Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandets galleria Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms universitet Presentation vid det 68. Norske bibliotekmötet, Fagereferentkonferansen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandets galleria Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms universitet Presentation vid det 68. Norske bibliotekmötet, Fagereferentkonferansen."— Presentationens avskrift:

1 Lärandets galleria Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms universitet Presentation vid det 68. Norske bibliotekmötet, Fagereferentkonferansen Stavanger 24 april 2002 Gunilla Lilie Bauer Stockholms universitetsbibliotek Chef för Enheten för information och IT Projektledare för Lärandets galleria gunilla.lilie.bauer@sub.su.se

2 Innehåll •Stockholms universitet och universitetsbiblioteket. •Bibliotekets förändrade roll och utveckling 1996-2002. •Projektet Lärandets galleria – bakgrund, syfte, aktiviteter, organisation, kundnytta, styrkor/möjligheter, svagheter/hot.

3 Stockholms universitet

4 •4 fakulteter -Humaniora -Samhällsvetenskap -Naturvetenskap -Juridik •80 institutioner, ca 800 kurser, 25 program •34000 studenter, 3500 anställda •”Campusuniversitet” •Decentralisering •Mångfald Stockholms universitet - några fakta

5 Stockholms universitetsbibliotek

6 Stockholms universitetsbibliotek – några fakta •Ett av Sveriges största forskningsbibliotek •Ett av Sveriges första universitetsbibliotek med öppna hyllor •Ca 1500 studieplatser och ca 150 datorarbetsplatser •Ca 130 anställda •Invigdes 1983 Arkitekt: Ralph Erskine

7 SUB 1996-2002: ”Från rum för böcker till plats för utveckling” Internt förändringsarbete ”Kunskapsnavet”1998-1999: -delegering och decentralisering -ny organisation och nya chefer -gemensamma mål -kvalitetsarbete -koncentration på kärnverksamhet -satsning på kompetensutveckling -ökade kundkontakter och ökat servicetänkande.

8 SUB 1996-2002 •Satsning på ”hybridbiblioteket”. •Studenternas bibliotek; en social och intellektuell mötes- och arbetsplats. •Forskarnas bibliotek; ett digitalt nätverk med tillgång till informationsresurser. •Knappa ekonomiska resurser på institutionerna = ökat tryck på SUB. •Ökat deltagande i universitets- gemensamma aktiviteter.

9 •Fler besökare på biblioteket - 6000-7000 per dag. •Under 2001 minskning till 4000 – men utlån och fjärrlån ökar i antal. •Bibliotekets databaser, e-tidskrifter, e- böcker och servicefunktioner går att nå via Internet – tillgängligheten ökar. •Behov och krav på service, tekniska resurser och teknisk kompetens ökar. SUB 1996-2002

10 •Kombinerar det fysiska och det virtuella biblioteket. •Kvalitetsgranskare av information på Internet. •Utvecklar studenters, lärare och forskares informationskompetens. •Navet i universitetets informationsförmedling. SUB 1996-2002

11 Projektet ”Lärandets galleria” Bakgrund Mål och syfte Aktiviteter Organisation Kundnytta Styrkor/möjligheter Svagheter/hot Bibliotekets roll

12 Bakgrund Uppdrag från universitetets IT-råd i januari 2000: ”Beskriv en vision för Stockholms universitets framtida IT-användning” Arbetsgrupp: IT-koordinator, IT-chef, bibliotekets IT-chef, IT-pedagogisk konsult Rapport: ”Stockholms universitet och IT- användningen” http://www.lrc.su.se/dokument/lrc_vision_slutversi on.pdf

13 Kännetecken: •Studentens och lärarens behov är i centrum •Service, självservice, informationsförsörjning, pedagogik, lagarbete och IT •Samverkan mellan bibliotek, IT- funktioner, IT-pedagoger, lärare, administrativa stödfunktioner och institutioner. Förebild ”Learning centre”

14 Nyckelaktiviteter i projektet Erbjuda stöd, hjälpmedel, utbildning och inspiration för lärare som vill använda IT i undervisningen – den IT-pedagogiska gallerian. Utveckla en studentportal för studenter med ett samlat serviceutbud och individua- liserad studieinformation – den virtuella gallerian Installera och integrera efterfrågade servicefunktioner och nya tekniska möjligheter i huvudbibliotekets byggnad – den fysiska gallerian.

15 -ekonomiskt och personligt stöd -lokaler med utrustning för test och experiment -tillgång till IT-pedagogiska programvaror över nätet på SU -erfarenhetsutbyte: seminarier, kurser, lärarträffar … -test och utvärdering av utbildningsplattformar och studieadministrativa system -databas över IT-pedagogiska projekt. Den IT-pedagogiska gallerian

16 Lärandets galleria ska också •etablera SU inom forskningsområdet ”utvärdering av IT-pedagogik”. •finna former och finansiering för fortsatt samarbete mellan intressenterna efter projektperiodens utgång.

17 Projektets övergripande mål Vid årsskiftet 2003/2004 har universitetets studenter och lärare tillgång till ett resurscentrum för information, lärande och pedagogisk utveckling. Det kännetecknas av en inspirerande läromiljö med hög service och teknisk standard och är integrerat i Stockholms universitets organisation och finansieringssystem. Detta resurscentrum bidrar till att stärka universitetets konkurrenskraft som akademisk institution och arbetsplats.

18 Tidplan Initieringsfas: november-december 2000 Startfas: januari – juli 2001 Genomförandefas: augusti 2001 – oktober 2003 Avslutningsfas: november – december 2003

19 Finansiering •Universitetets IT-råd: ca 5,5 mkr 2001-2002 •Medel från arbetsgrupp för rekryteringsfrämjande åtgärder: 2,3 mkr •Ytterligare ca 2 mkr äskas från IT- rådet 2003

20 Projektorganisation Uppdragsgivare och finansiär : Rektor och IT-rådet Styrgrupp Referens- grupper Projektsamordnings- grupp Arbetsgrupp Fysiska gallerian Arbetsgrupp Virtuella gallerian Arbetsgrupp IT-pedago- giska gallerian Framtiden för Lärandets galleria

21 Sammanfattning – representation i projektet 34 personer från 18 olika enheter inom Stockholms universitet -3 studenter -10 lärare -11 tekniker/administratörer -10 från biblioteket och den pedagogiska utvecklingsenheten

22 Aktiviteter •IT-utbildning för lärare •seminarier om pedagogik och IT •konsultverksamhet •ekonomiskt stöd till lärarnas IT- pedagogiska projekt •anskaffning och utvärdering av programvaror för IT i undervisningen: PingPong, Luvit, Kark •en IT-pedagogisk experimentverkstad i huvudbibliotekets lokaler •en portal för lärare på nätet: Lärarforum http://www.lrc.su.se/lararforum/ http://www.lrc.su.se/lararforum/ •samordning av ansökningar till det nya Svenska nätuniversitetet

23 Aktiviteter •Studieresa till England med besök på Learning centres i Leeds, Hertfordshire och Sheffield Hallam, hösten 2001. •Förslag om bemanning och service i en teknisk helpdesk i biblioteket •Undersökning bland studenter och lärare om vilka tekniska möjligheter och servicefunktioner de behöver i den fysiska gallerian

24 Studentönskemål -Samlad information om studentservice -Olika typer av arbetsplatser – tysta och pratiga – alla med dator -Stora och små grupprum med dator – i och utanför biblioteket -Fler möjligheter till nätuppkoppling med egen dator -Campusövergripande rutiner, t ex ”campuskort” -Kvällssupport, kvälls- och nattöppet -Mer litteratur, kompendier, instruktioner och FAQ på nätet – mer hjälp till självhjälp -Bandade kurser och föreläsningar till utlån

25 Lärarönskemål •Lokaler för enskilda möten mellan lärare och IT-pedagogisk konsult. •Lokaler för seminarier, workshops och kurser med tillgång till all behövlig teknik. •Plats för eget arbete, utveckling och produktion av kursmaterial med tillgång till mer avancerad teknik än den som finns på varje institution.

26 Aktiviteter Kravspecifikation för en studentportal Användartester Prototyp…..

27

28 Varför satsar vi på projektet Lärandets galleria? Det måste finnas fördelar och nya möjligheter!!!???

29 Fördelar för studenter? •Bättre service genom att bibliotekarier, tekniker, administratörer och IT- pedagoger samarbetar och finns tillgängliga nära varandra. •Ökade möjligheter att använda IT i den lärande situationen •Förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan lärare och studenter •Individanpassad webbinformation och personligt funktionsstöd via studentportal och elektroniska studieadministrativa hjälpmedel.

30 Fördelar för studenter? •Fler datorstödda kurser och därmed ökade möjligheter till ett livslångt lärande. •Fler IT-kompetenta lärare som kan motsvara studenternas förväntningar på en modern pedagogik.

31 Fördelar för lärare? •Fler och nya möjligheter till stöd och utbildning för IT i undervisningen och för IT-pedagogiska projekt. •Tidsvinster genom tillgång till studieadministrativa system och andra IT-hjälpmedel •Förbättrade kommunikationsmöjligheter med studenter och andra lärare.

32 Fördelar för biblioteket? •Konceptet ”Learning centre” stämmer med bibliotekets vision ”Från rum för böcker till plats för utveckling” •Bibliotekarien som pedagogisk resurs med en specialkompetens om informationssökning blir synligare. •Den pedagogiska utvecklingsenheten ingår fr o m 2002 i bibliotekets organisation. •Roliga, utmanande och framtidsinriktade uppgifter för bibliotekarier •= ökade möjligheter för studenter och lärare att bli ”informationskompetenta”.

33 Fördelar för universitetet som helhet? •Rationellt utnyttjande av befintliga resurser – lokaler, teknik och personal. •Ökade möjligheter att motsvara krav från studenter och lärare på ”flexibelt lärande”. •Möjlighet för SU att positionera sig inom forskningsområdet ”utvärdering av IT-pedagogik”. •= bibehållen och förhoppningsvis ökad konkurrenskraft – som arbetsgivare, utbildnings- och forskningsinstitution!

34 Styrkor? Möjligheter? Svagheter? Hot? SWOT-analys för Lärandets galleria

35 Svagheter och hot •Incitamentet för lärarna att använda mer IT i pedagogiken har hittills varit litet = ingen eller liten belöning •Svårt att frigöra tid bland studenter och lärare för engagemang i projektet. •Fler tekniker och bibliotekarier än lärare och studenter i projektet, risk för ”förvaltningsdominans” •Det tar för lång tid att utveckla och erbjuda datorstödda kurser och studenterna väntar inte …

36 Svagheter och hot •Medvetenheten om att universitetet behöver höja servicenivån gentemot studenterna och är konkurrensutsatt varierar mellan fakulteterna och institutionerna. •Projektet är för stort och omfattar för mycket – går inte att samordna, risk att inget händer och att alla väntar på alla.

37 Styrkor och möjligheter •Stöd från universitetsledningen •Ligger rätt i tiden: ”Nätuniversitetet”, (i regeringsprop.: ”Den öppna högskolan”) •Fokus på studenternas och lärarnas situation •Universitetets tekniska infrastruktur •Bra projektnamn •Bättre resursutnyttjande för SU som helhet •Huvudbibliotekets byggnad •Hyggligt med pengar •Kan resultera i fasta resurser

38 Styrkor och möjligheter Ökade möjligheter för SUs studenter att bli ”informationskompetenta” genom att bibliotekets roll som pedagogisk resurs blir tydligare. Kan resultera i fler lärare och kurser som motsvarar studenternas krav på en modern pedagogik Lärareldsjälar på institutionerna Ett universitetsgemensamt projekt med bred kompetens: deltagare från institutionerna, studentkåren, biblioteket och förvaltningen!

39 Vad händer just nu i projektet? Lärare ansöker om stöd till IT- pedagogiska projekt Inspirationsseminarium i maj med professor Bodil Jönsson ”Lärande i nya former” Utbildning för lärare: Hur man gör en kurswebbplats Biblioteket utvecklar en kurs i informationssökning i PingPong Användartester för studentportalen Inredningsarkitekt ritar den fysiska gallerian Information och förankring

40 Bibliotekets roll •Överbibliotekarie Gunnar Sahlin är ordförande i styrgruppen •Bibliotekarier finns i samtliga arbetsgrupper •Bibliotekets administrativa chef leder den del av projektet som handlar om lokaler, den ”fysiska gallerian” •Bibliotekets utbildningssamordnare leder den del som handlar om IT-pedagogik •Bibliotekets informations- och IT-chef är projektledare och initiativtagare •Bibliotekets lokaler är centrum i ”Gallerian”

41 Följ utvecklingen av Lärandets galleria vid Stockholms universitet! www.lrc.su.se

42

43


Ladda ner ppt "Lärandets galleria Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms universitet Presentation vid det 68. Norske bibliotekmötet, Fagereferentkonferansen."

Liknande presentationer


Google-annonser