Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande."— Presentationens avskrift:

1 InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande

2 InfoComp  Gemensam kompetensutveckling för pedagoger och bibliotekspersonal i Sandvikens kommun  En grupp pedagoger och bibliotekarier fungerar som ”piloter”, och planerar och genomför utbildningen tillsammans i par  Utbildningen sker 3 halvdagar vid 3 tillfällen  3 grupper utbildas i varje period  4 utbildningsperioder per år  Hittills har ca 400 pedagoger/biblioteksanställda gått InfoComp-utbildningen

3 Kunskapsutbyte skola - folkbibliotek  En gemensam ny situation: ”Informationssamhället”  Att hjälpa eleverna skapa egen kunskap – ”lära hur man lär sig”  Eleverna behöver mer hjälp och stöd att söka, värdera och hantera stora mängder information – för pedagoger och bibliotekarier en mer handledande och analyserande roll  Hur kan vi arbeta med informationskompetens i skola och på bibliotek?

4 Utgångspunkt: Vi har mycket att lära av varandra! ”Medan lärare har en otydlig bild av informationssökning saknar bibliotekarier många gånger ändamålsenliga kunskaper för att genomföra undervisning med utgångspunkter i elevernas och lärarnas behov.” ”…den grundläggande frågan som bör ställas är dubbel: Hur kan jag som lärare / bibliotekarie hjälpa elever att skapa mening ur information och om informationssökning?” ”Att introducera lärande grundat i en mångfald informationskällor bryter med skolans tradition och innebär radikala förändringar för såväl elever som lärare. Att forma en undervisning som hjälper eleverna att lära sig om meningsfulla sammanhang i världen kommer att kräva såväl tid som kreativitet och djärvhet av lärare och bibliotekarier.” (Limberg, Hultgren & Jarneving: Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt)

5 InfoComp – mål  Kursdeltagarna ska uppmärksammas om vikten av att eleverna utvecklar informationskompetens som ett redskap för livslångt lärande  Kursdeltagarna ska kunna söka information ur tryckta och elektroniska informationskällor via biblioteket och på Internet  Kursdeltagarna ska utveckla sina kunskaper om att värdera och källkritiskt granska information

6 InfoComp – innehåll Dag 1:  Presentation av projektet och fortbildningen  Genomgång av url och webbläsaren  Skillnaden mellan sökmotorer och ämneskataloger Dag 2  Pedagogiskt samtal om informationskompetens och lärande  Söktjänster och sökstrategier Dag 3  Källkritik på Internet/Att värdera information  Pedagogiskt samtal om att arbeta med informationskompetens i skolan

7 Informationskompetens – 2 teoretiska förhållningssätt  Informationssökning kan ses som en färdighet  Behaviouristiskt  Information behaviour - attribut och färdigheter  Förmedling av kunskap, t ex från lärare till elev  Känna till sökstrategier och relevanta informationskällor, behärska en rad tekniker  Kontextoberoende  Tanken om ”den informationskompetente personen”

8 Informationskompetens – 2 teoretiska förhållningssätt  Informationssökning kan även ses som en process  Relationellt, dialog, samspel  Pedagogik och lärande – en del i inlärningsprocessen  Kontextbundet  Olika nivåer/erfarenheter av informationskompetens beroende av sammanhang

9 InfoComp  Fokus på förståelse av informationskompetens  IK ingen generell färdighet eller kunskap som kan tillämpas i vitt olika sammanhang eller läras en gång för alla  Att förstå och utveckla IK är en ständig resa – för elever, för lärare, för bibliotekarier…  Biblioteket och bibliotekarien som pedagogisk resurs för att hjälpa eleverna att utveckla IK

10 InfoComp  Vi vill sätta igång lärprocesser på skolor och bibliotek!  Tid och utrymme för läsning, reflektion och diskussion kring informationssökning, källkritik, medier och lärande  Ta upp frågor som rör vår syn på lärande, yrkesrollen och hur vårt arbete är organiserat  Den elevaktiva skolan  Informationssökning och lärande som process  Användarundervisning på bibliotek

11 InfoComp  Internet som informationskälla: kunskaper om webbverktyg, söktjänster, sökstrategier, att navigera på Internet  Värdering av information: källkritik på Internet, att värdera webbplatser och träfflistor, kritiskt förhållningssätt, värdegrundsfrågor, mediekritik  Omvärldsbevakning: framför allt läranderesurser på Internet, t ex Skoldatanätet, temasidor, artikelarkiv, nyhetsbrev

12 InfoComp – på plussidan  Förändrar eller påverkar syn på informationssökning, medier, bibliotek och pedagogiska arbetsmetoder  Bibliotekets roll har stärkts, folkbibliotekets skolservice utvecklats, uppbyggande av skolbibliotek har tagit fart  Informationskompetens ständigt under lupp och redo att omdefinieras

13 InfoComp – på plussidan  Vi får ständig fortbildning och övning i att utbilda och handleda i informationssökning och källkritik  Bibliotekarierna lär sig planera utbildningar, visar mer självförtroende i rollen som handledare  Värdefulla inblickar i skola och biblioteksvärld, mindre fördomar/föreställningar om varandra  Växande efterfrågan på bibliotekarier som bollplank och bibliotek som resurs i skolan, i samverkan etc

14 InfoComp – på minussidan  Organisatoriska problem, främst f örankring av projektet, samt en del maktspel och revirtänkande som ger begränsade förutsättningar  Pedagoger och bibliotekarier som ogärna reflekterar och problematiserar, samtalar om informationssökning och lärande – ”det finns en verklighet…”  Brist på kunskaper om skolbiblioteket som resurs, potential för skolutveckling – vi saknar goda exempel

15 Vilka förutsättningar finns för lärande och utveckling? Kunskapssyn/Samhällssyn Målbild: -Flexibelt lärande -Tematiskt arbetssätt -Ämnesövergripande Metoder - PBL - Problem- orienterat -Storyline - Förmedling - Föreläsning - Distans -OSV! Elevsyn Pedagogroll/Lärarroll Elevroll Organisation -Schema - Skolledarens roll

16 Den elevaktiva skolan ”Går barnen och ungdomarna till skolan för att få och söka svar på frågor som de har eller är skolan i första hand ett ställe dit de går för att få svar på frågor som de aldrig ställt?” (Hans-Åke Scherp, ”Om skolutveckling och skolledarens roll”) http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/285.pdf

17 Ingång Förberedelse till val Val Elevinflytande i lärandet Planering Genomförande Bearbetning och planering Redovisning Utvärdering Gunvor Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande

18 Ingång Förberedelse till val Val Elevinflytande i lärandet Planering Genomförande Bearbetning och planering Redovisning Utvärdering Hur ser det ut på din skola?

19 Kontakt Marcus Strand Studiebibliotekarie Sandvikens folkbibliotek 026 – 24 16 12 marcus.strand@sandviken.se


Ladda ner ppt "InfoComp Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser