Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 1 Utbildning rökdykning 1.2 AFS 1995:1 Rök och kemdykning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 1 Utbildning rökdykning 1.2 AFS 1995:1 Rök och kemdykning."— Presentationens avskrift:

1 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 1 Utbildning rökdykning 1.2 AFS 1995:1 Rök och kemdykning

2 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 2 Syftet med detta avsnitt är att förtydliga och repetera innehållet i AFS 1995:1 Rök och Kemdykning. Speciellt de paragrafer som berör rökdykarledarens arbete. Syfte

3 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 3 Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter som styr vårt arbete. Föreskriften AFS 1995:1 RÖK- OCH KEMDYKNING reglerar hur vi skall bedriva rök och kemdykning. AFS 1995:1 RÖK- OCH KEMDYKNING

4 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 4 Definition av rökdykning Inträngande i tät brandrök, vanligen inomhus, för att rädda liv eller bekämpa brand eller liknande. 2 §

5 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 5 Vid rök- och kemdykning skall användas andningsskydd av typ tryckluftapparat med dosering och säkerhetstryck i kombination med helmask eller annan utrustning som ger motsvarande skyddsfaktor. 3 § (förkortad)

6 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 6 Vidare skall följande utrustning användas:  Branddräkt 3 § fortsättning

7 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 7 Vidare skall följande utrustning användas:  Branddräkt  Brandbälte 3 § fortsättning

8 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 8 Vidare skall följande utrustning användas:  Branddräkt  Brandbälte  Brandstövlar 3 § fortsättning

9 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 9 Vidare skall följande utrustning användas:  Branddräkt  Brandbälte  Brandstövlar  Brandhjälm 3 § fortsättning

10 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 10 Vidare skall följande utrustning användas:  Branddräkt  Brandbälte  Brandstövlar  Brandhjälm  Brandhandskar 3 § fortsättning

11 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 11 CE-märkningen CE-märket ser ut så här Det visar att utrustningarna uppfyller de säkerhetskrav som myndigheterna i EU och EES-länderna ställer på dem.

12 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 12 Vidare skall följande utrustning användas:  Branddräkt  Brandbälte  Brandstövlar  Brandhjälm  Brandhandskar  Rökdykarradio 3 § fortsättning

13 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 13 Rökdykarledaren skall dessutom ha:  Räddningsluftslang  Säkerhetslina 3 § fortsättning

14 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 14 4 § Den som rök- eller kemdyker skall vara:  Fullt frisk  Ha god fysisk arbetsförmåga  Kunna arbeta lugnt i svåra situationer.

15 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 15 5 § (förkortad) Arbetsgivare skall föranstalta om följande läkarundersökningar av arbetstagare som utför rök- eller kemdykning: 1.Läkarundersökning inom 6 månader innan arbete med rök- eller kemdykning påbörjas första gången. 2.Periodiska läkarundersökningar med högst ett års mellanrum. 3.Läkarundersökning av den som efter uppehåll skall återuppta arbete med rök- eller kemdykning om mer än ett år gått sedan den senaste läkarundersökningen. 4.Läkarundersökning före fortsatt arbete med rök- eller kemdykning av den som råkat ut för sjukdom eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid sådant arbete. 5.Undersökningarna enligt punkterna 1-4 skall resultera i en bedömning av den undersöktes tjänstbarhet i arbete med rök- eller kemdykning.

16 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 16 6 § Den som vid en läkarundersökning enligt 5 § företett sjuklighet eller svaghet som innebär en ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid rök- eller kemdykning får inte sysselsättas med sådant arbete.

17 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 17 7 § Den som, vid bestämning av fysisk arbetsförmåga, inte kan prestera minst nedan angivna tider och belastningar under nedan angivna provförutsättningar får normalt inte rök- eller kemdyka. 1.Prov utföres genom gång i motlut på rullband under 6 minuter. Bandets lutning mot horisontalplanet skall vara 8,0° och gånghastigheten 4,5 km/tim eller annan kombination av lutning och gånghastighet som ger minst samma belastning (oxygenförbrukning, VO2). Den undersökte skall under provet vara iförd full larmutrustning utom andningsmask. Stövlar ersätts med gymnastikskor. Totalvikten av vid provet buren utrustning skall vara 24 +- 0,5 kg. 2.Prov utföres genom cykling på cykelergometer under 6 minuter med belastningen 200 W.

18 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 18 8 § Kvinnlig arbetstagare som är gravid och har anmält detta till arbetsgivaren får inte sysselsättas med rök- eller kemdykning.

19 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 19 9 § Arbetsgivare skall föra register över alla som genomgått läkarundersökning. Tidpunkt för undersökningen samt uppgift om tjänstbarhet avseende rök- och kemdykning skall föras in i registret. DATUM STATUS

20 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 20 10 § Den som anlitas för rök- eller kemdykning skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för detta arbete. Färdigheten skall vidmakthållas genom minst fyra övningar per år varav minst två med värmetillsats. Rök- och kemdykare skall få tillfälle till fysisk träning i erforderlig omfattning.

21 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 21 11 § Räddningsledare skall se till att de risker som rök- eller kemdykare utsätts för är rimliga med tanke på vad som kan uppnås med insatsen.

22 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 22 2 rökdykare Rökdykarledare Detta är grundbemanning för en rökdykarinsats enligt AFS 1995:1 föreskrifter. Räddningsledare Särskilt utsedd person som svarar för säker tillgång till släckvatten. 11 § fortsättning

23 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 23 12 § Vid rök- och kemdykning skall finnas rökdykarledare. Denne skall ha erforderlig utbildning, ha erfarenhet som rök- och kemdykare och vid behov kunna utföra räddningsinsats. Rökdykarledare skall upprätthålla betryggande samband och ge nödvändiga upplysningar. Han skall kontrollera tiden för insatsen och återkalla personalen när den beräknade insatstiden närmar sig sitt slut eller då det behövs av annat skäl. Rökdykarledare får inte tas i anspråk för andra arbetsuppgifter då insats pågår.

24 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 24 13 § Rök- och kemdykare skall arbeta parvis (rök- eller kemdykargrupp). I mycket små och okomplicerade utrymmen där samband kan upprätthållas med lina eller brandslang får undantagsvis rök- eller kemdykare arbeta ensam.

25 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 25 14 § Då arbetsinsats påbörjas bör trycket i tryckluftapparatens gasflaskor inte understiga det högsta tillåtna fyllningstrycket med mer än 20% = 240 bar.

26 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 26 15 § Rök- och kemdykare skall med jämna mellanrum kontrollera trycket i tryckluftapparatens gasflaskor. Han skall börja återtåget i god tid och senast då apparatens reservluftventil varnar. Han skall meddela till parkamraten och rökdykarledaren då återtåget påbörjas. Han skall rapportera iakttagelser av vikt till rökdykarledaren, exempelvis om det finns gasflaskor och andra tryckkärl, kemikalier och liknande. Han skall så långt möjligt se till att reträttvägen är klar och skall inte tränga längre in än att han är säker på att förbindelsen med rökdykarledaren är klar liksom på att han kan hitta ut igen. Vid omedelbar fara, liksom om han känner sig osäker eller desorienterad skall han avbryta insatsen. Han skall hela tiden hålla ihop med parkamraten.

27 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 27 Vid brand eller risk för brand skall rök- och kemdykarna för sitt skydd ha säker tillgång till släckvatten 16 §

28 1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 28 SLUT


Ladda ner ppt "1.0 AFS 1995:1 Rök och kemdykning 1 Utbildning rökdykning 1.2 AFS 1995:1 Rök och kemdykning."

Liknande presentationer


Google-annonser