Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effekter av LF Klinisk relevans för professionella och klienter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effekter av LF Klinisk relevans för professionella och klienter."— Presentationens avskrift:

1 Effekter av LF Klinisk relevans för professionella och klienter

2 Forskning om LF • 2 metastudier – liten effekt – endast statistisk säkerställd på internaliserat beteende • 5 litteraturöversikter – Positiv effekt av LF på flera olika områden – Effekt om tidig intervention – Effekt efter färre sessioner – Osäker effekt

3 Psykisk hälsa • Depression – Statistisk signifikans – Oavsett antal sessioner och tekniker – Helsingforsstudien • Effektivast på kort sikt – Långvariga problem = sämre effekt av LF • Hjälplinje självmord – Statistisk signifikans 1h • OCD – Statistisk signifikans jmf medicinering • Schizofreni – Mer socialt stöd • Självskadebeteende – Positiv effekt • Gruppterapi – á 6 sessioner – Missbruk – Förbättring av depressiva symptom

4 Fysisk hälsa och åldrande • Diabetes – 6 sessioner – Mindre glukoshalter – Tilltro till egen förmåga • Äldre – 3 sessioner – måluppfyllnad • Demenssjukdom – Minskade aggressivt beteende och ”vandringsbeteende”

5 Äktenskap och familj • Familjemedlem med funktionsnedsättning – Schizofreni • Coping • Uttryckssätt inom familjen • Signifikanta effekter – Autism • Styrka föräldraskap • Störande och aggressivt beteende – barn – Förbättrad självbild – 4-6 sessioner – Ingen skillnad i utåtriktat beteende – Förbättrat beteende i familjen – Ingen skillnad i känslor eller kompisrelationer

6 Äktenskap och familj • Våld i familjen – 4,3 sessioner LF – 73 % som inte återföll till våld under 3,5 års uppföljning – 5 sessioner LF – 95 % inte åter dömda för våldsbrott – Minskad risk för återfall = klientens möjlighet att själv bestämma mål

7 Barn och ungdomar • Minskning av kliniska symptom på ADHD – I jämförelse med KBT som visade på klinisk försämring • Positiva förändringar på beteende – signifikanta • Förändringar på somatiska och kognitiva svårigheter • Skolmiljö – 5-7 sessioner LF – Reducerar internaliserade och externaliserade beteenden – Andra studier visar inte på skillnader mellan LF och TAU/KBT

8 Barn och ungdomar • Self-efficacy – Signifikant hos flickor direkt efter LF – Efter 3 månader både hos pojkar och flickor samt hos kontrollgrupp • Fallstudier av LF – Posttraumatiska symptom minskar – Copingförmåga innan kirurgi ökar – Bättre självkänsla – Attityd till droger – Stoppa mobbing • 92 % av mobbing slutade efter 3,4 sessioner LF

9 Kriminalitet • Unga brottslingar – Gruppsessioner • Coping • Minskad stressrespons • Minskad aggressivitet • Ökad social anpassning – Minskad återfall i brott • 26 % återfall jämfört med 57 % återfall i jämförelsegrupp TAU • Gav besparing på 2,7 miljoner SEK

10 Arbetslivsinriktad rehabilitering • Återgång i arbete – Helsingforsstudien • Minskning av symptom • Förbättring av arbetsförmåga – 60 % av sjukskrivna återvände till arbete jmf med 13 % på väntelista för behandling – Andra studier något lägre resultat – Resultat även tillsammans med annan behandling • Psykologiska funktioner – Coping – Lyckokänslor – Depressiva symptom – Ångestsymptom – Men studier visar också på ingen skillnad mellan LF och TAU

11 Arbete • Lösningsfokuserad coaching – Chefer och lärare – Förbättrad måluppfyllelse – Välbefinnande – Men även problem- fokuserad coaching ger effekt, skillnad är att LF ger fler handlingsstrategier och ökad tro på egen förmåga

12 Klinisk relevans • Undersöker kvalitativa effekter • Professionella • Klienter • Få studier • Oftast fallstudier eller intervjustudier

13 Professionella • Har lärt sig metoden genom kortare kurser • Fått handledning av erfarna • Viktigt för lärande. – Tillfälle för praktik – Möjlighet till handledning – Förantaganden om den terapeutiska processen förändrades – utmaning! • Främsta verktyg: – Mål – Bekräftelse – Uppgifter – Undantag – Mirakelfråga svår

14 Sjuksköterskor • Mindre fokus på problem • Förbättringar i interaktioner med patienter • Bättre struktur på samtal • Värde för patienter • Statistisk signifikant högre tillfredsställelse med sitt arbete • Klienter upplevde dock att ssk fokuserade på problem

15 Socialarbetare • Lösningsfokuserat ”casework” • Lärande – Känner sig redo att lära sig nytt arbetssätt – Tar till sig kunskaperna – Får handledning • Praktik – Mer involverade i planering – Familjerna når fler av mål – Färre återbesök än kontrollgrupp – Metodtrogenhet viktig faktor • Utmaning att förändra från fokus på problem till fokus på lösningar • Utmaning att förstå metodens komplexitet • Annan studie visar att träning i LF inte ger skillnad i relation med klient och måluppfyllelse däremot skillnad i målfokus och delat synsätt

16 Klienter med intellektuella funktionsnedsättningar • Använder LF på ett pragmatiskt sätt • Förändrar interaktion • Leder till ökad känsla av kontroll och tilltro hos både professionella och klienter • Svårt att använda LF när det uppstår motsättningar mellan LF och organisationsstrukturer

17 Klienter • Hjälpsamt i metoden – Uppmuntran och feed- back – Stödjande miljö – Identifiera alternativ – Fokus på positiva i livet – Terapeutens kommunikationsstil • Stimulerande frågor • Enkelhet • Orienterad till nuet • Leder till ökat självförtroende • Ökade självständighet • självmedvetenhet

18 Klienter • Hjälpsamt i LF – Depression • Relation med terapeut • Framtidsfokus • Bekräftelse • Inte hjälpsamt med avbrott och feed-back • Mödrar till barn med I.F. – Göra det bästa av situationen – Acceptera det som var utanför deras kontroll – Välja hur man närmar sig en situation

19 Klienter • Nöjdhet – Mindre missnöjda med väntetid – Lägre andel hälsorelaterade kostnader – Självvald spelar roll – Bättre resultat på mindre allvarliga problem • Barn som mobbas – Från att vara rädd till att känna sig säker – Från att vara ensam till att få vänner – Från att vara osynlig till att bli synlig – Positiva förbättringar i klassen – Vänligare klimat på skolan

20 Reflektioner • Positiva effekter • Inte alltid statistiskt säkerställda effekter – osäkra effekter • Oftast bättre än ingen behandling alls • Långtidseffekt? • Få studier om professionella och klienter • Generaliserbarhet? • Validitet? – Tillämpning av metod • Olika användning av tekniker • En ”anda” eller teknik eller både och? – Replikerbarhet – Könsskillnader? – Publiceringsbias?

21 Tack! johanna.gustafsson@oru.se


Ladda ner ppt "Effekter av LF Klinisk relevans för professionella och klienter."

Liknande presentationer


Google-annonser