Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SåSant - Skåne! SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SåSant - Skåne! SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning."— Presentationens avskrift:

1 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet -

2 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Struktur, uthållighet och engagemang! Hur får vi en S&S-undervisning med ett inkluderande tilltal, ett normmedvetet förhållningssätt som drivs av engagerade och utbildade lärare?

3 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Utvärdering av SåSant 2012, Kontigo •Utvärderingen visar att projekt SåSant uppskattas och efterfrågas av målgruppen.Vidare bedömer Kontigo att SåSant arbetar efter ett upplägg och med metoder somstöds av forskning kring ett effektivt preventivt arbete i skolan. •Användningen av elevreferensgrupper •och arbetsgrupper med lärare har varit delar i detta framgångskoncept. • Hög kompetens i projektgruppen • Projektet innehar extern legitimitet • Möter faktiska behov och önskemål i skolorna • Att pedagogerna är i fokus ses som positivt av deltagande skolor • Lärprocess, övningar och workshops uppskattas av pedagogerna

4 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se SåSant – 6 steg mot en bättre sex & samlevnadsundervisning •Steg 1 - Motivation •Steg 2 – Pedagogisk planering •Steg 3 - Elevreferensgrupp •Steg 4 - Fortbildning •Steg 5 – Implementering •Steg 6 – Revidering

5 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se •Varför? •WHO •Nationella folkhälsomålen •Obligatorisk S&S-undervisning sen 1955 i alla skolår •Ett likabehandlingsarbete i praktiken •Elevers rätt till likvärdig undervisning •Framskrivet i kursplaner och ämnesplaner, lgr11 & gy2011

6 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Steg 2 – Pedagogisk planering •Arbetsgrupp : lärare, elevhälsa, ledning •Vad är sex & samlevnad?

7 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Detta är sex och samlevnadsundervisning! Kärlek normer kön sex smeka elevdemokrati relationer hångla kondomer sti jämställdhet likabehandling samtal kunskap känslor identitet heterosexuell homosexuell trans hbtq familj självkänsla tillsammans graviditet ungdomar barn vuxna äldre förgivettaganden genus Mänskliga rättigheter hälsa lust myter kåt förälskelse Göra slut Bli ihop kropp onani ideal media internet snopp snippa roligt spännande viktigt självförtroende trygghet handlingsutrymme nu framtid snippa matematik svenska Idrott & hälsa Moderna språk engelska slöjd historia samhällskunskap religion geografi teknik bild biologi musik Svenska som andraspråk lgr11 gy2011 värdegrundsarbete såsant

8 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se •Direkta och indirekta kopplingar •Nyckelord; sexualitet, kön, genus, könsmönster, normer, lust, sexuell hälsa, jämställdhet, livsvillkor, relationer, identitet, mänskliga rättigheter och makt

9 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se

10 Samhällskunskap Årskurs 1-3 ”Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang” Årskurs 4-6 ”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. ” Årskurs 7–9 ”Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.” Gy2011 ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. ” ”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.”

11 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Historia Årskurs 1-3 ”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.” Årskurs 4-6 ”Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.” Årskurs 7-9 ”Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.” Gy2011 ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”

12 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Språk Årskurs 4-6 ”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.” Årskurs 7–9 ”Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.” Gy2011 ”Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.” ”Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.” ”Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.” ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. ”

13 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Naturkunskap/ Biologi Årskurserna 1–3 ”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.” ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.” Årskurs 4-6 ”Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.” Årskurs 7-9 ”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.” Gy2011 ”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.”

14 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Idrott och hälsa Årskurs 7–9 ”Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.” ”Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.” Gy2011 ”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.” ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.”

15 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Steg 3 - Elevreferensgrupp

16 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Vi har en plan!

17 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Steg 4 - Fortbildning •Kompetenshöjning baserat på det överenskomna innehållet (planen) •All personal genomgår samma fortbildningsinsats samtidigt

18 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Steg 4 - Fortbildning •Normer •Sexualitet •Metoder

19 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Steg 5 – Implementering •Arbetsgruppen sprider planen till arbetslagen. •Kollegiet genomför ett ”lektionssnickeri”, skapar en lektionsbank.

20 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Steg 6 – Revidering Förr: -hon/ han -flickvän/pojkvän -mödomshinna Nu: -hon/han/ hen ? -partner -slidkrans

21 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se SåSant – Skåne •Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne – Kommunförbundet Skåne – Malmö Stad •Projektmål: 20 nyckelpersoner är identifierade och utbildade utifrån SåSantmodellen juni 2013

22 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se SåSant – Skåne •Utbildning riktad till nyckelpersoner med fokus på: Implementering av sex- och samlevnadsfrågor i grundskolan & gymnasieskolan. •Målgrupp: vem i vår kommun kan göra skillnad?

23 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Vad får kursdeltagarna med sig? •Kunskaper om sexualitet, genus och normer. •Färdigheter i processledarskap •Material •En lokalt förankrad plan gällande utveckling av S&S

24 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Vad förväntas av kursdeltagarna? •Närvaro på samtliga tillfällen. •Mandat att genomföra en förändringsprocess •Arbete/inläsning mellan kurstillfällena •God förankring i skolan

25 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se Hur ansöker man om en plats? Innan den 4:e dec. via ansökningsblankett till linda.leveau@kfsk.selinda.leveau@kfsk.se


Ladda ner ppt "SåSant - Skåne! SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning."

Liknande presentationer


Google-annonser