Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Humanparken. UTMANINGAR I FRAMTIDEN ÖKANDE ÄLDRE BEFOLKNING Källa SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Humanparken. UTMANINGAR I FRAMTIDEN ÖKANDE ÄLDRE BEFOLKNING Källa SCB."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Humanparken

2 UTMANINGAR I FRAMTIDEN

3 ÖKANDE ÄLDRE BEFOLKNING Källa SCB

4 NY PATIENTDATALAG •Nationell patientöversikt •Internet journaler

5 SAMARBETE

6 HUMANPARK På initiativ av Högskolan så har en projektgrupp och en styrgrupp startas för att undersöka möjligheterna för inrättandet av en Humanpark, där andemeningen är att ”Utifrån identifierade behov fånga in idéer och goda exempel ute i olika verksamheter så att de kan lyftas upp och utvecklas med fokus på människan, den humana delen i samspelet ”IT i vård och omsorg”.

7 FOKUS OCH PROFIL •Humanparkens primära fokus kommer att riktas mot vård och omsorg av äldre och personer med funktionshinder •En tydlig initial profil för Humanparken ska vara IT inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade

8 MÖTESPLATSEN

9 UTVECKLINGSCENTRUM •Utveckla kunskap och främja forskning inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade •Vara en brygga mellan forskning, näringsliv och allmänheten i syfte att bl.a. sprida forskning, information, goda idéer •Marknadsföra nya vetenskapliga rön inom fokusområdet •Sprida ny teknik, nya rön och idéer från relevant näringsliv •Erbjuda möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling för personal inom offentliga verksamheter och övriga områden •Vara ledande inom fokusområdena i landet •Lyfta regionen som en region med fokus på individens hälsa och välfärd i nuet och i framtiden •Inspirera ungdomar till högre utbildning inom fokusområdena •Bidra till att regionen blir internationellt känd för forskning och utveckling inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade

10 GODA EXEMPEL

11 NÖJDA KUNDER/BRUKARE

12 PROJEKTS TIDSPLAN FAS1 Initiering FAS2 kartläggning FAS3 Analys FAS4 Åtgärd FAS5 Implementering

13 PROJEKTS STATUS •V•Vad har gjorts hittills? –K–Kartläggning •P•Potentiella projekt och förväntningar –K–Kommentarer och synpunkter ifrån länet •V•Vad pågår nu? –S–Sammanställning/kartläggning •H•Hur ser nästa steg ut? –A–Analys och slutrapport •Å•Åtgärder och genomförande? –B–Beslut om inrättande av Humanpark

14 KARTLÄGGNING

15 BESÖK •Gjorda besök och intervjuer –Ockelbo kommun –Opencare AB –Gävle kommun –Nordanstigs kommun –Sandvikens kommun –Multitude AB –Hudiksvall –Söderhamn –Ovanåker –Ljusdal –Hofors –Bollnäs –Svenskt Näringsliv –Landstinget –Proelec –Järvsö Vårdinformatik

16 OCKELBO KOMMUN •Procapita –Dokumentations – och planeringssystem för brukare med avvikelsemoduler för hälso och sjukvård •Medvind –Ett planeringsverktyg för personal (schemaläggning) •Lönesystem IFS –Ett löneprogram för hantering av personal •Framtida utmaningar –De skall bygga ett nytt boende för äldre som ska ha system som kan möta framtidens utmaningar –Utveckla hemtjänst. –Vad vill morgondagens hyresgäst? –Det finns idag inga egna IT projekt med koppling mot vården/omsorgen.

17 OPENCARE AB •Ett tryggt kvarboende

18 GÄVLE KOMMUN •Tryggt kvarboende –Driver projektet med Opencare AB •Flemminggatan – demensboende –Filosofin är att möjliggöra ett självständigt liv och en skälig levnadsnivå för personer med demens. –IT-stöd i form av passagelarm och rörelsesensorer som ökar de dementas rörelsegrad. –Forskning ”Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i vården av personer med demens” med projektledning av Ola Polmé och forskning av Anna-Karin Olsson (HIG). •TES –Är ett tids- och insatsregistreringssystem, men även ett planeringssystem som underlättar för hemtjänsten. TES står för Trygghet, Enkelhet, Säkerhet. •Sofia Omfale/Treserva –Sofia Omfale är ett datasystem som hanterar insatser inom äldre- och handikappomsorgen som omfattas av socialtjänstlagen (SoL).

19 NORDANSTIGS KOMMUN •Permitto –Är ett verksamhetsstöd för hemtjänsten och bygger på mobil kommunikation. •Det innehåller planering, styrning, uppföljning och dokumentation. •Projekt –Inom demensområdet så finns ett uppdrag ifrån politikerna att inrätta ett specielltboende för dementa. •Utbildning av personal i bemötande av dementa. •De kommer att ha demensombud som bl.a. ska stötta hemtjänst. Inventering pågår om av vad som behöver göras för att förbättra för de dementa. De har varit i Gävle och tittat på Flemming gatan. •Framtida utmaningar –Planeringsschema •Det går åt en massa tid och pengar att göra planeringen med papper och penna, samt att det ger en sämre översikt.

20 SANDVIKENS KOMMUN •E-kluster –Användare centrerade E-tjänster med äldrelivsbranschen som tillväxtmotor med FoU samarbete mellan privat och offentlig sektor. •E-validering och kompetensutveckling –Inom detta delprojekt utvecklas möjligheten till validering och kompetensutveckling genom IT-stöd inom yrkesområdet vård och omsorg –Valideringsverktyget utformas i tre delar. •Teoretiska test •Praktiska test •Praktiska bedömningar •Kund och anhörigservice inom äldreomsorgen –Den bygger på 4 delar i dagsläget •” Min dag” •Återrapportering •Frånvaroregistrering •Räkning

21 MULTITUDE AB •”ICT Network” –Samverkan och genomförande mellan privat och offentlig sektor avseende kvalitetssäkrad strategisk kompetensförsörjning. •Fokus ligger på validering och kompetensutveckling samt transferering av kompetens och kompetenssupport inom olika kompetensområden med stöd av Internet. –Säkerställa en kvalitetssäkrad gemensam metod för effektiv och målstyrd kompetensförsörjning genom validering och kompetensutveckling av den enskilde individen. •Detta på en lokal, regional, nationell och internationell marknad med stöd av Internet där arbetsplatslärande blir en förutsättning i framtiden. •E-validering och kompetensutveckling –Samarbetar med Sandviken i detta projekt.

22 HUDIKSVALLS KOMMUN •Old@home –Ett projekt som drev mellan 2002-2005 som hade följande innehåll; •Virtuell patientjournal •Gemensam vårdplanering •Mobilt IT baserat rapportblad •Webbportal för närstående och anhöriga •Fiber Optic Valley –Fiber Optic Valley är en arena för test och utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik, de har även varit med i old@home projektet •Sofia Omfale/Treserva •Medix –Meddix är ett webbaserat IT-stöd för samordnad vårdplanering som används av samtliga av landstinget och kommunerna i Gävleborg •Hemma med IT –Det går ut på att utveckla hjälpmedel, för äldre, men även för personer med funktionshinder.

23 SÖDERHAMNS KOMMUN •Laps Care –Lapscare hanterar scheman för personal insatser •IIP Certifierad omvårdnadsförvaltning –Investors in People (IiP) är en internationell standard för att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. •Cluster E •Medix •Medvind

24 OVANÅKER •Agda –Agda har fått ge namn åt förändrings- och utvecklingsprojekt i äldrevården. •Bl.a. så finns ett dagbokssystem där all information från vårdtagares insatser förs in. Dagboken är en pärm med flikar för olika områden och har kommit till för att underlätta informationsflödet och förbättra säkerheten för de äldre sjuka som har insatser från hemsjukvård och kommunal hemtjänst. •Procapita •Lapscare •Medvind

25 PROELEC •”Smarta medicinskåp” –Ett Söderhamns baserat företag som tillsammans med Ljusdals kommun ska testa ett smart medicinskåp •Det är ett intelligent system för programmerbar utdelning av dosförpackad medicin som kan användas av brukare i såväl enskilt boende som gruppboende. •Baseras på RFID teknik och innehåller bl.a. logg – och larm funktioner, t.ex. när brukare har tagit sin medicin eller larm när medicinen inte är tagen.

