Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportskrivning Karl Bodell Karolinska institutet, 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportskrivning Karl Bodell Karolinska institutet, 2008."— Presentationens avskrift:

1 Rapportskrivning Karl Bodell Karolinska institutet, 2008

2 Att skriva rapporter •Mängd olika typer av rapporter – beroende på situation •Riktlinjer kring upplägget •Fri form •Texttypen i rapporten

3 Tänk på innan: •Vad har vi för målgrupp? •Vilka aspekter vill vi ha med? •Vilka är författare? Medförfattare ska framgå tydligt!

4 Exempel på rapportens olika delar •Titel •Sammanfattning •Innehållsförteckning •Introduktion-Inledning •Metod •Huvudkapitel - Resultat •Diskussion •Referenser •Bilagor

5 Vad är tanken med varje del? Sammanfattningen •Självständig enhet i en rapport. •Ska sammanfatta rapportens innehåll. •Sammanfattningen ska vara kort och koncis.

6 Inledningen •Introducera läsaren till ämnesområdet. •Presentera syfte och mål. •Ge en bakgrund till den valda problemställningen. •Presentera problemformuleringen. •Klargöra eventuella avgränsningar man valt att göra. •Övergripande bakgrund till området i inledningen.

7 Metod •Beskrivning av hur ni gått tillväga för att nå målen som presenterades i inledningen. •Vilka faktorer har påverkat arbetet. •Varför har ni valt att göra på detta sätt. •Källkritik - Beskriv och värdera pålitligheten av de källor ni använt. Tips! Att värdera webplatser själv: http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/vardera.html Att kolla källan: http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/kallkritik.html

8 Resultat - Huvudkapitel •Stor frihet att dela in huvudkapitlet i flera delar. •Utgå alltid ifrån den problemformulering du gjorde i inledningen (följ en röd tråd genom rapporten). •Huvudkapitlen ska förklara frågorna som ställs i inledningen. •Inga egna värderingar får läggas in i huvudkapitlet, här redovisas bara resultat eller fakta från olika källor.

9 Diskussion •Här kan man dra slutsatser, tolka, värdera och jämföra. •Diskutera kring eventuella problem som uppstått. •Ta aldrig in något nytt som inte behandlats i tidigare avsnitt.

10 Exempel på rapportens olika delar •Titel •Sammanfattning •Innehållsförteckning •Introduktion-Inledning Bakgrund Syfte och mål Problemställning Eventuella avgränsningar •Metod –Tillvägagångssätt –Källkritik •Huvudkapitel - Resultat •Diskussion •Referenser •Bilagor

11 Bilder/figurer och tabeller •Bilder och figurer skall numreras. •Texten till figuren skall kunna stå för sig själv.

12 Copyright restrictions may apply. Freund-Levi, Y. et al. Arch Neurol 2006;63:1402-1408. Figure 2. Serum fatty acids. Relative proportions of linoleic acid (placebo preparation; A), eicosapentaenoic acid (B), and docosahexaenoic acid (C). The -3/ -3 group received 1.7 g of docosahexaenoic acid and 0.6 g of eicosapentaenoic acid; the placebo/ -3 group received a placebo containing 1 g of corn oil, including 0.6 g of linoleic acid and between 6 and 12 months of the -3 fatty acid supplement. Serum fatty acids

13 Referenser •Här ska allt som citeras eller refereras till i rapporten samlas i en lista. •Alla källor (skriftliga, muntliga och elektroniska) ska vara fullständigt specificerade, gärna enligt någon av standarderna som finns. Exempelvis: –Harvard systemet –APA - American Psychological Association –ICMJE (Vancouver Style)

14 Varför är det så oerhört viktigt med referenser? •Underlag för tolkningar och påståenden. •Skilja på egna slutsatser och andras (eller fakta). •Hitta tillbaka för att kontrollera eller läsa mera. •Underbygga och stärka dina egna resonemang. •Endast referenser som refereras till i texten skall vara med. Tips! Att skriva referenser enligt Harvard systemet: http://www.hb.se/bib/harvard/genhar.asp Att skriva referenser enligt APA: http://www.sophiahemmet.ki.se/biblioteket/apa.html

15 Exempel - APA Nedan följer ett exempel på hur referenser ser ut enligt APA hämtat från Biblioteket vid Sophiahemmets Högskola. •Bok, Broschyr och Bokkapitel •Tidskriftsartiklar / Tidningsartiklar •Elektroniska resurser

16 Författares efternamn, Initialer. (Publiceringsår). Boktitel (Upplaga). Förlagsort: Förlag. •Bok med en författare Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.) Newbury Park: Sage. •Bok med två eller fler författare Polit, D., & Hungler, B. (1999). Nursing research: Principles and methods (6th ed.). Philadelphia: Lippincott. •Bok med redaktör / editor Tassel, D. (Ed.). (1976). Aging, death and the completion of being. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. •Speciellt kapitel i bok Bjork, R.A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp.309-330). Hillsdale, JN: Erlbaum. Bok, Broschyr och Bokkapitel

17 Tidskriftsartiklar / Tidningsartiklar Författares efternamn, Initialer. (Publiceringsår). Artikelns titel. Tidskrift, Volym, (Nr), Sidor. •Artikel i tidskrift med löpnummer Bekerian, D.A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 574-576 •Artikel i tidskrift med separat sidnumrering i varje nummer Mendyka, B.E. (1994). The therapeutic syncretic process: Implications for nursing care delivery. AACN Clin Issues Crit Care Nurs, 5(1), 86-91. •Artikel från tidning Posner, M.I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673-674.

18 Elektroniska resurser Titel på dokumentet. (senast uppdaterat). Ort: Ansvarig person/organisation/företag, hämtat från Internet den datum: fullständig adress. •Specifikt dokument på webbplats Electronic reference formats recommended by the American Psychological Association. (1999, November 19). Washington, DC: American Psychological Association, Retrieved 21 November 19, 2001 from the World Wide Web: http://www.apa.org/journals/webref.html

19 Bilagor •Här kan du lägga in stora tabeller, enkäter eller annat som inte ”passar” huvudkapitlet. •Alla bilagor får normalt en titel och numreras. •En förteckning över bilagorna skapas sedan i innehållsförteckningen. Då har vi kommit igenom rapportens olika delar. Vidare kring allmänna råd kring hela rapporten.

20 Hur viktigt är språket? Tänk på: •Lagom ”nivå” •Avstavningar •Främmande ordformer •Styckeindelning •Särskrivning •Böjning Tips! Svenska språknämndens frågelåda: http://www.spraknamnden.se/sprakladan/search.aspx Språk

21 Rubriker •Låt huvudrubriken tala om vad styckena som finns under rubriken handlar om. •Låt mellanrubriker sammanfatta styckenas innehåll och locka till läsning. •Ha inte för många nivåer med underrubriker.

22 Studiebesök Kontakter vid tex. studiebesök •Personligt uppträdande •Följ upp •Var professionella – tänk på framtiden Ta chansen att göra ett studiebesök! Den får ni inte igen.

23 Presentera •Är inte heller alltid helt lätt.. Tips! Hjälp om man känner sig osäker på hur man ska presentera: http://www.hemlin.pp.se/indexa.html Presens, presentationsteknik för högskolan: http://www.konstfack.se/presens/main.html

24 Att ställa frågor Att ställa frågor efter presentationen är en del i den akademiska traditionen.

25 Vilka frågor skall ställas? Frågorna skall vara sakliga och inte personligt inriktad. Och bör präglas av en konstruktiv grundattityd. • ifrågasätta gjorda val och dragna slutsatser (kritiskttänkande), • att finna nya infallsvinklar på det behandladeproblemet(kreativt tänkande) • att se styrkan och möjligheterna i det framlagda arbetet (positivt tänkande).

26 • Hur har författarna kommit fram till olika resultat? • Är resultat och slutsatser tydligt motiverade och underbyggda? • Framgår det klart var olika uppgifter kommer ifrån? • Finns det någonting annat som är oklart eller dåligt beskrivet? • Tänk på att lägga upp oppositionen som en vanlig presentation

27 Då man ställer frågor gäller det alltså att koncentrera sig på väsentligheter och inte peta i detaljer samt att vara klar och tydlig. Börja gärna med övergripande synpunkter, t.ex. avseende struktur och måluppfyllelse, för att efter hand gå mer in i detalj Finns det inga brister på ett visst område konstaterar man bara det och går vidare till nästa område. Ta inte upp eventuella stavfel, utelämnade komma tecken eller andra formfel om det inte är grova, genomgående fel om de inte ger upphov till missförstånd. Eventuellt kan sådana brister tas upp efteråt direkt med författarna. Stavfel är bara intressanta om de leder tankarna fel eller är så många att de blir störande för läsningen.


Ladda ner ppt "Rapportskrivning Karl Bodell Karolinska institutet, 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser