Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 Inriktningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 Inriktningsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 Inriktningsprogram

2 • Sikta mot år 2020 med visionen Världens bästa hälsa och 80.000 invånare år 2030 • Folkhälsomålet ska blir mer synligt -skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen • Minska på skillnader i hälsa – göra jämlikt

3 Ojämlikhet i hälsa -Systematiska skillnader i hälsa, som kan undvikas med förnuftigt handlande, är helt enkelt orättfärdiga -Det är det vi avser med ojämlikhet eller orättfärdighet i hälsa Final report -introduction

4 Målområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

5 Gruppledare 1. Östen Lövgren 2. Christian Behrens 3. Inger Olofsson 4. Marjo Bodén 5. Jan Tarras Wahlberg 6. Lina Tjärnström 7. Marianne Fahlman 8. Beatrice Nord 9. Karin Våglund 10. Karin Våglund 11. Mattias Käller

6 Målområde 1 Delaktighet och inflytande Arbetsgrupp: Östen Lövgren, Ann-Christin Westerlund, Lena Plym Forsell, Jörgen Svedberg, Skellefteå Elevråd

7 Vårt förslag till insatser för att utveckla delaktighet och inflytande finns inom dessa fyra områden: • Sprida Kunskap • Skapa rum • Snabbare återkoppling • Ge resurser

8 Sprida Kunskap • Det handlar att tillhandhålla information kring demokratiska fri och rättigheter

9 Skapa rum • Vi måste utveckla nya former av möten och mötesplatser

10 Snabbare återkoppling • Innebär att minska den tid det tar från förslag till beslut

11 Ge resurser

12 Ge resurser Delaktighet och inflytande måste får kosta både i pengar och i tid

13

14 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar Gruppledare Christian Behrents

15 Arbetsgrupp: Christian Behrens - Enheten för arbetsmarknad, Stellan Berglund- Samordningsförbundet, Therese Lundgren- Föreningen Urkraft, Sofia Lindström- Vuxen utbildningen, Susanne Edbladh- Arbetsmarknadstorget Målbild: - Alla invånare i Skellefteå kommun har förutsättningar att leva ett självständigt liv med ekonomisk och social trygghet, bostad, utbildning, arbete eller annan meningsfull sysselsättning

16 Mål för ekonomisk och social trygghet: 1Alla ges möjlighet till en fullständig gymnasieexamen utifrån egna förutsättningar 2Alla som vill ha en egen bostad ska ges möjlighet till det 3Alla har arbete eller annan meningsfull sysselsättning 4Alla har möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid

17 Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor Inger Olofsson Samordnare för arbetsgruppen Mål 3

18 Aktiviteter i nuvarande folkhälsoprogram 1.Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram JA 2.Föräldrautbildning i olika skeden i livet DELVIS 3.Drogfria aktiviteter för ungdomar sommartid JA 4.Handlingsprogram kring anmälningar av barn som far illa JA 5.Självstärkande arbetsformer i skolan DELVIS 6.Trygga och säkra skolmiljöer för barn DELVIS 7.Stöd till barn i våldsmiljöer JA

19 Vision/målbild 2020 Målområde 3 ”Vi har trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar. Vi ger dem möjlighet att vara modiga, nyfikna och kreativa så att de är delaktiga och trygga medborgare. Vi skapar förutsättningar för att de vill bosätta sig i Skellefteå som vuxna.”

20 Aktiviteter fram till 2020 1.Lättillgänglig information och hjälp för barn och unga 2.Fråga och samtala om de ”svåra frågorna” 3.Maximerade barngrupper i förskola, skola och fritids 4.Katalog över skolans verktyg/metoder för att ge stöd till barn och unga 5.Mobbingfri uppväxt 6.Föräldrastöd vid olika tillfällen under barnens uppväxt 7.Prioritera barns och ungas lokaler 8.Ungdomens Hus 9.Optimera möjligheterna för barn och unga var man än bor i kommunen

21 4. Hälsa i arbetslivet Gruppledare Marjo Bodén

22 Arbetsgrupp: Marjo Bodén, Isa Paldanius, Johanna Lundqvist och Malin Ferm Målbild: Alla ska kunna arbeta hela sitt yrkesverksamma liv utan att drabbas av fysisk och/eller psykisk ohälsa relaterad till arbetet. Mål 1. Öka kunskapen hos arbetsgivare 2. Entusiasmera och uppmuntra såväl arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer

23 Vad?Hur?Aktörer? Föreläsning med temat hållbart medarbetarskap 1 gång per år anordna föreläsning i temat Kommunhälsan Medlefors folkhögskola Annan aktör Workshops och nätverk En arbetsgrupp jobbar fram en dag med fokus på; Sociala investeringar, Hälsoekonomi Goda exempel En utsedd intresserad från varje organisation Inspirationsföreläsning Åsa Forsell Medverka på Hälsokonvent 2015 Förslag till handlingsplan

24 5. Miljöer och produkter

25 Förslag: Målområde 5. Miljöer och produkter Arbetsgrupp: Jan Tarras-Wahlberg Bygg- och miljökontoret, Erik Nordlund, säkerhetssamordnare KLK, Per Cederlund, räddningschef, Karin Lindmark, konsument Skellefteå, Andre´ Söderlund, inköpschef. Utbyte av synpunkter har även skett med Lorentz Lindholm kommunhälsan, Lars Höjetun sektionschef tekniska kontoret, Tomas Hedström, chef för utvecklingsenheten på socialkontoret och i ett senare skede med Kristina Nordmark och Elenor Granström, utvecklingsledare - Bättre liv för sjuka äldre, FoU Västerbotten.

26 Målbild i det nuvarande programmet: • Aktivt välja sunda och säkra produkter vid inköp till kommun och landsting. • Se till att Skellefteå blir en Allergianpassad kommun enligt Folkhälsoinstitutets principer. • Arbeta för att Skellefteå ska utses till En säker och trygg kommun, enligt WHO:s globala skadeförebyggande program.

27 Förslag till ny handlingsplan från grupp 5 Handlingsprogrammet för det allergiförebyggande arbetet revideras till 2015.  Allergikommittén samordnar och följer upp delmål minst en gång varje mandatperiod Alla nämnder och bolag samt landstinget Kemikalier och säkerhet.  Produktkontroller och säkra leksaker Bygg- och miljönämnden Mål: Analys av data på skadefall via skadestatistik med ett genusperspektiv.  Skapa en handlingsplan för det skadeförebyggande arbetet Kommun och landsting Mål: Minska fallskador i Skellefteå med 30 % fram till 2020 med 2012 som basår.  Uppföljning kvartalsvis med information till berörda  Informationsinsatser till anhöriga där fallolyckor eller andra skadefall kan riskeras Socialnämnden, tekniska kontoret, landstinget, region Västerbotten, trafikverket, privata entreprenörer Mål: Aktualisera belysningsprogrammet som kommunfullmäktige beslutade om 2004-05- 25, § 94. Lysa upp staden och landsbygden och skapa ökad trygghet, säkerhet, framkomlighet samtidigt som de estetiska värdena förstärks, (under förutsättning att elkonsumtionen inte ökar).  Två områden i Skellefteå och ett på landsbygden väljs för att visa potentialen i ljussättning av det offentliga rummet Bygg och miljö, teknisk nämnd, fritidsnämnd, destinationsbolag,näringslivs- avdelning samt privata aktörer

28 Konsekvenser: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beräknat samhällets kostnader för fallolyckor. Enligt deras beräkning så kostar en allvarlig skada 282000:- för samhället. Om man räknar med att 34% av de 480 individer som sökte vård hade fått en höft/lårbensfraktur skulle det innebära att det spenderades 46 miljoner kr på invånare skrivna i Skellefteå under 2012. Var fjärde person av dessa tvings byta boende och 1 år efter frakturen har hälften inte återfått gångförmågan. Höftfrakturer är dessutom starkt kopplat till ökad dödlighet.

29 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gruppledare: Lina Tjärnström

30 Folkhälsomål 6: En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

31 Arbetsgrupp Maria Lingehall – Sjukhussamordnare Elenor Granström – Samordnare landsting och kommun Marie Åhlund – Vårdplanering och sjuksköterska Anna-Britta Lundberg – Vårdutvecklare psykiatrin Kristin Forslund – Företagssköterska VLL Britt Andersson – Företagssköterska kommun Jenni Andersson – VUX, Campus Skellefteå Cecilia Edström – Hälsoutvecklare Lina Tjärnström - Hälsoutvecklare

32 Avklarade aktiviteter •Rökfria lokaler, rökslutarstöd •Fler förskrivna FaR –2010 förskrevs 960 st – 2011 förskrevs 2500 st –2012 förskrevs 4700 st •Familjecentraler i Byske och Skelleftehamn •Justering av språket och sammanslagning av aktiviteter.

33 Aktiviteter som tagits bort •Tävling i skolan ”Hälsan för dig” med hälsofrämjande vinster. •Hälsoundersökningar för 30- och 70åringar samt för nyblivna föräldrar. •Utvecklad vårdkedja, korta väntetider, tillgänglighet. •Utvecklade äldrecentra. •Hälsoprofilbedömning för vårdpersonal.

34 Mål för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård •Stödja en positiv hälsoutveckling hos barn: Öka antalet föräldrar som deltar på föräldraträffar på MVC och BVC. •Stödja en positiv hälsoutveckling hos vuxna: Rutiner för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder finns och att de används i mötet med individen. •Använda hälsoorientering som strategi: Minska skillnaderna mellan personer med kort och lång utbildning angående hur de skattar sin hälsa.

35 Nya förslag •Skolsköterskorna i Skellefteå kommun genomför hälsosamtal. •Fungerande samverkansgrupper för barn och unga gällande tidig upptäckt av barn som far illa både psykiskt och fysiskt. •Arbeta för att förhindra livsstilsrelaterade sjukdomar hos unga vuxna. •Stimulera fysisk aktivitet och minska stillasittande. •Främja psykisk hälsa genom ökad kunskap bland professionen och befolkningen. •Stödja det naturliga åldrandet genom att främja både den fysiska och psykiska hälsan. •Kunskapsspridning av goda hälsoresultat. •Utveckla användandet av ny teknik och sociala medier i syfte att sprida ny kunskap.

36 Tack för oss!

37 Arbetsgrupp Maria Lingehall – Sjukhussamordnare Elenor Granström – Samordnare landsting och kommun Marie Åhlund – Vårdplanering och sjuksköterska Anna-Britta Lundberg – Vårdutvecklare psykiatrin Kristin Forslund – Företagssköterska VLL Britt Andersson – Företagssköterska kommun Jenni Andersson – VUX, Campus Skellefteå Cecilia Edström – Hälsoutvecklare Lina Tjärnström - Hälsoutvecklare

38 8.Sexualitet och reproduktiv hälsa Gruppledare: Beatrice Nord ungdomsmottagningen

39 9.Fysisk aktivitet

40 Målbild: Skellefteå är en föregångare i Sverige som erbjuder alla sina kommuninvånare de bästa förutsättningarna för daglig fysisk aktivitet livet igenom. Arbetsgrupp: Karin Våglund och Maria Renström fritidskontoret, Katarina Söderlund Anderstorpskolan, Eva Eurenius Landstinget, Anders Pettersson Samhall och Friskis&Svettis, Hans Brettschneider politiker och företagare

41 Mål för fysisk aktivitet 1. Öka andelen fysiskt aktiva kommuninvånare * 2. Minska den stillasittande tiden * Enligt den nationella rekommendationen

42

43

44

45

46

47 10. Matvanor och livsmedel

48 Målbild: I Skellefteå är det enkelt för alla att ha goda och hälsosamma matvanor som bidrar till en hållbar utveckling - socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Arbetsgrupp: Karin Våglund fritidskontoret, Marie Andersson Dittrich Eddahallen, Gabriella Karlsson måltidsenheten, Cecilia Hellberg primärvården och Anna-Karin Fährm restaurangutbildningen

49 Mål för matvanor och livsmedel: 1. Öka konsumtionen av frukt och grönsaker 2. Öka konsumtionen av nyckelhålsmärkt mat 3. Minska konsumtionen av livsmedel av exempelvis sötade drycker, godis, glass, snacks, bakverk 4. Öka andelen inköp av ekologisk och närproducerad mat

50 Skellefteå kommuns kostpolitiska program

51

52

53 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

54 Revidering av det Folkhälsopolitiska programmet målområde 11

55 • Implementera Alkohol och drogpolitiska programmet i mål 11 i det Folkhälsopolitiska programmet • Arbetsgruppens förslag följer i stora drag regeringens ANDT strategier för 2011-2015 • Visionen och arbetsmålen ska gälla för 2020 = Världens bästa hälsa Arbetsgruppen för mål 11: Ann Holmberg, Ulla Spång, Roger Marklund, Margita Eklund, Susanna Granlund, Stig Berggren, Ewa Öberg Öström och Mattias Käller

56 Mål/ Vision för tobak, alkohol, dopning, narkotika och överdrivet spelande: •All användning av narkotika och dopning skall upphöra •Konsumtion av alkohol och tobak skall inte förekomma under 18 år •Den totala konsumtionen av alkohol och tobak skall minska •Fritt från skadeverkningar av spelande

57 Hockeyplanen Förebyggande/ främjande zon Riskzon Konsekvens zon Triangel beskriver : Alla ungdomar finns i den förebyggande/främjande zonen. Under vissa perioder befinner sig många i riskzonen (krogmiljö osv.), en del kommer även att hamna i konsekvens zon, man blir till exempel ”lobbad”. Gul Pil beskriver: De flesta ungdomars liv, man återvänder till den förebyggande/främjande zonen efter några besök i risk zon. (Vänd triangeln och man får ett ekonomiskt överslag på kostnaderna för de olika zonerna /per individ)

58 Förebyggande zon •Samverkan •Kontinuitet •Generellt förebyggande insatser kryddat med riktade insatser till individer och grupper utifrån behov •Öppet enkelt ex KLARA, ODEN •Främja återhållsamma alkoholvanor bland vuxna för att skapa en kultur som begränsar berusningsdrickandet. •Dopning Förebyggande/ främjande zon

59 Förebyggande zon •Samverkan •Kontinuitet •Generellt förebyggande insatser kryddat med riktade insatser till individer och grupper utifrån behov •Öppet enkelt ex KLARA, ODEN •Främja återhållsamma alkoholvanor bland vuxna för att skapa en kultur som begränsar berusningsdrickandet. •Dopning Förebyggande/ främjande zon

60 Riskzonen • Uppsökande arbete/ tidig upptäckt • Riktade insatser riskkvällar • Arrangemang • Tillståndsgivning/ tillsyn Riskzon

61 Konsekvenszon • Minska tillgången på preparat • Utveckla framgångsrika metoder • Säkerställa vårdinsatser för missbrukande kvinnor Konsekvens zon

62 Hockeyplanen Förebyggande/ främjande zon Riskzon Konsekvens zon Kostnader

63 Visioner utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara ett sätt att få tiden att gå. Visioner med åtgärder är vad som krävs för att förändra världen. / Magnus Liljegren

64 Förslag till folkhälsorådets mötesdagar 2014 Torsdag 27/3 08.15 Onsdag 21/5 08.15 Torsdag 18/9 08.15 Torsdag 4/12 13.00 gemensamt möte med FRIS


Ladda ner ppt "Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 Inriktningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser