Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21

2 Skaraborgs Sjukhus Falköping Lidköping Mariestad Skövde

3 Skaraborgs Sjukhus SkaS – ett Hälsofrämjande sjukhus •Miljösatsning för att minska negativ miljöpåverkan •Arbetsmiljöarbete för att skapa hälsosam arbetsmiljö •LIVA LIVsviktigt Arbete - projekt för hållbart arbetsliv •HSF - Hälsofrämjande sjukhus •hälsovinster för patienter, personal och befolkning

4 Skaraborgs Sjukhus Vad innebär det att främja hälsa? •Antonovsky 1979 – Salutogenes – Nedbrytande och uppbyggande processer Känsla av sammanhang (KASAM) Att främja = att stärka, stötta Att främja hälsa = att stärka hälsan, det som är bra för hälsan

5 Skaraborgs Sjukhus Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete Behandla och lindra den skada som redan skett Undvika risker och skada Bibehålla och stärka det som får många att må bra

6 Skaraborgs Sjukhus Varför främjande? •Nödvändigt för att förstå helheten, •dvs tillämpa både patogena och •salutogena förklaringsprocesser •Vad är det som bidrar till att •människors hälsa bevaras •eller förbättras? •Hela människan och hennes livsvillkor •Fler områden än enbart biomedicin!

7 Skaraborgs Sjukhus Hälsopromotion i arbetslivet •Hälsopromotion = hälsofrämjande i ett sammanhang •Fyra kriterier –Fokus på främjande –Arena-/Systemtänkande (individ, grupp, org) –Delaktighet, arbete formas efter hand –Processorienterat arbetssätt, långsiktighet •Kunskap finns, det är hur man tillämpar, översätter och anpassar till den enskilda arbetsplatsen förutsättningar som brister!

8 Skaraborgs Sjukhus 11 nationella målområden

9 Skaraborgs Sjukhus Luxenburgdeklarationen •Insatsområden för att främja hälsa i arbetslivet –Strategisk ledning och styrdokument –Organisationskultur och ledarskap –Organisering och bemanning –Hälsofrämjande aktiviteter för personalen –Tillgång till företagshälsovård –Detta förutsätter en organisationsöverblick och olika kompetenser för olika syften

10 Skaraborgs Sjukhus Nya krav på arbetsmiljöarbetet 100 % 0 % Tid Produktivitet/ Närvaro Förläng friskperioden Hälsofrämjande Sjuknärvarande/Korttidsfrånvaro Förebyggande Förkorta sjukfrånvaron Rehabiliterande

11 Skaraborgs Sjukhus LIVA-projektet Bakgrund – Livsstil i Väst Uppdrag – att få in ett främjande tänk i arbetsmiljöarbetet i organisationen. Finansieras av Arbetsmiljödelegationen, VGR Hållbar struktur oberoende av konjunktur. Pilot- och utvecklingsprojekt som följs såväl nationellt som regionalt. Tvärfacklig samverkan. Samarbete med Institutet för Stressmedicin, VGR Fyra hörnstenar: Glädje Sömn Kost Rörelse

12 Skaraborgs Sjukhus LIVA-projektet Uppdrag: Utveckla och integrera ett systematiskt hälsofrämjande perspektiv i organisation och vardagsarbete •Organisationsnivå Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Arbeta för en hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande •Gruppnivå Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation •Individnivå Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning

13 Skaraborgs Sjukhus Organisationsnivån 1:1 – 1:3 Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument JanFeb-marsApril-majJuniAug-septOktNovDec 1:3 Ta fram riktlinjer för systematisk uppföljning SkaS samt områden/sjukhus Parallell aktivitet till utveckling på APT samt utbildningar Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 1:1 Införa, tydliggöra, definiera hälsofrämjande i styrande dokument och riktlinjer T ex i styrkort, strategikarta, processbeskrivningar, ekonomiska riktlinjer etc samt ta fram/revidera arbetsmiljöpolicy etc 1:2 Utveckla verksamhetsstöd för chefer i hälso- och arbetsmiljöarbetet T ex konkreta checklistor, mallar f samtal och APT, tips, råd, verktyg som chefer kan ha användning för. Arbetsmiljörond 3; fokus på hälsa i arbetslivet samt hälsofrämjande Kartläggning arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser

14 Skaraborgs Sjukhus Kartläggning och överblick av arbetsmiljöstruktur Kartläggning Policy, målbeskrivningar, rutiner och processer om hälso- och arbetsmiljöarbetet som finns på företaget Systematiskt arbetsmiljöarbetet Hälsofrämjande arbetet Rehabilitering och återgång i arbete Likabehandling Analys Överrensstämmelse mellan policy/målbeskrivningar och - Genomförandet (aktiviteter, rutiner, årsplanering, metoder och processer) - Uppföljning, utvärdering och behovsinventering Relevans specifikt för arbetsplatsen -aktuella förutsättningar hos personal (risker och resurser) -branschspecifika förutsättningar (risker och resurser) -lednings-, organiserings- och ägarförhållanden Medarbetarinflytande och samverkanssystem i hälso- och arbetsmiljöarbetet

15 Skaraborgs Sjukhus Planering av insatser

16 Skaraborgs Sjukhus Utveckling av processer Identifiera våra viktigaste patientflöden Eliminera risker och avvikelser Effektivisera genom ständig förbättring och hälsofrämjande aktiviteter Samverka/kommunicera Med patient och närstående Med vårdgrannar Utveckla kommunikations- system, utrustning och lokaler som stöder processerna Infrastruktur Medarbetetare Kultur Arbeta med normer och attityder för att uppnå en gemensam värdegrund som präglas av lärande och hållbar utveckling Utifrån ett helhetsperspektiv: främja hälsa, förebygga ohälsa samt utveckla vård- och förbättringskompetens Kompetens Hushålla med resurser Kostnadseffektiv Utnyttja resurser optimalt Frigöra resurser Försörja, behålla och utveckla kompetens. Arbeta i team samt främja hälsa, engagemang, delaktighet och kreativitet Främja Ledarskap Leda vårdprocesser Leda hållbar utveckling V å rda Akut och Planerat Värden vi skapar för patienten Våra viktigaste processer Våra ekonomiska resurser

17 Skaraborgs Sjukhus Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för chefen •Samverkan – vad är det? •APT – dagordning, tips och råd •Utvecklingssamtal •Lönesamtal •Motsvarande för medarbetare Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt! De fyra hörnstenarna Livsstil i väst

18 Skaraborgs Sjukhus Organisationsnivån 2:1 – 2:2 Arbeta för hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Utbildningstf 1 Arbetshälsa, förutsättningar f arbetshälsa och hälsoarbetets olika inriktn Utbildnstf 2 Struktur i hälsoarbetet samt hälsoarbete som verkshutveckling Utbildningstf 3 Forts struktur samt Ledarskap: stöd och hinder Utbildningstf 4 Att främja sin egen hälsa som chef Utbildningstf 5 Verktyg och stöd i hälsoarbetet och ledarskapet 2:1 Utbildning hälsofrämjande ledarskap för chefer JanFeb-mars April-maj JuniAug-septOktNovDec Kvalitetsdagen 2010 Dessutom: Integrering av hälso- och arbetsmiljö- aspekter i övriga utbildningar (då det är möjligt), kontakt med föreslagen samordningsgrupp. Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 2:2 Utveckla ”skyddsnät” mot stressrelaterad ohälsa Pilottest av WSQ/självskattnings- formulär på mindre grupp Framtagning och vidareutveckling av skyddsnät utifrån forskningsresultat och utvecklingsinriktad dialog SkaS-VGR-ISM Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010

19 Skaraborgs Sjukhus Gruppnivån 3 Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation Förslag till projektplan; utbildning/diskussion APT Jan-feb Underlag Kvartssamtal på APT t områdesledn/SIL Start Kvartssamtal på APT, 091006 Rev projektplan; förslag på upplägg Kvartssamtal på APT Aug-sept Framtagande manual till chefen Framtagande Tema Hälsa, klar 091001 Kvalitetssäkring manual, ISM, AMM, klar 091001 Framtagande Tema Förutsättningar för arbetshälsa, klar 091022 OktNov-decJan-febApril-juniMars-aprilMaj-aug 2009 2010 Första avstämningsformuläret skickas ut 091204 Sept-dec UTVECKLINGS DIALOG VÅR Start Tema Struktur UTVECKLINGS DIALOG HÖST Avstämning impl hfr i handlingsplan Distribuering av arbetsmaterial, manual, Tema Hälsa samt choklad! Kontinuerlig förteckning över utdelning samt avstämning Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Delaktighet

20 Skaraborgs Sjukhus Kvartssamtal på APT Hälsofrämjande dialog  Utgår ifrån dialogmaterial, framtaget i samarbete mellan Gbg stad, VGR och VINNOVA  Anpassat för SkaS  Behandlar hälsa och arbetsmiljö och kopplingen till verksamheten De fyra hörnstenarna Livsstil i väst

21 Skaraborgs Sjukhus

22 Kritisk framgångsfaktor Mått 2010Mål 2010 Resultat som ska redovisas vid utvecklingsdialog Medarbetare 1 (M1): God arbetsmiljö/ gott ledarskap Andel verksamheter som arbetar med dokumenterade arbetsmiljöronder och åtgärdsplaner som leder till förbättring av arbetsmiljö, jämställdhet och ledarskap Andel verksamheter som arbetar med utbildning genomförda på APT inom områdena bemötande och hållbar utveckling (miljö och hälsa) 100% Aktiviteter som planeras eller är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Antal temaområden inom Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som genomförts som utbildning på APT. Antal medarbetare som genomgått regionens interaktiva utbildning kring bemötande. Medarbetare 2 (M2): Kompetenta och engagerade medarbetare Andel verksamheter som arbetar med kommunikation, delaktighet och lärande i utvecklingen av verksamhetens processer. Andel verksamheter som har individuella utvecklingsplaner 100% Aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Andel medarbetare som har individuellt dokumenterad utvecklingsplan i relation till antalet anställda Medarbetare 3 (M3): Patient- och processorienterad bemanning Andel verksamheter som har en patient- och processorienterad bemanning och en kompetensförsörjningsplan som stödjer verksamhetens uppdrag. 100%Kompetensförsörjningsplan Medarbetar/Lärandeperspektiv (se även Bilaga Medarbetare/Lärande)

23 Skaraborgs Sjukhus Individnivån 4:1 – 4:4 Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning 4:1 Utbildning hälsofrämjande medarbetarskap för medarbetare genom APT JanFeb-mars April-maj JuniAug-septOktNovDec 4:2 Ta fram information och verktyg som rör medarbetarskap T ex mallar för utvecklings- och lönesamtal, APT etc 4:3 Samarbeta med H&A för att se över och ev genomföra riktade insatser 4:4 Se över samt arbeta för att bredda personal- och friskvårdsförmåner Här ingår ev samarbete med Personalklubben Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010

24 Skaraborgs Sjukhus Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för medarbetaren •Samverkan – vad är det? •APT – medarbetaransvar, delaktighet •Utvecklingssamtal •Lönesamtal Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt! De fyra hörnstenarna Livsstil i väst

25 Skaraborgs Sjukhus

26

27 Översyn och breddning personal- och friskvårdsförmåner •Motionsförmån – möjligt att omfatta kulturaktiviteter? Andra sätt; enklare administration, fler alternativ? •Inventering av motionslopp etc i Skaraborg – möjlighet till sponsring från VGR •Motionslokaler •”Hälsocoach-funktionen” •Samarbete med Personalklubben De fyra hörnstenarna Livsstil i väst

28 Skaraborgs Sjukhus Hälsofrämjande i praktiken (HIP) Institutet för stressmedicin (ISM) Arbetsmiljö Effektivitet Kvalitet Ledarskap & Medarbetarskap Struktur & Måltydlighet KommunikationKompetensLärande·LivsstilStressHälsa Process ”NOVO-triangeln” Nordiskt forskarnätverk för hållbara organisationer inom vård och omsorg

29 Skaraborgs Sjukhus Summan av kardemumman… •Parallellt med förvaltningsövergripande kartläggning av arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser samt metodutveckling och standardisering… •…. arbetar verksamheter och enheter med arbetsmaterialet och ges konkreta verktyg, för att kunna… •… gå från arbetsmiljöplan till hälso- och arbetsmiljöplan 2011… •… mha av utbildning, diskussion på APT, verktyg etc

30 Tack för er tid! Kajsa Jönson, projektledare LIVA 0500-43 25 92 0702-30 37 74 kajsa.jonson@vgregion.se


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21."

Liknande presentationer


Google-annonser