Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com Lean.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com Lean."— Presentationens avskrift:

1 1 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com Lean

2 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com2 Kort introduktion till Lean TOYOTA Taiichi Ohno Henry Ford MIT Womack, J. et al. LEAN TIMELINE ~1903-1922 - Massproduktion Standardisering 1936 - “Kaizen”, kontinuerlig förbättring Toyota Production System (TPS) Flow & pull Inbyggd kvalitet i processer 1990 - “Lean production” (“The Machine That Changed the World”) Benjamin Franklin 1700-talet - Ej värdeskapande tid Cost of inventory SCA Packaging Lean Programme

3 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com3 Kort introduktion till Lean Cash utCash in TIDSLINJE (RESURSANVÄNDNING) NY, KORTARE TIDSLINJEREDUCERAT SLÖSERI Löst sammankopplade principer (best practices) Lean-verktyg och tillvägagångssätt Kundvärden

4 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com4  Lean är i grunden en produktionsfilosofi som bygger på att skapa värde ur ett kundperspektiv.  Alla aktiviteter man utför delas in i huruvida de är värdeskapande för kunden eller inte.  Saker som inte bidrar till att skapa ett värde för kunden är slöseri och ska elimineras systematiskt. Vad är Lean? Lean är en tankeprocess, inte ett verktyg

5 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com5 Överproduktion Transport Väntan Lager Överarbete Onödiga rörelser Omarbeta Inte utnyttja medarbetarnas kreativitet De åtta slöserierna Vad är Lean?

6 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com6 Slöseri Nödvändigt, icke värdeskapande arbete Värde- skapande arbete Totala arbetstiden Eliminering av slöseri ökar den värdeskapande andelen av arbetet Syfte Syftet är att ta bort slöseriet och minska det icke nödvändiga arbetet “Muda“ är det japanska ordet för slöseri Skapar inget direkt värde för kunden men är nödvändigt för att upprätthålla produktionen på bästa sätt Tillför värde för kunden, ex rätt kvalitet enligt spec Ej nödvändigt arbete, exv överarbete, väntetider, omarbete, vissa transporter etc Minskat slöseri skapar mer värde

7 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com7 Grundläggande struktur Ständig förbättring Ledarskap (drive) Prestation utifrån mål -Nyckeltal -Resultatuppföljning Grundorsaks- analyser Standardiserat arbete (SOP) Ordning och reda (5S)

8 8 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com Lean i Obbola

9 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com9 Varför LEAN?  Initiativ från affärsgruppen SCA Packaging, Bryssel Ett sätt att nå Packagings lönsamhetsmål } För Obbolas del ”ett kontinuerligt arbete för att nå vårt mål: angivna ton/dygn” genom att implementera arbetssättet Ständig förbättring

10 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com10 Därför arbetar vi med Lean

11 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com11 Därför arbetar vi med Lean

12 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com12 Hur?  Arbeta med processer inom  Lednings- och organisationsstruktur  Beteende och inställning  Teknik och processer  Representant från företagsledningen ansvarig för de olika processerna  Lokalt Lean Champion-stöd / process  Arbeta med ”vågor” innehållande aktiviteter, varje våg ca 15 veckor LEAN är en filosofi

13 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com13 Företagskultur Grundläggande principer RESULTATUPPFÖLJNING SOP 5S GrundOrsaksAnalys Ledarskap Medarbetarskap Teknik och processer Lednings- och organisationsstruktur Beteende och inställning Förbättringsaktiviteter

14 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com14 Samband mellan principer, metoder och resultat Resultat Metoder Principer Hur tänka? Hur göra? Hur gick det? Tänker vi rätt? Gör vi rätt? Följer vi upp? Reflektera ständigt! Förbättra ständigt!

15 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com15 Kunden i fokus Strukturerat sunt bondförnuft! Lean innebär ordning och reda Lean innebär att ständigt förbättras och att alla följer det ”bästa sättet” Lean innebär att beslut fattas med eftertanke och i samförstånd Lean innebär att beslut fattas och uppgifter utförs så nära berörd verksamhet som möjligt

16 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com16 Start  Intervjuer  Utbildning företagsledningen  Kartläggning av flödet i processen, identifierade flaskhalsar. Nuläge  Övergripande nyckeltal  Framtagande av framtida Önskat Läge för Obbola Så vill vi att företaget ska upplevas – hit vill vi nå!

