Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Må bra av jobbet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Må bra av jobbet 1."— Presentationens avskrift:

1 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Må bra av jobbet 1

2 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi VAD ÄR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD? Social- och hälsovårdsministeriet, Delegationen för företagshälsovård 2012 Uppdaterad 6.2.2014 2

3 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi ”Hälso- och sjukvårdens mål är att främja och upprätthålla • befolkningens hälsa • välbefinnande • arbets- och funktionsförmåga och • sociala trygghet samt • att minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper." (www.stm.fi )www.stm.fi 3

4 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hälso- och sjukvården som helhet • Primärvården ordnas av kommunen och omfattar • uppföljning och främjande av befolkningens hälsotillstånd • undersökningar och behandling på basnivå • Specialistsjukvården ordnas av sjukvårdsdistrikten och omfattar • undersökningar och behandling inom olika specialistområden • Företagshälsovården ordnas av arbetsplatsen och omfattar • förebyggande hälsovård 4

5 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovårdens innehåll • lagstadgad verksamhet för förebyggande av risker som beror på arbetet • att utreda arbetsförhållandenas betydelse för hälsan • att följa förekomsten av arbetsrelaterade olägenheter för arbetstagarnas hälsa • att främja hälsa och arbetsförmåga • att ge arbetsplatsen förslag till åtgärder • att ge råd och vägledning till individer och grupper • övriga hälso- och sjukvårdstjänster på frivillig grund • sjukvård 5

6 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Arbetsfördelningen inom hälso- och sjukvården som helhet 6 Verksamhetens primära objekt Verksamhets- miljö Primär- hälsovård Hälsa, sjukdom, funktionsförmåga Bostadskommunen, skolan, familjen Special- sjukvård SjukdomarPatienten (familjen) Företags- hälsovård Arbete och arbetsförmåga Arbetsplatsen, arbetsgemenskapen

7 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Vilka är företagshälsovårdens mål? Företagshälsovårdens mål är att i samarbete med arbetsplatsen (arbetsgivaren, arbetstagarna) främja • förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall • hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön • arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av yrkeskarriären • arbetsgemenskapens funktionsförmåga 7

8 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovården grundar sig på lagar och internationella överenskommelser • lagstiftningens och överenskommelsernas övergripande mål är att skydda arbetstagarna för riskfaktorer i arbetet samt att främja och stödja deras hälsa och välbefinnande • Finsk lagstiftning som berör företagshälsovården • lagen om företagshälsovård 1383/2001 • förordningen om god företagshälsovårdspraxis 708/2013 • den nya förordningen som trädde i kraft 1.1.2014 ersätter den gamla förordningen 1484/2001 • förordningen om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa 1485/2001 • Annan nationell lagstiftning som stödjer arbetshälsan • arbetarskyddslagstiftningen, den allmänna arbetslagstiftningen • EU-lagstiftning • ramdirektivet 89/391/EEG samt specialdirektiv om arbetarskydd • Av Finland ratificerade internationella överenskommelser • ILO C161 samt rekommendationerna R164 och R171 8

9 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovården – behov och utmaningar i ett arbetsliv i förändring • förändringar i arbetet och arbetsbelastningen • ständiga organisatoriska förändringar och nya arbetsuppgifter • ökad psykisk och social belastning • förändringar inom arbetskraften • andelen äldre och partiellt arbetsföra arbetstagare ökar • den kulturella och åldersmässiga mångfalden på arbetsplatserna ökar • förändringar i arbetsmiljön • allt vanligare med arbeten som inte är bundna till tid och plats • den kognitiva arbetsmiljön blir allt viktigare, den fysiska arbetsmiljön polariseras • arbetet internationaliseras • förändringar i anställningsförhållandena • deltidsarbete, tidsbegränsade och parallella anställningsförhållanden • entreprenörskap, inhyrd arbetskraft • förändrade förväntningar på arbetet • arbetets innehåll, innebörd och utvecklingspotential blir viktigare • fritidens betydelse ökar 9

10 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovården – behov och traditionella utmaningar i arbetslivet • exponeringsfaktorer i arbetsmiljön • buller, vibrationer, kyla och värme • damm: bl.a. kvarts, asbest • kemiska ämnen: sensibiliserande, irriterande, cancerogena • biologiska agenser: smitta, sensibilisering, toxiner • fysisk arbetsbelastning • ungefär en av tre upplever sitt arbete som fysiskt mycket tungt eller ganska tungt* • byggande, transport, jord- och skogsbruk • psykisk arbetsbelastning • ungefär en av fyra upplever sitt arbete som psykiskt mycket tungt eller ganska tungt* • offentlig förvaltning, försvarsmakten, social- och hälsovårdstjänster, utbildning * Preliminära uppgifter hämtade ur undersökningen Arbete och hälsa i Finland 2012 10

11 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovårdens uppgifter 1) Utredning, bedömning och uppföljning av hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsförhållandena med hjälp av återkommande arbetsplatsutredningar (grunden för företagshälsovårdens verksamhet) 2) Utredning, bedömning och uppföljning av arbetstagarnas hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga samt förekomsten av arbetsrelaterade olägenheter för hälsan med hjälp av hälsoundersökningar 3) Framläggande av förslag till åtgärder gällande arbetet och hälsan eller arbets- och funktionsförmågan samt uppföljning av åtgärdernas genomförande och effekter 4) Information, råd och vägledning om arbetet och arbetstagarnas hälsa 11

12 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 12 5) Uppföljning av situationen för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, rehabiliteringsrådgivning och hänvisning till vård eller rehabilitering 6) Samarbete med bl.a. företrädare för den övriga hälso- och sjukvården, arbetsförvaltningen, socialförsäkringen samt arbetarskyddsmyndigheten 7) Ordnande av första hjälpen-verksamhet på arbetsplatsen 8) Medverkan i verksamhet för upprätthållande och främjande av arbetsförmågan 9) Utvärdering och uppföljning av den egna verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet Företagshäsovårdens uppgifter

13 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Sjukvård inom ramen för företagshälsovården Arbetsgivaren kan utöver företagshälsovårdstjänster erbjuda sina anställda sjukvård och andra hälsovårdstjänster: • högsta prioritet bör ges behovsbaserade tjänster av förebyggande natur (den s.k. prioritetsprincipen) • för sjukvård inom ramen för företagshälsovården gäller särskilda målsättningar ("arbetshälsoinriktad sjukvård") • stödjande av arbetsförmågan • förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar • vid anordnandet bör beaktas att arbetstagarna bör få tjänsterna avgiftsfritt och på lika villkor • kom överens om sjukvårdens omfattning – stora skillnader mellan avtalen • grundprincipen är att sjukvården omfattar tjänster på allmänläkarnivå 13

14 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Samarbetet mellan företags- hälsovården och arbetarskyddet • samarbetet med arbetarskyddsaktörerna på arbetsplatsen • arbetarskyddschefen: företräder arbetsgivaren, som ansvarar för arbetarskyddet på arbetsplatsen • arbetarskyddsfullmäktigen: företräder personalen på arbetsplatser med ≥ 10 anställda • arbetarskyddskommissionen: på arbetsplatser med ≥ 20 anställda  Företagshälsovårdens samarbetspartners på arbetsplatserna • arbetsplatsens arbetarskyddsaktörer upprättar i samråd ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet • Arbetarskyddsmyndigheten • övervakar att det har upprättats ett företagshälsovårdsavtal och att avtalet har uppdaterats • … kontrollerar att det har gjorts en arbetsplatsutredning och att utredningen är uppdaterad • … kontrollerar att har det upprättats en verksamhetsplan för företagshälsovården och att planen är uppdaterad • … kontrollerar om de ovan nämnda handlingar finns tillgängliga och till påseende för alla anställda • … kontrollerar att det har gjorts hälsoundersökningar av arbetstagare i arbeten som medför särskild fara för ohälsa • Man kan komma överens om att arbetarskyddsmyndigheten ska skicka sin inspektionsrapport till företagshälsovården • så att företagshälsovården får kännedom om eventuella olägenheter och rikta sina egna åtgärder därefter. 14

15 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovårdens finansiering • Arbetsgivaren ordnar företagshälsovården på sin egen bekostnad • Arbetstagarna betalar ingen besöksavgift • Arbetsgivaren får tillbaka 50–60 % av de godkända kostnaderna via Folkpensionsanstalten • FPA-återbäringen bekostas genom den förvärvsinkomstbaserade arbetsinkomstförsäkringen, som finansieras av arbetsgivarna och arbetstagarna • arbetsgivarens andel är 73 % och • arbetstagarnas 27 % • De totala kostnaderna för företagshälsovården uppgår till cirka 500–600 miljoner/år • i genomsnitt 342 €/arbetstagare år 2010 15

16 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Olika sätt att anordna företags- hälsovård Arbetsgivarna kan ordna med företagshälsovårdstjänster genom att 1.köpa tjänsterna från hälsovårdscentralen 2.anordna tjänsterna själva eller i samarbete med andra arbetsgivare vid • en egen företagshälsovårdsstation eller • en företagshälsovårdsenhet som upprätthålls av en registrerad förening (rf) 3.köpa tjänsterna från en annan verksamhetsenhet eller person som har rätt att producera företagshälsovårdstjänster • läkarcentraler 16

17 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovårdens personkunder efter typ av serviceproducent källa: Työterveyshuolto Suomessa 2010 (2012) 17 Läkarcentral Enhet som upprätthålls av arbetsgivare gemensamt Enhet som upprätthålls av enskild arbetsgivare Kommunalt affärsverk/Ab Enhet inom hälsovårdscentral

18 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovårdens täckningsgrad efter arbetsplatsens storlek Työ ja terveys Suomessa 2009 18 Organisationens storlek 1 – 9 pers. Organisationens storlek 50 – Organisationens storlek 10 – 49 Samtliga organisationer

19 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 30.6.2014 19 Företagshälsovårdens personal efter yrkesgrupp (antal befattningar) Työterveyshuolto Suomessa 2010 (2012) 19 Läkare Hälsovårdare/ Sjukskötare Stödfunktioner Fysioterapeuter Psykologer

20 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Aktuella frågor inom företagshälsovården • utveckling av företagshälsovårdssamarbetet med arbetsplatsen • verksamhetsmodellen för upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan i samråd med arbetsplatserna • utveckling av samarbetet med den övriga hälso- och sjukvården och socialförsäkringen 20 Primärhälsovård Specialsjukvård Arbetstagare Arbetsgivare Arbetar- skydd HR Ledarskap Företags hälsovård Rehabiliteringstjänster Socialförsäkring (Arbetskraftsförvaltning, FPA, FBR, Tela)

21 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Företagshälsovårdssamarbetet • utgångspunkten är de företagshälsovårdsbehov som arbetsplatsen och företagshälsovården tillsammans har fastställt på basis av den information som samlats in om arbetsplatsen • arbetsplatsen ställer upp behovsbaserade mål som man förbinder sig att försöka uppnå i samarbete med företagshälsovården • målsättningar gällande förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall • målsättningar gällande hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsförhållandena • målsättningar gällande arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga (se upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan) • målsättningar gällande arbetsgemenskapens funktion • arbetsplatsen och företagshälsovården kommer överens om samarbetet och arbetsfördelningen för uppnående av målsättningarna • arbetsplatsen och företagshälsovården följer hur målsättningarna uppnås 21

22 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Upprätthållande, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan • utgångspunkten är en bedömning av den nuvarande arbetsförmågesituationen och arbetsplatsens målsättningar för upprätthållande av arbetsförmågan (t.ex. antalet sjukdagar, antalet förtidspensioneringar, kostnader för pensionsförsäkring) • Allas arbetsförmåga bör främjas. Problem med arbetsförmågan bör upptäckas tidigt. Arbetet bör anpassas så att det stödjer arbetsförmågan. Återgången till arbetet bör stödjas. • Skriftlig åtgärdspraxis: • avtal om sjukfrånvarouppföljning på arbetsplatsen • avtal om modell för tidigt stöd på arbetsplatsen • företagshälsovårdens uppgifter i arbetet med att främja och stödja arbetsförmågan • arbetsplatser med skriftlig åtgärdspraxis och avtal om sjukfrånvarouppföljning har rätt till ersättning för 60 % av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård • 30–60–90-dagarsregeln stödjer upprätthållandet av arbetsförmågan • efter 30 sjukfrånvarodagar skickar arbetsplatsen en anmälan till företagshälsovården • efter 60 sjukfrånvarodagar utreder FPA behovet av rehabilitering • senast efter 90 dagar bör företagshälsovården, arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans utreda möjligheterna för återgång till arbetet 22

23 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 30.6.2014 23 Enligt ändringen av sjukförsäkringslagen 1.6.2012 krävs det ett intyg från företagshälsovården efter 90 dagars sjukfrånvaro • Målet är att stödja återgången till arbetet genom att anpassa arbetet efter arbetstagarens arbetsförmåga • Om sjukfrånvaron blir långvarig, rekommenderas därför att man inom den övriga hälso- och sjukvården hänvisar patienten till företagshälsovården för konsultation • Företagshälsovården gör på begäran av FPA en bedömning av arbetstagarens (återstående) arbetsförmåga • Arbetsgivaren utreder möjligheterna att anpassa arbetet för att underlätta återgången till arbetet • Det är ofta motiverat att ordna ett samrådsmöte mellan arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården • Företagsläkaren skriver ett utlåtande till FPA • Behandlingen och/eller rehabiliteringen fortsätter vid den vårdenhet där patienten behandlas 23

24 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 30.6.2014 24 Samarbetet med den övriga hälso- och sjukvården • Sjukdomar med anknytning till arbetet: företagshälsovården bör ingå i vårdkedjan • om sjukdomen beror på arbetet • om sjukdomen förvärras av arbetet • om sjukdomen orsakar problem med att klara arbetet • Sjukdomar som är förenade med problem med arbetsförmågan: företagshälsovården ansvarar för frågor som gäller arbetsförmågan • i alla de fall där sjukdomen förutsätter en grundligare bedömning av arbetsförmågan • alltid då en återgång till arbetet förutsätter planering och stöd • alltid då det finns behov av samarbete med arbetsplatsen • i planerna för hälso- och sjukvårdens organisering och vid etableringen av regionala vårdkedjor och vårdmodeller är det viktigt att beakta företagshälsovårdens medverkan i alla dessa roller 24

25 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi När lönar det sig att ta med företagshälsovården i vårdsprocessen? • när det behövs en bedömning av arbetsförmågan • vid långdragna sjukskrivningar • när sjukdomen gör det svårt för patienten att arbeta • när man misstänker att arbetet kan orsaka eller förvärra en sjukdom • när man planerar för en återgång till arbetet efter sjukledigheten • när det finns behov av partiell sjukdagpenning eller arbetsprövning 25

26 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hur kan den övriga hälso- och sjukvården få kontakt med företagshälsovården? • patienten vet om att det har ordnats med företagshälsovård och var den ordnas • i formuläret för bakgrundsuppgifter lönar det sig att fråga • var företagshälsovården är ordnad • om man får skicka en vårdsammanfattning till företagshälsovården • informationen mellan hälsovårdsaktörerna löper bäst via patienten själv • ge patienten en kopia av vårdsammanfattningen eller epikrisen • per telefon • kräver patientens samtycke 26

27 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi TACK ! 27


Ladda ner ppt "© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Må bra av jobbet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser