Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finsam Sölvesborg Målgrupp och målsättningar med projektet: Målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 18 – 30 år. I mån av plats ska även personer upp till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finsam Sölvesborg Målgrupp och målsättningar med projektet: Målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 18 – 30 år. I mån av plats ska även personer upp till."— Presentationens avskrift:

1 Finsam Sölvesborg Målgrupp och målsättningar med projektet: Målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 18 – 30 år. I mån av plats ska även personer upp till 40 år kunna delta. Resultatmål: Projektet ska ha 25 platser och ha en genomströmning på minst 50 deltagare per år. 50% av deltagarna ska efter sin tid i projektet nå arbete eller utbildning.

2 Antal inskrivna 2011 Inskrivna Just nu 9 st, varav 4 kvinnor och 5 män • 17 nya inskrivna under året ( 6 kvinnor, 11 män • 31 avslutade under året ( 9 kvinnor, 22 män)

3 Metod -Handläggare tar med ärende till Samverkansgruppen. Om personen blir antagen inleds deltagandet med ett flerpartsamtal som följs av träff med coach en gång per vecka. Vid dessa träffar görs en handlingsplan för tiden i Finsam. Praktikstart planeras utifrån förutsättningar. Regelbunden uppföljning och avslutningssamtal.

4 Systemfel och Luckor Redogör för eventuella systemfel och luckor i de befintliga aktörers ansvar

5 Inremittent och försörjning InremittentAntal Arbetsförmedlingen4 Försäkringskassan3 Kommunen10 Landstinget0 Totalt17 FörsörjningINUT Arbetsförmedlingen 412 Försäkringskassan 6 3 Kommunen21 6 Saknar inkomst/bidrag 0 0 Egen (arbete med lön, CSN) 010

6 Status vid avslut AntalProcent Utbildning-yrkesförberedande 1 3,1 Utbildning - allmänna studier 515,5 Rehab - arbetsförberedande 0 0 Aktuell hos af 824,8 Arbete 412,4 Totalt egen försörjning eller i nästa steg i sin rehab mot arbete 1855,8 Rehab/behandling - medicinsk/social 1134,1 Ej rehab mot arbete i dagsläget 1 3,1 Annan orsak 1 3,1 Totalt 31

7 Inskrivningstid I genomsnitt 5 månader

8 Socioekonomisk beräkning Antal KvinnorKostnad för utanförskap Antal MänKostnad för utanförskap 91 641 600224 870 800 Antal kvinnor till arbete/ studier Minskad kostnad Antal män till arbete Minskad Kostnad Total minskad kostnad 2 X 100%518 4002 X 100% 518 4001 036 800 X 50% 1 X Studier259 2005 X Studier1 296 0001 555 200 Potentiellt produktionsvärde…… ta procenten de jobbar x 259 200 kronor Årskostnaden för en ung kvinna beräknas till 182 400 kronor och för en ung man beräknas kostnaden till 221 400 kronor.

9 Ungdomsprojektet - ”Vidga Vyerna i Olofström”

10 Bakgrund Idag är många ungdomar villrådiga efter avslutat eller avhoppat gymnasium. Flera hamnar i passivitet och har svårt att på egen hand komma vidare. Många kommer heller inte in på arbetsmarknaden utan hamnar i ett utanförskap. Vi har sett att detta ökar i rådande lågkonjunktur. Risker finns även att den psykiska ohälsan ökar samt droger och kriminalitet kan komma med i bilden. Arbetsmarknadsenheten har sedan länge ett gott samarbete med företag och myndigheter när det gäller att finna vägar för ungdomar till arbete/utbildning. En kvalitetshöjning behövs dock för att ungdomarna inte ska hamna mellan stolarna och bli passiva. Det är viktigt att fånga upp ungdomar så snabbt som möjligt och lotsa vidare.

11 Anordnare Arbetsmarknadsenheten Socialförvaltningen Olofström

12 Huvudmål •Att 50 % deltagarna kommer vidare till utbildning eller arbete inom 8 månader från inskivningsdatum i projektet och att minst 40 personer per år ska genomgå projektet. Minst 10 praktikplatser (2010 -15, 2009 -25) ska finnas för ungdomarna och en löpande inslussning och utslussning ska ske. Resultat - Inskrivningstid 9,3 mån (för de 32 utskrivna) - Totalt 65 inskrivna från årets början och 32 utskrivna. - 12-18 pers i praktik/mån •Det är viktigt att stödja och coacha ungdomarna med kvalitativa inslag som stärker dem och att de upplever tillvaron meningsfull. Deltagarna ska ges förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering och bör stå nära arbetsmarknaden. •Samverkan mellan aktörerna ska medföra att samhällets resurser används på ett optimalt sätt.

13 Målgrupper Personer 18-40 år, med prioritet vad gäller yngre, som har svårigheter att komma vidare till utbildning/arbete efter gymnasieskolan. Projektet kan även rikta sig till ungdomar som tillhör kommunens uppföljningsansvar, som ”går passiva hemma” och ej är anmälda på Af. Resultat 23 av de 32 utskrivna har varit under 25 år

14 Inskrivna 26 Kvinnor och 37 män 28 nyinskrivna varav 11 kvinnor och 17 män 32 avslutade varav 13 kvinnor och 19 män

15 Metod •Att genom aktiviteter och upplevelser lära känna deltagarna och förmå dem gå vidare •Att med vägledning, ”lära känna aktiviteter” och nära coaching stödja ungdomar till utbildning och/eller arbete. •Att vidga vyerna och se möjligheter även utanför kommungränsen. •Att ha en kontinuerlig och nära uppföljning med företagare och utbildare •Att genomföra ett antal studiebesök på utbildningar och arbetsplatser även utanför kommungränsen. •Hälsa och friskvård kommer att finnas med som en ingrediens i projektet. •Praktik, inom kommun och i företag, är ett viktigt inslag i metoden att komma vidare. •Deltagarna coachas både individuellt och i grupp.

16 Systemfel? •Samverkan sker på ett smidigt sätt och vi upplever sällan att deltagaren hamnar mellan stolarna.

17 Inremittent och försörjning Inremittent AF14 FK 9 Kommun 9 Försörjning InUt AF14 9 FK 9 8 Kommun 9 2 Egen 11 Ingen inkomst/bidrag 2

18 Status vid avslut Arbete5 pers16% Utbildning-yrkesförberedande928 Utbildning-allmän413 Aktuell hos AF1 3 Rehab-arbetsförberedande413 Totalt egen försörjning eller i nästa steg i sin rehabilitering2372% Rehab/behandling medicinskt/social516 Ej rehab m arbete i dagsläget1 3 Annan orsak flyttat3 9 Totalt32

19 Inskrivningstid Genomsnitt 8,29 mån

20 Socioekonomisk beräkning Kvinnor Kostnad utanförskap Män kostnad utanförskap 132.371.200194.206.600 Kvinnor Minskad Män till Minskad Total minskad till arbete/ kostnadarbete/ kostnadkostnadstudier 1x100% 259.2003x100% 777.6001.036.800 2x50%259.200 259.200 4xstudier 1.036.8008xstudier 2.073.600 3.110.400

21 Målgrupp Målgruppen som prioriteras i projektet är unga vuxna 18-29 år i behov av samordnad rehabilitering (minst två myndigheter inblandade direkt eller indirekt). Rehabiliteringsbehovet kan vara medicinskt, socialt och/eller psykiatriskt och ska vara arbetslivsinriktat. Behov av ”för-rehabilitering” med 0-10 timmars sysselsättning i veckan ( finns inget alternativ). Målgruppen har ofta samförekomst av olika av begränsningar som språk, diagnos (psykiatrisk eller neuropsykiatrisk) och kognitiva funktionshinder. Målgruppen har långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning bakom sig, och har oftast ingen eller liten erfarenhet av lönearbete. I mån av plats kan även andra åldersgrupper komma ifråga Finsam-projektet Karlshamn

22 Inskrivna just nu: 26 st, varav 15 kvinnor och 11 män •23 nya inskrivna under året ( 10 kvinnor, 13 män) •40 avslutade under året ( 15 kvinnor, 25 män) Vi har haft en relativt jämn könsfördelning under hela projekttiden. Antal inskrivna 2011

23 Målsättning (vid projektets start 2008) - Öka individens möjlighet att etablera sig arbetsmarknaden - Upprätta en handlingsplan som anger individens mål - Identifiera och systematiskt dokumentera systemfel och resursbrist i syfte att använda de gemensamma resurserna effektivare - 70 % ska gå vidare i samverkan Försäkringskassa/Arbetsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen eller egen försörjning genom arbete eller studier. - Projektet ska ha 33 årsplatser, med en genomströmning på minst 50 deltagare per år. Av dessa ska minst 22 deltagare vara i arbetsträning på minst 12 timmar/vecka. - Reflektioner: Få deltagare går vidare till Handlingsplanssamverkan AF-FK Omorganisationer = nya handläggare= fördröjning i rehab-processen Finsam-projektet Karlshamn

24 Metod - Finsam-projektet Karlshamn •Handläggare aktualiserar efter samtycke med individen i Beredningsgruppen, som prioriterar vid kö. •Vid inskrivningssamtal med berörda parter (deltagaren, coach, handläggare från Försäkringskassa/Socialtjänst/ Arbetsförmedling, behandlare från sjukvård och socialtjänst m.fl.) görs en grovplanering i samverkan. •Under tre-sex veckors tid görs en kartläggning av individens motivation och förutsättningar för arbete/studier •Efter kartläggning görs en individuell handlingsplan •Coachernas uppgift är att koordinera de olika rehabiliterings- och stödinsatserna. Coachen ska även stötta individen att komma igång i sysselsättning, samt stå för stöd och uppföljning till individ och arbetsplats under arbetsträningen. De ska även tillsammans med myndighetsrepresentanterna identifiera systemfel och resursbrister som försenar individens rehabilitering, vilket regelbundet rapporteras till styrgruppen. •När handlingsplanens mål är uppnått, behåller deltagaren sin arbetsträningsplats och kontakt med sin coach tills nästa steg är planerat och igångsatt.

25 Viljan att förändra något i sitt liv förutsätter i djupare mening ett accepterande. Ingen verklig förändring är möjlig i en tvångssituation. Härvid mobiliseras enbart motstånd och försvar. Först när jag känner mig mottagen som den jag är, upphör paradoxalt nog de krafter att verka som står i vägen för en förändring. Immanuel Steen ISConsulting FoU-Socialtjänst Finsam-projektet Karlshamn

26 Materiella förhållanden Andra Individen-arbetsallians Mening/förklaring Finsam-projektet Karlshamn ”Ekonomins betydelse för återhämtning vid psykisk sjukdom” enl. Alain Topov

27 Systemfel, resursbrist och luckor SYSTEMFEL - Inget ekonomiskt incitament på kort sikt att komma igång i sysselsättning, ibland t.om. en kostnad för deltagaren! - Handlingsplanssamverkan: unga utan SGI och a-kassa ej prio. RESURSBRIST - Handlingsplan görs i flera olika myndigheter, men uppföljning saknas. - ”Samverkanstänket” inte alltid förankrat hos nya handläggare, fokus på att få in deltagaren i projektet Finsam-projektet Karlshamn

28 InremittentAntal Arbetsförmedlingen7 Försäkringskassan10 Kommunen9 Landstinget14 Totalt40 FörsörjningINUT Arbetsförmedlingen54 Försäkringskassan1514 Kommunen186 Saknar inkomst/bidrag23 Egen (arbete med lön, CSN)013 Finsam-projektet Karlshamn

29 Status vid avslut AntalProcent Utbildning-yrkesförberedande 25 Utbildning - allmänna studier 25 Rehab - arbetsförberedande 922 Aktuell hos Arbetsförmedlingen 25 Arbete 1025 Totalt egen försörjning eller i nästa steg i sin rehab mot arbete 25~ 63 Rehab/behandling - medicinsk/social 717 Ej rehab mot arbete i dagsläget 37 Annan orsak 512 Totalt 40~ 37 Finsam-projektet Karlshamn

30 Inskrivningstid Finsam-projektet Karlshamn Medelinskrivningstiden är 10.87 månader.

31 Socioekonomisk beräkning Antal KvinnorKostnad för utanförskap Antal MänKostnad för utanförskap 152,736,000255,535,000 Antal kvinnor till arbete/ studier Minskad kostnad Antal män till arbete Minskad Kostnad Total minskad kostnad 5 X 100% 912,000 2 X 100%442,8001,354,800 2 X 50%182,4001 X 50%110700293,100 2 X Studier364,8002 X Studier442,800807,600 Sa:2,455,500 Potentiellt produktionsvärde: 8,5 x 259 200 kronor = 2,203,200 Minskad kostnad+ pot. produktionsvärde= 4,658,700:- Årskostnaden för en ung kvinna beräknas till 182 400 kronor och för en ung man beräknas kostnaden till 221 400 kronor. Finsam-projektet Karlshamn

32 RoCK Syfte & Målsättning Syfte •Att i aktiv samverkan inom FINSAM Blekinge/Karlskrona erbjuda förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering till personer, 18-30 år med hinder/ohälsa.

33 Målsättning •Att med handikappförvaltningens sysselsättning som bas skapa en arena för förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering till målgruppen med arbete/egen försörjning som långsiktigt mål. •Att med individen i centrum genomföra en kartläggning av målgruppens behov samt en inventering av befintliga rehabiliteringsresurser. •Att varje deltagare erbjuds en förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering med aktiv handledning/coachning och individuell målinriktad handlingsplan. •Att projektet har tillgång till 50 platser och inskrivningstiden kan vara upp till 6 månader. •Att med ett aktivt samverkansteam utveckla samarbetet mellan befintliga aktörer. •Att gemensamt utveckla kunskap, strategi och metod. •Att under projekttiden aktivt arbeta för en fortsatt gemensam fast arena/verksamhet efter avslutat projekt. •Att tydliggöra befintliga aktörers ansvarsområden. •Att koordinera insatserna mellan befintliga aktörer. •Att systematiskt dokumentera systemfel och luckor i befintliga aktörers ansvar. •Att 70 % vid utskrivning från projektet skrivs in vid arbetsförmedlingen som arbetssökande, övergår till arbetsförmedlingen rehab, arbetsförmedlingen samverkan med FK eller arbete/studier.

34 Justeringar under projektets gång •Inskrivningstiden ändras till 6månader + möjlighet till ytterliggare 2 månader. •Målgruppen utökas till att även inkludera dem upp till 40år •En beredningsgrupp formades under 2010 som ett forum för inskrivning till projektet och vidareutvecklades under 2011 till att bli en arena för diskussioner och lösningar kring individuella ärenden. •Personalstyrkan har ökat från 2.0 utvecklingsvägledare till 2.75. •Under 2010 testades det att skriva in deltagare i grupp samt påbörja kartläggningen i grupp, detta avbröts på grund av bristande närvaro i grupperna. Flera av individerna gav uttryck för att de tyckte det var jobbigt att komma till en grupp.

35 RoCK

36

37

38 Metod •Att inom handikappförvaltningens sysselsättningsverksamhet erbjuda förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen. •Tre operativa utvecklingsvägledare arbetar på individnivå med ansvar för kartläggning, coachning kartläggning, coachning, placering och uppföljning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. •Praktikplatser frigörs inom handikappförvaltningens nuvarande sysselsättningsverksamhet samt nya externa platser skapas i samarbete med näringsliv/offentlig förvaltning. •Inskrivning i projektet ska vara strukturerad. Instrument för att kunna följa individen från inskrivning till uppföljning ska utformas av utvecklingsvägledarna i samråd med styrgruppen.

39 Genomförande •Socialtjänsten, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan aktualisera personer till projektet. Utvecklingsvägledarna tillsammans med berörda aktörer gör bedömning av inskrivning till projektet. Under 2010 startades beredningsgruppen som då blev ett forum för detta. •Därefter aktualiseras individen i samråd med utvecklingsvägledaren till en lämplig praktikplats inom projektet. I samband med inskrivning görs en individuellt målinriktad handlingsplan tillsammans med den sökande och remittenten som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. •Inom projektet skall det finnas minst 50 praktikplatser. •Efter inskrivning påbörjas verksamheten med individuell kartläggning och coachning som leds av utvecklingsvägledarna. •Var tredje månad genomförs uppföljning/planering med deltagaren, coachen och remitterande tjänsteman/vårdgivare. •Inför utskrivning genomförs planeringsmöte med samma deltagare som ovan. •Styrgrupp för projektet utgörs av den lokala Finsamgruppen.

40 Supported employment en metod som syftar till att göra vanliga arbeten tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning Metodens fem grundstenar 1.Marknadsföring -information om vårt arbetssätt och personerna vi representerar 2. Matchning -bygger på deltagarens intresse och förmåga kontra arbetsplatsen, arbetsmiljön och arbetsuppgifter 3. Upplärningsprogram -tillsammans med handledare på företaget skapas en introduktion som utgår från individens behov 4. Samordning av stödinsatser -utvecklingsvägledaren har rollen som samordnare för deltagarens eventuella stödinsatser 5. Uppföljande stöd -utvecklingsvägledaren står för regelbunden uppföljning och utvärdering på arbetsplatsen så länge arbetsplatsen och deltagaren tycker att stödet är motiverat

41 Systemfel & luckor •Tillgången till APU har varit begränsad på grund av att arbetsförmedlingens psykologer tidvis ej varit tillgängliga för detta. •Socialmedicinska utredningar godkändes inte för kodning på AF, efter möte mellan AFs och ekonomisektionens arbetsledare har detta korrigerats och börjat fungera bättre. •Det är i dagsläget svårt att få det som tidigare kallades mervärdesjobb eller OSA anställningar inom kommunen. Detta är ett problem då fler borde kunna få en löneanställning med lönebidrag för få en egen försörjning och komma ett steg närmare den öppna arbetsmarknaden. •Arbetsförmedlare anser att ett problem vid anställning med lönebidrag är i vissa fall att taket för lönebidraget är lägre än den fackmässiga lönen. •För att bli beviljad sysselsättning av myndighetskontoret behöver man misslyckas på AF. •Arbetsledare samt handläggare från AF, kommunen och landstinget vill att vi utvärderar att RoCK har en maxtiden på 6+2 månader, då de tycker att det är för kort tid för att nå goda resultat.

42

43

44

45

46

47 RoCK Källa: Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog´s rapport: Den osynliga och diffusa rehabiliteringspotentialen. Årskostnad, utanförskap. Man221 400:-, kvinna182 400:- Hamnar i rätt instans:10% av årskostnaden, utanförskap. Potentiellt produktionsvärde: 259 200:- vid heltidsarbete(lön=16 000/mån) Socioekonomiskt bokslut 2011 Beräknad samhällsvinst. I projekt RoCK gick: 11 män till arbete, (11 x 221 400)=2 435 400:- 7 kvinnor till arbete, (7 x 182 400)=1 276 800:- 4 män till studier, (4 x 221 400)=885 600:- 4 kvinnor till studier, (4 x 182 400)=729 600:- Produktionsvärde 11 män, heltidsarbete,(259 200 x 11)=2 851 200:- 7 kvinnor, heltidsarb. (259 200 x 7 )= 1 814 400:- Summa totalt 9 993 000:-

48

49 Våra ledord Tid -Börja där individen är. Låt individens förmåga, ej projektets agenda, styra processen Tillit -En utvecklingsvägledare som inte är knuten till någon myndighet och därmed ej färgad. Titta inte på vad du har utan vad individen behöver. Skapa det som behövs. Mål & Planering -Tillsammans med individen. Realistiska och nåbara Frisktänk -Allt går! Ta ej över ansvaret. -Humor, våga ha roligt. Nätverk -Individen väljer.

50 Att Leva ett Friskare liv och Liv i Livet Målsättningar med projektet Syftet med Liv i Livet är att deltagarna under aktiviteten ska få verktyg och träning för att komma ifrån eller förhindra att hamna i ett utanförskap och istället med stärkt självkänsla närma sig arbete, praktik eller studier. Syftet med Att Leva ett Friskare liv är att stärka människors förmåga till aktiv självhjälp och daglig hantering av symtom som medför hinder. Deltagarna erbjuds verktyg och färdigheter för att orka med de utmaningar som är en del av livet vid långvarig sjukdom

51 Målgrupp Individ som är långtidssjukskriven och/eller långtidsarbetslös och/eller med stor ohälsa som på grund av detta är i eller riskerar att hamna i utanförskap ska få en bra grund att stå på.

52 Antal inskrivna 2011 Inskrivna just nu 28 individer, varav 19 kvinnor och 9 män • 115 nya inskrivna under året ( 75 kvinnor, 40 män) • 87 avslutade under året ( 56 kvinnor, 31 män )

53 Metod • Kognitiva metoder för att hantera symptom, känslor och kommunikation med omvärlden • Målsättning och problemlösningsteknik används för att uppnå sina mål • Att vara här och nu, hur kropp, själ och sinne hänger ihop. • Sättet att upptäcka, avlära och lära nytt. • Ökad kroppsmedvetenhet som metod för symptomhantering

54 Systemfel och Luckor Hur gör vi så projekt (Landstinget, AF, FK, Kommuner, ESF osv) som vi genomför är känt i Blekinge Län? Det finns individer som har behov av åtgärder som inte är informerad om att de finns. Saknar vi en samlingspunkt för allas kännedom? ?

55 Inremittent och försörjning InremittentAntal Arbetsförmedlingen32 Försäkringskassan48 Kommunen35 Landstinget0 Totalt115 FörsörjningINUT Arbetsförmedlingen3229 Försäkringskassan48 Kommunen35 Saknar inkomst00 Egen (arbete med lön, CSN) Annan offentlig 04

56 Inskrivningstid 6 veckor

57 Klara Livet ESF-projektet Klara Livet är planerat mellan 2011 och 2013. Det är medfinansierat av Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet i Blekinge. Målsättningar: Projektdeltagarna ska efter insatsen ha närmat sig arbetslivet och en egen försörjning genom utbildningsinsatserna i kombination med praktik i befintliga företag och/el. via inkubatorverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt el. kooperativt företagande. Efter hela projekttiden beräknar vi att 100 personer ska ha kommit tillbaka till arbetslivet och att vi lagt grunden för minst två nya sociala el. kooperativa företag.

58 Klara Livet Målsättningar Vi förväntar att individens upplevda hälsa stärks, vilket även har en positiv inverkan på samhällets resursanvändning. Under de tre år som projektet planeras pågå ska insatser kunna göras för mellan 200-300 personer under fem terminer. Deltagarna ska under projektet dels få en stärkt självkänsla och dels få verktyg till att göra sådana förändringar i sitt liv att de efter projektet el. inom rimlig tid, kan klara sin egen försörjning.

59 Klara Livet Målsättningar Att skapa en långsiktigt hållbar modell, som vi kan sprida till Landsting, Försäkringskassan och kommuner såväl lokalt, regionalt som nationellt och transnationellt via vår partner. Samverkansaktörerna avser att implementera metoden/modellen i sina ordinarie verksamheter samt lära sig mer om hur vi kan förbättra tillgänglighets- och jämställdhetsarbetet i målgruppen, minska gapet och undvika och/eller drastiskt minska deras utanförskap.

60 Klara Livet Målgrupp •Individer som är långtidssjukskrivna eller utförsäkrade från försäkringskassan •… bor i Blekinge eller Bromölla kommun

61 Klara Livet Ändring i genomförande Vi försöker för närvarande att utöka målgruppen till att innefatta personer med försörjningsstöd och individer med ett dokumenterat funktionshinder som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

62 Antal inskrivna 2011 Inskrivna just nu 41 individer, varav 32 kvinnor och 9 män • 121 nya inskrivna under året ( 97 kvinnor, 24 män) • 80 avslutade under året ( 65 kvinnor, 15 män)

63 Klara Livet Metoder Vi håller utbildningar för 15-20 personer i 22 veckor i 5 terminer per folkhögskola i Blekinge. Vi använder oss av konceptet för Liv i Livet utökat med nära samarbete med arbetsförmedlingens SIUS konsulenter och introduktion till socialt företagande.

64 Klara Livet Systemfel och luckor i befintliga aktörers ansvar Försäkringskassan har inte tid prioriterat att delta aktivt i projektet. Arbetsförmedlingen Karlshamn har inte tid prioriterat att delta aktivt (ie SIUS konsulent) i projektet. Det innebär att deltagarna i öst har en praktikplats när det är meningen att de ska börja praktisera och därmed 16 veckor på sig att få stöd under praktiken, medan deltagarna i väst i många fall får börja betydligt senare, dvs inte har samma möjligheter beroende på var de bor i länet.

65 Klara Livet Ändrad arbetsmetod under projektets gång Individuellt projekt har introducerats för de deltagare som är för svaga för att kunna delta i praktik eller Socialt Företagande. Samverkansmöte; ett avstämningsmöte som introducerats för deltagaren dit berörda parter inbjuds som handläggaren från Af, handledaren i kursen, Processledaren i Socialt företagande, Sius- konsulenten (vägledaren i praktik), ev. kurator el. läkare. Under mötet görs en planering för vad deltagaren ska göra efter avslutningen av Klara Livet.

66 Inremittent och försörjning InremittentAntal Arbetsförmedlingen54 Försäkringskassan52 Kommunen0 Landstinget0 Totalt121 (Vissa har idag ännu inte identifierats få ersättning från FK eller AF) FörsörjningINUT Arbetsförmedlingen5457 Försäkringskassan5249 Kommunen00 Saknar inkomst/bidrag00 Egen (arbete med lön, CSN)00

67 Status vid avslut AntalProcent Utbildning-yrkesförberedande 1 1% Utbildning - allmänna studier 2 3% Rehab - arbetsförberedande 2 3% Aktuell hos af 25 34% Arbete 6 8% Totalt egen försörjning eller i nästa steg i sin rehab mot arbete Rehab/behandling - medicinsk/social 2 3% Ej rehab mot arbete i dagsläget 4 5% Ej insamlat ännu 30 41% Totalt

68 Inskrivningstid Genomsnittstid: 4 månader

69 Socioekonomisk beräkning Antal KvinnorKostnad för utanförskap Antal MänKostnad för utanförskap 9717692800245313600 Antal kvinnor till arbete/ studier Minskad kostnad Antal män till arbete Minskad Kostnad Total minskad kostnad X 100%1036800X 100%5184001555200 X 50% X Studier518400X Studier777600 Potentiellt produktionsvärde…… ta procenten de jobbar x 259 200 kronor Årskostnaden för en ung kvinna beräknas till 182 400 kronor och för en ung man beräknas kostnaden till 221 400 kronor.


Ladda ner ppt "Finsam Sölvesborg Målgrupp och målsättningar med projektet: Målgruppen är unga vuxna i åldersgruppen 18 – 30 år. I mån av plats ska även personer upp till."

Liknande presentationer


Google-annonser