17 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com17 Vad har hänt sedan 2007 ?  Team  Många sätter likhetstecken mellan Lean och Team  Beslut på rätt nivå  Förbättrad kommunikation  Farhågor att nya murar byggs  Produktionscykel – 7 dygn  Har förbättrat leveransservicen avsevärt  Ökade omställningsförluster  Ledarutbildning  Gemensam plattform – Chef i Obbola

18 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com18 Vad har hänt sedan 2007 ? (forts)  Organisation UH  Minskat antal nivåer  Returfiberavdelningen  Pilot för Team, resultattavla, 5S mm  Planering och genomförande av UH-stopp  Tydlig och synlig planering och uppföljning  Planering och beredning  Pilotförsök pågår

19 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com19 Vad har hänt sedan 2007 ? (forts)  Supplier of Choice  Förbättrad kommunikation med säljkontor och kunder  Produktutvecklingsprojekt (Kappa 52, KLI)  Hur bemöter vi våra kunder  Beteende och inställning  Personligt säkerhetstänkande  Utvecklingssamtal  Enkäter  Ordning och reda  Tekniska Förbättringsaktiviteter  Ökad kommunikation mellan olika discipliner  Snabbare beslutsprocess  Kappa variationer

20 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com20 Några basverktyg för Lean ”Vi ska inte köpa en hammare och leta spikar att slå i. Om vi har spikar som behöver slås i, då köper vi en hammare.” Taichi Ohno Grundaren av Lean Toyota

21 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com21 Minimera variationer Det får bara finnas ett sätt att utföra en uppgift! Standardiserade Operativa Processer (SOP)

22 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com22 Om vi inte vet vad som är normen, standarden - Hur vet vi då hur vi ska agera?

23 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com23 SOP = Beskriver det bästa av just nu kända och överenskomna sättet att utföra ett arbetsmoment, förvara material, etc. Gäller till dess en bättre lösning hittats, Ständig förbättring.

24 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com24 GrundOrsaksAnalys (GOA) Olika problem kräver olika lösningar

25 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com25 Problemlösning med GOA • Vi ska; • beskriva problemet: vad, var, när, hur ofta på ett enkelt och tydligt sätt • hitta bästa lösningen på problemet, gå till botten med problemet, grundorsaken, INTE gå direkt på en tänkbar lösning • söka en lösning för varje grundorsak • eliminera / minimera inverkan av grundorsakerna • skapa en förbättringsplan med tid och ansvarig för varje steg • dokumentera/ mäta / följa upp resultatet • Vi ska implementera som “best practise”, dela med oss av problemlösningen

26 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com26 5S – mer än bara städning S ortera S ystematisera S täda S tandardisera S e till Välj det område du vill gå igenom. Vad ska utföras inom området / vilka dokument/verktyg / utrustning behövs för genomföra uppgiften. Plocka bort det som inte behövs / används. Var sak på sin plats – en plats för varje sak. Placera föremål i närheten till av var det används. Vid behov – komplettera utrustningen. Märk upp verktygstavlor, golvytor etc - använd tape och etiketter. Städutrustning måste finnas. Rengör hela arbetsplatsen och all utrustning på ett systematiskt och regelbundet sätt. Måla och fräscha upp områden om det behövs. Skapa regler för att upprätthålla ordningen. Planera in 5S i vardagen, följ rutiner och förbättra rutinerna för maskiner, lokaler och utrustning. Se till att vi gör det som vi kommit överens om, ständig förbättring. Vilket ansvar har just DU? Är vi alla engagerade?

27 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com27

28 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com28 Resultatuppföljning •Performance management” är mer än bara uppföljning •Vi måste göra en effektiv uppföljning genom att; • visualisera / synliggöra • titta på målet / nuläget / avvikelsen • planera åtgärder • lära oss av det inträffade •Mål och nyckeltal skall finnas på alla nivåer. •Implementera som ”best practise” dela med oss av lärdomarna

29 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com29

30 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com30 Nuläge  9:e vågen pågår  2 LEAN-medarbetare, varav en permanent  Fokus på resultatuppföljning, grundorsaksanalys, ledarutveckling, 5S och Tekniska Förbättrings- aktiviteter  Arbetet sker i linjen  Information genom månadsbrev och månatligt möte, LEAN-sida på intranät, personaltidningen

31 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com31 Viktigt  ALLA måste engageras, från företagsledningen och vidare ut i organisationen  Kommunikationen ska vara anpassad till organisationen  Ständigt pådrivande!  Extra resurser, både personella samt ekonomiska  Synliggöra arbetet  Klargöra att ansvaret ligger i linjen – Lokala LEAN- medarbetare är enbart stöd

32 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com32 Misstag vi kan lära oss av  Beslut om förändringar fattades på ”fel ställe” i organisationen. Medarbetarna kände sig ej delaktiga  Involverade inte linjechefen i tid  Inte tillräcklig styrning vid start av nya team (som är en av grundstenarna i vårt arbete)  Ej lyckats marknadsföra rollen som Lokal LEAN- medarbetare - medfört svårigheter att rekrytera nya

33 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com33 När vi alla samtidigt tar ett litet steg mot ett gemensamt mål, så kommer den sammanlagda effekten att bli ett jättekliv! Lean – en resa utan slut! ”Varje dag lite bättre”


Ladda ner ppt "1 SCA Packaging Obbola AB www.scacontainerboard.com Lean."

Liknande presentationer


Google-annonser