26 LJUSDAL •BeSched –BeSched är ett schema- och bemanningssystem •Personal har möjlighet att lägga ”önskescheman” som man synkroniserar ihop med verksamhetens behov i bemanningsplaneringen. Det finns även ”moduler” Avvikelse- rapportering, uppföljning, Vakansförmedling och ersättarhantering •Phoniro –Digital nyckel via mobilen, en behörig vårdgivare kan åka direkt till brukaren utan att behöva hämta ut en ”fysisk”nyckel först. •”Smarta medicinskåp” –Ett samarbete med Prolec •TES •E-cluster •Sofia Omfale/Treserva

27 HOFORS •SNITT –Det är rapporteringssystem inom äldreomsorgen för kommunikation mellan kund, anhöriga och personal. •Sofia Omfale/Treserva

28 BOLLNÄS •Intraphone –Kvalitetssäkring av mobila verksamheter, främst inom hemtjänst och omsorg. •Ett system där personalen loggar in via kundens telefon då de anländer hos kund. Personalen utför sina uppgifter och i samband med detta så knappar man in vad man utfört. •E-verktyg på webb –Tanken är kunderna/medborgarna ska få ökad tillgänglighet och större möjlighet att kontakta myndigheten vilken tid på dygnet som helst, t.ex. ansökan om bistånd inom äldre - och handikappomsorgen (hemtjänst, särskilt boende, personlig assistans m.m.). •Matilda –Matlådebeställningsprogramvara för äldreomsorgen. •Laps Care

29 LANDSTINGET E-recept –Det började som ett samarbete mellan Gävleborg Uppsala, Dalarna och Västmanland. Tillsammans med apoteket började man att titta på förutsättningarna för det här år 2000. •E-Sjukintyg –Elektroniska sjukintyg till försäkringskassan. Man såg likheter med E-recept och man var faktiskt först i landet med det här •William –Ett samarbete med Opencare, där patienter t.ex. kan avboka och omboka läkartider på Internet •Medix

30 LANDSTINGET •Elektroniska sjukintyg Patient- administrativt system Mottagning Distribution Ärende- hantering Läkarintyg För komplettering Fk handläggare Patient Läkare hos vårdgivare Skanning Signerad elektronisk läkarintyg 1.Identifiera vårdgivare 2.Verifiera signatur på läkare 3.Ankomststämpla inkommen handling 4.Ankomstarkivera original 5.Kopiera original ta bort signatur 6.Validera innehållet 7.Transformera till mottagarens format 8.Fördela till handläggande enhet 1.Skapa läkarintyg eDok 2.Signera 3.Logga 4.Skicka till Försäkringskassan

31 JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK •JVFlex –Det är ett bemannings och vikariehanterings-system som används av kommunala bemanningsenheter för att förse bl.a. äldre- och handikappomsorgen med vikarier. •Pict-O-Stat –Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som bland annat används för att genomföra kvalitetsutvärderingar på enheter som bedriver daglig verksamhet enligt LSS. •Reflector –Reflector är ett ännu ej lanserade projekt och är ett system för planering, uppföljning och dokumentation av dagliga insatser inom äldreomsorgen. Det är ett system som tagits fram tillsammans med Ljusdals kommun.

32 SVENSK NÄRINGSLIV •Träff med Svenskt Näringslivs företrädare i regionen resulterade i en fortsatt kontaktutveckling med arbetsgivarorganisationer som företräder privata vårdföretag. •Planerna på en Humanpark fick ett mycket positivt gensvar från Svenskt Näringsliv.

33 PROJEKTS STATUS •V•Vad har gjorts hittills? –K–Kartläggning •V•Vad pågår nu? –S–Sammanställning/kartläggning •H•Hur ser nästa steg ut? –A–Analys och slutrapport •Å•Åtgärder och genomförande? –B–Beslut om inrättande av Humanpark •P•Potentiella projekt och förväntningar –K–Kommentarer och synpunkter ifrån länet

34 SAMMANSTÄLLNING •Faktamaterial –Efter kartläggning så skall insamlad kunskapsbank sammanställas. •Kompletterande fakta uppgifter –Olika intressenter skall kunna inkomma med kompletterande uppgifter om så önskas.

35 PROJEKTS STATUS •V•Vad har gjorts hittills? –K–Kartläggning •V•Vad pågår nu? –S–Sammanställning/kartläggning •H•Hur ser nästa steg ut? –A–Analys och slutrapport •Å•Åtgärder och genomförande? –B–Beslut om inrättande av Humanpark •P•Potentiella projekt och förväntningar –K–Kommentarer och synpunkter ifrån länet

36 ANALYS - SLUTRAPPORT •Analys –Projektet skall analysera insamlat material för att bl.a. identifiera olika förbättrings- områden och utvecklingsprojekt •Slutrapport –En slutrapport skall sammanställas

37 PROJEKTS STATUS •V•Vad har gjorts hittills? –K–Kartläggning •V•Vad pågår nu? –S–Sammanställning/kartläggning •H•Hur ser nästa steg ut? –A–Analys och slutrapport •Å•Åtgärder och genomförande? –B–Beslut om inrättande av Humanpark •P•Potentiella projekt och förväntningar –K–Kommentarer och synpunkter ifrån länet

38 BESLUT •Humanparken –Förhoppningsvis så tas ett beslut om inrättande av en Humanpark.

39 PROJEKTS STATUS •Vad har gjorts hittills? –Kartläggning •Vad pågår nu? –Sammanställning/kartläggning •Hur ser nästa steg ut? –Analys och slutrapport •Åtgärder och genomförande? –Beslut om inrättande av Humanpark •Potentiella projekt och förväntningar –Kommentarer och synpunkter ifrån länet

40 Kommentarer och synpunkter •Röster ifrån länet –Journalsystem •Medix fungerar inte som det ska. •Bättre transparens mellan kommuner och landsting, man borde kunna titta olika journaler. –Kvalitetssäkring •Jobbar vi med rätt saker? •Hur upplever brukare den vård och omsorg de erhåller? –Anhöriga •Vad vill anhöriga veta? •Är informationen till dem bra? –Tänkbara projekt •Underlätta nyckelhantering i hemtjänsten, med koppling till ett dokumentationssystem. •Kan vi hjälpas åt att bättre söka projektmedel tillsammans. •Kompetenshöja vård och omsorgspersonal, t.ex. kompetensstegen •Dokumentationssystem inom PASS med digitala signaturer, men även inom andra områden. •Olika planeringssystem. •Inrätta olika testbäddar/testcentra. –Högskolans roll •Mer aktiv roll mot olika aktörer och det är viktigt att jobba utåt och synas mer. •Kvalitetssäkra och verifiera. •Bedriva forskning och utveckling. •Bra att kontakt med Humanparken finns och att frågor runt vård och omsorg aktualiseras. –Politiker •Viktigt att politiker är med och engagerar sig. –Samarbete •Mer samarbete i länet – Kärlek är stort men samverkan är större!

41 SJUKVÅRDEN IT PRIS •Computer Sweden och Dagens Medicin •Fira segrar •Idébärare

42 VISION ”DEN FRUKTBARA ZONEN Kommuner Landsting Högskola Länsstyrelse Region Gävleborg Näringsliv AnhörigaBrukare


Ladda ner ppt "Projekt Humanparken. UTMANINGAR I FRAMTIDEN ÖKANDE ÄLDRE BEFOLKNING Källa SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser