Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MACRO-DB Nick Jarvis och Julien Moeys, SLU Fredrik Stenemo, Geosigma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MACRO-DB Nick Jarvis och Julien Moeys, SLU Fredrik Stenemo, Geosigma."— Presentationens avskrift:

1 MACRO-DB Nick Jarvis och Julien Moeys, SLU Fredrik Stenemo, Geosigma

2 Vad är MACRO-DB? • Verktyg för bedömning av bekämpningsmedelstransport till yt- och grundvatten • Verktyget baseras på en simuleringsmodell (MACRO) och databaser (DB) för ex. bekämpningsmedelsegenskaper och väder • Verktyg för beslutsstöd • Liknande verktyg används exempelvis inom registrering (nationella scenarier)

3 Bakgrund: tillståndsprövning i vattenskyddsområden • Hjälpmedel från SNV och KemI • Den s.k. ’lättrörlig-listan’ och utlakningskänsliga jordar • Stöds inte längre • Tveksam vetenskaplig grund • Trubbig och ofullständig • Svårigheter att hålla uppdaterad • Stort behov av ett nytt hjälpverktyg

4 Faktorer som avgör risken för utlakning •Substansegenskaper (t.ex. halveringstiden för nedbrytning, sorptionsbenägenhet) •Markegenskaper (textur, struktur, mullhalt) •Modermaterialets genomsläpplighet och grundvattendjup •Klimat, väder •Tidpunkt för besprutning, dos  MACRO-DB

5 MACRO-modellen: historiken • 1991: MACRO utvecklas (forskningsverktyg) • Vattenflöden och ämnestransport i en markprofil • 1997-2001: FOCUS grupper (EU direktiv 91/414) • Registreringsverktyg MACRO in FOCUS (2001) • Den godkända listan inom EU (a.i.) • Svenska nationella grundvattenscenarios (2003) • produktregistrering • 2004: MACRO-GV utvecklas (SLF finansierad) • Flexibla platsspecifika riskbedömningar • Tillståndsprövning i dricksvattentäkter • Rådgivning (modul 13B i ’Greppa Växtskydd’) • 2007-2011: CKB • Ny version av MACRO-GV utvecklas (omdöpt till MACRO-DB)

6 Processer som behandlas i MACRO-modellen

7 Översikt processer • Full vattenbalans för ett fält • Infiltration, ytavrinning, avdunstning, rotupptag, perkolation till grundvatten, dräneringsflöden • Nedbrytning och fastläggning av bekämpningsmedel • sorptionskoefficient, halveringstid

8 Makroporflöde

9 Pesticidprocesser (1) • Sorption (fastläggning, bindning): • Fördröja läckage genom att minska koncentrationen i markvattnet • Antas ske i huvudsak till organiskt kol i marken • Beskrivs genom ämnesegenskapen K oc (ml/g) • Beskriver hur starkt ämnet fastläggs till organiskt kol • Den faktiska fastläggningen beror alltså både på ämnet och kolhalt i marken • Underskattar adsorption i alven = säkerhetsfaktor

10 Pesticidprocesser (2) • Nedbrytning beräknas enligt ’halveringstiden’ • Påverkas av marktemperatur och fuktighet • Hastigheten avtar med djupet • 30-60cm, hälften av värdet för matjorden • 60-100cm, 30% av värdet för matjorden • 100+cm, ingen nedbrytning Tid Mängd

11 MACRO-DB Förluster av bekämpningsmedel till vattenmiljön i Sverige: ett beslutsstödsverktyg

12 Indata i MACRO-DB • Användaren anger: • Jordart (textur, mullhalt) • Modermaterial (SGU klasser) • Avgör vart överskottsvatten tar vägen • Vissa substrat utgör ingen läckagerisk till grundvatten • Markanvändning/Jordbearbetningssystem • Gröda • Klimat (zon) • 26 års väderdata • Nederbörd, potentiell avdunstning • Aktiv substans (FOOTPRINT databasen) • Applicering (metod, tidsfönster, dos)

13 Statistiska estimeringsrutiner Mullhalt i marken Sorptionskonstant Volymvikt Textur Vattenhållandeförmåga Genomsläpplighet Y = A + Bx 1 + Cx 2 …..+ 

14 Utdata i MACRO-DB • 20 års tidserier (dygnsbasis) • D.v.s. sex års ’uppvärmningsperiod’ utesluts • Utlakning till grundvatten • medelkoncentration i vatten som lämnar profilen • enkel beräkning av utspädning • Jmf. med gränsvärdet för dricksvatten • Förluster till ytvatten (dränering, ytavrinning, erosion) • Värsta-falls-flöden (99 och 97 percentiler) • Jmf. med ekotoxikologiska riktvärden • Utspädningsrutin som tar hänsyn till ett beräknat basflöde • Ackumulerade förluster

15 MACRO - validering • Validerad = ’lämplig för ändamålet’ • Upprepade tester mot kolonn- och fältförsök • Ett visst mått av kalibrering brukar ingå • MACRO anses vara välvaliderad för utlakning • Översikt av Köhne m.fl. 2009, J. Cont. Hydrol., 104, 4-60 • Exempel: Scorza Jn. m.fl., 2007, Pest Manag. Sci., 63, 1011-1025 MACRO-DB körs utan kalibrering Säkerhetsmarginal behövs ’Modeller har alltid fel, men ibland kan de vara nyttiga’

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Ladda ner ppt "MACRO-DB Nick Jarvis och Julien Moeys, SLU Fredrik Stenemo, Geosigma."

Liknande presentationer


Google-annonser