Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan"— Presentationens avskrift:

1 Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan
SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet - SåSant - Skåne!

2 Struktur, uthållighet och engagemang!
Hur får vi en S&S-undervisning med ett inkluderande tilltal, ett normmedvetet förhållningssätt som drivs av engagerade och utbildade lärare? SåSant - Skåne!

3 Utvärdering av SåSant 2012, Kontigo
Utvärderingen visar att projekt SåSant uppskattas och efterfrågas av målgruppen.Vidare bedömer Kontigo att SåSant arbetar efter ett upplägg och med metoder somstöds av forskning kring ett effektivt preventivt arbete i skolan. Användningen av elevreferensgrupper och arbetsgrupper med lärare har varit delar i detta framgångskoncept. • Hög kompetens i projektgruppen • Projektet innehar extern legitimitet • Möter faktiska behov och önskemål i skolorna • Att pedagogerna är i fokus ses som positivt av deltagande skolor • Lärprocess, övningar och workshops uppskattas av pedagogerna SåSant - Skåne!

4 SåSant – 6 steg mot en bättre sex & samlevnadsundervisning
Steg Motivation Steg 2 – Pedagogisk planering Steg Elevreferensgrupp Steg Fortbildning Steg 5 – Implementering Steg 6 – Revidering SåSant - Skåne!

5 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Varför? WHO Nationella folkhälsomålen Obligatorisk S&S-undervisning sen 1955 i alla skolår Ett likabehandlingsarbete i praktiken Elevers rätt till likvärdig undervisning Framskrivet i kursplaner och ämnesplaner, lgr11 & gy2011 SåSant - Skåne!

6 Steg 2 – Pedagogisk planering
Arbetsgrupp : lärare, elevhälsa, ledning Vad är sex & samlevnad? SåSant - Skåne!

7 Detta är sex och samlevnadsundervisning!
lgr11 engelska kondomer svenska slöjd onani internet snippa tillsammans religion bild teknik heterosexuell självförtroende känslor samhällskunskap framtid myter äldre homosexuell Kärlek normer Moderna språk relationer Göra slut Mänskliga rättigheter elevdemokrati såsant barn ungdomar matematik gy2011 samtal kön smeka sti familj musik Detta är sex och samlevnadsundervisning! identitet roligt historia hälsa värdegrundsarbete viktigt nu sex förälskelse geografi hbtq snopp trygghet graviditet kåt spännande kunskap trans jämställdhet genus förgivettaganden ideal hångla lust Bli ihop Idrott & hälsa självkänsla media likabehandling biologi handlingsutrymme SåSant - Skåne! Svenska som andraspråk snippa vuxna kropp

8 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Direkta och indirekta kopplingar Nyckelord; sexualitet, kön, genus, könsmönster, normer, lust, sexuell hälsa, jämställdhet, livsvillkor, relationer, identitet, mänskliga rättigheter och makt SåSant - Skåne! 8

9 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se

10 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Samhällskunskap Årskurs 1-3 ”Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang” Årskurs 4-6 ”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. ” Årskurs 7–9 ”Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.” Gy2011 ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. ” ”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.” SåSant - Skåne!

11 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Historia Årskurs 1-3 ”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.” Årskurs 4-6 ”Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.” Årskurs 7-9 ”Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.” Gy2011 ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.” SåSant - Skåne!

12 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Språk Årskurs 4-6 ”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.” Årskurs 7–9 ”Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.” Gy2011 ”Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.” ”Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.” ”Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.” ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. ” SåSant - Skåne!

13 Naturkunskap/ Biologi
Årskurserna 1–3 ”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.” ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.” Årskurs 4-6 ”Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.” Årskurs 7-9 ”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.” Gy2011 ”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.” SåSant - Skåne! 13

14 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Idrott och hälsa Årskurs 7–9 ”Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.” ”Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.” Gy2011 ”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.” ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.” SåSant - Skåne!

15 Steg 3 - Elevreferensgrupp
SåSant - Skåne!

16 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Vi har en plan! SåSant - Skåne!

17 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Steg 4 - Fortbildning Kompetenshöjning baserat på det överenskomna innehållet (planen) All personal genomgår samma fortbildningsinsats samtidigt SåSant - Skåne!

18 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Steg 4 - Fortbildning Normer Sexualitet Metoder SåSant - Skåne!

19 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Steg 5 – Implementering Arbetsgruppen sprider planen till arbetslagen. Kollegiet genomför ett ”lektionssnickeri”, skapar en lektionsbank. Viktigt att ha en realistisk plan. Pedagogerna ska känna att ”det här ska nog gå”. Elevhälsan kan finnas med som bollplank och stöd i de frågor som pedagogerna inte känner sig bekväma i SåSant - Skåne!

20 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Steg 6 – Revidering Förr: hon/ han flickvän/pojkvän mödomshinna Nu: hon/han/ hen ? partner slidkrans SåSant - Skåne!

21 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne – Kommunförbundet Skåne – Malmö Stad Projektmål: 20 nyckelpersoner är identifierade och utbildade utifrån SåSantmodellen juni 2013 SåSant - Skåne!

22 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se
Utbildning riktad till nyckelpersoner med fokus på: Implementering av sex- och samlevnadsfrågor i grundskolan & gymnasieskolan. Målgrupp: vem i vår kommun kan göra skillnad? SåSant - Skåne!

23 Vad får kursdeltagarna med sig?
Kunskaper om sexualitet, genus och normer. Färdigheter i processledarskap Material En lokalt förankrad plan gällande utveckling av S&S SåSant - Skåne!

24 Vad förväntas av kursdeltagarna?
Närvaro på samtliga tillfällen. Mandat att genomföra en förändringsprocess Arbete/inläsning mellan kurstillfällena God förankring i skolan SåSant - Skåne!

25 Hur ansöker man om en plats?
Innan den 4:e dec. via ansökningsblankett till SåSant - Skåne!


Ladda ner ppt "Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser