Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik- och gatukontoret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik- och gatukontoret"— Presentationens avskrift:

1 Teknik- och gatukontoret

2 Organisation och medarbetare
Teknik- och gatukontoret har 60 medarbetare, 12 kvinnor och 48 män Teknik- och gatukontoret Trafik- och projektenhet Underhållsenhet Transportenhet Central administration Central administration Trafik- och projektenhet Transportenhet Underhållsenhet Teknik- och gatukontoret

3 Verksamhetsidé Invånare, besökare och näringsliv ska uppleva det unika Piteå som attraktivt och hållbart med bra infrastruktur, goda kommunikationer och trivsam livsmiljö. Teknik- och gatukontoret

4 Vi bidrar till det goda livet i Piteå
En attraktiv och uthållig stad där bebyggelse, kollektivtrafik, gående, cyklister och bilar samspelar Trafiksäkra gator, trygga mötesplatser med god tillgänglighet Lusthusbacken – nytt bostadsområde med långsiktig hållbarhet som ledstjärna Backens affärs- och industriområde Norrbotniabanan - planering och byggande av ett resecentrum Vindkraft i markbygden – ett projekt på totalt 70 miljarder kr Attraktiv stad uppfräschning av gaturummet (investeringar, offentlig renhållning) nytt p-hus Hastighetsöversyn Utbyggnad av gång- och cykelnätet Tillgänglighet Trygghet Säkerhet Exploateringar Nya bostadsområden (Lusthusbacken, Långskatan, Klubben) Fåröbron Utveckling av handels- och industriområden Norrbotniabanan – RC, trafiklösningar Vindkraft – en del av bioenergitekniskt centrum - upprustning vägar, nya trafiklösningar, transporttillstånd m m Utbyggnad av Piteå hamn Bondökanalen Acusticum – Musikhögskolan och kreativa näringar

5 Central administration
Antal medarbetare: 4 varav 4 kvinnor Lokalisering: Stadshuset Totalt omsättning för Teknik- och gatukontoret: 171 mkr Enheten arbetar med Ledning och styrning Ekonomistyrning Personalfrågor Kommunikation och information Kvalitetsutveckling IT-stöd Nämndsadministration Teknik- och gatukontoret

6 Underhållsenhet Antal medarbetare: 29 varav 2 kvinnor
Lokalisering: Teknisk Service i Öjebyn Enheten ansvarar för Gatuunderhåll VA-förråd Uppdragsverksamhet VA Parkeringar Industrispår Gatubelysning Teknik- och gatukontoret

7 Underhållsenhet Vinterväghållning snöfritt och sandat på gator samt gång- och cykelvägar siktröjning och snöbortforsling Budget för åtgärder på gator vintertid 13 mkr Varje pitebo betalar 319 kr för åtgärderna Teknik- och gatukontoret

8 Barmarksunderhåll rent och snyggt på gatorna
Underhållsenhet Barmarksunderhåll rent och snyggt på gatorna underhåll av trafikmärken och trafiksignaler underhåll av dagvattenbrunnar, ledningar och trummor beläggningsunderhåll av 308 km gator och 83 km gång- och cykelvägar broar konstbyggnader Budget åtgärder på gator sommartid 16 mkr Varje pitebo betalar 393 kr för åtgärderna Teknik- och gatukontoret

9 Uppdragsverksamhet VA-förråd vatten- och avloppsledningar
Underhållsenhet Uppdragsverksamhet vatten- och avloppsledningar pumpstationer VA-förråd VA-produkter beredskapslager Teknik- och gatukontoret

10 Industrijärnvägsspår
Underhållsenhet Industrijärnvägsspår ca 11 km järnvägsspår avsett för tunga transporter omfattar industrispår från Munksund till Haraholmen samt sidospår vid Backens industriområde Teknik- och gatukontoret

11 Belysning Ca 12 000 ljuspunkter
Underhållsenhet Belysning Ca ljuspunkter Kommunen köper belyst väg av PiteEnergi AB Teknik- och gatukontoret

12 Trafik- och projektenhet
Antal: 11 (4 kvinnor/7 män) Lokalisering: Stadshuset och Teknisk Service i Öjebyn Trafikfunktionen ansvar för: Trafikfrågor och kollektivtrafik Tillstånd, dispenser och parkering Myndighetsutövning Projektfunktionen ansvarar för: Projektledning av Investeringsprojekt / Reinvesteringsprojekt Teknik- och gatukontoret

13 Trafikfunktionen Budget för parkeringar 3 mkr
Trafik- och projektenhet Trafikfunktionen Tillämpning av bestämmelser Trafiklagstiftning, trygghet och trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och trafikteknik Sakkunniga i frågor tex vid projektering av gator och vägar, granskningar av planärenden och remissyttranden. Parkeringstillstånd och P-övervakning Handläggning av tillstånd och dispenser för transporter Tillstånd ”Offentlig plats” och blomlådor Utredningar, beteendepåverkansprojekt Budget för parkeringar 3 mkr Varje pitebo betalar 70 kr för parkeringar år 2012 Teknik- och gatukontoret

14 Trafikfunktionen forts… Enskilda vägar
Trafik- och projektenhet Trafikfunktionen forts… Enskilda vägar Enskilda vägar ett bidrag till enskild väghållning för årligt underhåll, statsbidragsberättigade vägar (ca 30 mil bidragsberättigade vägar) Till statsbidragsberättigade enskilda vägar lämnas även ett årligt kommunalt bidrag. Detta är så pass stort att det statliga och kommunala bidraget tillsammans helt skall täcka den beräknade årliga underhållskostnaden. Beräkningen görs av vägverket. Bidrag enskilda vägar 1 mkr Teknik- och gatukontoret

15 Trafikfunktionen forts… Kollektivtrafik
Trafik- och projektenhet Trafikfunktionen forts… Kollektivtrafik Planering och upphandling Tätortstrafik – Citybuss Landsbygdstrafik - LTN Ny kollektivtrafikmyndighet 2012 Budget för kollektivtrafik 23 mkr Teknik- och gatukontoret

16 Trafik- och projektenhet
Projektfunktionen Projektledning och genomförande av Investerings- och Reinvesteringsprojekt, tillgänglighetsåtgärder ”Från ax till limpa” nya gator och vägar, ombyggnationer av befintliga, gång- och cykelvägar, passager, busshållplatser mm Utredning och projektledning V/A-uppdrag Investeringsbudget mkr Teknik- och gatukontoret

17 Transportenhet Antal medarbetare: 17 varav 2 kvinnor
Transportenhet - resultatenhet Transportenhet Antal medarbetare: 17 varav 2 kvinnor Lokalisering: Teknisk Service i Öjebyn resultatenhet med avkastningskrav prispressare mot öppna marknaden specialfordon Enheten ansvarar för transporter och verkstadstjänster inom den kommunala verksamheten transportledning Teknik- och gatukontoret

18 Transport Verkstad snöröjning, sandning samt grus- och sandtransporter
Transportenhet - resultatenhet Transport snöröjning, sandning samt grus- och sandtransporter gräsklippning slänter vattning, saltning och underhåll av grusvägar slamtömning, spolning och filmning av brunnar och VA-ledningar Verkstad reparation och underhåll av fordon, maskiner och plogutrustningar specialbyggnad av fordon konstruktionsbyggnad till kommunala anläggningar – från idé till färdig produkt Teknik- och gatukontoret

19 Lite av det fina vi har gjort…
Storgatan total renovering av gatans ytskikt komplettering av VA- anläggningarna i gatan markvärme med undercentral för drift av värmeanläggning energibesparande belysning nya parkbänkar, papperskorgar och planteringskärl fontän Teknik- och gatukontoret

20 Lite av det fina vi har gjort…
Sundsgatan ett körfält i vardera riktning fler träd och planteringar nya och förbättrade gång- och cykelbanor ny gatubelysning gröna oaserna tillgängliga attraktiva busshållplatser Teknik- och gatukontoret


Ladda ner ppt "Teknik- och gatukontoret"

Liknande presentationer


Google-annonser