Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FaR®i NU-sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FaR®i NU-sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 FaR®i NU-sjukvården

2 Hälsofrämjande Sjukhus
NU medlem sedan våren 2009 Hälsofrämjande synsätt och arbete för: - Patient - Medarbetare - Medborgare - Ledning Livsstilsfrågor Plattform för FaR

3 Ca 63 % av dödsfallen i världen anses förklaras av livsstilsrelaterad sjukdom (non communicable diseases) Dålig kondition väger tyngre gällande totalmortalitet (förtida död) än rökning + diabetes + fetma tillsammans Antalet förbrukade kalorier/v korrelerar väl med sjukhuskostnader, ffa genom färre inläggningar och kortare vårdtider

4 Hälsofrämjande arbete i NU-sjukvården
Ett strukturerat hälsofrämjande och sjukdoms- förebyggande förhållningssätt ska ingå i alla patientmöten inom länssjukvården Vid varje vårdkontakt ska hälsoperspektivet beaktas Arbetet omfattar i första hand levnadsvanor rörande tobaksvanor, riskbruk alkohol och inaktivitet. På sikt ska även ohälsosamma kostvanor införas (VÖK )

5 Under åren 2013-14 ligger huvudsakligt fokus
Under åren ligger huvudsakligt fokus på patienter med hjärtsjukdom, diabetes, TIA, KOL och artros. FaR ska förskrivas där det anses vara relevant. Den fysiska aktiviteten ska dokumenteras. En första utvärdering sker dec-13

6 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Fysisk aktivitet och träning lyfts fram som en viktig del av förebyggande och behandlande åtgärd för flera sjukdomar, graderat efter evidensgrad 1-10 Enkla råd om fysisk aktivitet – Låg prio Råd om fysisk aktivitet med tillägg - Prio > 3 Enkla råd om fysisk aktivitet med tillägg och särskild uppföljning – prio 2-3 Kvalificerad rådgivning (ex. Vuxna, inaktiva med diabetes, prio 1) För vissa diagnoser finns egna riktlinjer med andra prioriteringsgrader. Tex. Verksamheten inom hjärtrehabiliteringen (Soc.st 2011)

7 FYSS eller FaR® ? FYSS – FYsisk Aktivitet i Sjukdomsprevention/ Sjukdomsbehandling Kunskapsbank bokform/nätet diagnosspecifika kapitel FaR® - Fysisk Aktivitet på Recept Ett konkret verktyg för att främja fysisk aktivitet och träning

8 FaR® Förebygger och behandlar sjukdom
Kompletterar eller ersätter läkemedelsbehandling Bron över till friskvården Ska följas upp

9 FaR® är framgångsrikt FaR® leder till ökad aktivitetsgrad och förbättrat fysisk och mental hälsa Kallings 2008 Bättre compliance för FaR® jmf med enkla råd om motion Soc.styrelsen 2011 Compliance på samma nivå som för läkemedel Hellénius 2011 Kostnadeffektivt Kallings 2008 Non-adherence; 16 % Adhered fully; 53 % Partial adherence; 19 % Adhered, but changed activity; 12 % Hellénius 2011

10 Individuellt anpassad ordination
All legitimerad sjukvårdspersonal kan ordinera ett FaR® på steg 1 till 2 och med rätt kunskap på steg 3 All sjukvårdspersonal kan ”hitta” patienterna! Steg 3 Fysisk träning Steg 2 Vardagsaktivitet (7000 steg) Steg 1 Stillasittande

11 Definitioner Fysisk aktivitet – definieras som all kroppsrörelse producerad av skelettmuskulatur, vilken resulterar i energiförbrukning (Caspersen et al.) Fysisk träning – är den del av fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och återkommande och har ett specifikt syfte att förbättra eller bibehålla fysisk prestationsförmåga. (Caspersen et al.) Fysisk träning krävs ofta för behandlingseffekt av befintlig sjukdom Steg 3 Fysisk träning Steg 2 Vardagsaktivitet (7000 steg) Steg 1 Stillasittande

12 Fysisk aktivitet; 6,5 tim (låg intensitet)
Stillasittande; 9 tim Fysisk aktivitet; 0,5 tim (måttlig intensitet) Sömn; 8 tim

13 Stillasittande – muskulär inaktivitet
Stillasittandet ökar i samhället. Allt fler åker bil Mer än var sjunde svensk har en stillasittande fritid. Ännu fler har ett stillasittande jobb! Vuxna svenskar sitter i snitt ca 9 h /dag Ny forskning har visat att längre stunder ( >2h) av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet under dagen, är starkt kopplat flera sjukdomar (fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt-/kärlsjukdom, cancer) och förtida död. Sambandet ses oberoende av BMI och träning.

14 Den aktiva soffpotatisen Fysiskt aktiv >150 min/vecka och
Tillbringar mycket tid i stillasittande Owen et al Exercise Sports Sci Rev

15 1 MET=den basala energiomsättningen vid fullständig vila
MET = en metabolisk ekvivalent 1 MET=den basala energiomsättningen vid fullständig vila Stillasittande – all vaken aktivitet i liggande eller sittande position som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna, låg energiförbrukning – mindre än 1,5 MET Lågintensiv fysisk aktivitet – lågintensiv aktivitet ofta i samband med vardaglig sysselsättning i hemmet, på jobbet eller på fritiden - 1,5-3,0 MET (LIFA – lågintensiv fysisk aktivitet) Medel och högintensiv aktivitet – vanligtvis avsiktlig träning eller motion – mer än 3,0 MET (MHFA=medel- och högintensiv) LIFA = NEAT = Non Exercise Activity Thermogenesis

16 Exempel: Två personer med samma ålder och kön
Förbränning genom fysisk aktivitet endast liten del av det totala, NEAT viktigt! Kcal Person A-inaktiv vardag Totalt 2 650 Person B – aktiv vardag Totalt 3 350 Stor variation Vardagsaktivitet 700 kcal Vardagsaktivitet 1400 kcal 300 Kcal 30 min jogging 150 Kcal TEM (förbränning av matintag) 1500 Kcal Basal omsättning

17 Motion i vardagen ökar överlevnaden för 60-åringar
åringar i Stockholm har följts avseende hjärtkärlsjukdom i drygt 12 års tid Resultat: de deltagare som hade högst aktivitetsnivå i vardagen hade 27% lägre risk att drabbas av hjärtattack och stroke och 30% lägre risk att avlida oavsett orsak än de med lägsta aktivitetsnivån. Resultatet var oberoende av hur mycket de motionerade i mer planerad form. Bäst resultat hade de som både motionerade organiserat och var aktiva i vardagen. The importence of non-exercise physical activity for cardiovaskular health and longvity Ekblom Bak E. et al. British Journal of Sports Medicine

18 Take a break! ”Prolonger” ”Breaker”
Ickesittande tid Sittande tid vitt svart 6 cm minskat midjemått Owen et al Exercise Sport Sci Rev

19 Stillasittandets fysiologi
Många negativa effekter för kroppen vid långvarig fysisk inaktivitet: Reducerad prestationsförmåga Hjärtfrekvensen ökar vid lättare ansträngning Kapaciteten att omsätta energi minskar i muskulaturen Muskelcellerna krymper Blodvolymen reduceras Immunförsvaret, hormonsystemet och benstommen försvagas Vid oförändrat energiintag ökar inlagringen av fett

20 Allmänna Riktlinjer Minst 30 min 5 dagar/vecka (150 min) med, för individen, måttlig intensitet, eller ansträngande fysisk aktivitet minst 20 min 3 dagar/vecka, eller en kombination av dessa. Minsta sammanhängande aktivitetstid är 10 min. Dessutom rekommenderas muskulär motståndsträning och muskeltöjningar av stora muskelgrupper minst 2 ggr/vecka Rekommendationen för barn är minst 60 min aktivitet/dag

21 Ansträngning 6… 7… MYCKET, MYCKET LÄTT 8… 9… MYCKET LÄTT 10…
11… GANSKA LÄTT 12… 13… NÅGOT ANSTRÄNGANDE 14… 15… ANSTRÄNGANDE 16… 17… MYCKET ANSTRÄNGANDE 18… 19… MYCKET, MYCKET ANSTRÄNGANDE 20… Borgs RPE-skala

22 Uppskattning av aktivitetsmängd
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, t.ex promenader, cykling, trädgårdsarbete? 0 min/ ingen tid Mindre än 30 min 30-60 min (0,5-1 timma) 60-90 min (1-1,5 timmar) min (1,5-2,5 timmar) min (2,5-5 timmar) Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd, t.ex löpning, motionsgymnastik, bollsport? 0 min/ ingen tid Mindre än 30 min 30-60 min (0,5–1 timma) min (1-2 timmar) Mer än 120 min (>2 timmar) Räkna samman all tid (minst 10 min/gång)

23 Motivation ”Vad gör du redan …?”
”Hur ofta …?” ”Hur länge …?” ”Hur hårt …?” ”Vad skulle du kunna börja med/göra mer av …?” Min motivation är … Låg Måttlig Hög

24 Individualisera!

25 Kranskärlssjukdom Hypertoni Diabetes Typ 2
Varje träningspass ska inledas med en uppvärmningsfas och avslutas med en nära nog lika lång nedvarvningsfas 2. Styrketräning 2-3 ggr/vecka 8-10 övningar 1-3 set med reps Rekommenderad träning Frekvens Intensitet enligt Borgs RPE-skala Duration Att tänka på 1. Konditionsträning 3-5 ggr/vecka 12-15 40-60 min. Intervall eller distans Hypertoni Maximal effekt efter 4-6 månader Qigong och cirkelträning tycks kunna sänka blodtrycket Rekommenderad träning Frekvens Intensitet enligt Borgs RPE-skala Duration Att tänka på 1. Konditionsträning 5-7 ggr/vecka 11-13 Minst 30 min 2. Styrketräning Många repetitioner samt lågt motstånd Diabetes Typ 2 Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen 3. Styrketräning 2-3 ggr/vecka 8-10 övningar, reps Rekommenderad träning Frekvens Intensitet enligt Borgs RPE-skala Duration Att tänka på 1. Basaktivitet dagligen 12-13 Minst 30 min 2. Konditionsträning 3-5 ggr/vecka 13-16 20-60 min

26 Val av aktivitet Viktigt att hitta en aktivitet som passar individen med avseende på: Sjukdom och fysisk förmåga Motivation och intresse Förutsättningar i närområdet Kostnader

27 Förutsättningar i närområdet
Nivå 3 Anpassade aktiviteter Nivå 2 Ordinarie föreningsaktiviteter Nivå 1 Egenträning/motion Aktivitetskatalog 2012

28 Kostnader Det finns inget högkostnadskort för fysisk aktivitet
Kostnader för träning betalar patienten själv Vissa gym och friskvårdsorganisationer har själva valt att subventionera folkhälsa och ger rabatt!

29 Att ordinera FaR® Identifiera patient med behov av FaR® Motivera
Individualisera, om möjligt testa! Ordinera Ombesörj att uppföljning sker Kvalitet är viktigt!

30 FaR® i Melior Ordination Ta fram patientens journalmapp. Välj fliken
Välj Ny, kontrollera att det är din hemavdelning som du arbetar på vid ”Avd” och att ditt namn står under ”Ansvarig”, klicka på OK.

31 Välj FaR-Ordination vuxen eller annan lämplig FaR-ordination under Typ av dokument. Använd mall är förvalt. Klicka på Skriv. Fyll i mallen och klicka på Spara och sedan Signera när du är klar. Klicka på Skriv ut och ange vem utskriften ska till (patienten). Ditt dokument lagras och du ser att händelsedatum och dokumentnamn visas i aktuell listruta.

32 Exempel på FaR® í Melior

33 Ordination Ange KVÅ-kod !!!
DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

34 Uppföljning Patienter inom länssjukvård följs upp av ordinerande enhet
• FaR som ordinerats till patienter som vid avslut i länssjukvård fortsätter sin medicinska behandling i PV, följs upp i PV, precis som vid annan medicinsk behandling. • Patienter som ej har fortsatt medicinsk kontakt med PV efter avslut från länssjukvården, följs ej heller upp av PV när det gäller FaR. Dessa patienter kan däremot bli aktuella för uppföljning av DSG, alt FaR- samordnare i kommunen 

35 Har patienten följt ordinationen ?
Förändring av upplevd hälsa ? Effekt ? Motivation till fortsatt fysisk aktivitet ? Fortsatt planering ?

36 För mer information Intranätet - Hälsofrämjande sjukhus FYSS
Finns på och i bokform. Fyss finns också i Melior under ”länkar”. REK-listan Är en lista över rekommenderade läkemedel och terapiråd som är framtagen av Läkemedelskommittén i VGR. I REK-listan finns korta rekommendationer för fysisk aktivitet vid de vanligaste diagnoserna där det har effekt. De angivna mängderna i FYSS och REK-listan ska ses som en behandlande dos, vilken för den fysiskt inaktive patienten ibland kan behöva tid för att uppnå.

37 Material Allmänt om FaR
Broschyrer med aktiviteter för olika tillstånd (Finns som pdf via länk på intranätet) Äldre Övervikt/fetma Artros Astma Claudicatio Depression Diabetes typ 2 Graviditet Hypertoni Höga blodfetter Kol Kranskärlssjukdom Ledgångsreumatism Långvariga ryggbesvär Metabola syndromet Smärta Stress Stroke Yrsel och balansrubbningar Promenaden - ett bra steg mot en bättre hälsa Aktivitetsdagbok

38 Lycka till! FaR-stödjande funktion Johanna Axelsson leg sjukgymnast
Tel: E-post: Erbjuder stöd och råd till förskrivare till och med maj 2014


Ladda ner ppt "FaR®i NU-sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser