Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen:"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen: sweaenkaet@swea.org

2 Vad är denna presentation? • Resultatet med alla svar från region Okänd • Anledning till att det finns många svar där vi inte känner till regionen är att Swean valde inte dela av sig och det fanns ingen information som hjälpte oss fylla i en avdelning eller region i efterhand • Sammanhang finns i långa presentationen om alla svar tillsammans 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd2

3 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd3 Överblick över innehållet • Uppdelning av analys i sektioner – Vem svarade? (en demografisk profil) – Hur bra lever SWEA upp till sitt syfte? – Deltagande i SWEA – Framtida SWEA – Fler funderingar (ruta till kommentarer)

4 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd4 Viktiga anteckningar: Integritet • Viktigt att skydda integritet på individer – Alla svar hålls anonyma – Identiteter skyddas genom att ge en unik kod till varje individ – Aktivt strävande att se till att individer inte går att identifiera

5 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd5 Hur många Sweor svarade? • 237 Sweor deltog på något sätt –Svarsmönster för enkäten finns på nästa 2 sidor • Några resultat är bara delvis ifyllda –235 Sweor slutade svara någonstans mitt i enkäten –Fyra frågor (#2, #4, #14, #18) presenterades bara till Sweor som svarade på ett visst sätt på föregående frågan –Andra frågor (t ex #9 och #28) var frivilliga och många Sweor hade ingenting att säga

6 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd6

7 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd7

8 Vad finns i denna rapport? • För varje sektion beskriver vi kortfattat ändamålet med frågorna i sektionen • För varje fråga ger vi … – Frågeställningen från enkäten – Enkel statistik som förklarar resultatet – En graf som sammanfattar resultat för frågan – Om frågan inkluderade en ruta till kommentarer, anges teman och eventuellt några exempel 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd8

9 Sektion: Vem svarade? • Den demografiska bilden – Ålder – Levnadstillstånd • gift eller ensamboende • hemmavarande barn eller ej – Sysselsättning (t ex, student, pensionär) – Flytt till och från Sverige – Avdelning / Region 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd9

10 Fråga 20: Ålder • 20)Vilken åldersgrupp tillhör Du? (välj ett svarsalternativ) – 18 - 30 år – 31 - 45 år – 46 - 60 år – 61 år + 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd10

11 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd11 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

12 Fråga 21: Levnadstillstånd • 21)Jag lever / är idag: (välj ett svarsalternativ) – ensamstående utan hemmavarande barn – gift eller sambo utan hemmavarande barn – ensamstående med hemmavarande barn – gift eller sambo med hemmavarande barn 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd12

13 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd13 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

14 Fråga 22: Sysselsättning • 22) Jag är idag i huvudsak: (välj ett svarsalternativ) – studerande – au-pair – yrkesarbetande – egen-företagare – medföljande – pensionär – annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd14

15 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd15 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

16 Fråga #22: Annat • Antal inskrivna svar: 4 • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd16

17 Fråga 23: Tid bosatt i/utanför Sverige • 23) Hur länge har Du varit bosatt i Sverige respektive utanför Sverige? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd17 0 år (aldrig) 1-3 år4-6 år 7-10 år 10-19 år 20 år och uppåt 23A) Totalt antal år Du har varit bosatt utanför Sverige. 23B) Totalt antal år Du har varit bosatt i Sverige.

18 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd18 OBS! Ungefär 89% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

19 Fråga 24: Hur ofta bosatt utanför Sverige? • 24)Vid hur många tillfällen har Du varit bosatt utanför Sverige? (dvs, med tid i Sverige emellan) (välj ett svarsalternativ) – 1 gång – 2 gånger – 3 gånger eller flera 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd19

20 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd20 OBS! 88.6% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

21 Fråga 25: Bosatt i hur många olika länder? • 25)Hur många länder har Du varit bosatt i (exklusive Sverige)? (välj ett svarsalternativ) – Ett land – 2 länder – 3 länder – 4 länder eller flera 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd21

22 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd22 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

23 Fråga 26: Varför flyttade? • 26)Varför flyttade Du utomlands (ursprungligen)? (välj ett av svarsalternativ) – Jag studerade. – Jag var au-pair. – Jag arbetade. – Jag var medföljande. – Jag hade träffat min partner och följde med honom/henne till dennes hemland. – Jag var pensionär. – Jag började utanför Sverige. – Annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd23

24 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd24 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

25 Fråga #26: Annat • 2 Sweor skrev in ett annat alternativ • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd25

26 Sektion: SWEAs Syfte • Inledningstext: – SWEAs syfte är “att värna om svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan världen över”. • 11 frågor om SWEAs Syfte 27 mars 200926SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

27 Fråga 1: SWEA och syftet • (välj ett svarsalternativ) 27 mars 200927SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd Väldigt bra Ganska bra Inte bra alls 1)Hur bra överensstämmer SWEA med sitt syfte?

28 27 mars 200928SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd OBS! 19.0% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

29 Fråga 2: Varför SWEA inte överensstämmer med sitt syfte • 2)Om Du svarade “inte bra alls” på föregående fråga: Kan Du förklara kortfattat varför Du tycker SWEA inte överensstämmer med sitt syfte? • Frågan presenterades bara till Sweor som svarade “inte bra alls” på föregående fråga 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd29

30 Fråga #2: Antal Svar AntalBeskrivning 15 Svarade "inte bra alls" på #1 8 Skrev svar till #2 (för att förklara "varför inte?") 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd30

31 Fråga #2: Sammanfattande analys • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd31

32 Fråga 3: Sweor och SWEAs Syfte • (välj ett svarsalternativ) 27 mars 200932SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd I princip gör alla det De flesta gör det Bara några få gör det Har ingen synpunkt 3)Hur väl tycker Du att Sweor lever upp till SWEAs syfte idag?

33 27 mars 200933SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd OBS! 29.1% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

34 Fråga 4: Varför bara några få lever up till syftet • 4)Om Du svarade “bara några få gör det” på föregående fråga: Kan Du förklara kortfattat varför Du tycker bara några få Sweor lever upp till SWEAs syfte idag? • Frågan presenterades bara till Sweor som svarade “bara några få gör det” på #3 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd34

35 Fråga #4 Svar AntalBeskrivning 36 Svarade ”bara några få gör det" på #3 15 Skrev svar till #3 (för att förklara "varför det?") 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd35

36 Fråga #4: Sammanfattande analys • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd36

37 Fråga 5: Vad Erbjuder SWEA Dig? • (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 5A) Jag tror jag ska få nytta av SWEA om jag flyttar till/från Sverige. 5B) SWEA förmedlar personliga kontakter. 5C) SWEA förmedlar professionella (användbara i arbetslivet) kontakter. 5D) Jag nyttjar SWEA till att söka nya kontakter. 27 mars 200937SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

38 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd38 OBS! Ungefär 60% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

39 Fråga 6: SWEA och flyttning mellan länder • (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 6A) Jag har haft nytta av SWEA vid utflyttning från Sverige. 6B) Jag har haft nytta av SWEA vid flyttning mellan länder. 6C) Jag har haft nytta av SWEA vid flyttning till Sverige. 27 mars 200939SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

40 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd40 OBS! Ungefär 65% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

41 Fråga 7: Varför Inte Till Nytta? • 7)Om SWEA inte var till nytta när Du flyttade mellan länder, kan Du förklara varför? (välj ett svarsalternativ) – Jag kände inte till SWEA då. – Jag ansåg mig inte behöva SWEA då. – Det fanns ingen SWEA avdelning dit jag flyttade. – Jag visste inte att SWEA kunde vara till hjälp. – Annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 200941SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

42 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd42 OBS! 66.7% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

43 Fråga 7: Annan anledning som svar till varför inte SWEA var till nytta • 21 Sweor valde “annat” som alternativ och fyllda i ett svar • När vi analyserar, ska vi titta efter tema / trender 27 mars 200943SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

44 Fråga 8: Kontakt med SWEA • (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) JaNej Vet ej 8A) Fanns SWEA på orten som Du flyttade till när Du flyttade från Sverige? 8B) Hade Du kontakt med SWEA innan Du flyttade från Sverige? 27 mars 200944SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

45 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd45 OBS! Ungefär 59% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

46 Fråga 9: Det Roligaste • 9)Vad är det roligaste Du varit med om inom SWEA? (Om Du inte kommer på någonting, kan Du bara skriva “Vet ej”, till exempel.) OBS! Rymmer max 500 bokstäver när man fyller i på Internet Tack för att Du bidrog med Ditt minne! 27 mars 200946SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

47 Fråga #9 Svar AntalBeskrivning 74 Skrev ett svar som ska analyseras 24 Svarade “Vet ej” 139 Gav inget svar 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd47

48 Analys av Fråga 9 • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd48

49 Fråga 10: Viktigaste Faktorer • 10)Välj de två sätt av dem som står här nedan som är viktigast för Dig när Du nyttjar SWEA till att söka nya kontakter. OBS! Ange precis två alternativ! A.Kontakta andra medlemmar via epost. B.Skaffa nya kontakter främst inom min egen avdelning. C.Söka nya kontakter under region- och världsmöten. D.Kontakta SWEA avdelningar vid egna resor (affärs- eller privata resor). E.Hitta nya kontakter via hemsidan (diskussionsforum och liknande). F.Bo på Bed & Breakfast hos Sweor. G.Söka nya jobb/uppdrag genom SWEA. H.Veta vad som händer inom den svenska världen. I.Hitta andra svensktalande familjer i mitt område. J.Hjälpa informera familjen om hemlandet. K.Ej intresserad av att hitta nya kontakter inom SWEA. 27 mars 200949SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

50 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd50 Fråga 10: Antal svar % av allaHur många alternativ? 57.0%Valde inget alternativ 5.1%Valde bara ett alternativ 36.3%Valde precis två alternativ 1.7%Valde tre eller flera alternativ GenomsnittVärde baserat på vilken grupp? 2.0 svarAlla som valde minst ett alternativ

51 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd51

52 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd52

53 Fråga 11: Hur Nöjd med Verksamhet • 11)Grovt räknat är det ungefär 1000 Sweor som är aktiva i styrelser och kommittéer varje år i SWEA. Alla dessa Sweor arbetar ideellt. Hur nöjd är Du med verksamheten för föjlande? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) Mycke t nöjd Nöjd Inte alls nöjd Har ingen synpunkt om det 11A) SWEA Internationals styrelse? 11B) SWEA Internationals kommittéer? 11C) Din regions styrelse? 11D) Din avdelnings styrelse? 27 mars 200953SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd

54 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd54 OBS! Ungefär 60% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

55 Fråga 12: Hur nöjd med diverse aspekter 12) Hur nöjd är Du med följande aspekter av SWEA? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd55 Mycket nöjd Nöjd Inte alls nöjd Har ingen synpunkt om det 12A) Informationen som kommer från SWEA International. 12B) Informationen som kommer från regionen. 12C) Informationen som kommer från min egen avdelning. 12D) Kommunikationen inom min egen avdelning. 12E) Aktiviteter som organiseras i avdelningen. 12F) Aktiviteter som organiseras av regionen. 12G) Aktiviteter som organiseras av SWEA International. 12H) Att aktiviteter passar in i mitt schema tidsmässigt. 12I) Att jag känner mig varmt emottagen av andra Sweor.

56 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd56 OBS! Ungefär 61.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

57 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd57 OBS! Ungefär 62.5% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

58 Fråga 12: Analys av Kommentarer • 16 Sweor fyllde i erkommentar om hur nöjd de var med SWEA • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd58

59 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd59 Sektion: Deltagande i SWEA • Hur deltagar Sweor i diverse SWEA aktiviteter? • 7 frågor om delaktighet i SWEA

60 Fråga 13: Aktiv i SWEA • 13) Är Du aktiv i SWEA idag? [Med aktiv avses att delta i aktiviteter, vara styrelse- eller kommittémedlem i avdelning eller i SWEA International, tillhöra SWEA- kansliet eller vara Kontakt-SWEA.] (välj ett svarsalternativ) – Ja – Nej 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd60

61 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd61 OBS! 67.9% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

62 Fråga 14: Sätt man är aktiv i SWEA • 14) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: Hur är Du aktiv inom SWEA idag? (välj ett svarsalternativ) – Aktiv i min avdelning. – Kommittémedlem i min avdelning. – Styrelsemedlem i min avdelning. – Kommittémedlem i min region. – Styrelsemedlem i min region. – Kommittémedlem i SWEA International. – Styrelsemedlem i SWEA International. 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd62

63 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd63

64 Fråga 15: Anledningar att inte vara aktiv • Om Du är inte lika aktiv idag som Du kanske skulle vilja vara, vad beror det på? (välj alla alternativ som gäller) – Brist på tid pga arbete. – Brist på tid pga mina studier. – Brist på tid pga att jag har små barn. – Brist på tid pga familjeaktiviteter eller åtaganden. – Brist på tid pga att jag är för upptagen med andra intressen. – Brist på tid pga det är långt för mig att åka till aktiviteterna. – Aktiviteterna är ointressanta för mig – Det är för mycket arbete att vara styrelse- eller kommittémedlem. – Det är för mycket att sätta sig in i. – Jag är nyinflyttad och har inte hunnit landa än. – Annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd64

65 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd65 OBS! 74.3% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

66 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd66

67 Fråga 15: Analys av Kommentarer • 11 Sweor kommenterade om varför de är mindre aktiva än de kanske skulle vilja vara • Analys: sammanfatta med temor och observationer 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd67

68 Fråga 16: Avdelnings aktiviteter • 16)Hur ofta deltar Du i Din avdelnings aktiviteter? (välj ett svarsalternativ) – Majoriteten av aktiviteter. – Ungefär hälften av aktiviteterna. – Nästan aldrig. 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd68

69 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd69 OBS! 71.3% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

70 Fråga 17: Aktiviteter utanför avdelningen • 17)Har Du någon gång deltagit i SWEA aktiviteter utanför Din avdelning? (välj ett svarsalternativ) – Ja – Nej 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd70

71 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd71 OBS! 71.3% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

72 Fråga #18: SWEA Int. aktiviteter 18) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: I vilka av SWEA Internationals aktiviteter har Du deltagit under 2007-2008? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd72 JaNej 18A) Regionmöten 18B) Efterresor vid regionmötena 18C) Världsmötet 18D) Efterresor vid världsmötet 18E) Sverigemiddagen eller Confidencen i Sverige under sommaren 18F) Sommarluncher i Sverige 18G) Andra SWEA evenemang i Sverige under sommaren 18H) Kontakt-SWEA (bor en bit bort från avdelningen, kan svara på frågor)

73 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd73

74 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd74

75 Sektion: SWEAs framtid • En fråga där man skulle rangordna och prioritera bland nio alternativ • En kommentar ruta gav möjlighet att uttrycka ytterligare idéer om framtidsaktiviteter 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd75

76 Fråga 19: Prioriteter för framtiden 19) Vilken sorts organisation vill Du vara medlem i om 5 år? Dina svar ska hjälpa oss att förstå vilka samarbetspartners vi skall söka samt vilka medlemsförmåner som är intressanta för Dig som medlem. Om Du saknar alternativ som Du tycker är viktigt för Dig går det bra att lägga till i kommentar rutan. Numrera från 1 (mest intressant för Dig) till 9 (minst intressant). 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd76

77 Fråga 19: De nio alternativ 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd77 RangningAlternativ Umgås i ett socialt nätverk. Träffa andra Sweor för att hitta affärsförbindelser eller möjligheter. Agera tränare för att undervisa studenter i svenskt talspråk. Samarbeta med svenska/nordiska företag för att ta hand om nyinflyttade. Genomföra evenemang kring Sverige och svenskar. Hitta andra Sweor med ungefär samma intressen. Lära om andra människor i kulturer. Lära mig att verka i en global organisation. Utvecklas som människa (i SWEA finner jag likasinnade).

78 Fråga #19: Överblick • För Sweor som åtminstone började på enkäten – Prioriteringar kom från 14.3% – Det var inga svar från 85.7% • Klagomål på denna frågan: – Det gick inte att ge två alternativ samma prioritering – Många ville ha flera eller andra alternativ – Några tyckte vissa alternativ var oväsentliga 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd78

79 Fråga 19: En tabell och tre grafer • Vi presenterar resultat i fyra olika format, som ger varje sin egen vinkel på resultatet 1.En tabell som ger alla 9 alternativ i sorterad ordning, baserad på genomsnittsvärde 2.En graf som visar alla 9 alternativ med genomsnittsvärde från 1) – visar relationerna 3.En graf som är en svarshistogram för alla 9 alternativ – visar svarsmönster för varje alternativ 4.En graf som är en svarsdistribution för alla 9 alternativ – gör det lättare att jämnföra mellan alternativ 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd79

80 Prioriterade alternativ [baserad på genomsnittsvärde] genomsnitts- värde alternativ från fråga #19 3.1Umgås i ett socialt nätverk. 4.0Hitta andra Sweor med ungefär samma intressen. 4.9Genomföra evenemang kring Sverige och svenskar. 5.0 Träffa andra Sweor för att hitta affärsförbindelser eller möjligheter. 5.3Lära om andra människor i kulturer. 5.4 Samarbeta med svenska/nordiska företag för att ta hand om nyinflyttade 5.7Utvecklas som människa (i SWEA finner jag likasinnade). 5.8 Agera tränare för att undervisa studenter i svenskt talspråk. 5.9Lära mig att verka i en global organisation. 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd80

81 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd81

82 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd82

83 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd83

84 Fråga 19: Analys av Kommentarer • 3 Sweor skrev någon sorts kommentar • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd84

85 Sektion: Avslutning • Bara en fråga: en ruta till kommentarer • Gav möjlighet att skriva vad som helst efter att ha svarat alla andra frågor 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd85

86 Fråga 28: Fler funderingar • 28)Är det något annat Du skulle vilja framföra, har Du möjlighet att göra det här. • Frågan var helt frivilling – inte krävd som de flesta andra frågor på enkäten 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd86

87 Fråga 28: Analys och trender • Inga Sweor i region Okänd skrev någon sorts svar på frågan 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: Okänd87


Ladda ner ppt "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser