Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2008 Redovisning av svaren från 191 st medarbetare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2008 Redovisning av svaren från 191 st medarbetare."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2008 Redovisning av svaren från 191 st medarbetare

2 Bakgrund Målgrupp: Medarbetare inom Finansinspektionen Metod: Digitala enkäter via internet, inbjudan via e-post 191 st av Finansinspektionens 211 medarbetare har svarat på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 91 % Undersökningen genomfördes under februari-mars år 2008.

3 Arbetsgivare I stort, hur nöjd är du med din arbetsgivare? Bas: 191 personer 69% 88%

4 Tid för arbetsuppgifter Hur mycket tid har du för att utföra dina arbetsuppgifter? Bas: 191 personer

5 2 HumanPotential 13 frågeområden

6 Introduktion – Gap-analysen Frågor och diagram i 2 dimensioner Mycket viktigt Helt oviktigt Mycket dåligtMycket bra Hur viktiga frågorna anses vara av medarbetarna Hur väl verksamheten uppfyller medarbetarnas behov

7 Introduktion – Gap-analysen De blå punkterna visar resultaten på de två axlarna – avståndet till diagonalen indikerar "potentialen" Prioritera dessa områden / frågor Det spelar ingen roll att den här frågan fick låga betyg, eftersom den anses vara relativt oviktig! Bra balans! Satsar vi på fel saker? Vi fokuserar på de frågor där skillnaden mellan de två dimensionerna är störst.

8 Introduktion Tabellerna visar potentialen i siffror Hur viktigt?Hur väl? Human Potential INDEX 1. Högst prioritet 3,91,7  -2,20 -1,35 2. Näst högst prioritet 4,32,9  -1,40 -0,92 3. Låg prioritet 4,53,9  -0,60 -0,96 4. Lägst prioritet 4,23,8  -0,40 -0,55 Medelvärde: Hur viktig är den frågan för målgruppen? Medelvärde: Hur väl tillfredsställs frågan? Skillnaden mellan de två första kolumnerna – med 2 decimaler. Visar förbättringsutrymmet, där ett lägre tal är bättre! Jämför er med IC potentials Human Potential Index

9 Introduktion Färger som förtydligar Human Potential -1,5 – -4,0 -1,0 – -1,5 -0,5 – -1,0 – -0,5 Mycket stor Potential! Det här området / frågan anses inte alls vara tillfredsställande. Analysera dessa frågor först. Stor Potential! De svarande anser att området / frågan kan förbättras avsevärt. Analysera dessa i andra hand. Viss Potential! Vissa förbättringsmöjligheter, men anses vara lågprioriterade i förhållande till orangea och röda frågor. Liten eller ingen Potential! Dessa områden / frågor är överlag i balans med målgruppens förväntringar.

10 HumanPotential – Totalnivå Spridning Totalt 1 ”prick” per medarbetare, som visar medelvärdet för samtliga frågor i enkäten. Bas: 191 personer

11 HumanPotential – Områdesnivå Resultat per frågeområde Frågor på totalnivå Hur viktigt? Hur väl? Human Potential HP-INDEX 1. Löner & Förmåner  Organisation  Ledarskap - avdelningschef  Fysisk Arbetsmiljö  Inflytande & Delaktighet  Verksamhetsmål  Värderingar / Verksamhetskultur  Ledarskap - närmaste chef  Enhetens Kompetens  Information & Kommunikation  Kompetensutvecklingsprocess  Allmänna frågor  Relationer  Bas: 191 personer

12 HumanPotential – Detaljområdenivå 1. Löner & Förmåner  Frågor inom Löner & Förmåner Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Konkurrenskraftig lön  God löneutveckling  Lön i förhållande till insats  (goda) prestationer uppmärksammas  Personalförmåner  Träning & Friskvård  Fester och sociala aktiviteter3.4  0.04 Bas: 191 personer

13 HumanPotential – Detaljområdenivå 2. Organisation  Frågor inom Organisation Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Effektiva rutiner  Beslut nära berörda  Uppmuntrar kunskapsdelande  Samarbete avdelningar  Tydliga ansvarsområden  Förtroende avdelningschef  Samarbete enheter  Förtroende enhetschef  Förtroende generaldirektör  Bas: 191 personer

14 HumanPotential – Detaljområdenivå 3. Ledarskap – avdelningschef  Frågor inom Ledarskap - avdelningschef Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Engagerande & inspirerande  Klara riktlinjer  Tydlig kommunikation  Kommunicerar vision  Nytänkande  Resultatet för avdelningen Stabilitetstillsyn är här borträknat eftersom posten är vakant. Bas: 191 personer

15 HumanPotential – Detaljområdenivå 4. Fysisk Arbetsmiljö  Frågor inom Fysisk Arbetsmiljö Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Koncentrationsmöjligheter  Ljudnivå  Klimat (värme & ventilation)  Tillgång till mötesrum  Tekniska hjälpmedel  Ljusförhållande  Inspirerande miljö  Bas: 191 personer

16 HumanPotential – Detaljområdenivå 5. Inflytande & Delaktighet  Frågor inom Inflytande & Delaktighet Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Känna sig viktig i verksamheten  Balans ansvar/befogenheter  Påverka arbetsuppgifter  Påverka arbetstempo  Påverka arbetstider  Bas: 191 personer

17 HumanPotential – Detaljområdenivå 6. Verksamhetsmål  Frågor inom Verksamhetsmål Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Klara & Tydliga  Rimliga  Uppföljning & Utvärdering  Mätbara & tidsbegränsade  Delmål per enhet  Delmål för individ  Kommunicerade  Bas: 191 personer

18 HumanPotential – Detaljområdenivå 7. Värderingar / Verksamhetskultur  Frågor inom Värderingar / Verksamhetskultur Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Medarbetarnas bästa  Nolltolerans mot trakasserier  Kunskapsutbyte  Hög kvalitet  Ständiga förbättringar  Etik & Moral  Jämlikhet mellan könen  Jämlikhet kulturell bakgrund  Organisationens bästa  Samhällets bästa  Kvinnorna upplever ett större gap för jämlikhet mellan kön (-0.75) medan männen upplever att frågan har liten förbättringspotential (-0.28) Bas: 191 personer

19 HumanPotential – Detaljområdenivå 8. Ledarskap – närmaste chef  Frågor inom Ledarskap - närmaste chef Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Konflikthantering  Konstruktiv kritik  Ambassadör för gruppen  Hjälper utveckling  Handlingskraftig  Professionell  Rättvis  Berömmande  Kunnig  Bas: 191 personer

20 HumanPotential – Detaljområdenivå 9. Enhetens Kompetens  Frågor inom Enhetens Kompetens Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Arbeta effektivt  Konflikthantering  Organisationens verksamhet  Samarbetsförmåga avdelning  Delar med oss av kunskap  Professionell mot kunder  Service & Kommunikation  Öppen till förändring  Samarbetsförmåga enhet  Bas: 191 personer

21 HumanPotential – Detaljområdenivå 10. Information & Kommunikation  Frågor inom Information & Kommunikation Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Delar med av kunskapen  Effektiva möten  Alla får komma till tals  Användarvänligt intranät  Snabb & Aktuell  Tydliga instruktioner  Öppen info till anställda  Närmaste chefs tillgänglighet  Regelbundna möten  0.16 Bas: 191 personer

22 HumanPotential – Detaljområdenivå 11. Kompetensutvecklingsprocess  Frågor inom Kompetensutvecklingsprocess Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Interna karriärmöjligheter  Relevant utbildning  Påverka utbildningsval  Utvecklande arbetsuppgifter  Utvecklingssamtal  Utvecklingsplan närmaste året  Bas: 191 personer

23 HumanPotential – Detaljområdenivå 12. Allmänna frågor  Frågor inom Allmänna frågor Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Bra känsla i magen  Balans arbete/fritid  Stämning på jobbet  Rykte hos ftg under tillsyn  Anställningstrygghet  Rykte hos allmänhet / media  Rast/Lunch m arbetskamraterna4.1  Affärsidé4.5  0.08 Bas: 191 personer

24 HumanPotential – Detaljområdenivå 13. Relationer  Frågor inom Relationer Hur viktigt? Hur väl? Human Potential 1. Mig & min närmaste chef  Min enhet & andra enheter  Mig & arbetskamrater  Mig & externa kontakter4.3  Bas: 191 personer

25 3 Drivkrafter Topp-10 lista över de Viktigaste Frågorna Topp-10 lista över frågor med Störst HumanPotential

26 Drivkrafter Topp-10 Viktigaste Frågorna De tio Viktigaste FrågornaMedel Human Potential 1. Värderingar / Verksamhetskultur – Nolltolerans mot trakasserier4.85  Relationer – Mig & arbetskamrater4.84  Enhetens Kompetens – Samarbetsförmåga enhet4.83  Enhetens Kompetens – Professionell mot kunder4.76  Organisation – Förtroende enhetschef4.75  Relationer – Mig & min närmaste chef4.74  Enhetens Kompetens – Arbeta effektiv4.71  Allmänna frågor – Bra känsla i magen4.71  Löner & Förmåner – Lön i förhållande till insats4.70  Värderingar / Verksamhetskultur – Jämlikhet mellan könen4.67  Bas: 191 personer

27 Drivkrafter Topp-10 Störst HumanPotential Tio frågor med störst HumanPotential Human Potential 1. Löner & Förmåner – Konkurrenskraftig lön  Löner & Förmåner – God löneutveckling  Löner & Förmåner – Lön i förhållande till insats  Organisation – Effektiva rutiner  Fysisk Arbetsmiljö – Koncentrationsmöjligheter  Organisation – Beslut nära berörda  Fysisk Arbetsmiljö – Ljudnivå  Ledarskap - avdelningschef – Engagerande & inspirerande  Ledarskap - avdelningschef – Klara riktlinjer  Ledarskap - avdelningschef – Tydlig kommunikation  Bas: 191 personer


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2008 Redovisning av svaren från 191 st medarbetare."

Liknande presentationer


Google-annonser