Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21

2 Falköping Lidköping Mariestad Skövde
Skaraborgs Sjukhus Falköping Lidköping Mariestad Skövde SkaS är ett sjukhus på fyra orter och består av KSS, Skövde; SIL, Lidköping; SIF, Falköping; SIM, Mariestad. SkaS är organiserat i fyra områden: Medicin/Psykiatri; Kirurgi; Barn/Kvinno; Sjukhuset i Lidköping

3 SkaS – ett Hälsofrämjande sjukhus
Miljösatsning för att minska negativ miljöpåverkan Arbetsmiljöarbete för att skapa hälsosam arbetsmiljö LIVA LIVsviktigt Arbete - projekt för hållbart arbetsliv HSF - Hälsofrämjande sjukhus hälsovinster för patienter, personal och befolkning

4 Vad innebär det att främja hälsa?
Antonovsky 1979 Salutogenes Nedbrytande och uppbyggande processer Känsla av sammanhang (KASAM) Att främja = att stärka, stötta Att främja hälsa = att stärka hälsan, det som är bra för hälsan

5 Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete
STRUKTUR: VAD 2 Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande Bibehålla och stärka det som får många att må bra Behandla och lindra den skada som redan skett Undvika risker och skada 5 5

6 Varför främjande? Nödvändigt för att förstå helheten,
dvs tillämpa både patogena och salutogena förklaringsprocesser Vad är det som bidrar till att människors hälsa bevaras eller förbättras? Hela människan och hennes livsvillkor Fler områden än enbart biomedicin!

7 Hälsopromotion i arbetslivet
Hälsopromotion = hälsofrämjande i ett sammanhang Fyra kriterier Fokus på främjande Arena-/Systemtänkande (individ, grupp, org) Delaktighet, arbete formas efter hand Processorienterat arbetssätt, långsiktighet Kunskap finns, det är hur man tillämpar, översätter och anpassar till den enskilda arbetsplatsen förutsättningar som brister!

8 11 nationella målområden

9 Luxenburgdeklarationen
Insatsområden för att främja hälsa i arbetslivet Strategisk ledning och styrdokument Organisationskultur och ledarskap Organisering och bemanning Hälsofrämjande aktiviteter för personalen Tillgång till företagshälsovård Detta förutsätter en organisationsöverblick och olika kompetenser för olika syften 1986? Tidigt 1990-tal?

10 Nya krav på arbetsmiljöarbetet
Förläng friskperioden Hälsofrämjande Sjuknärvarande/Korttidsfrånvaro Förebyggande 100 % Produktivitet/ Närvaro Förkorta sjukfrånvaron Rehabiliterande Det nya arbetslivet, den nya ojämlikheten och den nya ohälsan kräver alltså nya sätt att arbeta med arbetsmiljön. Det räcker inte längre att enbart arbeta rehabiliterande eller ens förebyggande, dvs med ett fokus enbart på det ohälsosamma, det sjuka. Den nya ordningen kräver istället även ett fokus på det hälsosamma, det friska för att kunna ställa frågor som t ex vad är det som gör att människor trots allt bevarar, eller kanske t om, förbättrar sin hälsa. Tid 0 %

11 LIVA-projektet Bakgrund – Livsstil i Väst
Fyra hörnstenar: Glädje Sömn Kost Rörelse Bakgrund – Livsstil i Väst Uppdrag – att få in ett främjande tänk i arbetsmiljöarbetet i organisationen. Finansieras av Arbetsmiljödelegationen, VGR Hållbar struktur oberoende av konjunktur. Pilot- och utvecklingsprojekt som följs såväl nationellt som regionalt. Tvärfacklig samverkan. Samarbete med Institutet för Stressmedicin, VGR

12 LIVA-projektet Uppdrag: Utveckla och integrera ett systematiskt hälsofrämjande perspektiv i organisation och vardagsarbete Organisationsnivå Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Arbeta för en hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Gruppnivå Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation Individnivå Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning

13 Organisationsnivån 1:1 – 1:3 Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser Arbetsmiljörond 3; fokus på hälsa i arbetslivet samt hälsofrämjande Kartläggning arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser 1:3 Ta fram riktlinjer för systematisk uppföljning SkaS samt områden/sjukhus Parallell aktivitet till utveckling på APT samt utbildningar 1:2 Utveckla verksamhetsstöd för chefer i hälso- och arbetsmiljöarbetet T ex konkreta checklistor, mallar f samtal och APT, tips, råd, verktyg som chefer kan ha användning för. Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 1:1 Införa, tydliggöra, definiera hälsofrämjande i styrande dokument och riktlinjer T ex i styrkort, strategikarta, processbeskrivningar, ekonomiska riktlinjer etc samt ta fram/revidera arbetsmiljöpolicy etc

14 Kartläggning och överblick av arbetsmiljöstruktur
Policy, målbeskrivningar, rutiner och processer om hälso- och arbetsmiljöarbetet som finns på företaget Systematiskt arbetsmiljöarbetet Hälsofrämjande arbetet Rehabilitering och återgång i arbete Likabehandling Analys Överrensstämmelse mellan policy/målbeskrivningar och - Genomförandet (aktiviteter, rutiner, årsplanering, metoder och processer) Uppföljning, utvärdering och behovsinventering Relevans specifikt för arbetsplatsen -aktuella förutsättningar hos personal (risker och resurser) -branschspecifika förutsättningar (risker och resurser) -lednings-, organiserings- och ägarförhållanden Medarbetarinflytande och samverkanssystem i hälso- och arbetsmiljöarbetet MÅL Aktiviteter Årsplanering Uppföljning, utvärdering & behovsinventering Inventering: Hälsodata i verksamhetsstyrningen Medarbetarenkät Sjukfrånvarostatistik Personalstatistik Arbetsskadestatistik Hälsoundersökningar Risker och resurser i branschen och bland personalen MEDARBETARINFLYTANDE och SAMVERKANSSYSTEM Arbetsplatsträffar Samverkansgrupper Personalutvecklingssamtal/medarbetarsamtal Individuella utvecklingsplaner Verksamhetsplan

15 Planering av insatser 15

16 Utveckling av processer
God vård i utveckling Gott bemötande Helhetssyn Värden vi skapar för patienten tillgänglighet God Hög kvalitet och säkerhet Främja hälsa Vårda Akut och Planerat Våra viktigaste processer Utveckling av processer Identifiera våra viktigaste patientflöden Eliminera risker och avvikelser Effektivisera genom ständig förbättring och hälsofrämjande aktiviteter Främja Ledarskap Leda vårdprocesser Leda hållbar utveckling Samverka/kommunicera Med patient och närstående Med vårdgrannar Arbeta med normer och attityder för att uppnå en gemensam värdegrund som präglas av lärande och hållbar utveckling Försörja, behålla och utveckla kompetens. Arbeta i team samt främja hälsa, engagemang, delaktighet och kreativitet Utifrån ett helhetsperspektiv: främja hälsa, förebygga ohälsa samt utveckla vård- och förbättringskompetens Utveckla kommunikations-system, utrustning och lokaler som stöder processerna Kultur Medarbetetare Kompetens Infrastruktur Frigöra resurser Våra ekonomiska resurser Kostnadseffektiv Hushålla med resurser Utnyttja resurser optimalt 16 16

17 Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för chefen
De fyra hörnstenarna Livsstil i väst Samverkan – vad är det? APT – dagordning, tips och råd Utvecklingssamtal Lönesamtal Motsvarande för medarbetare Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt!

18 Dessutom: Integrering av hälso- och arbetsmiljö-
aspekter i övriga utbildningar (då det är möjligt), kontakt med föreslagen samordningsgrupp. Organisationsnivån 2:1 – 2:2 Arbeta för hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec Kvalitetsdagen 2010 Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 2:1 Utbildning hälsofrämjande ledarskap för chefer Utbildningstf 4 Att främja sin egen hälsa som chef Utbildnstf 2 Struktur i hälsoarbetet samt hälsoarbete som verkshutveckling Utbildningstf 1 Arbetshälsa, förutsättningar f arbetshälsa och hälsoarbetets olika inriktn Utbildningstf 3 Forts struktur samt Ledarskap: stöd och hinder Utbildningstf 5 Verktyg och stöd i hälsoarbetet och ledarskapet 2:2 Utveckla ”skyddsnät” mot stressrelaterad ohälsa Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Framtagning och vidareutveckling av skyddsnät utifrån forskningsresultat och utvecklingsinriktad dialog SkaS-VGR-ISM Pilottest av WSQ/självskattnings- formulär på mindre grupp

19 Gruppnivån 3 Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation 2009 2010 Jan-feb April-juni Aug-sept Okt Nov-dec Jan-feb Mars-april Maj-aug Sept-dec Delaktighet UTVECKLINGS DIALOG VÅR Start Tema Struktur UTVECKLINGS DIALOG HÖST Avstämning impl hfr i handlingsplan Förslag till projektplan; utbildning/diskussion APT Underlag Kvartssamtal på APT t områdesledn/SIL Rev projektplan; förslag på upplägg Kvartssamtal på APT Framtagande manual till chefen Kvalitetssäkring manual, ISM, AMM, klar Framtagande Tema Hälsa, klar Framtagande Tema Förutsättningar för arbetshälsa, klar Distribuering av arbetsmaterial, manual, Tema Hälsa samt choklad! Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Första avstämningsformuläret skickas ut Start Kvartssamtal på APT, 091006 Kontinuerlig förteckning över utdelning samt avstämning

20 Hälsofrämjande dialog
Kvartssamtal på APT Hälsofrämjande dialog De fyra hörnstenarna Livsstil i väst Utgår ifrån dialogmaterial, framtaget i samarbete mellan Gbg stad, VGR och VINNOVA Anpassat för SkaS Behandlar hälsa och arbetsmiljö och kopplingen till verksamheten

21

22 Kritisk framgångsfaktor Mått 2010 Mål 2010
Medarbetar/Lärandeperspektiv (se även Bilaga Medarbetare/Lärande) Kritisk framgångsfaktor Mått 2010 Mål 2010 Resultat som ska redovisas vid utvecklingsdialog Medarbetare 1 (M1): God arbetsmiljö/ gott ledarskap Andel verksamheter som arbetar med dokumenterade arbetsmiljöronder och åtgärdsplaner som leder till förbättring av arbetsmiljö, jämställdhet och ledarskap Andel verksamheter som arbetar med utbildning genomförda på APT inom områdena bemötande och hållbar utveckling (miljö och hälsa) 100% Aktiviteter som planeras eller är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Antal temaområden inom Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som genomförts som utbildning på APT. Antal medarbetare som genomgått regionens interaktiva utbildning kring bemötande. Medarbetare 2 (M2): Kompetenta och engagerade medarbetare Andel verksamheter som arbetar med kommunikation, delaktighet och lärande i utvecklingen av verksamhetens processer. Andel verksamheter som har individuella utvecklingsplaner Aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Andel medarbetare som har individuellt dokumenterad utvecklingsplan i relation till antalet anställda Medarbetare 3 (M3): Patient- och processorienterad bemanning Andel verksamheter som har en patient- och processorienterad bemanning och en kompetensförsörjningsplan som stödjer verksamhetens uppdrag. Kompetensförsörjningsplan 22

23 Individnivån 4:1 – 4:4 Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 4:1 Utbildning hälsofrämjande medarbetarskap för medarbetare genom APT 4:2 Ta fram information och verktyg som rör medarbetarskap T ex mallar för utvecklings- och lönesamtal, APT etc Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 4:3 Samarbeta med H&A för att se över och ev genomföra riktade insatser 4:4 Se över samt arbeta för att bredda personal- och friskvårdsförmåner Här ingår ev samarbete med Personalklubben 23

24 Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för medarbetaren
De fyra hörnstenarna Livsstil i väst Samverkan – vad är det? APT – medarbetaransvar, delaktighet Utvecklingssamtal Lönesamtal Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt!

25 Tänkbar bilaga till utvecklingssamtalsmall…

26

27 Översyn och breddning personal- och friskvårdsförmåner
De fyra hörnstenarna Livsstil i väst Motionsförmån – möjligt att omfatta kulturaktiviteter? Andra sätt; enklare administration, fler alternativ? Inventering av motionslopp etc i Skaraborg – möjlighet till sponsring från VGR Motionslokaler ”Hälsocoach-funktionen” Samarbete med Personalklubben

28 Hälsofrämjande i praktiken (HIP) Institutet för stressmedicin (ISM)
Effektivitet Kvalitet Ledarskap & Medarbetarskap Struktur & Måltydlighet Kommunikation Kompetens Lärande · Livsstil Stress Hälsa Process Arbetsmiljö ”NOVO-triangeln” Nordiskt forskarnätverk för hållbara organisationer inom vård och omsorg

29 Summan av kardemumman…
Parallellt med förvaltningsövergripande kartläggning av arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser samt metodutveckling och standardisering… …. arbetar verksamheter och enheter med arbetsmaterialet och ges konkreta verktyg, för att kunna… … gå från arbetsmiljöplan till hälso- och arbetsmiljöplan 2011… … mha av utbildning, diskussion på APT, verktyg etc

30 Kajsa Jönson, projektledare LIVA
Tack för er tid! Kajsa Jönson, projektledare LIVA


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser