Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1940-talet Samarbetskommittén för byggnadsfrågor ByggAMA och RörAMA 1950 SfB-systemet, ca 290 sidor Vidareutveckling… Historik AMA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1940-talet Samarbetskommittén för byggnadsfrågor ByggAMA och RörAMA 1950 SfB-systemet, ca 290 sidor Vidareutveckling… Historik AMA."— Presentationens avskrift:

1 1940-talet Samarbetskommittén för byggnadsfrågor ByggAMA och RörAMA 1950 SfB-systemet, ca 290 sidor Vidareutveckling… Historik AMA

2 • AMA = Allmän material- och arbetsbeskrivning • Tradition sedan 1950 • Referensverk • Accepterade krav • Beprövad teknik • Struktur enligt BSAB 96 − Byggnadsverk − Byggdelar − Produktionsresultat • Svensk Byggtjänst huvudman sedan 1976 AMA och anslutande skrifter

3 AMA-publikationer • AMA = referens –Anläggning 10 –Hus 11 –El 09 –VVS & Kyl 09 • RA = råd till beskrivaren • MER = regler i kontrakt • AMA-nytt = nyhetsförmedling • Särtryck = yrkesområden –Måleriarbeten –Arbeten med keramiska plattor –Plåt- och stålbyggnad

4 Framåt • Revideras vart 3:e år • Specialister ser över kapitlen • Referensgrupp • Arbetet tar drygt ett år

5 AMA • Regler för samband • Beskrivningstext • Begreppsförklaringar • Måttdefinitioner • Principiella figurer • Förteckning – litteratur och standard

6 • Komplettering av åberopad AMA-text • Ändring av AMA-texter • Principiella figurer • Komplettering med texter under andra koder och rubriker än de som finns i AMA • Kontroll av fullständighet, kalkylerbarhet och samordningsåtgärder • Rubrikförteckning råd och anvisningar till den projektör som upprättar en beskrivning ansluten till AMA RA

7 AB 04 ABT 06 ABK 09 BRUK 2007 Lagar Förordningar Tillämpnings- bestämmelser AMA Svensk Standard Hjälpmedel, allmänna råd från centrala myndigheter AMA AF 07 AMA – Hus, Anläggning, El, VVS Riksdag Regering Författningar Myndig- heter Allmänna råd, handböcker Översikt AFS, BFS-BBR, KIFS, MSBFS m fl LOU, PBL, Avtalslagen, Miljöbalken, Arbetsmiljölagen Kontrakt Översikt

8 AB 04 ”AB 04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning mellan parterna.” • AB 04 tillämpas i nästan varje genomförande- entreprenad • AMA AF 07 är anpassad till AB 04 • Direkt avtalsförhållande mellan beställare och entreprenör − Beställaren ansvara för projekteringen − Entreprenören ansvarar för utförandet • För mer omfattande projektering av entreprenör används ABT.

9 Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 7.à-prislista el prissatt MF 8.kompletterande föreskrifter 9.administrativa föreskrifter 10. ej prissatt MF 11. beskrivningar 12. ritningar 13. övriga handlingar § 3 Kapitel 1 Omfattning 1.kontrakt 2.ändringar i AB 04 3.AB 04 4.beställning 5.anbud 6.särskilda MER

10 Nya administrativa föreskrifter AMA AF 12 • AMA AF 12 • AFA Allmän orientering • AFB Upphandlingsföreskrifter • AFC Entreprenadföreskrifter för utförandeentreprenad • AFD Entreprenadföreskrifter för totalentreprenad • AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel • Ett års arbete –Upphandlingsföreskrifter AFB •offentlig upphandling –Anpassad kodstruktur AFC-AFD •byggarbetsmiljö, kontrollansvariga, kontroll, miljöcertifiering –Byggprocessanpassad kodstruktur för Allmänna arbeten och hjälpmedel AFG •tidigare AFH och AFJ

11 Klassificering enligt Larson! ”Now! – That should clear up a few things around here!”

12 Krav på klassifikation •Ändamål med strukturen  skapa ordning •Entydiga begrepp – inte överlappande •Principer för underindelning  ”typer av”  enhetlig indelning

13 BSAB utgår från en helhetssyn Utredning - program Projektering Upphandling - produktion Förvaltning - underhåll Baseras på SS-IS 12006-2 Strukturering av information om byggnadsverk

14 © AB Svensk Byggtjänst Kommunikation AFB.22 BBE.2 BCS.11 ESE.2621 GSC.51 GSN.52 HSB.26 IBG.2 JSF.141 JTB.1 NSC.1211 YSC.1 YSK.71

15 Standarden och BSAB 96 •Man ser på verkligheten utifrån vyer:  VE – verksamhet  IE – infrastrukturella enheter  BV – byggnadsverk  UT – utrymmen  BD/BDT – byggdelar och byggdelstyper  PR – produktionsresultat •För vissa vyer har BSAB 96 samverkande tabeller som ska vara till hjälp för att ordna teknisk och ekonomisk information i dokument och databaser VE IE BV UT BD BDT PR Resurser Används i AMA

16 Vyer Infrastrukturell enhet - bostadsområde Byggnadsverk - väg, bro, hus

17 Resurser Maskiner Arbetskraft Varor... Produktions- resultat Byggdel Byggdelstyp Utrymme Vyer

18 © AB Svensk Byggtjänst Beskrivning • Handling med föreskrifter om och/eller krav på arbeten hörande till entreprenaden • Handlingarna kompletterar varandra - AB 04 kap 1 §2 - rangordning enligt AB 04 kap 1 §3 • Syftar till kvalitetsstyrning –framgår tydligt i AB 04

19 RA Hus 11 Dokumentsamband AB 04 AMA AF 07 AMA Hus 11 Admin. föreskrifter för…… MF med beskrivn. Övriga handlingar AMA- nytt Förfrågnings- underlag MF Resultatet av geoundersökningar mfl handlingar Geotolkning och geoföreskrifter Ritningar MER TB

20 © AB Svensk Byggtjänst Samordning med övriga AMA • Beskrivningsarbete kan behöva samordnas med hjälp av olika AMA-delar • Rubriker med tillhörande texter –specifika för respektive AMA- och RA-del • AMA- och RA-delarna kompletterar varandra * framför RA kod innebär att text finns i AMA

21 Pyramidregeln MSKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADS- VAROR I HUS MBBELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLAT- TOR AV NATURSTEN, BETONG, KONSTBETONG, KERAMIK, MOSAIK E D MBEBELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV KERAMISKA PLATTOR MBE.1Beläggningar av keramiska plattor MBE.12Beläggningar av keramiska plattor inomhus MBE.121 Golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus Kod och rubrik som anges i beskrivning Text under åberopad kod och rubrik i AMA samt texter under överordnade koder och rubriker gäller Råd i RA kan stå överordnat M MB MBE MBE.1 MBE.12 MBE.121

22 Företrädesregeln Den text beskrivaren för in gäller före AMAs texter - även dem på högre nivå …ytfuktkvoten i trävirke inte överstiga 18 procent. HSD.114 ………. Beskrivning H HS HSD HSD.1 HSD.11 HSD.114 … ytfuktkvoten i trävirke inte överstiga 16 procent.

23 Projektspecifik text Beskrivning för det enskilda projektet HSD.114 egen projekt- specifik text, RA AMA-nytt Projektörens hjälpmedel Handböcker HSD.114 AMA AMA-text blir gällande när kod och rubrik åberopas i beskrivningen. AMA-texten skrivs inte in Beskrivningen Text från AMA-nytt måste skrivas in i Beskrivningen

24 © AB Svensk Byggtjänst Upprätta teknisk beskrivning • Inled med ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 11 (och/eller AMA EL 09, AMA Anläggning 10, AMA VVS & Kyl 09)” • Välj koder och rubriker • Komplettera AMAs text • Ändra AMAs text ” De fyra budorden ” Glöm inte AMA-nytt!

25 Uppställning av beskrivning Alternativ 1 • Byggdelar först (alla) • Produktionsresultat därefter Alternativ 1 • Byggdelar först (alla) • Produktionsresultat därefter Alternativ 2 • Primär indelning i byggdelar • Under varje byggdel redovisas produktionsresultat Alternativ 2 • Primär indelning i byggdelar • Under varje byggdel redovisas produktionsresultat

26 • 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) – skivor och stålregelverk • HSB. 1 Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål • HSB.1121Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad • KBC Skikt av gipsskivor • KBC.2 Skikt av gipsskivor inomhus • LCS.2 Generell byggplatsmålning Målad innervägg inte bärande, stålreglar, gipsskivor, målad

27 Beskrivning

28 Språket i en beskrivning ska vara • klart, koncist och konsekvent • undvik onödiga förstärkningsord (”fullständigt tät”, ”exakt rät vinkel”) • ”Där ej annat anges” är olämpligt – om du har det som brasklapp! • inga OBS! • enkla korta meningar • rätt terminologi

29 Beskrivningsverktyget

30 Litteratur


Ladda ner ppt "1940-talet Samarbetskommittén för byggnadsfrågor ByggAMA och RörAMA 1950 SfB-systemet, ca 290 sidor Vidareutveckling… Historik AMA."

Liknande presentationer


Google-annonser