Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR FFC?  En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet ➤ Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR FFC?  En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet ➤ Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas."— Presentationens avskrift:

1

2 VAD ÄR FFC?  En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet ➤ Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas medverkan och gemenskap  En expert på arbetsmarknaden och arbetslivet  En reformrörelse i samhället  En tillförlitlig avtals- och samarbetspartner

3 VAD ÄR FFC?  I en föränderlig nationell och internationell omvärld garanterar FFC ➤ sina medlemsförbund möjligheten att se till att medlemmarnas arbetsvillkor följer minimikraven i avtalen ➤ grundläggande rättigheter och trygghet i arbetslivet ➤ lönebaserad social trygghet ➤ en kanal för påverkan i arbetslivet och samhället

4 Yrkesmän behövs alltid. ”Fackföreningsrörelsens viktigaste uppgift nu och framdeles är att driva medlemmarnas intressen och försvara dem vid behov. Rörelsen skall också övervaka avtalen och spelreglerna inom sitt fält.”

5 FFC:S VERKSAMHETSIDÉ FFC-fackets uppgift är  att främja välfärden, utkomsten och förbättrad delaktighet samt  samhällelig rättvisa för dem som arbetar

6 FFC:S MÅL 1.Ett arbetsliv som bygger välfärd 2.Ett starkt avtalssamhälle 3.Full sysselsättning 4.Ett täckande socialskydd och kvalitativa välfärdstjänster 5.En stark organisatorisk handlingskraft

7 ” Jag anser att fackförbundet skall stå stadigt på den arbetandes sida och motarbeta arbetsgivarsidans finter in i det sista.” Allt arbete är värdefullt.

8 ETT ARBETSLIV SOM BYGGER VÄLFÄRD  Mänskliga rättigheter i arbetslivet ➤ Fler och bättre jobb  Ett gott arbete skapar produktivitet ock kvalitet  Inlärning i arbete en del av vardagen på arbetsplatserna  Ett meningsfullt arbete ger ökat välmående  Sunda och flexibla arbetstider

9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ARBETSLIVET  Rätt till arbete  Rätt till en lön som tryggar utkomsten  Rätt till jämlikt bemötande  Rätt till trygga arbetsförhållanden  Rätt till ett arbete som utvecklar yrkesskickligheten och möjligheter att påverka arbetet  Rätt att organisera sig i ett fackförbund samt rätt att förhandla och rätt att strejka

10 MÅLET ÄR FULL SYSSELSÄTTNING  Den ekonomiska politiken bör stöda en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt samt sysselsättningen  Kvalitet och effektivitet i arbetskraftspolitiken  Yrkesexamen för alla  Alla har rätt till ett arbetsliv utan diskriminering  Näringspolitiken ger nycklar till tillväxt

11 ”Om jag fick bestämma skulle mitt fackförbund vara ett sådant som på riktigt håller koll på mitt och mina arbetskamraters arbetsavtal, utan att pruta på säkerheten i arbetet.”

12 ETT STARKT AVTALSSAMHÄLLE  Den avtalspolitik FFC bedriver baserar sig på gemensam verksamhet  Löneuppgörelserna bör förbättra köpkraften  Arbetsavtalslagen måste trygga arbetslivets grundrättigheter  FFC deltar aktivt i den europeiska fackföreningsrörelsens arbete

13 TRYGGHET OCH TJÄNSTER  Socialskyddets omfattning bör förbättras  Nivån på och finansieringen av arbetspensionerna bör tryggas  Arbetskraftsservicen bör förbättras  En hållbar linje för förlängningen av arbetskarriärerna  Smidiga familjeledigheter  Skillnaderna i hälsa bör minskas

14 1907Finlands Landsorganisation grundas 1917Finland blir självständigt, lag om 8 timmars arbetsdag 1922Lag om arbetsavtal, semester 4 – 7 dagar 30-taletFolkpensionslagen, semester 5 – 12 dagar 40-taletKollektivavtals- och förtroendemannasystem, arbetsdomstolen, barnbidrag 50-taletGeneralstrejk, 45 timmars arbetsvecka 60-taletPensionslagarna APL och KaPL, sjukförsäkringslagen, övergång till 40 timmars och fem dagars arbetsvecka, avtal om semesterlön, första inkomstpolitiska helhetslösningen: Liinamaa I 70-taletMinimilön, semesterpremie, sju månaders moderskapledighet, vintersemester, lag om företagshälsovård, lag om samarbete inom företag 80-taletLagar om studieledighet, jämlikhet, föräldraledighet och vårdledighet 90-taletSnuttarbetarnas ställning förbättras, yrkesutbildningspenning, alterneringsledighet, arbetstidslag 2000-Minimiarbetstid fyra timmar, pensionsreform, lag om beställarens ansvar, reform av samarbetslagen, omställningsskyddet, reform av semesterlagen

15 ”Jag önskar att facket står som en enad front och att kollektivets styrka är lika magisk i framtiden.”

16 FFC – FÖR EN MILJON MÄNNISKOR  1 038 000 FFC:are  100 000 aktiva  21 medlemsförbund ➤ c:a 2 900 fackavdelningar ➤ c:a 110 lokalorganisationer ➤ 13 servicepunkter runtom i landet, representant på Åland ➤ sammanlagt 1 500 anställda i förbunden och FFC ➤ 100 anställda på FFC

17 FFC ÄR FÖRBUNDENS FÖRBUND Industriförbunden  Metallarbetarförbundet  Pappersförbundet  Trä- och Specialbranschernas förbund  Byggnadsförbundet  Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL  Elbranschernas fackförbund  TEAM Industribranschernas fackförbund Förbunden inom den privata servicesektorn  Handelsbranschens föreståndarförbund*  Servicefacket PAM  Finlands Musikers Förbund  Teater- och mediearbetarna Teme *medlem via i Servicebranschens Union PaU Förbunden inom den offentliga sektorn  Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL  Sparproffsens samorganisation JHL  JHL:s organisationsanslutna förbund: Underofficersförbundet, Sjöbevakningsförbundet, Tullförbundet ja Fängelsefunktionärernasförbund Transportförbunden  Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT  Luftfartsunionen  Finlands post- och logistikunion PAU  Järnvägstjänstemannaförbundet  Fackförbundet för kabinpersonal i Finland – SLSY  Finlands Sjömans-Union FSU  Lokmannaförbundet Journalistförbunden  Allmänna Journalistförbundet  Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL

18 VILKA ÄR FFC:ARNA?  Det finns sammanlagt 1,038 miljoner FFC:are ➤ I industrin 450 525 (43 %) ➤ I den privata servicesektorn 248 381 (24 %) ➤ I den offentliga sektorn 238 861 (23 %) ➤ I transportsektorn 100 106 (10 %) ➤ 170 000 under 30 år ➤ 482 039 kvinnor och 556 360 män  FFC:s män och kvinnor  MÄNKVINNOR Privata servicesektorn 24 %76 % Industrin 77 %23 % Offentliga sektorn 32 %68 % Transportsektorn 72 %28 % Medelförtjänst (€/mån) 2 810 €2 438 €

19 FACKFÖRBUND SAMMANLAGTKvinnor % Allmänna Journalistförbundet17837 Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT51 14111 Byggnadsförbundet86 9457 Elbranschernas fackförbund33 5244 Fackförbundet för kabinpersonal i Finland - SLSY1 90689 Finlands Livsmedelarbetareförbund SEL37 08458 Finlands Musikers Förbund3 41832 Finlands post- och logistikunion PAU30 50650 Finlands Sjömans-Union9 59641 Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL34931 Handelsbranschens föreståndarförbund7 54053 JHL sammanlagt (inkl. Fängelsefunktionärer, Sjöbevakning, Tull, Underofficerare, Spårproffs)239 47068 Järnvägstjänstemannaförbundet1 31954 Lokmannaförbundet3 2341 Luftfartsunionen3 68025 Metallarbetarförbundet156 03619 Pappersförbundet40 69524 Servicefacket PAM225 29478 TEAM Industribranschernas fackförbund61 45248 Teater- och Mediearbetarna Teme4 29864 Trä- och specialbranschernas förbund38 99924 TOTALT1 036 66446 MEDLEMSANTAL 1.1.2013 FACKFÖRBUNDSAMMANLAGTKvinnor % Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT50 58211 Luftfartsunionen3 71225 JHL ry ( Tulliliitto, Rajaturvallisuusunioni, Vankilavirkailijain liitto VVL, Aliupseeriliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö) 238 86168 Handelsbranschens föreståndarförbund7 65567 Metallarbetarförbundet152 47618 Servicefacket PAM229 81178 Pappersförbundet39 66524 Finlands post- och logistikunion PAU29 59350 Trä- och specialbranschernas förbund37 53423 Byggnadsförbundet88 9097 Järnvägstjänstemannaförbundet1 22054 Finlands Livsmedelarbetareförbund SEL36 23758 Finlands Elitidrottater Union3 21618 Fackförbundet för kabinpersonal i Finland SLSY1 87589 Finlands Shömans-Union9 84141 Finlands Musikers Förbund3 33132 Finlands Socialdemokratiska Jounralistförbund SSSL34731 Elbranschernas fackförbund35 6154 TEAM Industribranschernas fackförbund60 08948 Teater- och Mediearbetarna TeMe4 36864 Lokmannaförbundet3 2831 Allmänna Journalistförbundet17938 TOTALT1 038 39946

20 DE VIKTIGASTE SKÄLEN TILL MEDLEMSKAP I FACKET  Lönegaranti och anställningsskydd: 45 %  Arbetslöshetsskydd: 30 % KÄLLA: Enkät om åsiktsklimatet på arbetsmarknaden, våren 2012

21 FFC I REGIONERNA  FFC:s regionala och lokala verksamhet  Främjar samarbetet mellan fackförbunden och ombudsmännen  Främjar den fackliga organiseringen  Påverkar regionalt och i samhället

22 REGIONERNAS FFC  Östra Finlands distrikt: ➤ Joensuu, Kuopio och S:t Michel  Södra Finlands distrikt: ➤ Helsingfors, Lahtis och Villmanstrand  Sydvästra Finlands distrikt: ➤ Björneborg och Åbo  Västra Finlands distrikt: ➤ Jyväskylä, Tammerfors och Vasa  Norra Finlands distrikt: ➤ Rovaniemi och Uleåborg  Åland, en representant

23 FFC OCH DE UNGA  170 000 medlemmar under 30 år  Ungdomsansvariga ➤ Syftet att koordinera fackförbundens ungdomsarbete, ta ställning och bereda ärenden som särskilt berör de unga  De ungas egen tidning ”Arvo”  De ungas regionala aktionsgrupper  JobDax, ungdomsbilaga till Löntagaren

24 ”Förr marscherade vi på gator och torg med fanor och fanfarer. Det är kanske ändå inte enda sättet att påverka och synas där man skall.”

25 MEDBORGARORGANISATIONEN FFC  Finlands största kvinnoorganisation  Finlands största invandrarorganisation

26 ORGANISATIONSGRADEN OCH KOLLEKTIV-AVTALENS TÄCKNINGSGRAD I EU-LÄNDERNA 2008 *2007 ’2006

27 DET FFC-ANSLUTNA FACKETS STRUKTUR Kongress Fullmäktige Styrelse Arbetsutskottet Expert- och projektgrupper Forum En representant per påbörjade 3000 Personmedlemmar 119 företrädare för arbetsplatserna 18 företrädare för förbunden, ordförande och vice ordförande från FFC 4 företrädare för olika branscher 22 grupper 2 forum FFC:s regionorganisation • landskapsgrupper (13) • distrikt (5) med lokala centraler (13) FFC:s lokalorganisationer (110) • medlemmar = fackavdelningarna Arbetsplatser • Förtroendevalda (c:a 100 000) Fackförbunden (21) Förbundens distrikt/regioner Fackavdelningar (2 900)

28 FFC:S ORGANISATION

29 ARBETSMARKNADSPARTERNA FFC och dess medlemsförbund STTK och dess medlemsförbund Akava och dess medlemsförbund Finlands Näringsliv EK och dess medlemsförbund Kommunala Arbetsmarknadsverk et Statens Arbetsmarknadsverk Kyrkans Arbetsmarknadsverk Staten

30 FFC INTERNATIONELLT  Målet är att trygga arbetslivets grundrättigheter och att förbättra arbetarnas situation i alla länder  Solidaritetsprojekt (SASK)  Bevakning av arbetarnas intresse i EU-frågor  Samarbete i Östersjö området FinUnions FFC:s, STTK:s och Akavas gemensamma EU- representation i Bryssel Nordens Fackliga Sam- organisation NFS EFS Europas Fackliga Samorganisation Internationella Fackliga Samor-ganisationen IFS OECD:s rådgivande kommitté TUAC Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK ILO Internationella arbets-organisationen

31 ”Styrkan i fackföreningsrörelsen finns på arbetsplatserna.” Tack!


Ladda ner ppt "VAD ÄR FFC?  En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet ➤ Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas."

Liknande presentationer


Google-annonser