Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik- och gatukontoret. Trafik- och projektenhet Underhållsenhet Transportenhet Central administration Organisation och medarbetare Teknik- och gatukontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik- och gatukontoret. Trafik- och projektenhet Underhållsenhet Transportenhet Central administration Organisation och medarbetare Teknik- och gatukontoret."— Presentationens avskrift:

1 Teknik- och gatukontoret

2 Trafik- och projektenhet Underhållsenhet Transportenhet Central administration Organisation och medarbetare Teknik- och gatukontoret har 60 medarbetare, 12 kvinnor och 48 män Central administration Trafik- och projektenhet Underhållsenhet Transportenhet

3 Teknik- och gatukontoret Verksamhetsidé Invånare, besökare och näringsliv ska uppleva det unika Piteå som attraktivt och hållbart med bra infrastruktur, goda kommunikationer och trivsam livsmiljö.

4 Vi bidrar till det goda livet i Piteå • En attraktiv och uthållig stad där bebyggelse, kollektivtrafik, gående, cyklister och bilar samspelar • Trafiksäkra gator, trygga mötesplatser med god tillgänglighet • Lusthusbacken – nytt bostadsområde med långsiktig hållbarhet som ledstjärna • Backens affärs- och industriområde • Norrbotniabanan - planering och byggande av ett resecentrum • Vindkraft i markbygden – ett projekt på totalt 70 miljarder kr

5 Central administration Teknik- och gatukontoret Enheten arbetar med • Ledning och styrning • Ekonomistyrning • Personalfrågor • Kommunikation och information • Kvalitetsutveckling • IT-stöd • Nämndsadministration Antal medarbetare: 4 varav 4 kvinnor Lokalisering: Stadshuset Totalt omsättning för Teknik- och gatukontoret: 171 mkr

6 Underhållsenhet Teknik- och gatukontoret Antal medarbetare: 29 varav 2 kvinnor Lokalisering: Teknisk Service i Öjebyn Enheten ansvarar för • Gatuunderhåll • VA-förråd • Uppdragsverksamhet VA • Parkeringar • Industrispår • Gatubelysning

7 Teknik- och gatukontoret Underhållsenhet Vinterväghållning Budget för åtgärder på gator vintertid 13 mkr Varje pitebo betalar 319 kr för åtgärderna • snöfritt och sandat på gator samt gång- och cykelvägar • siktröjning och snöbortforsling

8 Teknik- och gatukontoret Underhållsenhet Barmarksunderhåll • rent och snyggt på gatorna • underhåll av trafikmärken och trafiksignaler • underhåll av dagvattenbrunnar, ledningar och trummor • beläggningsunderhåll av 308 km gator och 83 km gång- och cykelvägar • broar • konstbyggnader Budget åtgärder på gator sommartid 16 mkr Varje pitebo betalar 393 kr för åtgärderna

9 Teknik- och gatukontoret Underhållsenhet Uppdragsverksamhet • vatten- och avloppsledningar • pumpstationer VA-förråd • VA-produkter • beredskapslager

10 Teknik- och gatukontoret Underhållsenhet Industrijärnvägsspår • ca 11 km järnvägsspår avsett för tunga transporter • omfattar industrispår från Munksund till Haraholmen samt sidospår vid Backens industriområde

11 Belysning Teknik- och gatukontoret • Ca 12 000 ljuspunkter • Kommunen köper belyst väg av PiteEnergi AB Underhållsenhet

12 Trafik- och projektenhet Teknik- och gatukontoret Antal: 11 (4 kvinnor/7 män) Lokalisering: Stadshuset och Teknisk Service i Öjebyn Trafik- och projektenhet Trafikfunktionen ansvar för: • Trafikfrågor och kollektivtrafik • Tillstånd, dispenser och parkering • Myndighetsutövning Projektfunktionen ansvarar för: • Projektledning av Investeringsprojekt / Reinvesteringsprojekt

13 Teknik- och gatukontoret Trafikfunktionen • Tillämpning av bestämmelser Trafiklagstiftning, trygghet och trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och trafikteknik • Sakkunniga i frågor tex vid projektering av gator och vägar, granskningar av planärenden och remissyttranden. • Parkeringstillstånd och P-övervakning • Handläggning av tillstånd och dispenser för transporter • Tillstånd ”Offentlig plats” och blomlådor • Utredningar, beteendepåverkansprojekt Budget för parkeringar 3 mkr Varje pitebo betalar 70 kr för parkeringar år 2012 Trafik- och projektenhet

14 Teknik- och gatukontoret Trafikfunktionen forts… Enskilda vägar Trafik- och projektenhet • Enskilda vägar ett bidrag till enskild väghållning för årligt underhåll, statsbidragsberättigade vägar (ca 30 mil bidragsberättigade vägar) Bidrag enskilda vägar 1 mkr

15 Teknik- och gatukontoret Trafikfunktionen forts… Kollektivtrafik Trafik- och projektenhet • Planering och upphandling • Tätortstrafik – Citybuss • Landsbygdstrafik - LTN • Ny kollektivtrafikmyndighet 2012 Budget för kollektivtrafik 23 mkr

16 Teknik- och gatukontoret Projektfunktionen Trafik- och projektenhet • Projektledning och genomförande av Investerings- och Reinvesteringsprojekt, tillgänglighetsåtgärder • ”Från ax till limpa” nya gator och vägar, ombyggnationer av befintliga, gång- och cykelvägar, passager, busshållplatser mm • Utredning och projektledning V/A-uppdrag Investeringsbudget 2012 42 mkr

17 Transportenhet Teknik- och gatukontoret Antal medarbetare: 17 varav 2 kvinnor Lokalisering: Teknisk Service i Öjebyn • resultatenhet med avkastningskrav • prispressare mot öppna marknaden • specialfordon Enheten ansvarar för • transporter och verkstadstjänster inom den kommunala verksamheten • transportledning Transportenhet - resultatenhet

18 Teknik- och gatukontoret Transport • snöröjning, sandning samt grus- och sandtransporter • gräsklippning slänter • vattning, saltning och underhåll av grusvägar • slamtömning, spolning och filmning av brunnar och VA-ledningar Verkstad • reparation och underhåll av fordon, maskiner och plogutrustningar • specialbyggnad av fordon • konstruktionsbyggnad till kommunala anläggningar – från idé till färdig produkt Transportenhet - resultatenhet

19 Teknik- och gatukontoret Storgatan Lite av det fina vi har gjort… • total renovering av gatans ytskikt • komplettering av VA- anläggningarna i gatan • markvärme med undercentral för drift av värmeanläggning • energibesparande belysning • nya parkbänkar, papperskorgar och planteringskärl • fontän

20 Teknik- och gatukontoret Sundsgatan Lite av det fina vi har gjort… • ett körfält i vardera riktning • fler träd och planteringar • nya och förbättrade gång- och cykelbanor • ny gatubelysning • gröna oaserna • tillgängliga attraktiva busshållplatser


Ladda ner ppt "Teknik- och gatukontoret. Trafik- och projektenhet Underhållsenhet Transportenhet Central administration Organisation och medarbetare Teknik- och gatukontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser