Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FaR ® i NU-sjukvården. Hälsofrämjande Sjukhus • NU medlem sedan våren 2009 •Hälsofrämjande synsätt och arbete för: - Patient - Medarbetare - Medborgare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FaR ® i NU-sjukvården. Hälsofrämjande Sjukhus • NU medlem sedan våren 2009 •Hälsofrämjande synsätt och arbete för: - Patient - Medarbetare - Medborgare."— Presentationens avskrift:

1 FaR ® i NU-sjukvården

2 Hälsofrämjande Sjukhus • NU medlem sedan våren 2009 •Hälsofrämjande synsätt och arbete för: - Patient - Medarbetare - Medborgare - Ledning • Livsstilsfrågor • Plattform för FaR

3 FaR ® i NU-sjukvården Ca 63 % av dödsfallen i världen anses förklaras av livsstilsrelaterad sjukdom (non communicable diseases) Dålig kondition väger tyngre gällande totalmortalitet (förtida död) än rökning + diabetes + fetma tillsammans Antalet förbrukade kalorier/v korrelerar väl med sjukhuskostnader, ffa genom färre inläggningar och kortare vårdtider

4 FaR ® i NU-sjukvården Hälsofrämjande arbete i NU-sjukvården •Ett strukturerat hälsofrämjande och sjukdoms- förebyggande förhållningssätt ska ingå i alla patientmöten inom länssjukvården • Vid varje vårdkontakt ska hälsoperspektivet beaktas • Arbetet omfattar i första hand levnadsvanor rörande tobaksvanor, riskbruk alkohol och inaktivitet. På sikt ska även ohälsosamma kostvanor införas (VÖK 2013-14)

5 FaR ® i NU-sjukvården • Under åren 2013-14 ligger huvudsakligt fokus på patienter med hjärtsjukdom, diabetes, TIA, KOL och artros. FaR ska förskrivas där det anses vara relevant. Den fysiska aktiviteten ska dokumenteras. • En första utvärdering sker dec-13

6 FaR ® i NU-sjukvården Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Fysisk aktivitet och träning lyfts fram som en viktig del av förebyggande och behandlande åtgärd för flera sjukdomar, graderat efter evidensgrad 1-10 • Enkla råd om fysisk aktivitet – Låg prio • Råd om fysisk aktivitet med tillägg - Prio > 3 • Enkla råd om fysisk aktivitet med tillägg och särskild uppföljning – prio 2-3 • Kvalificerad rådgivning (ex. Vuxna, inaktiva med diabetes, prio 1) För vissa diagnoser finns egna riktlinjer med andra prioriteringsgrader. Tex. Verksamheten inom hjärtrehabiliteringen (Soc.st 2011)

7 FaR ® i NU-sjukvården FYSS eller FaR ® ? FYSS – FYsisk Aktivitet i Sjukdomsprevention/ Sjukdomsbehandling Kunskapsbank bokform/nätet 33 diagnosspecifika kapitel www.fyss.se FaR ® - Fysisk Aktivitet på Recept Ett konkret verktyg för att främja fysisk aktivitet och träning

8 FaR ® i NU-sjukvården FaR ® • Förebygger och behandlar sjukdom • Kompletterar eller ersätter läkemedelsbehandling • Bron över till friskvården • Ska följas upp

9 FaR ® i NU-sjukvården FaR ® är framgångsrikt • FaR ® leder till ökad aktivitetsgrad och förbättrat fysisk och mental hälsa Kallings 2008 • Bättre compliance för FaR ® jmf med enkla råd om motion Soc.styrelsen 2011 • Compliance på samma nivå som för läkemedel Hellénius 2011 • Kostnadeffektivt Kallings 2008 Adhered fully; 53 % Non-adherence; 16 % Partial adherence; 19 % Adhered, but changed activity; 12 % Hellénius 2011

10 FaR ® i NU-sjukvården • Individuellt anpassad ordination • All legitimerad sjukvårdspersonal kan ordinera ett FaR ® på steg 1 till 2 och med rätt kunskap på steg 3 • All sjukvårdspersonal kan ”hitta” patienterna! Stillasittande Vardagsaktivitet (7000 steg) Fysisk träning Steg 1 Steg 2 Steg 3

11 FaR ® i NU-sjukvården Stillasittande Vardagsaktivitet (7000 steg) Fysisk träning Steg 1 Steg 2 Steg 3 Definitioner Fysisk aktivitet – definieras som all kroppsrörelse producerad av skelettmuskulatur, vilken resulterar i energiförbrukning ( Caspersen et al.) Fysisk träning – är den del av fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och återkommande och har ett specifikt syfte att förbättra eller bibehålla fysisk prestationsförmåga. ( Caspersen et al.) Fysisk träning krävs ofta för behandlingseffekt av befintlig sjukdom

12 FaR ® i NU-sjukvården Sömn; 8 tim Fysisk aktivitet; 6,5 tim (låg intensitet) Fysisk aktivitet; 0,5 tim (måttlig intensitet) Stillasittande; 9 tim

13 FaR ® i NU-sjukvården Stillasittandet ökar i samhället. Allt fler åker bil Mer än var sjunde svensk har en stillasittande fritid. Ännu fler har ett stillasittande jobb! Vuxna svenskar sitter i snitt ca 9 h /dag Ny forskning har visat att längre stunder ( >2h) av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet under dagen, är starkt kopplat flera sjukdomar (fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt-/kärlsjukdom, cancer) och förtida död. Sambandet ses oberoende av BMI och träning. Stillasittande – muskulär inaktivitet

14 FaR ® i NU-sjukvården Den aktiva soffpotatisen Fysiskt aktiv >150 min/vecka och Tillbringar mycket tid i stillasittande Owen et al. 2010 Exercise Sports Sci Rev

15 FaR ® i NU-sjukvården MET = en metabolisk ekvivalent 1 MET=den basala energiomsättningen vid fullständig vila • Stillasittande – all vaken aktivitet i liggande eller sittande position som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna, låg energiförbrukning – mindre än 1,5 MET ● Lågintensiv fysisk aktivitet – lågintensiv aktivitet ofta i samband med vardaglig sysselsättning i hemmet, på jobbet eller på fritiden - 1,5-3,0 MET (LIFA – lågintensiv fysisk aktivitet) • Medel och högintensiv aktivitet – vanligtvis avsiktlig träning eller motion – mer än 3,0 MET (MHFA=medel- och högintensiv) LIFA = NEAT = Non Exercise Activity Thermogenesis

16 FaR ® i NU-sjukvården Exempel: Två personer med samma ålder och kön Förbränning genom fysisk aktivitet endast liten del av det totala, NEAT viktigt! Kcal Person A-inaktiv vardag Totalt 2 650 Person B – aktiv vardag Totalt 3 350 Stor variationVardagsaktivitet 700 kcalVardagsaktivitet 1400 kcal 300 Kcal30 min jogging 150 KcalTEM (förbränning av matintag) 1500 KcalBasal omsättning

17 FaR ® i NU-sjukvården Motion i vardagen ökar överlevnaden för 60-åringar 4000 60-åringar i Stockholm har följts avseende hjärtkärlsjukdom i drygt 12 års tid Resultat: de deltagare som hade högst aktivitetsnivå i vardagen hade 27% lägre risk att drabbas av hjärtattack och stroke och 30% lägre risk att avlida oavsett orsak än de med lägsta aktivitetsnivån. Resultatet var oberoende av hur mycket de motionerade i mer planerad form. Bäst resultat hade de som både motionerade organiserat och var aktiva i vardagen. The importence of non-exercise physical activity for cardiovaskular health and longvity Ekblom Bak E. et al. British Journal of Sports Medicine

18 FaR ® i NU-sjukvården Take a break! ”Prolonger””Breaker” Ickesittande tid Sittande tid vitt svart 6 cm minskat midjemått Owen et al. 2010 Exercise Sport Sci Rev

19 FaR ® i NU-sjukvården Stillasittandets fysiologi Många negativa effekter för kroppen vid långvarig fysisk inaktivitet: ● Reducerad prestationsförmåga ● Hjärtfrekvensen ökar vid lättare ansträngning ● Kapaciteten att omsätta energi minskar i muskulaturen ● Muskelcellerna krymper ● Blodvolymen reduceras ● Immunförsvaret, hormonsystemet och benstommen försvagas ● Vid oförändrat energiintag ökar inlagringen av fett

20 FaR ® i NU-sjukvården Allmänna Riktlinjer Minst 30 min 5 dagar/vecka (150 min) med, för individen, måttlig intensitet, eller ansträngande fysisk aktivitet minst 20 min 3 dagar/vecka, eller en kombination av dessa. Minsta sammanhängande aktivitetstid är 10 min. Dessutom rekommenderas muskulär motståndsträning och muskeltöjningar av stora muskelgrupper minst 2 ggr/vecka Rekommendationen för barn är minst 60 min aktivitet/dag

21 FaR ® i NU-sjukvården Ansträngning 6… 7…MYCKET, MYCKET LÄTT 8… 9…MYCKET LÄTT 10… 11…GANSKA LÄTT 12… 13…NÅGOT ANSTRÄNGANDE 14… 15…ANSTRÄNGANDE 16… 17…MYCKET ANSTRÄNGANDE 18… 19…MYCKET, MYCKET ANSTRÄNGANDE 20… Borgs RPE-skala

22 FaR ® i NU-sjukvården Uppskattning av aktivitetsmängd Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd, t.ex löpning, motionsgymnastik, bollsport? 0 min/ ingen tid Mindre än 30 min 30-60 min (0,5–1 timma) 60-120 min (1-2 timmar) Mer än 120 min (>2 timmar) Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, t.ex promenader, cykling, trädgårdsarbete? 0 min/ ingen tid Mindre än 30 min 30-60 min (0,5-1 timma) 60-90 min (1-1,5 timmar) 90-150 min (1,5-2,5 timmar) 150-300 min (2,5-5 timmar) Räkna samman all tid (minst 10 min/gång)

23 FaR ® i NU-sjukvården Motivation ”Vad gör du redan …?” ”Hur ofta …?” ”Hur länge …?” ”Hur hårt …?” ”Vad skulle du kunna börja med/göra mer av …?” Min motivation är … LågMåttligHög

24 FaR ® i NU-sjukvården Individualisera!

25 FaR ® i NU-sjukvården Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen 3. Styrketräning2-3 ggr/vecka8-10 övningar, 8-12 reps Rekommenderad träning FrekvensIntensitet enligt Borgs RPE-skala DurationAtt tänka på 1. Basaktivitetdagligen12-13Minst 30 min 2. Konditionsträning3-5 ggr/vecka13-1620-60 min Diabetes Typ 2 Maximal effekt efter 4-6 månader Qigong och cirkelträning tycks kunna sänka blodtrycket Rekommenderad träning FrekvensIntensitet enligt Borgs RPE-skala DurationAtt tänka på 1. Konditionsträning5-7 ggr/vecka11-13Minst 30 min 2. Styrketräning Många repetitioner samt lågt motstånd Hypertoni Varje träningspass ska inledas med en uppvärmningsfas och avslutas med en nära nog lika lång nedvarvningsfas 2. Styrketräning2-3 ggr/vecka8-10 övningar 1-3 set med 10-15 reps Rekommenderad träning FrekvensIntensitet enligt Borgs RPE-skala DurationAtt tänka på 1. Konditionsträning3-5 ggr/vecka12-1540-60 min. Intervall eller distans Kranskärlssjukdom

26 FaR ® i NU-sjukvården Val av aktivitet Viktigt att hitta en aktivitet som passar individen med avseende på: • Sjukdom och fysisk förmåga • Motivation och intresse • Förutsättningar i närområdet • Kostnader

27 FaR ® i NU-sjukvården Förutsättningar i närområdet Nivå 3 Anpassade aktiviteter Nivå 2 Ordinarie föreningsaktiviteter Nivå 1 Egenträning/motion Aktivitetskatalog 2012

28 FaR ® i NU-sjukvården Kostnader • Det finns inget högkostnadskort för fysisk aktivitet • Kostnader för träning betalar patienten själv • Vissa gym och friskvårdsorganisationer har själva valt att subventionera folkhälsa och ger rabatt!

29 FaR ® i NU-sjukvården Att ordinera FaR ® • Identifiera patient med behov av FaR ® • Motivera • Individualisera, om möjligt testa! • Ordinera • Ombesörj att uppföljning sker Kvalitet är viktigt!

30 FaR ® i NU-sjukvården FaR ® i Melior Ordination Ta fram patientens journalmapp. Välj fliken Välj Ny, kontrollera att det är din hemavdelning som du arbetar på vid ”Avd” och att ditt namn står under ”Ansvarig”, klicka på OK.

31 FaR ® i NU-sjukvården Välj FaR-Ordination vuxen eller annan lämplig FaR-ordination under Typ av dokument. Använd mall är förvalt. Klicka på Skriv. Fyll i mallen och klicka på Spara och sedan Signera när du är klar. Klicka på Skriv ut och ange vem utskriften ska till (patienten). Ditt dokument lagras och du ser att händelsedatum och dokumentnamn visas i aktuell listruta.

32 FaR ® i NU-sjukvården Exempel på FaR ® í Melior

33 FaR ® i NU-sjukvården Ordination Ange KVÅ-kod !!! DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

34 FaR ® i NU-sjukvården • Patienter inom länssjukvård följs upp av ordinerande enhet • FaR som ordinerats till patienter som vid avslut i länssjukvård fortsätter sin medicinska behandling i PV, följs upp i PV, precis som vid annan medicinsk behandling. • Patienter som ej har fortsatt medicinsk kontakt med PV efter avslut från länssjukvården, följs ej heller upp av PV när det gäller FaR. Dessa patienter kan däremot bli aktuella för uppföljning av DSG, alt FaR- samordnare i kommunen Uppföljning

35 FaR ® i NU-sjukvården Har patienten följt ordinationen ? Förändring av upplevd hälsa ? Effekt ? Motivation till fortsatt fysisk aktivitet ? Fortsatt planering ?

36 FaR ® i NU-sjukvården För mer information Intranätet - Hälsofrämjande sjukhus FYSS Finns på www.fyss.se och i bokform. Fyss finns också i Melior under ”länkar”.www.fyss.se Är en lista över rekommenderade läkemedel och terapiråd som är framtagen av Läkemedelskommittén i VGR. I REK-listan finns korta rekommendationer för fysisk aktivitet vid de vanligaste diagnoserna där det har effekt. REK-listan De angivna mängderna i FYSS och REK-listan ska ses som en behandlande dos, vilken för den fysiskt inaktive patienten ibland kan behöva tid för att uppnå.

37 FaR ® i NU-sjukvården Material Broschyrer med aktiviteter för olika tillstånd (Finns som pdf via länk på intranätet) Äldre Övervikt/fetma Artros Astma Claudicatio Depression Diabetes typ 2 Graviditet Hypertoni Höga blodfetter Aktivitetsdagbok Allmänt om FaR Kol Kranskärlssjukdom Ledgångsreumatism Långvariga ryggbesvär Metabola syndromet Smärta Stress Stroke Yrsel och balansrubbningar Promenaden - ett bra steg mot en bättre hälsa

38 FaR ® i NU-sjukvården Lycka till! FaR-stödjande funktion Johanna Axelsson leg sjukgymnast Tel: 010-4354580 E-post: johanna.axelsson@vgregion.se Erbjuder stöd och råd till förskrivare till och med maj 2014


Ladda ner ppt "FaR ® i NU-sjukvården. Hälsofrämjande Sjukhus • NU medlem sedan våren 2009 •Hälsofrämjande synsätt och arbete för: - Patient - Medarbetare - Medborgare."

Liknande presentationer


Google-annonser