbundna arbetsplats- och personalmöten Introducera nyanställda och studenter vad gäller arbetsmiljölagen Genomföra utvecklingssamtal Möjliggöra kompetens/vidareutveckling för anställda Ordna regelbundna kurs/utvärderingsmöten med studenter Ge anställda och studenter möjlighet att delta i utbildningar och lednings- och arbetsorganisation Erbjuda chefer utbildning i hur man identifierar och hanterar fall av kränkande särbehandling

21 Jämställdhet och likabehandling
Främja alla individers lika rätt inom arbete och utbildning vid fakulteten, oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder, för att i förlängningen öka kvalitén inom utbildning, forskning och arbetsmiljö. Inom fakulteten finns en kommitté för dessa frågor, ordföranden är dekan. I övrigt finns representanter för de olika institutionerna och studenter och doktorander. Sammankallande är from 25 oktober Ragnhild Möller. På Jag ska nämnde detta kort vad det innebär. webben finns plan och bokslut inkl ansvarsfördelning och handläggningsordning för trakasseriärenden.

22 Handlingsplan 2013 – långsiktiga åtgärder
Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på agendan Återkommande tydliga jämställdhets- och likabehandlingsbokslut Information om jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på engelska Aktivt arbete vid fakultetens institutioner Exempel: Finnas på agendan. Information till alla. Upprätta bokslut. kr till resp institution som ska upprätta handlingsplan med konkreta åtgärder.

23 Konkreta åtgärder 2013 Diskriminering och likabehandling
Motverka förekomsten av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Likabehandling Breddad och jämställd rekrytering av studenter och forskarstuderande Rekrytering och befordran Fler kvinnor på högre lärarbefattningar Fler män inom administrationen 1+2: Bokslut. Information. Engelsk version. Riktade medel. 3: Åtgärder mot grund- och gymnasieskolorna tex Vattenhallen. Nybörjarstudenter 40 % kvinnor, högst miljö 67 %, lägst matematik 26 %. Kvinnliga lärare ett speciellt projekt. 22 till 24 % män bland TA personalen.

24 Forts Konkreta åtgärder
Ledarskap Både kvinnor och män med ledningsuppdrag Löner och anställningsvillkor Utvecklingssamtal och karriärplanering Sakliga löner Föräldraskap och anställning/studier Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv Intersektionellt perspektiv och genusperspektiv i undervisningen 4. Hälften av organen jämn fördelning. 5. Ständigt arbete med löneskillnader. 6. Pilotprojekt Genuscertifiering på tre institutioner.

25 Ansvarsfördelning Fakultetsstyrelsen och dekan Prefekt
Jämställdhet – och likabehandlingskommitté Respektive nämnd samt självklart individens ansvar!

26 Kollektivavtal Kollektivavtal ”Allmänt löne- och förmånsavtal”, ALFA.
Lokala kollektivavtal Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet För anställda tillämpas ALFA Därtill ett antal lokala kollektivavtal. För läraranställningar vid LU finns utfärdat föreskrifter i Anst.ordn. för lärare

27 Arbetstid Flextid med undantag för lärare och arbetstagare inom lokalvård Heltid, 8 timmar per dag Flextid mellan kl – och mellan kl – Lunchflex mellan kl – 13.30 Arbetstidsförkortning vissa dagar Övertid Lärare- förtroendearbetstid Enligt lokalt avtal från 1998 gäller flextid med undantag för lärare och at inom lokalvården. Lärares arbetstid regleras i ”Arbetstidsavtalet för lärare” från 1 juli 2012. Trettondagsafton, skärtorsdagen, valborg, Allhelgona och 23 dec. om det är en fredag. (hör med p.adm) Övertid- Arbete på övertid skall vara beordrad. I första hand skall arbetstagare anlitas som frivilligt åtar sig detta, max 150 h övertid på ett kalenderår. Lärare förtroende arbetstid- även för doktorander

28 Lön Nyanställd ska lämna in skattesedel till lönekontoret.
Löneutbetalning sker den 25 varje månad Lönespecifikation i Primula webb from den 17 varje månad Primula webb -loggar in med sin lucat-id. Primula Webb – semester, VAB, sjukanmälan, pappadagar, ändrar adressuppgifter, bisyssla. Det finns manualer på nätet. - Löneutbetalande bank är Nordea. Om du inte har personkonto skickar Nordea utbetalningskort om vilken bank man vill ha i fortsättningen. Om den 25 är en lördag görs utbetalningen på fredag, om 25 är på söndag görs utbetalningen på måndag.

29 Semester Semester per kalenderår
Lärares semester regleras i kollektivavtalet Semester – per kalenderår, under 30 år- 28 dagar, över 30 år- 31 dagar, över 40 år -35 dagar. Ansöker om semester i Primula webb, finns manualer på hemsidan. Lärares semester regleras i det lokala arbetstidsavtalet för lärare, om man inte kommer överens om annat anses den uttagen from första måndagen efter midsommar. Lärare ska senast den siste april meddela om annan semester. Man får max ha 35 sparade dagar

30 Ledigheter Föräldraledighet
- ansökan om ledighet minst 2 månader innan - intyget från Försäkringskassan ska skickas till lönekontoret för att få föräldrapenningstillägg Tillfällig föräldraledighet Studieledighet Tjänstledighet Föräldraledig För att få föräldrapenning ska man haft en anställning minst 6 månader. Ledigheten börja tidigast 60 dagar innan födelse och vara till barnet fyllt 8 år F.p kan utgå med hel, halv eller fjärdedels f.p. Ansökan om ledighet- minst 2 månader innan Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per år. Föräldrapenningstillägg betalas ut för dagar under ledigheten då du tar ut f.p. på sjukpenningnivå. Man kan få f.p –tillägg beräknat på 100% tjänstgöring och då krävs det att man arbetat fullt vid LU under 90 dagar innan ledighet (enkelt uttryckt 10 procent av dagslönen upp till basbeloppstaket och 90% av den del av daglönen som överstiger basbeloppstaket), för de dagar du uppbär föräldrapenning från försäkringskassan.) Intyg från FK till lön. Pappa rätt att vara ledig 10 dagar i samband med födelse, kan tas ut tom den 60:e dagen efter hemkomst, dessa ska registreras i Primula webb. Tillfällig föräldraledighet- VAB- registerar i Primula Webb Studieledig- enligt studieeldighetslagen rätt att vara ledig för studier om det följer en kursplan. Lämna ansökan i god tid. Ag rätt att skjuta upp ledigheten i upp till 6 månader. Tjänstledighet- Blankett för tjänstledighet. I tjänstledighetsförordningen regleras eller finns kompletterande regler för följande tjänstledigheter: Ledighet för utlandstjänstgöring m m Ledighet för vissa kommunala uppdrag Ledighet för facklig anställning

31 Sjukdom och rehabiltering
Kontakta arbetsplatsen Läkarintyg Läkarvård Rehabilitering Arbetsskada Friskvård Meddela kontaktperson på arbetsplatsen, from 8:e dagen (kalenderdagar) visa läkarintyg som skickas till lön som kontaktar FK. Sjukperiod upp till 14 dagar registrerar du själv i Primula web, när du blivit frisk. Vid längre sjukperiod registreras sjukperioden av lönekontoret och sjuk/friskanmälan görs på blankett. - Uppsöker läkare få ersättning, sjukgymnast, psykolog, inläggning på sjukhus- spara kvitto.- 95 kr/besök och är skattepliktigt - Universitetet skyldiga att utreda rehabiliteringsinsatser, chef/prefekt kopplas in och ev. företagshälsovården.. Vid arbetsskada ska anmälan göras på särskild blankett, på arbetet och till och från arbetsplatsen. FK beslutar om skada godkänns om arbetsskada. Motionsaktivitet upp till 1815 kr/kalenderår, lämna in originalkvitto och ska fylla i blanketten friskvårdsersättning, prefekt/chef skriva under och sedan skickas till hs 23. Månadskort och klippkort ersätts i efterskott, dock högst 2 tillfällen per kalenderår. inte familjekort.

32 Tjänsteresa Resebyråer Reseräkning via Primula Res Reseersättningar
Tjänsteresor bokas genom resebyråer som det finns avtal med. Via Egenica. En tjänsteresa ska ha beordrats av chef/prefekt före eller i efterhand. Kan nu bokas digitalt. Reseräkning skrivas i Primula Res. Alla räkningar som är attesterade omkring den 3:e varje månad, betalas ut omkring den 11:e. Ersättning för resekostnad, såsom biljetter och logi samt för måltider i form av traktamente. Undvik att ha kontanter vid tjänsteresa

33 Försäkringar Grupplivförsäkring Tjänstereseförsäkring
Försäkring vid utlandsstationering Resgodsskydd Frivillig gruppförsäkring Grupp Liv- gäller samtliga statsanställda och man betalar ingen premie själv. Ger även ett visst skydd om partner avlider. Tjänstereseförsäkring- försäkringen betalas ut av universitetet och omfattar sjukvård/läkemedelskostnader och visst resgodsskydd. Gäller vid alla inrikes och utrikesresor för myndighetens räkning URA – ska skrivas om man arbetar mer än 6 månader utomlands. I samband med kontraktsskrivning utomlands tecknas en URA-försäkring för dig och familjemedlemmar. - Resgods- skada på resgods ersätts med högst kr. Förlust av pengar ersätts med högst kr. Frivillig -Kan man teckna om man vill, Universitets- och högskoleförsäkring. Frivillig och premien betalas av den som ansluter sig. (omfattar barn, sjuk, liv- förs. mm.) Jenny Palmgren 046 –

34 Kompetensutveckling Utvecklingssamtal Personalutbildningar
Högskolepedagogik Kompetensutveckling kan vara att få nya arbetsuppgifter, vara med i olika utbyten, utbildningar och kurser, nätverka, delta i konferenser mm. Ansvar för kompetensutveckling har prefekt eller närmsta chef. - Utvecklingssamtal – ett av målen för arbetsmiljöarbetet är årliga utvecklingssamtal. Årlig planering och arbetet och att diskutera verksamhetens och anställdes utvecklingsbehov. Anställde tala om sina idéer och förväntningar för egen del på arbetet. Vara en uppföljning av tidigare åtgärder. Utbildningar- Sektion Personal ansvarar för universitetsgemensamma utbildningar - (KIA-kurser) på LUs hemsida. Högskolepedagogik – CED avdelningen för lednings- och kompetensutveckling

35 Bisysslor Lärare har enligt HF skyldighet att hålla universitetet underrättat om bisysslor som har anknytning till anställningens ämnesområde Anställd ska inte ha en bisyssla som kan: - rubba förtroendet - verka hindrande på utförandet av arbetet - konkurrera med arbetsgivarens verksamhet Lärare har informationsskyldighet att meddela bisyssla i Primula webb Bisyssla är om man har åtagande utanför arbetet, på fritiden, som ligger nära arbetsområdet. Lärare ska lämna in bisyssla oavsett om man har bisyssla eller inte det behöver inte övrig.

36 Jäv När är man jävig? - om du eller någon annan närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående - när ett ärende överklagas och du tidigare deltagit i den slutgiltiga handläggningen - vän eller ovän med part i ärendet - ekonomiskt beroende av part eller intressent - engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke om opartisk bedömning Sitter man i en styrelse eller annat organ bör man vara uppmärksam på.

37 Introduktion till nyanställda vid naturvetenskapliga fakulteten Ekonomi

38 Vi som arbetar med ekonomi
Lena Svensson, ekonomichef Birgitta Lundahl, ekonom Monika Bengtsson, ekonom

39 Vad arbetar vi med Service till universitets-/fakultetsledning och institutioner Resursfördelningsbeslut Totalbudget för fakulteten Bokslut/prognoser/analyser Bollplank Beslut Utredningar Rapportering

40 Lite fakta; år 2012-12-31 Omsättning 980 Mkr Externa medel 370 Mkr
Största bidragsgivare VR, Formas, EU, Crafoord Statsanslag - forskning 440 Mkr Statsanslag - grundutbildning 135 Mkr Helårsstudenter Institutioner 10 Kostnadsställen 70

41 Finansiering 2012 Totala intäkter: 926 miljoner SEK 41

42 Centrala funktioner/system/regelverk
Sektion ekonomi Gemensamma system Orfi, EOS, Lupin, Kuben, Tur och retur, Lupos Bokföringslagen Skattelagstiftningen God redovisningssed

43 Vem får jag hjälp/råd av i mitt arbete?
Institutions-/avdelningsekonom LUPP – information om sitt projekt Kuben – verksamhet

44

45 Internationalisering
Anna von Barth Internationaliseringsansvarig Kristina Miolin, Inkommande studenter Tomas Brage, Internationell rådgivare Externa Relationer Fakultetsansvariga Internationella koordinatorer på inst. Interhand, Internationella kommittén CRM

46 Utbyten Erasmus + Fakultetsavtal (koordinering) Centrala avtal Nordlys
Erasmus Mundus Action 2 Avtalsuppdatering Cntrala avtal fördelats ut till fakulteterna Obalans Inkommande (1800) 150 utresande (1000 ) 50 Utlysning – deadline 1 november andra chansen Iran, Irak and Jemen Sydafrika Södra Kaukasus USA och Kanada

47 Avgifter Master och Bachelor program
Avgift för icke Europeiska studenter % av alla mastersprogram program på engelska Bachelor program på engelska Fysik, Matematik och Naturgeografi Study Abroad

48 Horizon 2020 EU:s nya ramprogram Horisont 2020
Den 22 oktober kl Var Palaestra, Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och kommer att ha en budget på närmare 70 miljarder euro under perioden Behålla Europa på en konkurrenskraftig position i världen


Ladda ner ppt "Utbildning, forskning och innovation sedan 1666"

Liknande presentationer


Google-annonser