Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: OAME 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: OAME 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen:"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: OAME 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen: sweaenkaet@swea.org

2 Vad är denna presentation? • Resultatet med alla svar från region OAME • Sammanhang finns i långa presentationen om alla svar tillsammans 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME2

3 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME3 Överblick över innehållet • Uppdelning av analys i sektioner – Vem svarade? (en demografisk profil) – Hur bra lever SWEA upp till sitt syfte? – Deltagande i SWEA – Framtida SWEA – Fler funderingar (ruta till kommentarer)

4 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME4 Viktiga anteckningar: Integritet • Viktigt att skydda integritet på individer – Alla svar hålls anonyma – Identiteter skyddas genom att ge en unik kod till varje individ – Aktivt strävande att se till att individer inte går att identifiera

5 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME5 Hur många Sweor svarade? • 276 Sweor deltog på något sätt –Svarsmönster för enkäten finns på nästa 2 sidor • Några resultat är bara delvis ifyllda –35 Sweor slutade svara någonstans mitt i enkäten –Fyra frågor (#2, #4, #14, #18) presenterades bara till Sweor som svarade på ett visst sätt på föregående frågan –Andra frågor (t ex #9 och #28) var frivilliga och många Sweor hade ingenting att säga

6 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME6

7 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME7

8 Vad finns i denna rapport? • För varje sektion beskriver vi kortfattat ändamålet med frågorna i sektionen • För varje fråga ger vi … – Frågeställningen från enkäten – Enkel statistik som förklarar resultatet – En graf som sammanfattar resultat för frågan – Om frågan inkluderade en ruta till kommentarer, anges teman och eventuellt några exempel 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME8

9 Sektion: Vem svarade? • Den demografiska bilden – Ålder – Levnadstillstånd • gift eller ensamboende • hemmavarande barn eller ej – Sysselsättning (t ex, student, pensionär) – Flytt till och från Sverige – Avdelning / Region 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME9

10 Fråga 20: Ålder • 20)Vilken åldersgrupp tillhör Du? (välj ett svarsalternativ) – 18 - 30 år – 31 - 45 år – 46 - 60 år – 61 år + 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME10

11 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME11 OBS! 23.6% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

12 Fråga 21: Levnadstillstånd • 21)Jag lever / är idag: (välj ett svarsalternativ) – ensamstående utan hemmavarande barn – gift eller sambo utan hemmavarande barn – ensamstående med hemmavarande barn – gift eller sambo med hemmavarande barn 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME12

13 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME13 OBS! 23.6% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

14 Fråga 22: Sysselsättning • 22) Jag är idag i huvudsak: (välj ett svarsalternativ) – studerande – au-pair – yrkesarbetande – egen-företagare – medföljande – pensionär – annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME14

15 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME15 OBS! 23.6% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

16 Fråga #22: Annat • Antal inskrivna svar: 28 • Kategorier som har lagts till (som procent av svar på frågan): TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME16

17 Fråga 23: Tid bosatt i/utanför Sverige • 23) Hur länge har Du varit bosatt i Sverige respektive utanför Sverige? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME17 0 år (aldrig) 1-3 år4-6 år 7-10 år 10-19 år 20 år och uppåt 23A) Totalt antal år Du har varit bosatt utanför Sverige. 23B) Totalt antal år Du har varit bosatt i Sverige.

18 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME18 OBS! 23.6% respektive 26.4% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

19 Fråga 24: Hur ofta bosatt utanför Sverige? • 24)Vid hur många tillfällen har Du varit bosatt utanför Sverige? (dvs, med tid i Sverige emellan) (välj ett svarsalternativ) – 1 gång – 2 gånger – 3 gånger eller flera 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME19

20 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME20 OBS! 23.6% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

21 Fråga 25: Bosatt i hur många olika länder? • 25)Hur många länder har Du varit bosatt i (exklusive Sverige)? (välj ett svarsalternativ) – Ett land – 2 länder – 3 länder – 4 länder eller flera 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME21

22 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME22 OBS! 23.6% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

23 Fråga 26: Varför flyttade? • 26)Varför flyttade Du utomlands (ursprungligen)? (välj ett av svarsalternativ) – Jag studerade. – Jag var au-pair. – Jag arbetade. – Jag var medföljande. – Jag hade träffat min partner och följde med honom/henne till dennes hemland. – Jag var pensionär. – Jag började utanför Sverige. – Annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME23

24 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME24 OBS! 23.6% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

25 Fråga #26: Annat • 13 Sweor skrev in ett annat alternativ • Vanligaste skälen till flytt: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME25

26 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME26 OBS! Eftersom vi inte vet avdelning för 237 Sweor, kan antalet från varje avdelning vara högre.

27 Sektion: SWEAs Syfte • Inledningstext: – SWEAs syfte är “att värna om svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan världen över”. • 12 frågor om SWEAs Syfte 27 mars 200927SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

28 Fråga 1: SWEA och syftet • (välj ett svarsalternativ) 27 mars 200928SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME Väldigt bra Ganska bra Inte bra alls 1)Hur bra överensstämmer SWEA med sitt syfte?

29 27 mars 200929SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME OBS! 2.5% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

30 Fråga 2: Varför SWEA inte överensstämmer med sitt syfte • 2)Om Du svarade “inte bra alls” på föregående fråga: Kan Du förklara kortfattat varför Du tycker SWEA inte överensstämmer med sitt syfte? • Frågan presenterades bara till Sweor som svarade “inte bra alls” på föregående fråga 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME30

31 Fråga #2: Antal Svar AntalBeskrivning 4 Svarade "inte bra alls" på #1 4 Skrev svar till #2 (för att förklara "varför inte?") 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME31

32 Fråga #2: Sammanfattande analys • Resultat TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME32

33 Fråga 3: Sweor och SWEAs Syfte • (välj ett svarsalternativ) 27 mars 200933SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME I princip gör alla det De flesta gör det Bara några få gör det Har ingen synpunkt 3)Hur väl tycker Du att Sweor lever upp till SWEAs syfte idag?

34 27 mars 200934SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME OBS! 4.0% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

35 Fråga 4: Varför bara några få lever up till syftet • 4)Om Du svarade “bara några få gör det” på föregående fråga: Kan Du förklara kortfattat varför Du tycker bara några få Sweor lever upp till SWEAs syfte idag? • Frågan presenterades bara till Sweor som svarade “bara några få gör det” på #3 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME35

36 Fråga #4 Svar AntalBeskrivning 26 Svarade ”bara några få gör det" på #3 18 Skrev svar till #3 (för att förklara "varför det?") 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME36

37 Fråga #4: Sammanfattande analys • Resultat TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME37

38 Fråga 5: Vad Erbjuder SWEA Dig? • (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 5A) Jag tror jag ska få nytta av SWEA om jag flyttar till/från Sverige. 5B) SWEA förmedlar personliga kontakter. 5C) SWEA förmedlar professionella (användbara i arbetslivet) kontakter. 5D) Jag nyttjar SWEA till att söka nya kontakter. 27 mars 200938SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

39 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME39 OBS! Ungefär 18.5% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

40 Fråga 6: SWEA och flyttning mellan länder • (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 6A) Jag har haft nytta av SWEA vid utflyttning från Sverige. 6B) Jag har haft nytta av SWEA vid flyttning mellan länder. 6C) Jag har haft nytta av SWEA vid flyttning till Sverige. 27 mars 200940SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

41 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME41 OBS! 17.8%, 26.1%, resp. 29.7% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

42 Fråga 7: Varför Inte Till Nytta? • 7)Om SWEA inte var till nytta när Du flyttade mellan länder, kan Du förklara varför? (välj ett svarsalternativ) – Jag kände inte till SWEA då. – Jag ansåg mig inte behöva SWEA då. – Det fanns ingen SWEA avdelning dit jag flyttade. – Jag visste inte att SWEA kunde vara till hjälp. – Annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 200942SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

43 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME43 OBS! 34.4% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

44 Fråga 7: Annan anledning som svar till varför inte SWEA var till nytta • 63 Sweor valde “annat” som alternativ och fyllda i ett svar • Resultat: TBD 27 mars 200944SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

45 Fråga 8: Kontakt med SWEA • (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) JaNej Vet ej 8A) Fanns SWEA på orten som Du flyttade till när Du flyttade från Sverige? 8B) Hade Du kontakt med SWEA innan Du flyttade från Sverige? 27 mars 200945SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

46 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME46 OBS! 15.6% resp. 17.4% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

47 Fråga 9: Det Roligaste • 9)Vad är det roligaste Du varit med om inom SWEA? (Om Du inte kommer på någonting, kan Du bara skriva “Vet ej”, till exempel.) OBS! Rymmer max 500 bokstäver när man fyller i på Internet Tack för att Du bidrog med Ditt minne! 27 mars 200947SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

48 Fråga #9 Svar AntalBeskrivning 174 Skrev ett svar som ska analyseras 56 Svarade “Vet ej” 46 Gav inget svar 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME48

49 Analys av Fråga 9 • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME49

50 Fråga 10: Viktigaste Faktorer • 10)Välj de två sätt av dem som står här nedan som är viktigast för Dig när Du nyttjar SWEA till att söka nya kontakter. OBS! Ange precis två alternativ! A.Kontakta andra medlemmar via epost. B.Skaffa nya kontakter främst inom min egen avdelning. C.Söka nya kontakter under region- och världsmöten. D.Kontakta SWEA avdelningar vid egna resor (affärs- eller privata resor). E.Hitta nya kontakter via hemsidan (diskussionsforum och liknande). F.Bo på Bed & Breakfast hos Sweor. G.Söka nya jobb/uppdrag genom SWEA. H.Veta vad som händer inom den svenska världen. I.Hitta andra svensktalande familjer i mitt område. J.Hjälpa informera familjen om hemlandet. K.Ej intresserad av att hitta nya kontakter inom SWEA. 27 mars 200950SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

51 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME51 Fråga 10: Antal svar % av allaHur många alternativ? 15.6%Valde inget alternativ 6.2%Valde bara ett alternativ 74.6%Valde precis två alternativ 3.6%Valde tre eller flera alternativ GenomsnittVärde baserat på vilken grupp? 2.0 svarAlla som valde minst ett alternativ

52 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME52

53 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME53

54 Fråga 11: Hur Nöjd med Verksamhet • 11)Grovt räknat är det ungefär 1000 Sweor som är aktiva i styrelser och kommittéer varje år i SWEA. Alla dessa Sweor arbetar ideellt. Hur nöjd är Du med verksamheten för föjlande? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) Mycke t nöjd Nöjd Inte alls nöjd Har ingen synpunkt om det 11A) SWEA Internationals styrelse? 11B) SWEA Internationals kommittéer? 11C) Din regions styrelse? 11D) Din avdelnings styrelse? 27 mars 200954SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME

55 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME55 OBS! Ungefär 16.2% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

56 Fråga 12: Hur nöjd med diverse aspekter 12) Hur nöjd är Du med följande aspekter av SWEA? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME56 Mycket nöjd Nöjd Inte alls nöjd Har ingen synpunkt om det 12A) Informationen som kommer från SWEA International. 12B) Informationen som kommer från regionen. 12C) Informationen som kommer från min egen avdelning. 12D) Kommunikationen inom min egen avdelning. 12E) Aktiviteter som organiseras i avdelningen. 12F) Aktiviteter som organiseras av regionen. 12G) Aktiviteter som organiseras av SWEA International. 12H) Att aktiviteter passar in i mitt schema tidsmässigt. 12I) Att jag känner mig varmt emottagen av andra Sweor.

57 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME57 OBS! Ungefär 17% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

58 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME58 OBS! Ungefär 18% av Sweor i region OAME gav inget svar på dessa delfrågor

59 Fråga 12: Analys av Kommentarer • 44 Sweor fyllde i erkommentar om hur nöjd de var med SWEA • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME59

60 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME60 Sektion: Deltagande i SWEA • Hur deltagar Sweor i diverse SWEA aktiviteter? • 7 frågor om delaktighet i SWEA

61 Fråga 13: Aktiv i SWEA • 13) Är Du aktiv i SWEA idag? [Med aktiv avses att delta i aktiviteter, vara styrelse- eller kommittémedlem i avdelning eller i SWEA International, tillhöra SWEA- kansliet eller vara Kontakt-SWEA.] (välj ett svarsalternativ) – Ja – Nej 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME61

62 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME62 OBS! 17.8% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

63 Fråga 14: Sätt man är aktiv i SWEA • 14) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: Hur är Du aktiv inom SWEA idag? (välj ett svarsalternativ) – Aktiv i min avdelning. – Kommittémedlem i min avdelning. – Styrelsemedlem i min avdelning. – Kommittémedlem i min region. – Styrelsemedlem i min region. – Kommittémedlem i SWEA International. – Styrelsemedlem i SWEA International. 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME63

64 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME64

65 Fråga 15: Anledningar att inte vara aktiv • Om Du är inte lika aktiv idag som Du kanske skulle vilja vara, vad beror det på? (välj alla alternativ som gäller) – Brist på tid pga arbete. – Brist på tid pga mina studier. – Brist på tid pga att jag har små barn. – Brist på tid pga familjeaktiviteter eller åtaganden. – Brist på tid pga att jag är för upptagen med andra intressen. – Brist på tid pga det är långt för mig att åka till aktiviteterna. – Aktiviteterna är ointressanta för mig – Det är för mycket arbete att vara styrelse- eller kommittémedlem. – Det är för mycket att sätta sig in i. – Jag är nyinflyttad och har inte hunnit landa än. – Annat (fylla i — max 100 bokstäver) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME65

66 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME66 OBS! 34.4% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

67 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME67

68 Fråga 15: Analys av Kommentarer • 41 Sweor kommenterade om varför de är mindre aktiva än de kanske skulle vilja vara • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME68

69 Fråga 16: Avdelnings aktiviteter • 16)Hur ofta deltar Du i Din avdelnings aktiviteter? (välj ett svarsalternativ) – Majoriteten av aktiviteter. – Ungefär hälften av aktiviteterna. – Nästan aldrig. 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME69

70 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME70 OBS! 17.8% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

71 Fråga 17: Aktiviteter utanför avdelningen • 17)Har Du någon gång deltagit i SWEA aktiviteter utanför Din avdelning? (välj ett svarsalternativ) – Ja – Nej 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME71

72 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME72 OBS! 17.8% av Sweor i region OAME gav inget svar på frågan

73 Fråga #18: SWEA Int. aktiviteter 18) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: I vilka av SWEA Internationals aktiviteter har Du deltagit under 2007-2008? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME73 JaNej 18A) Regionmöten 18B) Efterresor vid regionmötena 18C) Världsmötet 18D) Efterresor vid världsmötet 18E) Sverigemiddagen eller Confidencen i Sverige under sommaren 18F) Sommarluncher i Sverige 18G) Andra SWEA evenemang i Sverige under sommaren 18H) Kontakt-SWEA (bor en bit bort från avdelningen, kan svara på frågor)

74 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME74

75 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME75

76 Sektion: SWEAs framtid • En fråga där man skulle rangordna och prioritera bland nio alternativ • En kommentar ruta gav möjlighet att uttrycka ytterligare idéer om framtidsaktiviteter 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME76

77 Fråga 19: Prioriteter för framtiden 19) Vilken sorts organisation vill Du vara medlem i om 5 år? Dina svar ska hjälpa oss att förstå vilka samarbetspartners vi skall söka samt vilka medlemsförmåner som är intressanta för Dig som medlem. Om Du saknar alternativ som Du tycker är viktigt för Dig går det bra att lägga till i kommentar rutan. Numrera från 1 (mest intressant för Dig) till 9 (minst intressant). 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME77

78 Fråga 19: De nio alternativ 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME78 RangningAlternativ Umgås i ett socialt nätverk. Träffa andra Sweor för att hitta affärsförbindelser eller möjligheter. Agera tränare för att undervisa studenter i svenskt talspråk. Samarbeta med svenska/nordiska företag för att ta hand om nyinflyttade. Genomföra evenemang kring Sverige och svenskar. Hitta andra Sweor med ungefär samma intressen. Lära om andra människor i kulturer. Lära mig att verka i en global organisation. Utvecklas som människa (i SWEA finner jag likasinnade).

79 Fråga #19: Överblick • För Sweor som åtminstone började på enkäten – Prioriteringar kom från 76.4% – Det var inga svar från 23.6% • Klagomål på denna frågan: – Det gick inte att ge två alternativ samma prioritering – Många ville ha flera eller andra alternativ – Några tyckte vissa alternativ var oväsentliga 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME79

80 Fråga 19: En tabell och tre grafer • Vi presenterar resultat i fyra olika format, som ger varje sin egen vinkel på resultatet 1.En tabell som ger alla 9 alternativ i sorterad ordning, baserad på genomsnittsvärde 2.En graf som visar alla 9 alternativ med genomsnittsvärde från 1) – visar relationerna 3.En graf som är en svarshistogram för alla 9 alternativ – visar svarsmönster för varje alternativ 4.En graf som är en svarsdistribution för alla 9 alternativ – gör det lättare att jämnföra mellan alternativ 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME80

81 Prioriterade alternativ [baserad på genomsnittsvärde] genomsnitts- värde alternativ från fråga #19 2.6Umgås i ett socialt nätverk. 3.5Hitta andra Sweor med ungefär samma intressen. 4.4Genomföra evenemang kring Sverige och svenskar. 5.1 Träffa andra Sweor för att hitta affärsförbindelser eller möjligheter. 5.3Utvecklas som människa (i SWEA finner jag likasinnade). 5.4Lära om andra människor i kulturer. 5.7 Samarbeta med svenska/nordiska företag för att ta hand om nyinflyttade 6.3Lära mig att verka i en global organisation. 6.8 Agera tränare för att undervisa studenter i svenskt talspråk. 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME81

82 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME82

83 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME83

84 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME84

85 Fråga 19: Analys av Kommentarer • 31 Sweor skrev någon sorts kommentar • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME85

86 Sektion: Avslutning • Bara en fråga: en ruta till kommentarer • Gav möjlighet att skriva vad som helst efter att ha svarat alla andra frågor 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME86

87 Fråga 28: Fler funderingar • 28)Är det något annat Du skulle vilja framföra, har Du möjlighet att göra det här. • Frågan var helt frivilling – inte krävd som de flesta andra frågor på enkäten 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME87

88 Fråga 28: Analys och trender • 69 Sweor skrev någon sorts svar på frågan • Resultat: TBD 27 mars 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME88


Ladda ner ppt "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: OAME 27 mars 2009 Kontakt med enkätgruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser