Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

2 Lunds universitet •Grundat 1666 •47 000 studenter •Nästan 3 000 forskarstuderande •6 800 anställda •Omkring 650 professorer •800 universitetslektorer •1 200 övriga forskare och lärare •Årsomsättning 6,5 miljarder – 1/3 utbildning, 2/3 forskning

3 Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter •Medicinska fakulteten •Lunds Tekniska Högskola •Naturvetenskapliga fakulteten •Samhällsvetenskapliga fakulteten •Humanistiska och teologiska fakulteterna •Ekonomihögskolan •Juridiska fakulteten •De konstnärliga högskolorna (konst, musik och teater)

4 Naturvetenskapliga fakulteten

5 Fakultetens Strategiska Plan 2010-2013 •Värdegrunder •… vi vill förstå världen… •… vi vågar ifrågasätta och granska verkligheten… •… vår nyfikenhet bidrar till mänsklighetens kulturarv…

6 Fakultetens Strategiska Plan •Visioner •... vår forskning ska präglas av hög internationell kvalitet... •… våra utbildningar ska ha en tydlig identitet och vara efterfrågade… •… vi ska vara en betydelsefull aktör i samhället…

7

8 Fakulteten i siffror »10 institutioner eller motsvarande »ca 1 000 anställda »ca 140 professorer (24 kvinnor) »1 700 studenter »16 ingångar till kandidatprogrammet »20 masterprogram »21 forskarutbildningsinriktningar »50 doktorsexamina per år

9 •Astronomi och teoretisk fysik •Biologi •Centrum för miljö- och klimatforskning •Fysik •Geologi •Kemi •Matematik •MAX-N-fak •Medicinsk strålningsfysik •Naturgeografi och ekosystemvetenskap Naturvetenskapliga fakulteten

10 Institutioner (eller motsv.) Biologiska institutionen •Biologibiblioteket •Utbildningskansliet •Biologiska museerna •Akvatisk ekologi •Biodiversitet •Evolutionär ekologi •Funktionell zoologi •MEMEG (Molekylär ekologi, mikrobiell ekologi och evolutionär genetik) •Molekylär cellbiologi Geologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen •Centrum för analys och syntes (CAS) •Centrum för tillämpade livsvetenskaper (CALS) •Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) •Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi Matematikcentrum •Matematik •Matematisk statistik •Numerisk analys Centrum för miljö- och klimatforskning •Lunds universitets klimatinitiativ •Svenska ICOS •Miljövetenskaplig utbildning •BECC – Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate •MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) Fysiska institutionen •Matematisk fysik •Experimentell högenergifysik •Kärnfysik •Synkrotronljusfysik •Grundutbildning i fysik inom Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för astronomi och teoretisk fysik •Astronomi •Teoretisk högenergifysik •Beräkningsbiologi och biologisk fysik Avdelningen för medicinsk strålningsfysik MAX-N-fak

11 FAKULTETSSTYRELSEN, 13 ledamöter (8 lärare, 2 externa, 3 studenter) PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studentrepresentanter Centre for Environment- and Climate Studies Underorgan till fakultetsstyrelsen LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studentrepresentanter •Utbildningsnämnd •Nämnden för utbildning på forskarnivå •Lärarförslagsnämnd •Infrastrukturgrupp •Kommitté för jämställdhet och likabehandling •Stipendiekommitté •Docenturnämnd •ETP-nämnd •IT-råd •Biblioteksnämnd Nätverk •Studierektorer FU •Studievägledare •Administrativa chefer •Ekonomer •Personalsamordnare •Kommunikatörer

12 FAKULTETSSTYRELSEN, 13 ledamöter (8 lärare, 2 externa, 3 studenter) PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studentrepresentanter Centre for Environment- and Climate Studies Kansli N – funktioner LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studentrepresentanter •Ekonomi •Personal •Kommunikation/Information •Utbildningsfrågor •Forskarutbildningsfrågor •Internationaliseringsfrågor •Sekretariat •Lokalplanering •IT •Högskolepedagogik

13 FAKULTETSSTYRELSEN Ordförande Olov Sterner PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studentrepresentanter Centre for Environment- and Climate Studies INSTITUTIONER (eller motsv.) VERKSAMHETER LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studentrepresentanter NÄMNDER •Utbildningsnämnd •Lärarförslagsnämnd •Stipendiekommitté •Rekryteringsrådet •Studievägledarnätverk •Forskarutbildningsnämnd •Kommitté för jämställdhet och likabehandling FAKULTETSKANSLI T. Forslid MAX-N-fak KemiFysik Astronomi och teoretisk fysik Medicinsk strålningsfysik Biologi GeologiMatematikcentrum Centrum för miljö- och klimatforskning GRUNDUTBILDNING Utbildningsnämnd: Ordförande Bo-Anders Jönsson Studiefrågor: I. Alexandersson Studier utomlands: A. von Barth Pedagogisk utveckling: S. Pelger FORSKNING & FORSKARUTBILDNING Forskarutbildningsnämnd: Ordförande Almut Kelber Forskarutbildningsfrågor: T. Nilsson UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Kommunikation: L. Björk-Blixt D. Trivic H. Bergqvist M. Olbe •IT-råd •ETP-nämnd •Docenturnämnd •Biblioteksnämnd Naturgeografi och ekosystemvetenskap

14 Introduktion för nyanställda Naturvetenskapliga fakulteten

15 PA-gruppen på kansliet »Gunilla Thylander – personalchef »Tina Nilsson - personalsamordnare »Christina Magnusson - personalsamordnare »Helen Johansson - rekryteringshandläggare

16 Personalfrågor »Kollektivavtal »Arbetstid »Lön »Semester »Ledigheter - föräldraledighet och studier »Sjukdom och rehabilitering »Tjänsteresa »Försäkringar »Kompetensutveckling »Bisysslor »Jäv

17 Välkommen som anställd vid Lunds universitet Det är vi i personalen tillsammans med våra studenter som utgör universitetet. För att du ska trivas här med oss arbetar vi ständigt med att utveckla ett gott ledar- och medarbetarskap. Vi ställer också höga krav på en god arbets- och lärandemiljö, där alla ska kunna utvecklas och komma till sin rätt

18 Grundläggande värderingar Lunds universitet står för grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska och akademiska värden. Jämställdhet och etnisk och social mångfald ska råda. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer. Det gör även gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte.

19 Diskriminering och kränkande särbehandling »Kontroll av arbetstagaren utan dennes vetskap »Undanhållande av arbetsrelaterad information »Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande »Utfrysning, åsidosättande behandling, nonchalering och osynliggörande av medarbetare »Förtal och nedsvärtning »Förolämpningar riktade mot person, överkritiskt och negativt bemötande »Att omotiverat frånta eller förändra arbetsrum och arbetsuppgifter

20 Förebyggande åtgärder »Informera om verksamhetens mål och värderingar och arbetets innehåll »Ordna regelbundna arbetsplats- och personalmöten »Introducera nyanställda och studenter vad gäller arbetsmiljölagen »Genomföra utvecklingssamtal »Möjliggöra kompetens/vidareutveckling för anställda »Ordna regelbundna kurs/utvärderingsmöten med studenter »Ge anställda och studenter möjlighet att delta i utbildningar och lednings- och arbetsorganisation »Erbjuda chefer utbildning i hur man identifierar och hanterar fall av kränkande särbehandling

21 Jämställdhet och likabehandling Främja alla individers lika rätt inom arbete och utbildning vid fakulteten, oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder, för att i förlängningen öka kvalitén inom utbildning, forskning och arbetsmiljö.

22 Handlingsplan 2013 – långsiktiga åtgärder »Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på agendan »Återkommande tydliga jämställdhets- och likabehandlingsbokslut »Information om jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på engelska »Aktivt arbete vid fakultetens institutioner

23 Konkreta åtgärder 2013 1.Diskriminering och likabehandling –Motverka förekomsten av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier 2.Likabehandling –Breddad och jämställd rekrytering av studenter och forskarstuderande 3.Rekrytering och befordran –Fler kvinnor på högre lärarbefattningar –Fler män inom administrationen

24 Forts Konkreta åtgärder 4.Ledarskap –Både kvinnor och män med ledningsuppdrag 5.Löner och anställningsvillkor –Utvecklingssamtal och karriärplanering –Sakliga löner –Föräldraskap och anställning/studier 6.Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv –Intersektionellt perspektiv och genusperspektiv i undervisningen

25 Ansvarsfördelning »Fakultetsstyrelsen och dekan »Prefekt »Jämställdhet – och likabehandlingskommitté »Respektive nämnd »samt självklart individens ansvar!

26 Kollektivavtal »Kollektivavtal ”Allmänt löne- och förmånsavtal”, ALFA. »Lokala kollektivavtal »Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet

27 Arbetstid »Flextid med undantag för lärare och arbetstagare inom lokalvård »Heltid, 8 timmar per dag »Flextid mellan kl 07.00 – 09.00 och mellan kl 15.00 – 19.00 »Lunchflex mellan kl 11.30 – 13.30 »Arbetstidsförkortning vissa dagar »Övertid »Lärare- förtroendearbetstid

28 Lön »Nyanställd ska lämna in skattesedel till lönekontoret. »Löneutbetalning sker den 25 varje månad »Lönespecifikation i Primula webb from den 17 varje månad

29 Semester »Semester per kalenderår »Lärares semester regleras i kollektivavtalet

30 Ledigheter »Föräldraledighet - ansökan om ledighet minst 2 månader innan - intyget från Försäkringskassan ska skickas till lönekontoret för att få föräldrapenningstillägg »Tillfällig föräldraledighet »Studieledighet »Tjänstledighet

31 Sjukdom och rehabiltering »Kontakta arbetsplatsen »Läkarintyg »Läkarvård »Rehabilitering »Arbetsskada »Friskvård

32 Tjänsteresa »Resebyråer »Reseräkning via Primula Res »Reseersättningar

33 Försäkringar »Grupplivförsäkring »Tjänstereseförsäkring »Försäkring vid utlandsstationering »Resgodsskydd »Frivillig gruppförsäkring

34 Kompetensutveckling »Utvecklingssamtal »Personalutbildningar »Högskolepedagogik

35 Bisysslor »Lärare har enligt HF skyldighet att hålla universitetet underrättat om bisysslor som har anknytning till anställningens ämnesområde »Anställd ska inte ha en bisyssla som kan: - rubba förtroendet - verka hindrande på utförandet av arbetet - konkurrera med arbetsgivarens verksamhet »Lärare har informationsskyldighet att meddela bisyssla i Primula webb

36 Jäv »När är man jävig? - om du eller någon annan närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående - när ett ärende överklagas och du tidigare deltagit i den slutgiltiga handläggningen - vän eller ovän med part i ärendet - ekonomiskt beroende av part eller intressent - engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke om opartisk bedömning

37 Introduktion till nyanställda vid naturvetenskapliga fakulteten Ekonomi

38 Vi som arbetar med ekonomi »Lena Svensson, ekonomichef »Birgitta Lundahl, ekonom »Monika Bengtsson, ekonom

39 Vad arbetar vi med »Service till universitets-/fakultetsledning och institutioner »Resursfördelningsbeslut »Totalbudget för fakulteten »Bokslut/prognoser/analyser »Bollplank »Beslut »Utredningar »Rapportering

40 Lite fakta; år 2012-12-31 »Omsättning 980 Mkr »Externa medel 370 Mkr »Största bidragsgivare VR, Formas, EU, Crafoord »Statsanslag - forskning440 Mkr »Statsanslag - grundutbildning135 Mkr »Helårsstudenter1 985 »Institutioner10 »Kostnadsställen70

41 Finansiering 2012 Totala intäkter: 926 miljoner SEK

42 Centrala funktioner/system/regelverk »Sektion ekonomi http://www.eken.lu.se/ »Gemensamma system Orfi, EOS, Lupin, Kuben, Tur och retur, Lupos »Bokföringslagen »Skattelagstiftningen »God redovisningssed

43 Vem får jag hjälp/råd av i mitt arbete? »Institutions-/avdelningsekonom »LUPP – information om sitt projekt »Kuben – verksamhet »http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten

44

45 Internationalisering Anna von Barth Internationaliseringsansvarig Kristina Miolin, Inkommande studenter Tomas Brage, Internationell rådgivare Externa Relationer Fakultetsansvariga Internationella koordinatorer på inst. Interhand, Internationella kommittén

46 Utbyten ERASMUS + FAKULTETSAVTAL (KOORDINERING) CENTRALA AVTAL NORDLYS ERASMUS MUNDUS ACTION 2

47 Avgifter Master och Bachelor program Avgift för icke Europeiska studenter 140.000 90% av alla mastersprogram program på engelska Bachelor program på engelska Fysik, Matematik och Naturgeografi Study Abroad

48 Horizon 2020 EU:s nya ramprogram Horisont 2020 Den 22 oktober kl 13.15-15.30 VarPalaestra, Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och kommer att ha en budget på närmare 70 miljarder euro under perioden 2014-2020 Behålla Europa på en konkurrenskraftig position i världen


Ladda ner ppt "Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."

Liknande presentationer


Google-annonser