Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P ROJEKTENGAGEMANG AB KRING ARKITEKTUR GEOGRAFISK INFORMATIONSHANTERING M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS 2013 11 20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P ROJEKTENGAGEMANG AB KRING ARKITEKTUR GEOGRAFISK INFORMATIONSHANTERING M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS 2013 11 20."— Presentationens avskrift:

1 P ROJEKTENGAGEMANG AB KRING ARKITEKTUR GEOGRAFISK INFORMATIONSHANTERING M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS 2013 11 20

2 Multikriterieanalyser som innefattar både hårda och mjuka värden finns ännu inte som självklar metod inom samhällsplaneringen. Efterfrågan finns, men den upprepningsbara metoden finns ännu inte framtagen. Utvecklingsprojektet MULGIS har som fokus att få med väsentliga parametrar som mätbara och illustrerbara i stadsplanering. - Arbetsmetod för tidiga skeden i planprocessen. - Många olika aktörer med olika intressen får ett verktyg för samverkan. - En metod som tar hänsyn till mjuka värden som t ex sociala och kulturella dimensioner. M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

3 U TMANINGAR IDAG ○ Kunskapskraven ökar ○ Planeringssammanhangen blir alltmer komplexa ○ Hållbarhetsmålen är högprioriterade ○ Svårighet att samordna intressen från samhälle, byggherre och brukare S YFTE OCH MÅL FÖR ATT MÖTA UTMANINGAR ○ Att ta fram en metod som ger bra planeringsunderlag i tidiga skeden - Bättre underbyggda analyser - Transparens/kommunikation byggs in - Definierade kvalitetsaspekter lyfts fram - Ekonomiska konsekvenser tydliggörs M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

4 H UR SER PLANERINGEN UT IDAG? NÄR ANVÄNDS MULTIKRITERIEANALYSER? Vi har studerat fyra genomförda MKA-projekt ○ Grönytefaktorn hanterar och utvecklar utomhusmiljön ur ekologisk och social synvinkel. Dämpar effekten av negativa klimatförändringar och gynnar den biologiska mångfalden. ○ Integrated Planning Model utvärderar effekter av olika bebyggelsestrukturer. Man tar fram olika scenarier, används för regionplanering. ○ Stadskvaliteter ur ett marknadsperspektiv analyserar samband mellan områdens stadskvaliteter och påverkan på försäljningspriset ○ Lokaliseringsanalys används för verksamheter i större skala, ex vis vindkraftverk, distributionsnät, sådant som medför större ingrepp i landskapet. M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

5 MULGIS Grönytefaktorn (GYF) Integrated Planning Model (IPM) Stadskvaliteter ur ett marknadsperspektiv Lokaliseringsanalys för verksamheter MÅL Stöd för social hållbarhet XXX Stöd för ekologisk hållbarhet XX Stöd för ekonomisk hållbarhetX Gynna biologisk mångfald X Lokalisering av bebyggelsetyperX X X TillgänglighetXXXX Samordning bebyggelse/infrastruktur X X Plattform för kommunikationXXX Stadskvaliteter ur ett marknadsperspektiv X Låga kostnader för att använda metodenX Viktning av "mjuka" kriterierX J ÄMFÖRELSE MKA-PROJEKT M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

6 HUR KAN GIS-INFORMATIONEN PÅVERKA ARKITEKTUREN? Komplexa sammanhang kan viktas, redovisas och användas på ett fattbart sätt. Tidigare oanade sammanhang träder fram. Placering av byggnader val av tomt växtlighet närhet till natur omgivande bebyggelse omgivande kommunikationer invånare i närområdet rödlistade arter luftföroreningar buller avrinningsförmåga översvämingskarteringar placering på tomt ovanstående samt topografi bef ledningar grundförutsättningar Storlek på byggnader (mängd byggnadsyta) upptagningsområde/marknadsanalys placering av byggnad bilplatsbehov topografi Form på byggnader verksamheten omgivande kommunikationer omgivande bebyggelse intresseväckande händelser väderstreck solstudier vindstudier topografi buller M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

7 E XEMPEL PÅ PARAMETRAR MARKÄGARE PLANFÖRUTSÄTTNINGAR BILAR BUSSAR SPÅRBUNDEN TRAFIK GÅNGVÄGAR CYKELVÄGAR TOPOGRAFI GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN LEDNINGAR VÄXTLIGHET AVRINNING VINDFÖRHÅLLANDEN BYGGNADER VÄGAR BELYSNING KONST SKOLA FÖRSKOLA CAFÉ AFFÄR SJUKHUS SPORTHALL BRANDSTATION FJÄRRVÄRME FJÄRRKYLA BERGVÄRME SOLENERGI SJÖAR VATTENMAGASIN AVSTÅND TILL GRÖNYTOR SKYDDSVÄRDA MILJÖER TRAFIKOLYCKOR BROTT GÅ STÅ SITTA SE PRATA HÖRA LEKA ALLA VÄDERLEKAR OCH ÅRSTIDER SKALA KLIMATASPEKTER ESTETISKA KVALITETER ÅLDER KÖN YRKE PROGRAM/INNEHÅLL BYGGNADSTEKNIK KLIMATASPEKTER KOMFORTMÖJLIGHETER M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

8 E XEMPEL PÅ PARAMETRAR, SORTERADE ○ Ägarförhållanden, juridiska förhållanden: Ägare, planförutsättningar ○ Kommunikationer: Trafikflöden, allmänna och privata, bilar, bussar, spårbunden trafik, GC vägar. ○ Fysiska parametrar: Topografi, geologiska förutsättningar ledningar, växtlighet, avrinning, vindförhållanden, byggnader, vägar, belysning, konst. ○ Verksamheter: Ex skola, förskola, caféer, affärer, sjukhus, sporthallar, brandstationer mm. ○ Energi: Fjärrvärme, fjärrkyla, bergvärme/geotekniska förhållanden, solenergi, sjöar eller vattenmagasin, vindförhållanden. ○ Grönytor: Avstånd till, innehåll. ○ Bevarandeaspekten: Skyddsvärda miljöer. ○ Händelser: Trafikolyckor, brott, möten, lek. ○ Komfortmöjligheter: Gå, stå, sitta, se, prata, höra, tala, leka i alla väderlekar, och årstider, skala, klimataspekter, estetiska kvaliteter. ○ Sociala värden: Ålder, kön, yrke mm. ○ Byggnadsparametrar: Program/innehåll, teknik, klimataspekter, estetiska kvaliteter, komfortmöjligheter. M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

9 E XEMPEL PÅ ILLUSTRATION MKA - ANALYS, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

10 M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS E XEMPEL PÅ ILLUSTRATION MKA - ANALYS, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

11 – en viktig strategi i många storstäder idag. Vad händer vid planerad stadsförtätning? Vad händer med befintlig åtkomlighet och kvaliteter? Det behövs långsiktigt relevanta data när man söker exploaterbar mark. Exemplet här bredvid borde påverka planeringsrutinerna och ger nya infallsvinklar på stadsplaneringen. Med utökad användning av GIS kommer vi att få möjligheter att möta mer komplexa planeringssituationer. M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS på GIS- projekt genomfört vid Lunds universitet av Kristina Jacobsson ”Miljön nära bostaden påverkar vår hälsa”. Studien sammanför data när det gäller luftföroreningar /väder och vind/ sjukdomar. Det finns tydliga geografiska samband. Det visar sig att om man har tillgång till natur inom 300m från sin bostad så mår man bättre, väger mindre och motionerar mer. Kriterier:Artrikedom, vildhet,rofylldhet, rymd samt kultur/odlingslandskap. E XEMPEL NYA PLANERINGSRUTINER STADSFÖRTÄTNING

12 W ORKSHOP Hur ser möjliga användare av metoden på dess möjligheter? Hur arbetar man idag? Medverkande i workshopen var utvalda byggherrar, tjänstemän från kommuner, forskare och innovativa personer från andra områden än samhällsbyggnadssektorn. Några tydliga slutsatser kunde dras: ○ De analyser som görs idag är kostsamma, och kan därför inte användas i den utsträckning man skulle önska. ○ Alla kommuner i landet har inte resurser att genomföra alltför omfattande studier, vilket kan anses som en form av hinder för samhällsplaneringen. ○ MULGIS skulle kunna vara ett välkommet kommunikationsverktyg i tidiga skeden. Då metoden är tänkt att omfatta tydliga steg med informations- och kommunikationsvägledning, liksom steg för steg visualisering, så ger den också ett aktivt stöd för samverkan och dialog. ○ Kan man i förväg enas om ett antal parametrar som ska ha stor vikt när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, så skulle de vanligast förekommande flaskhalsarna reduceras avsevärt. M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

13 A RBETSMETODIK M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

14 Vårt första skarpa uppdrag rör utvärdering av möjliga tomter för äldreboende: Förslag på kriterier till denna utredning: Information om brukare Behov av särskilt boende Ålder Information om tillgänglighet till blivande anläggning Allmänna kommunikationer Tillgänglighet för transporter Topografi Ledningar i mark, kommunalt vvs, el Områden att undvika när det gäller byggnation Fornlämningar Skyddade naturområden Social och vårdgivande sammanhang Närhet till centrum/kommersiellt, kulturellt/upplevelser Närhet till vårdanläggningar Ekologisk hållbarhet Form på hus/microklimat/energiåtgång M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS Analysen visualiseras på karta, och förmedlar en bild av hur behovet ser ut

15 S AMMANFATTNING ○ Vi behöver nya vägar att gå för att slippa göra omtag i planprocessen. ○ Metoden skräddarsys för att fungera långsiktigt. Parametrarna är utbytbara men metoden består, eftersom den är systematiserad och upprepningsbar. ○ Programfrågorna förankras. En enkel analys i ett tidigt skede där beställaren kan engagera sig i projektet och det större sammanhanget, och där relevanta specialister har möjlighet att komma in i ett tidigt skede ger ett robust underlag för hela planerings- och byggprocessen. ○ Uppföljning och dokumentation av resultatet, samt erfarenhetsåterföring är viktiga delar av metoden. Idag upplever vi att mycket kunskap försvinner med generations- och personskiften på olika poster och med olika genomförare i olika skeden av processen. Dessa förluster kan hållas i schack med ett systematiskt dokumenterande verktyg. M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS

16 Tack för oss! Projektengagemang kring Arkitektur AB Projektengagemang geografisk information AB M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS


Ladda ner ppt "P ROJEKTENGAGEMANG AB KRING ARKITEKTUR GEOGRAFISK INFORMATIONSHANTERING M ULGIS UTVECKLINGSPROJEKT GIS 2013 11 20."

Liknande presentationer


Google-annonser