Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KARLSTADS KOMMUN Verksamhetsutveckling med IT som stöd Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KARLSTADS KOMMUN Verksamhetsutveckling med IT som stöd Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT."— Presentationens avskrift:

1 KARLSTADS KOMMUN Verksamhetsutveckling med IT som stöd Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT

2 POLITISKT BESLUT 2005

3 IT-enheten organisation 2014 Strategi IT Inge Hansson - Strategiskt övergripande visioner - Sourcing - Upphandlingar - Avtalshantering - Samverkan Värmland - e-kontoret - Ett gemensamt e-samhälle - EU-projekt - Speciella utvecklingsprojekt Utveckling IT Peter Olsson - Arbetsprocesser - Effektivisering - Rationalisering - Arkitektur - Teknologi - Kravställning - Tjänstefiering - SLA och prissättning - Finans - Utvärderar nytta - Portföljhantering Förvaltning IT Mats Jensen - Kundansvar - Ändring av nya och bef. tjänster - Kvalitetssäkring innan över- lämning till drift - Utveckling och förvaltning av IT infrastrukturen - Ansvarig för CMDB - Kontroll och hantering av koncernens licenser Servicedesk Christina Kjellberg - En väg in - Hanterar stor mängd incidenter direkt via telefon och fjärrstyrning - Hanterar beställningar av mobila enheter, fasta telefoner och datorer - Hanterar byte och reparation av telefoner mm Drift IT Klient Annika Lundgren - Utveckla tjänsten klient - Test och utvärdering samt certifiering av utrustning - Hjälper kunder på plats vid behov - Underhåll av utskriftshantering - Applikations- paketering - Kontohantering - Mobila tjänster Drift IT Infra Michael Wikstrand - Kontinuerlig leverans enligt avtalad servicenivå - Kostnadseffektiv, stabil och teknisk väl fungerande drift - Övervakning och proaktiva insatser - Underhåll av infrastruktur - Backup vid driftsavbrott - Redundant grön IT-drift IT-enheten Inge Hansson Service DesignService TransitionService Operation Service Strategy

4 ATT FÅ ETT FUNGERANDE SAMSPEL •Arbetsprocesser •Effektivisera •Rationalisera •Medborgarnytta •Arbetsprocesser •Effektivisera •Rationalisera •Medborgarnytta •Kravställa •Omsätta i IT- lösning som stödjer verksamhets- utvecklingen •Kravställa •Omsätta i IT- lösning som stödjer verksamhets- utvecklingen •Genomföra lösningar •Överlämna till drift •CMDB •Genomföra lösningar •Överlämna till drift •CMDB •Kontinuerlig leverans •Servicedesk •Kontinuerlig leverans •Servicedesk Verksamhets- utveckling Förvaltning IT Drift IT Utveckling IT

5 SERVICE DESIGN STÄRKA OCH MÖJLIGGÖRA VERKSAMHETS- UTVECKLING MED IT SOM STÖD •Arbetsprocesser •Effektivisera •Rationalisera •Medborgarnytta •Arbetsprocesser •Effektivisera •Rationalisera •Medborgarnytta •Kravställa •Omsätta i IT- lösning som stödjer verksamhets- utvecklingen •Kravställa •Omsätta i IT- lösning som stödjer verksamhets- utvecklingen Verksamhets- utveckling Utveckling IT IT-beredare IT-controller/SLM IT-arkitekter IT-projektledare Verksamhets- utvecklare IT-samordnare Affärsansvarig IT Kund- ansvariga IT

6 MÅLEN MED pm3  Öka nyttan  Förbättra styrningen  Skapa effektiva förvaltningsorganisationer  Få tydliga roller  Skapa ordning och reda

7 Tydliga förvaltningsuppdrag • Objektbeskrivning • Förvaltningsaktiviteter • Organisation och • rollbeskrivningar • Förvaltnings- processer Förvaltnings- specifikation • Omfattning • Mål • Organisation • Budget Förvaltningsplan Nuläges- beskrining Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser Icke godkänt Utformning av nya mål Beräkna tekniska, verksamhets- mässiga samt övriga resurser Avstäm- ning Intern upphandlin g Extern upphandlin g Beslut om förvaltningsplan Korrigering Arbets- grupp Affärsmässiga förvaltningsorganisationer PART NIV Å VERKSAMHETSN Ä RA F Ö RVALTNING IT-N Ä RA F Ö RVALTNING BESLUT- SFORA Stategisk Taktisk Operativ Objektägare Leverans- ansvarig Styrgrupp Förvaltnings- ledare Kundansvarig Objekt- specialister Teknik- specialist Förv.grupp Effektiva förvaltningsobjekt pm3 bygger på fyra centrala komponenter

8 FOA – Förvaltningsobjektsarkitektur som en målbild Stödverksamhet Kärnverksamhet Samhällsbyggnad IKT- infrastruktur Stadsbyggn. & Miljö Kultur & Fritid IT-arbetsplats Gemensam ärende- och möteshantering & Dokumenthantering Teknisk Plattform Teknisk förvaltning Fastighet Kollektiv- trafik Social omsorg Vård & Omsorg Social välfärd Räddnings- tjänst Skol- admin. Lärande Utbildning Elnät Affär & admin. Energi Flygpplats Flygplats Webb-/Digitala kanaler Ekonomi & inköp Personaladministration Övervakn. & Prod.

9 Organisation för ett fungerande pm3 arbete

10 Våra kundansvariga o Anders - Teknik o Teknik och fastighetsförvaltningen o Stadsbyggnadsförvaltningen o Karlstads Energi AB o Karlstads Elnät AB (inkl. Stadsnät AB) o Malin - Skola o Gymnasieförvaltningen o Barn och ungdomsförvaltningen o Region Värmland o Emil - Drift- och Servicenämnden o Alla 16 kommuner i länet o Magnus - Bolag/Förbund o Karlstad Airport AB o Karlstads bostads AB o Mariebergsskogen AB o Räddningstjänsten Regionförb. o Henrik - Human o Vård och omsorgsförvaltningen o Arbetsmarknads och socialförv. o Miljöförvaltningen o Kultur och fritidsförvaltningen o Nils – Koncern gemensamma o Kommunledningskontoret

11 AFS ÖVERSIKT Verksamhets och medborgarnytta AFS policy Mallar Kom igång med AFS AFS hand- ledning AFS broschyr Resursnätverk Bildspel FÖRVALTNING/BOLAG IT-plan Förvaltnings- plan Förvaltnings- specifikation VERKSAMHETSPLANERING IT-ENHETEN IT-plan RESURSSTYRNING Drift Ändringar Årscykel Styrgrupp IT

12 Årscykel – Mötesforum på IT området

13 Ansvar Styrgrupp IT •säkra nyttan av den gemensamma IT-plattformen •identifiera och diskutera strategiska gemensamma IT-frågor utifrån medborgarnytta och verksamhetsperspektiv •fastställande av informationskanaler för Styrgrupp IT •vidareutveckla Affärsmässig förvaltningsstyrningen enl pm3 •vidareutveckla modellen för Leveransavtal med tillhörande Servicenivåavtal •vidareutveckla tjänstekatalogen •informera om pågående verksamhetsutveckling till FD/VD •vara referensgrupp i IT-frågor

14 Planer för varje pm3 objekt skapas

15 12 000 mätpunkter sammanställs

16 Planerna sammanfattas årsvis 133 st VU aktiviteter 264 st VM aktiviteter

17 Redovisning av behov jämte kapacitet

18 Veckovis portfoliohantering

19 Hantering av de enskilda ärendena

20 Planering – kan man planera allt? • Nej, naturligtvis inte – vi ser denna planering som en ”forecast” och en utgångspunkt • Det som tillkommer måste ju då prioriteras emot lagd planering • Bättre att ha 70% i plan som följs än att ”hela havet stormar” • Ungefär 30% tillkommer under året men också 30% blir inte av – av olika orsaker

21 Vad är framgångsfaktorer? •Skapa förtroende (öppenhet, insyn, samma mål) •Tjänstefiera leveranserna från IT (förväntan/leverans) •Intäktsfinansiera IT (betala för nytta och användning) •Upprätta verksamhetsdriven styrning (Styrgrupp) •Tillsätt kundansvariga (samverka med kunden) •Dela på Förvaltning och Drift (operativt & taktiskt) •Implementera PM3 (roller, styrning, planer, nyttovärdering) •Skapa ordning på ramar, riktlinjer, processer (gemensam styrning) •Kommunicera (till och från IT samt till alla berörda, hela tiden)

22


Ladda ner ppt "KARLSTADS KOMMUN Verksamhetsutveckling med IT som stöd Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT."

Liknande presentationer


Google-annonser