Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF Industritekniska programmet IN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF Industritekniska programmet IN."— Presentationens avskrift:

1 Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF Industritekniska programmet IN

2 Innehåll del 1 •Skolans styrdokument och värdegrund •Handledarrollen •Vad innebär APL? •Vad innebär det att vara handledare? •Vad förväntas av mig som handledare? •Rollfördelning, handledare, lärare och elev

3 Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket Den här bilden syftar till att ge en orientering över vilka regler och lagar som styr skolans verksamhet. Gymnasieskolans verksamhet och organisation Styrkedjan

4 Skollagen http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar •Skollagen är skolans grundläggande styrinstrument. Den är stiftad av riksdagen och innehåller bestämmelser, övergripande riktlinjer och mål om utbildningen inom alla skolformer. Den anger också hur skolans verksamhet skall utformas. I lagen finns bestämmelser om vilka krav som ställs på kommunerna. Det finns också bestämmelser som rör elever och föräldrar, till exempel skolplikt och rätten till utbildning.

5 Gymnasieförordningen http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar •I gymnasieförordningen återges hur skollagen tillämpas. Här redogörs också bestämmelserna om APL, där det bl. a framgår att det är huvudman som är ansvarig för att APL uppfyller gällande krav på innehåll och kvalitet. Det är också skolans uppgift att ordna platser för APL. •Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras. Förordning (2010:1040). •14 § För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.

6 Läroplanen, Lpf 11 http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Den är fastställd av regeringen och anger skolans värdegrund, riktlinjer och mål. Tillsammans med examensmål och ämnesplaner anger den de mål och resultat som ska uppnås. Man talar om att skolan är mål- och resultatinriktad eftersom inga direkta regleringar finns angivna om hur målen ska nås.

7 Examensmål http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/industritekniska-programmet http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/barn-och-fritidsprogrammet http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/industritekniska-programmet http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal/barn-och-fritidsprogrammet Utbildningen ska utveckla •Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka i olika situationer. •kompetens att möta, assistera och pedagogiskt leda människor i alla åldrar •ett hälsofrämjande arbetssätt •ett etiskt förhållningssätt •ett kritiskt förhållningssätt •problemlösningsförmåga, handlingsberedskap och samverkan •planera, genomföra, dokumentera och utvärdera Utbildningen ska utveckla •utvecklar kommunikationsförmåga och förståelse av vad samverkan betyder för produktionen. •Utveckla förmågan att ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. •förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. •kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion.

8 Ämnesplan Inom varje programstruktur anges vilka ämnesplaner som ingår och antal poäng/kurs Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 700 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 300 p Programfördjupningar 600 p Barn- och Fritid Industritekniska Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Inriktningar 300/400 p Programfördjupningar 800-900 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p

9 •Inledning •Syfte Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar •Punkterna - mål för ämnet •Kurser i ämnet Ämnesplanens uppbyggnad http:// www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program http:// www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

10 • Kursen omfattar alla eller ett antal punkter • Centralt innehåll • Kunskapskrav Kursens uppbyggnad

11 Yrkesspets/bredd Högskolebehörighet Idrottsprofil Kurser för att bli anställningsbar Programfördjupning

12 600 p Gymnasiegemensamma År 1: Engelska 5 100 p Matematik 1a 100 p Svenska 1/ Svenska som andra språk 2 100 p År 1-2: Idrott och hälsa 1 100 p År 2 Vt : Naturkunskap 1a1 50 p År 3 Ht: Historia 1a1 50 p Samhällskunskap 1a1 50 p Vt: Religion 1 50 p 700 p Programgemensamma År 1: Hälsopedagogik 100 p Kommunikation 100 p Lärande och utveckling 100 p Människors miljöer 100 p År 2 Ht: Pedagogiskt ledarskap 100 p Vt: Svenska 2/ Svenska som andra språk 2 100 p År 3 Ht: Naturkunskap 1a2 50 p Vt: Samhällskunskap 1a2 50 p 300 p Inriktning PEDAGOGISKT ARBETE År 2. Barns lärande och växande 100 p År 2-3: Pedagogiskt arbete 200 p År 3 Gymnasiearbete 100 p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2 Engelska 6 100 p År 3 Kontakta Syv om kursutbud 100 p 200 p Individuellt val Yrkesspets År 2 Kontakta Syv om kursutbud 100 p År 3 Kontakta Syv om kursutbud 100 p 200 p Individuellt val Idrottsspets År 2 Idr. & hälsa specialisering 1 100 p År 3 Idr. & hälsa specialisering 2 100 p 200 p Prg. fördj. Högskolespets År 2 Matematik 2a 100 p År 3 Svenska 3/ Svenska som andra språk 3 100 p 200 p Prg. fördj. Yrkesspets År 2 Aktivitetsledarskap 100 p År 3 Etnicitet och kulturmöte 100p 200 p Prg. fördj. Idrottsspets NIU År 2 Idrottsspecialisering 1 100 p År 3 Idrottsspecialisering 2 100 p 400 p + 200 p Programfördjupning År 2: Specialpedagogik 1 100 p Naturguidning 1 100 p År 3: Grundläggande vård och omsorg 100 p Aktivitetsledarskap 100 p BF – Barnskötare/elevassistent 300 p Utökat program Högskole-, yrkes- el. idrottspaket 200 p Valbar kurs 100 p

13 400 p + 200 p Programfördjupning År 2 Fritidsmiljöer och arenor 100 p Naturguidning 1 100 p År 3 Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100 p Aktivitetsledarskap 100 p 600 p Gymnasiegemensamma År 1: Engelska 5 100 p Matematik 1a 100 p Svenska 1/ Svenska som andra språk 2 100 p År 1-2: Idrott och hälsa 1 100 p År 2 Vt : Naturkunskap 1a1 50 p År 3 Ht: Historia 1a1 50 p Samhällskunskap 1a1 50 p Vt: Religion 1 50 p 700 p Programgemensamma År 1: Hälsopedagogik 100 p Kommunikation 100 p Lärande och utveckling 100 p Människors miljöer 100 p År 2 Ht: Pedagogiskt ledarskap 100 p Vt: Svenska 2/ Svenska som andra språk 2 100 p År 3 Ht: Naturkunskap 1a2 50 p Vt: Samhällskunskap 1a2 50 p 300 p Inriktning FRITID OCH HÄLSA År 2-3: Fritids och friskvårds- verksamheter 200 p År 2: Fritids- och idrottskunskap 100 p År 3 Gymnasiearbete 100 p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2 Engelska 6 100 p Prata med Syv om kursutbud 100 p 200 p Individuellt val Yrkesspets Prata med Syv om kursutbud 100 p 200 p Individuellt val Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering 1 100 p Idrott & hälsa specialisering 2 100 p 200 p Prg. fördj. Högskolespets År 2 Matematik 2a 100 p År 3 Svenska 3/ Svenska som andra språk 3 100 p 200 p Prg. fördj. Yrkesspets År 2 Aktivitetsledarskap 100 p År 3 Etnicitet och kulturmöte 100p BF – Idrottsplatspersonal/Personal på badanläggning/simhallar 200 p Prg. fördj. Idrottsspets NIU År 2 Idrottsspecialisering 1 100 p År 3 Idrottsspecialisering 2 100 p 300 p Utökat program Högskole-, yrkes- el. idrottspaket 200 p Valbar kurs 100 p

14 600 p + 200 p Programfördjupning År 2 Materialkunskap 1 100 p Kälsvets 2, MMA E2 el MIG/MAG M2 100 p Stumsvets,1 MMA E3 el MIG/MAG M3 100 p År 3 Stumsvets 2, MMA E4 el MIG/MAG M4 100 p Alt 1 Rörsvets 1, MMA E5 el. MIG/MAG M5 100 p Rörsvets 2, MMA E 6 el. MIG/MAG M6 100 p Alt 2 Kälsvets 1, MMA E1 el MIG/MAG M1 el. TIG T1 100 p Kälsvets 2 MMA E2 el MIG/MAG M2 el. TIG T2 100 p 600 p Gymnasiegemensamma År 1: Eng 5, Ma 1a, Sv 1, 3*100p År 1-2: Idr och hälsa 1, 100p År 2 Vt : Nk 1a1, 50p År 3 Ht: Hi 1a1, Sh 1a1 Vt: Re 1, 3*50p 400 p Programgemensamma År 1 Ht: Produktions utrustning 1, 100 p År 1 Vt: Indusritekniska processer 1,100 p År 2: Människan i industrin 1, 100 p År 2: Produktions kunskap 1, 100 p 400 p Inriktning Svetsteknik År 1: Svetsgrund, 100 p År 1: Tillverkningsunderlag 1 100 p År 1: Kälsvets 1, MMA E1 el. 100 p MIG/MAG M1 År 2: Produktutveckling 1, 100 p År 3 100p Gymnasiearbete 200 p Individuellt val Högskolespets År 2 Svenska 2 100 p År 3 Svenska 3 100 p 200 p Individuellt val Yrkesspets År 2 Interna transporter 100 p År 3 Entreprenörskap 100 p 200 p Individuellt val Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering 1 100 p Idrott & hälsa specialisering 2 100 p 200 p Programfördjup. Högskolespets År 2 Engelska 6, 100 p År 3 Matematik 2a 100 p 200 p Programfördjup. Yrkesspets År 2 Kälsvets 1, MMA E1 el MIG/MAG M1 el. TIG T1 100 p År 3 Stumsvets 1, MMA E3 el MIG/MAG M3 el. T2 100 p IN Svetsteknik med yrkesutgång Svetsare/Internationell svetsare 200 p Prg. fördj. Idrottsspets NIU År 2 Idrottsspecialisering 1 100 p År 3 Idrottsspecialisering 2 100 p 300 p Utökat program Yrkespaket el. högskolepaket 200 p Rör svets 2 el. valbar kurs 100 p

15 700 p + 200 p Programfördjupning År 1: Tillverkningsunderlag 100 p År 1-2: Cad 1+ Cad 2 50p + 50 p År 1-2: Materialkunskap 1 50p + 50 p År 2-3: Cad Cam 50p + 50 p År 3: Produktionskunskap 2 100p Maskinsnickare År 2: Produktionsutrustning 3 100 p År 3: Produktionsutrustning 4 100 p CNC År 2: Datorstyrd produktion 2 100 p År 3: Datorstyrdproduktion 3 100 p 600 p Gymnasiegemensamma År 1: Eng 5, Ma 1a, Sv 1, 3*100p År 1-2: Idrott och hälsa 1, 100p År 2 Vt : Nk 1a1, 50p År 3 Ht: Hi 1a1, Sh 1a1 Vt: Re 1, 3*50p 400 p Program gemensamma År 1 Vt: Indusritekniska processer 1,100 p År 1 Ht: Produktions utrustning 1, 100 p År 2: Människan i industrin 1, 100 p År 2: Produktions kunskap 1, 100 p 300 p Inriktning Produkt- och masinteknik År 1-2: Datorstyrd produktion 50 p+50 p År 1: Produktionsutrustning 2 100 p År 2: Produktutveckling 1 100 p År 3 Gymnasiearbetet 100 p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2: Svenska 2 100 p År 3: Svenska 3 100 p Yrkesspets År 2: Interna transporter 50 p + 50p År 3: Entreprenörskap 100 p Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering 1 100 p Idrott & hälsa specialisering 2 100 p 200 p Programfördjupnings alternativ Högskolespets År 2: Engelska 6, 100 p År 3: Matematik 2a 100 p Yrkesspets År 2: Avhjälpande underhåll 100 p År 3: Design 1 100 p Idrottsspets NIU – Bandy Idrottsspecialisering 1 100 p Idrottsspecialisering 2 100 p IN Produkt- och maskinteknik TRÄ IN 1 HT 2013 300 p Utökat program Yrkespaket el. högskolepaket 200 p Valbar kurs 100 p

16 700 p + 200 p Programfördjupning År 1: Tillverkningsunderlag 100p År 2: Cad 1 + Cad 2 50 p + 50 p År 2: Materialkunskap 1 100 p År 3: Cad Cam 100 p Maskinsnickare År 2: Produktionskunskap 2 100p År 2: Produktionsutrustning 3 100 p År 3: Produktionsutrustning 4 100 p 600 p Gymnasiegemensamma År 1: Eng 5, Ma 1a, Sv 1, 3*100p År 1-2: Idrott och hälsa 1, 100p År 2 Vt : Nk 1a1, 50p År 3 Ht: Hi 1a1, Sh 1a1 Vt: Re 1, 3*50p 400 p Program gemensamma År 1: Människan i industrin 1, 100 p År 1 Ht: Produktions utrustning 1, 100 p År 1 Vt: Indusritekniska processer 1,100 p År 2: Produktions kunskap 1, 100 p 300 p Inriktning Produkt- och masinteknik År 1: Datorstyrd produktion 1, 100 p År 1: Produktionsutrustning 2, 100 p År 2: Produktutveckling 1, 100 p År 3 Gymnasiearbetet 100 p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2: Svenska 2 100 p År 3: Svenska 3 100 p Yrkesspets År 2 Interna transporter 50 p + 50p År 3 Entreprenörskap 100 p Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering 1 100 p Idrott & hälsa specialisering 2 100 p 200 p Programfördjupnings alternativ Högskolespets År 2: Engelska 6, 100 p År 3: Matematik 2a 100 p Yrkesspets År 2 Avhjälpande underhåll 100 p År 3: Design 1 100 p Idrottsspets NIU – Bandy Idrottsspecialisering 1 100 p Idrottsspecialisering 2 100 p IN Produkt- och maskinteknik TRÄ IN 2 Ht 2013 300 p Utökat program Yrkespaket el. högskolepaket 200 p Valbar kurs 100 p

17 Bedömning http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial- utbildning/bedomningsstod/yrkesamnen http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gymnasial- utbildning/bedomningsstod/yrkesamnen •Styrdokument Kvalitetssäkring, god bedömning och betygssättning är verktyg för att uppnå en bra kvalitet i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Konkretisering av utbildningsmål. •Kunskapskrav Bedömning och betygsättning av elevens prestation och kunskaper med hjälp av kursmoment i lämpliga kurser. •Dokumentation, olika former av dokumentation

18 InnehållBetyg EBetyg CBetyg A Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål Utifrån planeringen genomför …….. i samråd med handledare. Utifrån planeringen genomför …… efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför … efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande

19 Gymnasiearbete http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/diskutera-och-utveckla/gymnasiearbetet Varje elev ska genomföra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Lärare, (handledare) och rektor behöver därför planera och förbereda eleverna på detta tidigt i utbildningen.

20 2013-10-01 kl.13.00-16.45 Vad är APL? http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/forbereda-arbetsplatsen-1.207095 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/forbereda-arbetsplatsen-1.207095 Arbetsplatsförlagt lärande (apl) Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar 23 timmar garanterad undervisningstid. Kvalitet i yrkesutbildning Skolverket har fått i uppdrag att utveckla kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning, arbetsplatsförlagt lärande inom den skolförlagda yrkesutbildningen och yrkesintroduktion. Yrkesutbildning inom gymnasiesärskolan ingår där så är lämpligt.

21 Vad ingår i handledarrollen? http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/forbereda-handledare-elev-1.207096 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/uppfoljning-1.207097 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/forbereda-handledare-elev-1.207096 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/uppfoljning-1.207097 Att handleda innebär •Att ha kunskap om din roll som handledare •Att kunna stimulera och vägleda eleven att nå målen i den praktiska utbildningen •Att ha en positiv inställning till elevens lärande och utveckling •Att ha en vilja att utvecklas som handledare •Att tillsammans med yrkesläraren bedöma elevens arbete •Att ha kunskap om det aktuella programmet i stort och hur undervisningen fungerar i skolan •Att känna till hur gymnasieskolan fungerar, skolans mål, program och ämnesplaner i den aktuella utbildningen •Att känna till bestämmelser som gäller för samarbetet mellan skola och företag •Att ge information till skolan om företaget och vad som händer inom branschen, till exempel om ny teknik och nya arbetsmetoder. Därmed blir du också utbildare för lärarna •Att informera om gällande skyddsföreskrifter och hur arbetsmiljöarbetet är organiserat.

22 Handledaren är en nyckelperson http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/genomforande/2.7831/handledarens-uppgift-1.207103 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/genomforande/2.7831/introduktion-av-handledaren-1.207104 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/genomforande/2.7831/handledarens-uppgift-1.207103http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/genomforande/2.7831/introduktion-av-handledaren-1.207104 STÖDJA •Finnas till •Ge beröm/kritik •Ta vara på initiativ LEDA •Motivera •Informera •Ge kunskap DELEGERA •Lära elev ta ansvar •Göra val/konsekvenser •Frihet/gränser •Befogenhet STYRA •Ange mål •Ge instruktioner •Ställa krav •Fastställa resultat

23 Frånvaro och sjukdom? http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.179912!/Menu/article/attachment/Mer%20om%20Fr%C3%A5nvaro%20och%20ledighetRevPdf.pdf http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.179912!/Menu/article/attachment/Mer%20om%20Fr%C3%A5nvaro%20och%20ledighetRevPdf.pdf Frånvaro och sjukdom •Det åligger gymnasieskolan att informera vårdnadshavaren om elever under 18 år uteblir från undervisningen utan giltig anledning. Undervisande lärare kommer då att kontakta hemmet. •När en elev fyllt 18 år upphör skolans rättighet att informera hemmet om ogiltig frånvaro mm, men eftersom elevens frånvaro är offentlig uppgift kan Du som förälder själv kontakta elevens mentor och få dessa uppgifter.

24 •Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir - utan att vara sjukanmäld - utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen - utan att ha beviljats ledighet. •Om en elev har alltför stor frånvaro är vi som skola skyldiga att anmäla detta till CSN och de kan då besluta om att elevens studiebidrag ej ska betalas ut. Detta påverkar i sin tur även familjens eventuella övriga bidrag som bostadsbidrag, underhållsbidrag och flerbarnstillägg. •Vi påminner om att elevens frånvaro skall anmälas till skolan: 0271-571 61, 571 65 eller 207 70 (tfn.svarare).

25 Lov, ordningsregler Lov http://www.ovanaker.se/forskolaskola/lasarstider.4.2d8118541343be71ea98000160953.html Trygghet och studiero - ett gemensamt ansvar http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148960!/Menu/article/attachment/trygghet2013-01-23.pdf Ordningsregler 5 kap. 5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. Arbetsplatsens ordningsregler, vad är viktigt?

26 Lagar, regler och försäkringar •Särskilda regler för minderåriga •Arbetstidsregler •Arbetsuppgifter •Informera så ungdomarna förstår •Ibland är det svårt att bedöma särskilda risker •Skyddsombud på arbetsplatsen •Ensamarbete •Undantag •Instruktör ska känna till riskerna i arbetet

27 Lagar, regler och försäkringar http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/2.8170/ansvar-for-elevernas-arbetsmiljo http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/2.8170/ansvar-for-elevernas-arbetsmiljo •Arbetsmiljöverket, prao och APU/APL http://www.av.se/teman/ung/arbetsgivare/prao_apu/ http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_03.pdf Ovanåkers kommun, utbildning, olycksfallsförsäkring: http://www.ovanaker.se/forskolaskola/olycksfallsforsakring.4.2d8118541343be71ea98000156963.html Elev som skadat sig under sin APL http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/2.8170 http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/2.8170/ansvar-for-elevernas-arbetsmiljo/anmal-tillbud-och- olyckor-pa-arbetsplatsen-1.196827 Arbetsmiljöverket http://www.av.se/teman/ung/arbetsgivare/ •AML Arbetsmiljölagen http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel05.aspx •AFS 1996:01 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling http://www.av.se/lagochratt/afs/

28 Förutsättningar för god handledning •Introduktion lönar sig •Skapa ett bra arbetsklimat •Se sin roll •Motiverad, ta sig tid och vara en god lyssnare •Trygg som person •Visa sina förväntningar på eleven

29 Delkurs 2 Handledning som pedagogisk process •Vad är handledning? Inlärningsstrategier Handledarmodeller Kommunikation, feedback och reflektion Tonåringens utveckling och ungdomskultur

30 Källor HemsidorBildmaterial Skolverket Ovanåkers kommunEget Arbetsmiljöverket Handledarutbildare och ppt Agneta Persson, bitr rektor Ovanåkers kommun Voxnadalens gymnasium Olof Johanssons väg 21, 828 33 Edsbyn Telefon: 0271-571 65/070-190 28 40 E-post: agneta.persson-gy@ovanaker.se


Ladda ner ppt "Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF Industritekniska programmet IN."

Liknande presentationer


Google-annonser