Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Radioamatörerna Extremt och kollektivt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Radioamatörerna Extremt och kollektivt"— Presentationens avskrift:

1 Radioamatörerna Extremt och kollektivt
Föredrag på SRAL:S sommarläger OH1TV (övers. OH6NT)

2 Innehåll Radioamatörerna, extrem verksamhet Olika inriktningar
Föreningsverksamheten Inriktning på förnyandet av SRAL Bilagor Beskrivningar av extremheten OH1TV (övers. OH6NT)

3 1. Extrem verksamhet OH1TV (övers. OH6NT)

4 För länge sedan Radioamatörverksamheten startade snart efter uppfinnandet av radion. Det var ett spännande nytt område där man kunde experimentera, hitta och uppleva något nytt, tänja på kända gränser, såväl ur personlig som ur mänsklighetens synvinkel. Radioamatörverksamheten har med nutida termer varit en extrem sport snart redan i hundra år. Det extrema, att röra sig på och bryta gränser har alltid fascinerat ungdomen. Radioamatörverksamheten är ändå i något slags kris i dag. Man säger att det har blivit för enkelt med hjälp av alla kommersiella apparater, utmaningen har försvunnit. Så kan det kanske vara, om man har inställningen att hobbyn skall vara den samma som för tiotals år sedan. OH1TV (övers. OH6NT)

5 Framåt härifrån Nytt extremt
Det extrema är att flytta på gränser. Man måste inse att detta är en dynamisk omgivning. Man måste kontinuerligt kalibrera hobbyn på nytt så att utmaningsnivån bibehålls, extremitetsnivån måste bibehållas. Mycket har skett kring radion sedan begynnelsen. Den har skapat möjligheter till nya inriktningar. Att bygga en basradio av grundkomponenter är inte mera den centrala utmaningen I dag. Nyckelord inom dagens teknik är integration och lösningar, helhetstänkande. Det är samma teman som används vid konkurrens inom globaliseringsutvecklingen. Jag påstår att radiotemat (man borde kanske mer allmänt tala om telekommunikation) som referensram för ny inlärning, med moderna redskap och högre abstraktionsnivåer än tidigare, erbjuder dagens unga, och även de äldre, en utvecklande hobbymiljö. Det stöder även väl människans naturliga behov av interaktion med andra. Radioamatörverksamheten innhåller ingredienserna för en hel livsstil, bara man inser det.. OH1TV (övers. OH6NT)

6 Strävan att överskrida gränser
Nya genombrott Internationell toppnivå Nationell toppnivå ……. Nästa egna målnivå Det egna utgångslägets prestationsnivå OH1TV (övers. OH6NT)

7 Strävan att överskrida gränser OH6VC åren 1962-66
Komma in på Tekniska Högskolan för att studera Gå över till SSB, den moderna sändningsmoden Bygga en Quad för 20 m, komma åt att köra riktiga DX Bygga en VFO och AM-sändare, bygga en bättre mottagare Klara provet för allmän klass Bygga RX, TX och antenn att köra novis-QSO:na med Klara provet för novisklass, lära sig CW och trafikering... Gymnasist OH1TV (övers. OH6NT)

8 Strävan att överskrida gränser OH2XYZ år 2009-13
Komma in på Tekniska Högskolan för att studera Gå över till SSB, den moderna sändningsmoden Bygga en Quad för 20 m, komma åt att köra riktiga DX Bygga en VFO och AM-sändare, bygga en bättre mottagare Klara provet för allmän klass Bygga RX, TX och antenn att köra novis-QSO:na med Klara provet för novisklass, lära sig CW och trafikering... Gymnasist Utgångspunkten och målen för dagens unga är annorlunda OH1TV (övers. OH6NT)

9 2. Om inriktningsformer OH1TV (övers. OH6NT)

10 Inom hobbyn kan man se Inriktning i tre dimensioner
Interaktion mellan människor Inriktningen varierar hos olika hobby-utövare Teknik Trafikering OH1TV (övers. OH6NT)

11 Tre dimensioner av inriktning T.ex.: Tyngdpunkten på trafikering
Interaktion mellan människor Trafikeringens grundkunskaper DXCC, samling av länder IOTA, samling av öar OHCA, samling av kommuner Tävlingar Tävlingsrekord Expeditioner Räddningstjänst Extrema band 160m, 6m,.. Teknik Trafikering OH1TV (övers. OH6NT)

12 Tre dimensioner av inriktning Ex: Tyngdpunkt inom tekniken
Interaktion mellan människor Radions grunder Antenner Vågutbredning Konditioner, förutsägelser HF / VHF / UHF / SHF EME, EVE,.. QRP Digimoder Datateknikens tillämpningar Automation -Skimmers etc. - WEB Remote control Stationen som system Teknik Operointi OH1TV (övers. OH6NT)

13 Tre dimensioner av inriktning Interaktion uppstår kring gemensamma intressen
Interaktion mellan människor Interaktion drivs av gemensamma intresseobjekt gemensamma projekt nyfikenhet att ha roligt Många nya bekantskaper lyckliga kollisioner går över yrkesgränserna Internationalitet Utbyte, nytta inlärning tillsammans att vinna tillsammans samhörighet bikunskaper att ge hjälp underhållning Teknik Trafikering OH1TV (övers. OH6NT)

14 Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Exempel på profiler
Interaktion mellan människor Radiosportare, kontester Strävar efter att vinna tävlingar och vill sätta nya rekord. Strävar hela tiden till att förbättra sina prestationer. Inom grenen måste man också tillämpa den senaste tekniken. Man är mera en systemintegrator än byggare av enskilda apparater. Tekniken betjänar tävlingsverksamheten. Människonätverket är viktigt, internationellt och omfattande. Man vill känna de medtävlande och utbyta erfarenheter. Teknik Trafikering OH1TV (övers. OH6NT)

15 Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Exempel på profiler
Interaktion mellan människor Djupt inne i tekniken Nya innovativa, gränsbrytande lösningar, pionjärarbete utan press Människonätverket viktigt, men kan vara begränsat Utbytet av tankar fokuseras långt på den gemensamma tekniken av intresse Uppskattar komplementärt kunnande Körandet är testning av tekniken Teknik Trafikering OH1TV (övers. OH6NT)

16 Interaktion uppstår kring gemensamma intressen Exempel på profiler
Interaktion mellan människor Rag chewing, “trastuggande” Tycke för utbyte av tankar kring ämne som ämne, stor nyfikenhet Utvidgar allmänkunskapen Åtnjuter en stor bekantskapskrets som kontinuerligt utvidgas Starkt sociala typer Rag chewingen är en viktig del av dagens sysslor Ingen speciell passion för teknik eller trafikering Teknik Trafikering OH1TV (övers. OH6NT)

17 Förslag på slogan: Radioamatörerna – gränsöverskridare
OH1TV (övers. OH6NT)

18 Uppehåll det extrema ! Som enskild amatör eller som amatörklubb
Gränsbrytande projekt skall vara i gång När ett mål uppnås, skall ett nytt utmanande mål uppställas Sök dig till en grupp som har motsvarande målinrktning OH1TV (övers. OH6NT)

19 3. Om föreningsverksamheten
OH1TV (övers. OH6NT)

20 Värdebildningen i en förening
Anslutningen av en ny medlem som passar i gruppen ökar värdet för de andra medlemmarna Föreningen är ett värdenätverk (value network*) Föreningen är platsen för medlemmarnas samarbete Föreningen erbjuder “tjänster” vilka medlemmarna deltar i att producera Andra medlemmar är en del av “produkten” och det värde den ger. Mervärde bildas av komplementäritet En ny lämplig medlem som ansluter sig till gruppen ökar värdet för de övriga medlemmarna Föreningen kan ha infrastruktur som stöder verksam-heten och “tjänsteprodukterna” (verksamhetens innehåll) Värdebildningen och kostnadseffektiviteten påverkas av medlemskårens sammansättning och mängd. Även kapacitetens utnyttjandegrad har betydelse. Förening * CONFIGURING VALUE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE: ON CHAINS, SHOPS, AND NETWORKS CHARLES B. STABELL* and ØYSTEIN D. FJELDSTAD OH1TV (övers. OH6NT)

21 Value network Primary activites, exempel från SRAL
RA-text-TV RA-presentation i WEB:en Infopaketen Framträdande på mässor Medlemsärenden i styrelsen Medlemsavgifter osv. QSL-tjänsten RA-tidningen Bulletinen WEB-sidorna Kontakterna med myndigheter Internationellt samarbete Skolning och tenter Vår- och höstdagarna, sommarlägret osv. Repeatrarna Digipeatrarna Fyrarna WEB-servern Förmedling av e-post, “Omakutsu”-tjänsten osv. OH1TV (övers. OH6NT)

22 Inriktningssektor eller lokalitet som klubbens verksamhetsidé
Livskraften i klubben består av gemensamma intressen, lust att fungera - Klubbar kan bildas runt båda tematyperna Amatörerna bestämmer sig allt oftare för både/och i stället för eller, man har dubbla medlemskap Verksamhetsförutsättningarna för virtuella klubbar är utmärkta i dag För stor bredd i verksam-heten leder till fördärv, det blir konflikter, energin tar slut. Tävlingsverks. DX-verksamhet Helsingfors Åbo Joensuu Åland QRP e.d. OH1TV (övers. OH6NT)

23 Målet för klubbmiljön Lokala klubbar Sektorklubbar
Huvudvikt vide det sociala nätverket Grundutbildning Ärenden på gräsrotsnivå Kan även vara lokalavdelning av sektorklubb, kontest etc. Sektorklubbar Områdesvisa, nationella, internationella Vidareutbildning, nya utmaningar Huvudvikten för hobbyns utveckling finns här Detta borde nu förstärkas RATS CCF OHDXF Old Timers Teen Agers OH-QRP OH9ABC OH7AB OH3TR OH3AA OH1AA Hobbyutövaren kan välja vad han vill höra till OH1TV (övers. OH6NT)

24 En specialiserad klubb kan bäst sköta
Platsen för samarbete mellan hobbyns utövare Sektorspecifik verksamhet Utveckling av innehållet inom sektorn, nya initiativ, projekt Händelser och träffar Kommunikation om områdets ämnen, till områdets hobbyutövare modernt via webb och e-post Samband till andra motsvarande grupper, även internationellt Officiell nationell representation endast med fullmakt från SRAL Utveckling av egna tillgångar Precis för det rätta behovet medlemarna mer givmilda när målet betjänare exakt den egna hobbyn Självständigt beslutsfattande, minimal byrårati OH1TV (övers. OH6NT)

25 Hur går det för vår klubb?
Vad är tyngdpunkten för vår klubbverksamhet, hur är den definierad? Förenar den medlemmarna? Är verksamheten för utspridd? Varför är de passiva medlemmarna passiva? Finns det utmanande projekt på gång som motiverar medlemmarna till topprestationer? Upplever man i klubben att anslutning av en ny medlem ökar värdet för de gamla medlemmarna? Väljs nya medlemmar utgående från detta? OH1TV (övers. OH6NT)

26 4. Inriktning på förnyandet av SRAL
OH1TV (övers. OH6NT)

27 Strategisk positioering, vertikal och horisontell Nuläget inom SRAL
Grupperna bara exempel, inte fullständig lista SRAL sköter Egentlig verksamhet DX-ers Kontesters Byggare Räddn. tj UHF/VHF DX- lyssnare Internationellt samarbete ? Tjänsternas omfattning Ungdomsarbete Relationer till myndigheterna QSL-tjänsten Medlemskårens omfattning OH1TV (övers. OH6NT)

28 Strategisk positionering, problem Horisontell riktning = medlemskårens omfattning
En del medlemmar är en del av “produkten” och värdet som den ger Ökar en ny medlem i Räddningstjänst-gruppen medlemskapets värde i gruppen DX-ers? Om svaret är nej, är den horisontella kopplingen inte befogad. Grupperna bara exempel, inte fullständig lista Egentlig verksamhet Dx-ers Kontesters Byggare Räddn.tj. UHF/VHF DX- lyssnarna OH1TV (övers. OH6NT)

29 SRAL kan bäst sköta Sektorernas gemensamma ärenden
Kontakter med myndigheterna lagstiftning och bestämmelser Samhällsrelationer Internationellt samarbete, det formella IARU, NRAU,.. QSL-tjänsten Koordinering av ungdomsarbetet (kunde även vara en specialklubb) etc. OH1TV (övers. OH6NT)

30 Strategisk positionering i SRAL Målsituation
Sektorklubbarna sköter, till lämpliga delar med fullmakt från SRAL Dx-ers Kontesters Byggare Räddn.tj. UHF/VHF DX- lyssnare SRAL sköter Internationellt samarbete? Tjänsternas omfattning Ungdomsarbete? Relationer till myndigheter QSL-tjänsten Medlemskårens omfattning OH1TV (övers. OH6NT)

31 Medlemskapet i SRAL Hobbyutövarna är medlemmar direkt i SRAL
Myndigheterna har i tiden krävt medlemskap Medlemsantalet var litet i början, så SRAL var liksom en nationell klubb. Det fanns inte klubbar på alla orter. Klubbarna har i huvudsak varit lokala. I vissa hobbyer är situationen den motsatta Hobbyutövarna hör i första hand till en klubb Klubbarna hör till ett nationellt förbund. Förbundet är klubbarnas samarbetsorgan, klubben är platsen för medlemsverksamheten. OH1TV (övers. OH6NT)

32 Medlemskapet i SRAL Nuvarande struktur
Klubb 1 Klubb 2 Klubb 3 Primärt är man direktmedlem i SRAL Dessutom kan man vara medlem i klubbar Även klubbarna är medlemmar i SRAL SRAL har utvecklingsansvaret OH1TV (övers. OH6NT)

33 Medlemskapet i SRAL Alternativ struktur A
Klubb 1 Klubb 2 Klubb 3 Personerna primärt medlemmar i klubbarna Blir automatiskt medlemmar i SRAL Ifall man inte kan höra till någon klubb, kan man även vara medlem direkt i SRAL Verksamheten kan naturligtvis utvecklas utan ändring av den juridiska strukturen. OH1TV (övers. OH6NT)

34 Övergången till ny struktur…
Information om mål och medel utdelas till medlemmarna Klubbarna omvärderar sin fokusering Är man utspridd, motsvarar man förväntningarna hos dagens medlemmar? Bildande av specialklubbar uppmuntras Inom huvudsektorerna borde det finnas bara en nationell specialklubb som utnyttjar webben effektivt, och fungerar virtuellt. Den kan ha lokalavdelningar. Medlemmarna i klubben automatiskt även medlemmar i SRAL. SRAL “utlokaliserar” nuvarande kommittéers aktiviteter till sektorernas ledande klubbar I utlokaliseringsavtalet beskrivs ansvar och åligganden Självständigheten kan ökas t.ex. gradvis OH1TV (övers. OH6NT)

35 Om ekonomin I affärsmodellen “värdenätverk” tar man betalt för
Tjänster Tjänstekapacitet Tjänstemöjligheter SRAL tar egentligen endast medlemsavgift. Medlemmarna betalar för tjänstemöjligheterna och får alla tjänster. Vid leverans av tjänsterna är man ungefärliga, och tjänster ehålls i någon mån även av icke-medlemmar. Man kunde eventuellt förbättra förbundets ekonomi med ny slags tariffpolitik Tjänsteavgifter inom de områden som det åtgår mest pengar till Avsluta gratistjänsterna för fripassagerare. Sänka grundmedlemsavgiften OH1TV (övers. OH6NT)

36 Projektrekommendationer
Förnyelse av klubbarnas strategier Medlemsförfrågan om situationen nu och om önskad framtid Tema förtydligande av klubbarnas fokuseringsområde bortrensning av klickbildning frigörande av energi till verklig verksamhet SRAL:s strategiarbete, där vidareförädlingen och förankringen av dessa tankar utförs Befästning av det strategiska tänkandet till kärna i styrelsearbetet. Grundande av en rådgivande nämnd (Advisory Board) OH1TV (övers. OH6NT)

37 5.1.Beskrivningar av extremheter
OH1TV (övers. OH6NT)

38 YOUNG BRIT CAME OUT AS WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST
A 19-year old Brit, Mark Dumpleton, 2E0NCG came out as winner by a fair margin while two U.S. hams, John Scott Anderson, KC9OQO and Brian Wood, W0DZ , finished in second and third place respectively. Argentinian Diego Salom, LU8DX was recognized for his submission of the best Spanish language piece.  OH1TV (övers. OH6NT)

39 WINNER OF RADIO ARCALA ESSAY CONTEST Mark Dumpleton, 2E0NCG
You want to talk to somebody abroad, how? Simple. Pick up your phone, or turn on your computer; right? Wrong. You can talk by phone or computer, but that's too simple and boring, isn't it? As a 19-year old university student, I think Amateur Radio is a great hobby and great fun. Yes, I had to take a short multiple-choice test after revising from a book for a while. If I can pass the exam anyone can. But the hobby has given me the confidence to stand up and talk to people with ease. I have spoken to people in 100 different countries - yes, one hundred - using 1/5 of the power it takes to light a lightbulb, and with just a small piece of plain old wire for an antenna. It's astonishing when you think that with such a simple bit of radio equipment, you can talk to someone on a tiny, remote island like Cocos in the Pacific Ocean, or someone in New Zealand. It's amazing when you play the 'name the countries' game and you beat everyone because you've spoken to somebody who lives there. The best bit? You can meet somebody on the radio, get talking to them, send letters and photos. You may even get invited to their country, there are so many opportunities. I have friends in Russia, Australia and on the Isle of Man, to name but a few. Mobile phones and the internet are ordinary. Stand out from the crowd: switch on to Amateur Radio and there's a whole world of people waiting and wanting to talk to you. Last Updated on Wednesday, 29 April :41 , Finns det något extremt i beskrivningen? OH1TV (övers. OH6NT)

40 Extrem DX-trafikering
Hör och hittar sådant som andra inte ännu hör kör stationen innan den kommer på clustret Kommer snabbt igenom en stor pile-up Åstadkommer en stor pile-up, och avverkar den raskt Samlar mycket DXCC-länder CW, SSB, RTTY bandländer, alla bandländer TOP-band DXCC 6m DXCC Aktiverar ett sällsynt DXCC-land OH1TV (övers. OH6NT)

41 Extrem tävlingsverksamhet
Är en toppoperatör, på nationell nivå, internationellt Känner konditionerna = vid rätt tid, på rätt frekvens, i rätt riktning Hör bra i omgivning med mycket störningar Behärskar avveckling och underhåll av pile-up:er Snabb och flexibel i rörelserna Känner motstationer, prefix, nationella bestämmelser etc. Taktiker, som kan maximera multipler och QSO-poäng Spelar rätt med bandbyten, riktig tidsanvändning Kan använda dubbla radioapparater Orkar sitta på stolen tävlingen ut Bygger en toppstation Antenner Radioapparater Slutsteg Loggprogram Övrig automation OH1TV (övers. OH6NT)

42 Extrem QRP-trafikering
Förbindelser med självbyggda apparater Åstadkommer samma som de andra som har stor effekt Kommer snabbt igenom den stora pile-up:en till ett sällsynt DX DXCC-länder Hur långt kommer man med hur liten effekt Längsta QSO i milliwatt-klassen km/W Minimalistiska apparater Med hur litet komponenter kan man få kontakter Minimalistiska strömkällor Sol-, vind-, muskelenergi, batterier, 1,5 V,… Ovanlig användning av komponenter Tunneldiod, germaniumtransistor, egentillverkat rör... OH1TV (övers. OH6NT)

43 Extrem VHF, UHF, SHF-trafikering
Hur långt kan man nå på vilken hög frekvens I praktiken mycket längre än vad som anses vara möjligt Förbindelser via månen Förbindelser via satelliter Förbindelser till rymdstationer Tekniska lösningar på mycket höga frekvenser OH1TV (övers. OH6NT)

44 Extrem Vintage-hobby Hitta och få tillgång till gamla amatörapparater, mätutrustning och litteratur Loppmarknader, skrotdagar, auktioner, relationer... Restaurera apparater som redan slitits vid användningen, återställa dem till ursprungsskick Förstå utvecklingens riktning och fart från förr till nutid Med hur gammal apparat kan förbindelser ännu hållas AM-ringar, traditionsradiodagar... Vintage radiotävlingar Krigsmaktens gamla radioapparater, “traditionsradio” OH1TV (övers. OH6NT)

45 Extremt inom hembygge Själv tillverka fungerande station
Själv tillverka sådant som andra är tvugna att köpa Tillverka sådant som inte kan köpas i butik Skapa någotning nytt och oerhört Modifiera fabriksbyggda apparater: Modernisera gamla Förbättra nya Även inom dessa kan man specialisera sig, det finns alternativ: Radior, antenner, tillbehör, informationsteknik, automation QRO, QRP, HF, VHF, UHF, SHF OH1TV (övers. OH6NT)


Ladda ner ppt "Radioamatörerna Extremt och kollektivt"

Liknande presentationer


Google-annonser