Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande."— Presentationens avskrift:

1 InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande

2 InfoComp Gemensam kompetensutveckling för pedagoger och bibliotekspersonal i Sandvikens kommun En grupp pedagoger och bibliotekarier fungerar som ”piloter”, och planerar och genomför utbildningen tillsammans i par Utbildningen sker 3 halvdagar vid 3 tillfällen 3 grupper utbildas i varje period 4 utbildningsperioder per år Hittills har ca 400 pedagoger/biblioteksanställda gått InfoComp-utbildningen

3 Kunskapsutbyte skola - folkbibliotek
En gemensam ny situation: ”Informationssamhället” Att hjälpa eleverna skapa egen kunskap – ”lära hur man lär sig” Eleverna behöver mer hjälp och stöd att söka, värdera och hantera stora mängder information – för pedagoger och bibliotekarier en mer handledande och analyserande roll Hur kan vi arbeta med informationskompetens i skola och på bibliotek?

4 Utgångspunkt: Vi har mycket att lära av varandra!
”Medan lärare har en otydlig bild av informationssökning saknar bibliotekarier många gånger ändamålsenliga kunskaper för att genomföra undervisning med utgångspunkter i elevernas och lärarnas behov.” ”…den grundläggande frågan som bör ställas är dubbel: Hur kan jag som lärare / bibliotekarie hjälpa elever att skapa mening ur information och om informationssökning?” ”Att introducera lärande grundat i en mångfald informationskällor bryter med skolans tradition och innebär radikala förändringar för såväl elever som lärare. Att forma en undervisning som hjälper eleverna att lära sig om meningsfulla sammanhang i världen kommer att kräva såväl tid som kreativitet och djärvhet av lärare och bibliotekarier.” (Limberg, Hultgren & Jarneving: Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt)

5 InfoComp – mål Kursdeltagarna ska uppmärksammas om vikten av att eleverna utvecklar informationskompetens som ett redskap för livslångt lärande Kursdeltagarna ska kunna söka information ur tryckta och elektroniska informationskällor via biblioteket och på Internet Kursdeltagarna ska utveckla sina kunskaper om att värdera och källkritiskt granska information

6 InfoComp – innehåll Presentation av projektet och fortbildningen
Dag 1: Presentation av projektet och fortbildningen Genomgång av url och webbläsaren Skillnaden mellan sökmotorer och ämneskataloger Dag 2 Pedagogiskt samtal om informationskompetens och lärande Söktjänster och sökstrategier Dag 3 Källkritik på Internet/Att värdera information Pedagogiskt samtal om att arbeta med informationskompetens i skolan

7 Informationskompetens – 2 teoretiska förhållningssätt
Informationssökning kan ses som en färdighet Behaviouristiskt Information behaviour - attribut och färdigheter Förmedling av kunskap, t ex från lärare till elev Känna till sökstrategier och relevanta informationskällor, behärska en rad tekniker Kontextoberoende Tanken om ”den informationskompetente personen”

8 Informationskompetens – 2 teoretiska förhållningssätt
Informationssökning kan även ses som en process Relationellt, dialog, samspel Pedagogik och lärande – en del i inlärningsprocessen Kontextbundet Olika nivåer/erfarenheter av informationskompetens beroende av sammanhang

9 InfoComp Fokus på förståelse av informationskompetens
IK ingen generell färdighet eller kunskap som kan tillämpas i vitt olika sammanhang eller läras en gång för alla Att förstå och utveckla IK är en ständig resa – för elever, för lärare, för bibliotekarier… Biblioteket och bibliotekarien som pedagogisk resurs för att hjälpa eleverna att utveckla IK

10 InfoComp Vi vill sätta igång lärprocesser på skolor och bibliotek!
Tid och utrymme för läsning, reflektion och diskussion kring informationssökning, källkritik, medier och lärande Ta upp frågor som rör vår syn på lärande, yrkesrollen och hur vårt arbete är organiserat Den elevaktiva skolan Informationssökning och lärande som process Användarundervisning på bibliotek

11 InfoComp Internet som informationskälla: kunskaper om webbverktyg, söktjänster, sökstrategier, att navigera på Internet Värdering av information: källkritik på Internet, att värdera webbplatser och träfflistor, kritiskt förhållningssätt, värdegrundsfrågor, mediekritik Omvärldsbevakning: framför allt läranderesurser på Internet, t ex Skoldatanätet, temasidor, artikelarkiv, nyhetsbrev

12 InfoComp – på plussidan
Förändrar eller påverkar syn på informationssökning, medier, bibliotek och pedagogiska arbetsmetoder Bibliotekets roll har stärkts, folkbibliotekets skolservice utvecklats, uppbyggande av skolbibliotek har tagit fart Informationskompetens ständigt under lupp och redo att omdefinieras

13 InfoComp – på plussidan
Vi får ständig fortbildning och övning i att utbilda och handleda i informationssökning och källkritik Bibliotekarierna lär sig planera utbildningar, visar mer självförtroende i rollen som handledare Värdefulla inblickar i skola och biblioteksvärld, mindre fördomar/föreställningar om varandra Växande efterfrågan på bibliotekarier som bollplank och bibliotek som resurs i skolan, i samverkan etc

14 InfoComp – på minussidan
Organisatoriska problem, främst förankring av projektet, samt en del maktspel och revirtänkande som ger begränsade förutsättningar Pedagoger och bibliotekarier som ogärna reflekterar och problematiserar, samtalar om informationssökning och lärande – ”det finns en verklighet…” Brist på kunskaper om skolbiblioteket som resurs, potential för skolutveckling – vi saknar goda exempel

15 Vilka förutsättningar finns för lärande och utveckling?
Kunskapssyn/Samhällssyn Metoder - PBL - Problem- orienterat Storyline - Förmedling - Föreläsning - Distans OSV! Elevsyn Pedagogroll/Lärarroll Målbild: Flexibelt lärande Tematiskt arbetssätt Ämnesövergripande Elevroll Organisation -Schema - Skolledarens roll

16 Den elevaktiva skolan ”Går barnen och ungdomarna till skolan för att få och söka svar på frågor som de har eller är skolan i första hand ett ställe dit de går för att få svar på frågor som de aldrig ställt?” (Hans-Åke Scherp, ”Om skolutveckling och skolledarens roll”)

17 Elevinflytande i lärandet
Ingång Förberedelse till val Utvärdering Redovisning Val Elevinflytande i lärandet Bearbetning och planering Planering Genomförande Gunvor Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande

18 Hur ser det ut på din skola?
Ingång Förberedelse till val Utvärdering Redovisning Val Elevinflytande i lärandet Bearbetning och planering Planering Genomförande Hur ser det ut på din skola?

19 Sandvikens folkbibliotek
Kontakt Marcus Strand Studiebibliotekarie Sandvikens folkbibliotek 026 –


Ladda ner ppt "InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser