Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klinisk relevans för professionella och klienter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klinisk relevans för professionella och klienter"— Presentationens avskrift:

1 Klinisk relevans för professionella och klienter
Effekter av LF Klinisk relevans för professionella och klienter

2 Forskning om LF 2 metastudier 5 litteraturöversikter liten effekt
endast statistisk säkerställd på internaliserat beteende 5 litteraturöversikter Positiv effekt av LF på flera olika områden Effekt om tidig intervention Effekt efter färre sessioner Osäker effekt

3 Psykisk hälsa Depression Statistisk signifikans
Oavsett antal sessioner och tekniker Helsingforsstudien Effektivast på kort sikt Långvariga problem = sämre effekt av LF Hjälplinje självmord Statistisk signifikans 1h OCD Statistisk signifikans jmf medicinering Schizofreni Mer socialt stöd Självskadebeteende Positiv effekt Gruppterapi á 6 sessioner Missbruk Förbättring av depressiva symptom

4 Fysisk hälsa och åldrande
Diabetes 6 sessioner Mindre glukoshalter Tilltro till egen förmåga Äldre 3 sessioner måluppfyllnad Demenssjukdom Minskade aggressivt beteende och ”vandringsbeteende”

5 Äktenskap och familj Familjemedlem med funktionsnedsättning
Schizofreni Coping Uttryckssätt inom familjen Signifikanta effekter Autism Styrka föräldraskap Störande och aggressivt beteende – barn Förbättrad självbild 4-6 sessioner Ingen skillnad i utåtriktat beteende Förbättrat beteende i familjen Ingen skillnad i känslor eller kompisrelationer

6 Äktenskap och familj Våld i familjen 4,3 sessioner LF
73 % som inte återföll till våld under 3,5 års uppföljning 5 sessioner LF 95 % inte åter dömda för våldsbrott Minskad risk för återfall = klientens möjlighet att själv bestämma mål

7 Barn och ungdomar Minskning av kliniska symptom på ADHD
I jämförelse med KBT som visade på klinisk försämring Positiva förändringar på beteende signifikanta Förändringar på somatiska och kognitiva svårigheter Skolmiljö 5-7 sessioner LF Reducerar internaliserade och externaliserade beteenden Andra studier visar inte på skillnader mellan LF och TAU/KBT

8 Barn och ungdomar Self-efficacy Fallstudier av LF
Signifikant hos flickor direkt efter LF Efter 3 månader både hos pojkar och flickor samt hos kontrollgrupp Fallstudier av LF Posttraumatiska symptom minskar Copingförmåga innan kirurgi ökar Bättre självkänsla Attityd till droger Stoppa mobbing 92 % av mobbing slutade efter 3,4 sessioner LF

9 Kriminalitet Unga brottslingar Gruppsessioner Minskad återfall i brott
Coping Minskad stressrespons Minskad aggressivitet Ökad social anpassning Minskad återfall i brott 26 % återfall jämfört med 57 % återfall i jämförelsegrupp TAU Gav besparing på 2,7 miljoner SEK

10 Arbetslivsinriktad rehabilitering
Återgång i arbete Helsingforsstudien Minskning av symptom Förbättring av arbetsförmåga 60 % av sjukskrivna återvände till arbete jmf med 13 % på väntelista för behandling Andra studier något lägre resultat Resultat även tillsammans med annan behandling Psykologiska funktioner Coping Lyckokänslor Depressiva symptom Ångestsymptom Men studier visar också på ingen skillnad mellan LF och TAU

11 Arbete Lösningsfokuserad coaching Chefer och lärare
Förbättrad måluppfyllelse Välbefinnande Men även problem-fokuserad coaching ger effekt, skillnad är att LF ger fler handlingsstrategier och ökad tro på egen förmåga

12 Klinisk relevans Undersöker kvalitativa effekter Professionella
Klienter Få studier Oftast fallstudier eller intervjustudier

13 Professionella Har lärt sig metoden genom kortare kurser
Fått handledning av erfarna Viktigt för lärande. Tillfälle för praktik Möjlighet till handledning Förantaganden om den terapeutiska processen förändrades – utmaning! Främsta verktyg: Mål Bekräftelse Uppgifter Undantag Mirakelfråga svår

14 Sjuksköterskor Mindre fokus på problem
Förbättringar i interaktioner med patienter Bättre struktur på samtal Värde för patienter Statistisk signifikant högre tillfredsställelse med sitt arbete Klienter upplevde dock att ssk fokuserade på problem

15 Socialarbetare Lösningsfokuserat ”casework” Lärande Praktik
Känner sig redo att lära sig nytt arbetssätt Tar till sig kunskaperna Får handledning Praktik Mer involverade i planering Familjerna når fler av mål Färre återbesök än kontrollgrupp Metodtrogenhet viktig faktor Utmaning att förändra från fokus på problem till fokus på lösningar Utmaning att förstå metodens komplexitet Annan studie visar att träning i LF inte ger skillnad i relation med klient och måluppfyllelse däremot skillnad i målfokus och delat synsätt

16 Klienter med intellektuella funktionsnedsättningar
Använder LF på ett pragmatiskt sätt Förändrar interaktion Leder till ökad känsla av kontroll och tilltro hos både professionella och klienter Svårt att använda LF när det uppstår motsättningar mellan LF och organisationsstrukturer

17 Klienter Hjälpsamt i metoden Leder till ökat självförtroende
Uppmuntran och feed-back Stödjande miljö Identifiera alternativ Fokus på positiva i livet Terapeutens kommunikationsstil Stimulerande frågor Enkelhet Orienterad till nuet Leder till ökat självförtroende Ökade självständighet självmedvetenhet

18 Klienter Hjälpsamt i LF Mödrar till barn med I.F. Depression
Relation med terapeut Framtidsfokus Bekräftelse Inte hjälpsamt med avbrott och feed-back Mödrar till barn med I.F. Göra det bästa av situationen Acceptera det som var utanför deras kontroll Välja hur man närmar sig en situation

19 Klienter Nöjdhet Barn som mobbas Mindre missnöjda med väntetid
Lägre andel hälsorelaterade kostnader Självvald spelar roll Bättre resultat på mindre allvarliga problem Barn som mobbas Från att vara rädd till att känna sig säker Från att vara ensam till att få vänner Från att vara osynlig till att bli synlig Positiva förbättringar i klassen Vänligare klimat på skolan

20 Reflektioner Positiva effekter
Inte alltid statistiskt säkerställda effekter – osäkra effekter Oftast bättre än ingen behandling alls Långtidseffekt? Få studier om professionella och klienter Generaliserbarhet? Validitet? Tillämpning av metod Olika användning av tekniker En ”anda” eller teknik eller både och? Replikerbarhet Könsskillnader? Publiceringsbias?

21 Tack!


Ladda ner ppt "Klinisk relevans för professionella och klienter"

Liknande presentationer


Google-annonser