Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-04-231 • TRIS • RIB för nätverk • LUPP – CoordCom • standard • STEPP • GIS-seminarium • TRIS - SiS • förberedelse • Förstudie CIA • systemleverantörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-04-231 • TRIS • RIB för nätverk • LUPP – CoordCom • standard • STEPP • GIS-seminarium • TRIS - SiS • förberedelse • Förstudie CIA • systemleverantörer."— Presentationens avskrift:

1 2003-04-231 • TRIS • RIB för nätverk • LUPP – CoordCom • standard • STEPP • GIS-seminarium • TRIS - SiS • förberedelse • Förstudie CIA • systemleverantörer • seminarium • syntes

2 2003-04-232  Startades på initiativ av TRIS  Föregicks av en tids diskussioner och funderingar  Förstudie CIA-LUPP  Avtal med SIS-STANLI  Mål: –vad vill vi med en eventuell standard? –underlag för att bjuda in fler aktörer –initiera ett standardiseringsarbete

3 2003-04-233  Startade i september 2003 och avslutas under februari 2004  Arbetsgrupp: 5 personer + projektledare från STANLI  Referensgrupp: –Räddningstjänster –Leverantörer –SOS Alarm AB –Räddningsverket –Intressesammanslutningar (Ag GeoRäSam etc) (varav några passiva deltagare)

4 2003-04-234  Arbetsgruppsmöten  Två modelleringsseminarier med referensgruppen (extern modelleringskonsult)  1 arbetsmöte med referensgruppen  Informationsseminarium

5 2003-04-235  Rapport –Resultat från modelleringsseminarierna –Andra aktörers syn på och intresse för ett standardiseringsprojekt –Förslag till fortsatt arbete, standardiseringsprojekt eller i annan form –etc

6 2003-04-236 • Reflektioner • Göteborgskravallerna • förståelse för standardiseringsprocessen • tidsskalor • utveckling, ny lagstiftning, utbildning • resurser • Projektanalys • samsyn och behov • omedelbar nytta • oro och farhågor • avgränsningar • system, teknik och språk • ett litet exempel

7 2003-04-237 Implementation Analys underlag kvalitet tillgänglighet Samverkan Språkbruk Förståelse Informationsstrategi Teknik gränssnitt kommunikation Implementation och förankring IT - strategi

8 2003-04-238 • Möjligheter • kommunalt ansvar • ny myndighet • RAKEL • fler aktörer • STEPP • resursbrist • Utveckling • dialog mellan myndigheter • dialog med leverantörer • nya tekniska plattformar • NBF • teknisk mognad

9 2003-04-239 Förvaltningsledning Inköpare Utvecklare Analys Uppföljning Utbildare Insatspersonal Tillsyn Olycksförebyggan de

10 2003-04-2310 Högre effektivitet Samverkan Förståelse Billigare system STEPP: s Syfte och Filosofi Högre kvalitet

11 2003-04-2311 Standardens förvaltning och utveckling Billigare Högre kvalitet Effektivare Innehåll

12 2003-04-2312 • Ursprunglig modell • processen larm och ledning • Andra modeller • roller • räddningsverksamhetens organisationer • geografi • fem skeden • informationsbehov • system

13 2003-04-2313 OrganisationerSamverkan Skeden Rutiner Resurser Information Data

14 2003-04-2314

15 2003-04-2315 Geografisk information – Väg- och järnvägsnät – Begrepps- och tillämpningsmodell

16 2003-04-2316 trafikslag kategori av trafik som betraktas som likartad ---------------------------------------------------------------------------- *trafikslag : Namn 1:1 beskrivning : Text 0:1 trafikeras av 1:M (trafikerar 1:M) Ex.NVDBsvägnät Cykelbanenätet Spårnätet SJ fjärrtrafik SL trafiknät SL pendeltåg Linje Nynäshamn-Bålsta Ex. Biltrafik Cykeltrafik Kollektivtrafik Busstrafik trafiknät sammanhållet system av nätkomponenter för trafikändamål ------------------------------------------------------------------- nätnamn : Namn 1:1 beskrivning : Text 0:1 nätägare : Namn 0:1 trafikerar 0:M (trafikeras av 0:M) består av 1:M (ingår i 1:1) nätkomponent nätförbindelse eller nätknut ------------------------------------------------------------------------- trafikelement det som färdas i ett trafiknät (fordon eller fotgängare) färdas i 1:M (möjliggör färd för 0:M) Ex. Fordon, fotgängare kategoriseras som 0:M (är kategori för 0:M) Geografisk information – Väg- och järnvägsnät – Begrepps- och tillämpningsmodell

17 2003-04-2317 Geografisk information – Väg- och järnvägsnät – Begrepps- och tillämpningsmodell

18 2003-04-2318 Geografisk information – Väg- och järnvägsnät – Begrepps- och tillämpningsmodell

19 2003-04-2319 Händelse Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat

20 2003-04-2320 Händelse Objekt Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka

21 2003-04-2321 Resurser Händelse Objekt Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka

22 2003-04-2322 Resurser Händelse Objekt Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka Insats

23 2003-04-2323 Organisation Roller Enheter Utrustning Kompetenser Resurser Händelse Objekt Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka Insats Materiel

24 2003-04-2324 Organisation Roller Enheter Utrustning Kompetenser Resurser Händelse Objekt Infrastruktur Fastigheter Hotbilder Befolkning Evenemang Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka Insats Materiel

25 2003-04-2325 Organisation Roller Enheter Utrustning Kompetenser Resurser Händelse Objekt Infrastruktur Hotbilder Befolkning Evenemang Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka Räddnings- tjänst Ambulans- sjukvård Polis Insats Materiel Fastigheter

26 2003-04-2326 Organisation Roller Enheter Utrustning Kompetenser Resurser Händelse Objekt Infrastruktur Hotbilder Befolkning Evenemang Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka Räddnings- tjänst Ambulans- sjukvård Polis Insats Materiel Externa Resurser Fastigheter

27 2003-04-2327 Organisation Roller Enheter Utrustning Kompetenser Resurser Händelse Objekt Externa Resurser Infrastruktur Hotbilder Befolkning Evenemang Händelsetyp Objektsbaserat Händelsetyp Händelsebaserat Olycka Räddnings- tjänst Ambulans- sjukvård Polis Efterbearbetning Insats Materiel Insatsrapport Utredning Statistik Fastigheter

28 2003-04-2328 Infrastruktur Hotbilder Befolkning Evenemang Nedanstående exempel är hämtat från Ikaros och ursprungligen från en lista framtagen från föregångare till nuvarande datasystem Detta exempel är hämtat från standarden avseende väg och järnväg, men man kanske kan hitta underlag från andra källor såsom den nationella vägdatabasen och liknande. Hur beskriver vi hot eller kanske med ett bättre ord risker. Här finns det säkert en del kraft att hämta från Ikaros RIA, Core Risk och Riskera. Ett sådant här begrepp kanske enbart skall åsättas en definition utifrån att företeelsen kan föranleda särskild planering för räddningstjänstinsats eller för att underlätta dialogen med med våra samverkansparter ambulanssjukvård, polis m fl Kan det finnas anledning att skilja på begreppet i förhållande till hur vi vill använda informationen, t ex beroende på karaktären på objekt där människorna befinner och vad dom gör. Om inte tar vi bara bort rubriken. Fastigheter

29 2003-04-2329 Organisation Roller Enheter Utrustning Kompetenser Materiel När någon säger att vi inte ska ”standardisera” roller vad menar man då. Är det faktiskt roller man då menar eller kan det vara annat. Man kan lätt hitta begrepp i ovanstående lista där betydelsen enbart beror på i vilket sammanhang man använder begreppet. T ex kan begreppet ”Brandingenjör” utöver ovanstående användas som utbildning, ansvar och kanske ytterligare något Vad är en enhet? Ett sätt att beskriva det på är benämningen i form av en lista • släckbil • maskinstege • tankbil • osv Men man kan också beskriva enheten som ett fordon med viss bemanning och tillhörande utrustning. Å andra sidan är det inte intressant att få med bemanning om dessa inte har den kompetens som efterfrågas. Då kanske man skall fundera över taktisk enhet som då beskriver förmåga enheten har vid varje specifikt tidpunkt Vad är skillnaden på utrustning och materiel? Ex på utrustning: • klippverktyg • slang • pump Vad blir då exemplen för materiel?

30 2003-04-2330  Många är intresserade av området ’termer och begrepp’ men det är svårt att komma igång med arbetet  Rätt urval av personer i arbetsgrupper och referensgrupper är viktigt  Svårt att få nyckelpersoner att avsätta tid för arbetet  Det finns olika syn på lämpligheten i att standardisera  Bra att använda metodstöd för modelleringsarbete  Svårt med avgränsning

31 2003-04-2331 • Framgångsfaktorer • finansiering • ekonomiska och personella resurser • förankring och acceptans • förståelse för nyttan med standardisering • långsiktigt • Avgränsningsfilosofi • organisationsneutral modell • insatsrelaterat • systemoberoende • Fortsatt arbete • seminariedokumentation • rapport • TRIS styrgrupp • Standardiseringsprojekt SiS


Ladda ner ppt "2003-04-231 • TRIS • RIB för nätverk • LUPP – CoordCom • standard • STEPP • GIS-seminarium • TRIS - SiS • förberedelse • Förstudie CIA • systemleverantörer."

Liknande presentationer


Google-annonser